งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 303
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเบญญาพัฒน์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวพรรณนิภา    เลิศบวรหิรัญ
2. นางสาววรันธร    อรชร
3. นายวิทิต    เปลี่ยนสันเทียะ
4. นายธนยศ    ชิดชอบ
5. นางสาวอภิญญา    เรืองขจร
1. นางสาวอรทัย    นุชบางเคียน
2. นายอัษฎาวัชร์    สามงามยา
7
2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวศศิวิมล    สุขนคร
2. นางสาวมินตรา    ตาสาย
3. นางสาวจินตนา    ทองเกตุ
4. นางสาวกษมา    ลุนพงษ์
5. นางสาววรนุช    ชุ่มดี
1. นายสมพร    เล็กจินดา
2. นางสาวสว่างจิต    ธรรมสถิตย์พร
3 โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายพีรณัฐ    มณีนิล
2. นายอนุชิต    วงบู่ทอง
3. นายศุภกร    สุวรรณะ
4. นายคณิน    ชาญชัยกรรม
1. นายบุญนิกร    คำกองแก้ว
9
4 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวปวีณา    แก้วแกมเกตุ
2. นางสาวเนตรนภา    จงหมั่น
3. นางสาวอนุสรา    พิมพ์สนั่น
4. นางสาววาธิตรา    ชูวงษ์วาลย์
1. นายนันทพัฒน์    สิทธิรัตนวัฒน์
2. นายสิทธิชัย    มเหศศิริ
7
5 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายปวเรศ    อัครเอกจิตต์
2. นายกฤตภาส    มะเริงสิทธิ์
3. นายวสวัสติ์    มอญเก่า
4. นายณัฐภัทร    พรเลิศพงศ์
5. นางสาวสาธิฌา    สาระสิต
1. นายชรินทร์    รีนับถือ
2. นายชัยยุทธ์    พันธุ์ไทย
6
6 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาววาสนา    พึ่งบ้านเกาะ
2. นางสาวธมนวรรณ    เหลืองดำรงค์
3. นางสาวอภิชญา    บัวแก้ว
4. นางสาวชัญญาภัค    มงคลรัตนกาล
5. นางสาวขวัญจิรา    ห้วยหงษ์ทอง
1. นางธัญวรัตน์    ยุรศักดิ์พงศ์
2. นายอดิพงษ์    แก้วศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนสถาพรวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวธนภรณ์    แสดงคุณ
2. นางสาวเกวลิน    ศรีขวัญใจ
3. นางสาวสุพรรษา    ศรีคงคต
4. นางสาวนริศรา    เหลาลอย
5. นางสาวสุพัตรา    ฮาวคำฟู
1. นางสาวภรณ์ศุมา    ฤทธิไกรวรกุล
2. นางสาวรวีวรรณ    นราแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนแหลมบัววิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายเฉลิมพงษ์    จันทร์แย้ม
2. นายเจตวุฒิ    พบสุภาพ
3. นายจิรายุ    ใจเอื้อ
4. นางสาวสมฤทัย    เพียรแท้
5. นางสาวนฤมล    ลีนับถือ
1. นางสาวนวพร    สิทธิประทานพร
2. นางนิต    สุวรรณเนตร
4
9 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวรวีวรรณ    ศุภธีรวงศ์
2. นางสาวอิสรีย์    เปรมสวรรค์
3. นางสาวณัฐพร    ดิษฐ์คล้อย
4. นางสาวนรินทร    สาลาด
5. นางสาวน้ำฝน    แซ่เฮ้า
1. นางสาวยุพิน    ม่วงนา
2. นางสมศรี    เลี้ยงบำรุง
5
10 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวกฤษณา    นาคสงวน
2. นางสาวจิตรา    ตาคำ
3. นางสาวดลยา    อนุตธโต
4. นางสาวนิริยา    เชื้อแถว
5. นางสาวสุพัตรา    โพธิ์สาขา
1. นางชมพูนุท    สุมาวัน
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................