งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 308
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายสุรชัย    ม่วงเงิน
1. นายกัปปิย    เล้าเจริญ
14
2 โรงเรียนเจี้ยนหัว สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวสุภายา    จงจามรีสีทอง
1. นางสาววรรวิภา    เกตุแก้ว
11
3 โรงเรียนนักบุญเปโตร สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวกกกรณ์    วงศ์นิล
1. นางมยุรี    เทพอำนวยสุข
10
4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวพิยดา    โพธิสาร
1. นางสุดา    ธีระแนว
5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวภูษณิศา    ปิติธนสารสมบัติ
1. นายสัญญา    จำปาขอม
6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวธนภรณ์    บุญทวี
1. นางสาววิรมณ    บัวแดง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายฐิติพงศ์    เสนคำ
1. นางนิตติมา    ขาวสำอางค์
13
8 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวรุ่งทิพย์    ปรางทอง
1. นายนันทพัฒน์    สิทธิรัตนวัฒน์
15
9 โรงเรียนสกลวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวสุธิดา    ขุนพิทักษ์
1. นางธารารัตน์    ธรรมชาติ
5
10 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวนัทธมนต์    อัครศรีสุวรรณ
1. นางสาวรัชดา    อินเชิดฉาย
4
11 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวปฐมรัตน์    กิจทวีสมบูรณ์
1. นายพุทธิวัฒน์    อริยะชัยสิริ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวเสาวลักษณ์    ศรีปิ่นแก้ว
1. นางอาศยา    สุริยะฉาย
7
13 โรงเรียนสถาพรวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวกัญญารัตน์    โชคตระกูล
1. นายคริสต์มาส    ดวงจันทร์
6
14 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวณัฐกานต์    จันทร์เกลี้ยง
1. นายสุพจน์    บุญพรม
9
15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวสุภัสตรา    เกตุจรัญ
1. นางสาวจิรภัทร์    ชื่นผึ่ง
8
16 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวสุดธิดา    ณแพทยงค์
1. นางสาวภัทรา    นาคโสภณ
12
17 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวพรปวีณ์    บุญวรรณ์
1. นางกานดา    พิมใจใส
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................