งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 309
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายพีรณัฐ    รัฐศุภชัยกุล
2. เด็กชายคุณัชญ์    ศรีหิรัญ
1. นางอารีย์    สาหร่ายสุวรรณ์
2 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายทนงศักดิ์    ขันธุรักษ์
2. เด็กหญิงภาวิณี    สุวรรณะ
1. นางสาวดาสุนี    หมื่นอาราม
2. นางอธิป    สิลาเวียง
16
3 โรงเรียนเพิ่มวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายญาณวรุตม์    ทรัพย์สิทธิ์ธารา
2. เด็กหญิงณัฐนรี    พรประเสริฐ
1. นางสาวศิวพร    เสณะเปรม
15
4 โรงเรียนเจี้ยนหัว สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายเทพลักษณ์    สุทำมา
2. เด็กหญิงชมพูนุท    แก้วเกิดเถื่อน
1. นางสาววรรวิภา    เกตุแก้ว
17
5 โรงเรียนนักบุญเปโตร สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายพันณกร    ช่างเขียน
2. เด็กหญิงอัญชุลีพร    ขุมเกาะ
1. นางสาวภัทรานิษฐ์    ทวีทรัพย์
2. นางมยุรี    เทพอำนวยสุข
11
6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงชนาทิพย์    แช่มช้อย
2. เด็กชายจีรภัทร    ใจเมือง
1. นางพรรณา    จันทร์วาววาม
10
7 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายกิตติทัศน์    ส่งศักดิ์เสรี
2. เด็กหญิงกชกร    สุวจนกรณ์
1. นายกิจติพงษ์    สุขารมย์
2. นางสาวธนัชชา    พันธ์หินกรอง
8 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงอธิตญา    แย้มประยูร
2. เด็กหญิงชญาณดา    ชวะวิทย์
1. นางสาวพวงพยอม    พึ่งดำเนิน
4
9 โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายเบียร์    -
2. เด็กหญิงกาญจนา    ระดมกิจ
1. นางนิตติมา    ขาวสำอางค์
5
10 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    จึงเจริญ
2. เด็กหญิงชนิตา    ช้างบุญมี
1. นายชัยวัฒน์    โมกขศักดิ์
2. นางสุมาลี    ตุกพริก
14
11 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายไพศาล    ซีประเสริฐ
2. เด็กชายสิกมลวรรณ    ภู่มาลี
1. นายชรินทร์    รีนับถือ
2. นายชัยยุทธ์    พันธุ์ไทย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายพิชวัชร์    วิสิฐธรกุล
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    ชิวค้า
1. นางสาวสมจินต์    กลิ่นถนอม
2. นางอำไพ    กิตติรพีโชติ
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายกิตติพงศ์    ชรองฤทธิ์
2. เด็กหญิงภัทรพร    ณ ไทร
1. นายวัลลภ    บุตรเกตุ
18
14 โรงเรียนบางหลวงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายกนกพล    วิสาสะ
2. เด็กหญิงสุพรรษา    พูลตาล
1. นางฉันทนา    หนูแสน
13
15 โรงเรียนสถาพรวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายอภิรักษ์    ภิรมย์เบี้ยว
2. เด็กหญิงมัณฑนา    เมฆหมอก
1. นายคริสต์มาส    ดวงจันทร์
2. นางสาวรวีวรรณ    นราแก้ว
7
16 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    เทพทับทิม
2. เด็กหญิงสมศรี    คำอินทร์
1. นางเตือนใจ    ประเสริฐศรี
8
17 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายภดิส    อินค้า
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    สุขตะโก
1. นางพเยาว์    จิระวัฒนผลิน
12
18 โรงเรียนแหลมบัววิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายยสินทร    ชัยชนะ
2. เด็กหญิงฐิตารีย์    บัวโรจน์
1. นางอารีย์    เดชนาเกร็ด
9
19 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายธีรภัทร์    อุบล
2. เด็กหญิงสิราวรรณ    ไทรแก้วดวง
1. นางสาวภัทรา    นาคโสภณ
2. นายสุภิญโญ    หัวใจฉ่ำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
20 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายวุฒิชัย    ทวีวรรณ
2. เด็กหญิงยุภาพร    สีสลับ
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    จิระรัตนาภรณ์
2. นายภาคภูมิ    บุญมา
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................