งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 307
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายศิริโรจน์    ชินนะ
1. นางสุทธิรัตน์    ศรีเกษม
13
2 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงจิดาภา    จงรัมย์
1. นางพยุง    มาชมสมบูรณ์
14
3 โรงเรียนนักบุญเปโตร สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายรัชพล    ลาภประชา
1. นางปริศนา    รอดมณี
12
4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงณัฐพร    ลีฉลาด
1. นางสุจิตรา    ปั้นหยา
16
5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงณัฐรุจา    รักษาสัตย์
1. นายวัฒนา    รอดธานี
8
6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงนภัสสรา    ทองโสภณ
1. นางสาวนภัชนันท์    อิ่มแสง
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงภารดี    มณีคำ
1. นางนิตติมา    ขาวสำอางค์
8
8 โรงเรียนสกลวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงสตรีลักษณ์    สาลาด
1. นางธารารัตน์    ธรรมชาติ
4
9 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงวรัศมิ์พัณ    เนียมหอม
1. นางสาววรรณิภา    ภูไทย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงณิศรา    จรดล
1. นางสาวศิริรัตน์    สมประชา
7
11 โรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายเกริกชัย    รื่นเริงใจ
1. นางสาวเอื้อม    ไกรสมโภชน์
15
12 โรงเรียนสถาพรวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงมุกมณี    แดงแตง
1. นางสาวภรณ์ศุมา    ฤทธิไกรวรกุล
6
13 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงเสาวนีย์    นาคเรืองศรี
1. นางเตือนใจ    ประเสริฐศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายณภัทร    พู่ธนบัตร
1. นางสาวภัคพร    เจริญลักษณ์
8
15 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงอรินชยา    สาลี
1. นางสาวภัทรา    นาคโสภณ
11
16 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงธัญญาพร    บัวตูม
1. นายชาญธิวัฒน์    กิจสวัสดิ์
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................