งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 304
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงจิรัชญา    รูปสอาด
2. เด็กหญิงปฑิตตา    จันทร์ทับ
3. เด็กหญิงญาณิศา    ปิยะรัตน์
4. เด็กหญิงนาวารี    ชุ่มชื่น
5. เด็กหญิงจิราพัชร    บุนนาค
1. นางสาวโชษิดา    ศรีใหม่
4
2 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายสิริมงคล    ใจตรง
2. เด็กชายวรกฤษณ์    จิตตวิสุทธิกุล
3. เด็กชายกมลธรรม    เณรบำรุง
4. เด็กชายวิศวกร    อังศุภากร
5. เด็กหญิงดารชาต์    ชาวสวนเจริญ
1. นายลัทธพล    บุญมี
2. นางสาววรรณิภา    ภูไทย
5
3 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    การสันทัด
2. เด็กหญิงจิราภา    ธีระวัฒนโยธิน
3. เด็กหญิงไอรดา    รุ่มนุ่ม
4. เด็กชายชินกร    บุญบำรุง
5. เด็กชายเจษฎากร    อ่องนก
1. นายชาตรี    กรีมาบุตร
2. นายพีระ    โค้วเจริญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบางหลวงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายธีรพัฒน์    หลักฐาน
2. เด็กหญิงวรดี    กำลา
3. นางสาวเดือนเพ็ญ    ฮาร์ดีเควสท์
4. เด็กชายธีรภัทร์    มูลทองสงค์
5. นายมนตรี    แสงสวัสดิ์
1. นายกัณตภณ    รอดวัณโณ
2. นางสมคิด    วิมูลชาติ
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายธนวัฒน์    ทวีวัฒนะประยูร
2. เด็กชายวิวัฒน์    ปานเทพอินทร์
3. เด็กชายศุภกร    เขียวคำปัน
4. เด็กชายอดิภัทร    เผ่าพันธ์
5. เด็กชายจตุพล    ขุนยืน
1. นางสาวปริญดา    ชัยชนะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................