งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 310
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายนิติพัทธ์    สถาปิตานนท์
2. นายชัดเจน    อัศวบุญชู
1. นางอารีย์    สาหร่ายสุวรรณ์
18
2 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายนวภูมิ    ม่วงศรีสันต์
2. นางสาวชญาณินท์    หัวหว้า
1. นางสาวดาสุนี    หมื่นอาราม
2. นางอธิป    สิลาเวียง
12
3 โรงเรียนเพิ่มวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายวิชชานนท์    แป้นกล่ำ
2. นางสาวปาริชาติ    เซี่ยงฉิน
1. นางสาวศิวพร    เสณะเปรม
14
4 โรงเรียนเจี้ยนหัว สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายอภิชาติ    แซ่โอ๊ว
2. นางสาวนฤสรณ์    บุณรังษี
1. นางสาววรรวิภา    เกตุแก้ว
13
5 โรงเรียนนักบุญเปโตร สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายนภัทร    อุดมผล
2. นางสาวกาญจมาศ    เณรลัพท์
1. นางสาวปิยะนันท์    ธีรานุวัฒน์
2. นางมยุรี    เทพอำนวยสุข
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายฐิติกร    นนทวงศ์
2. นางสาวเกตน์ชนก    แจกสินธุ์
1. นางสาวจุรีรัตน์    ชัยวรวิทย์กุล
17
7 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายชัยสิทธิ์    การยสิทธิ์
2. นางสาววรรณวิสา    ฤทธิ์สมบูรณ์
1. นายสัญญา    จำปาขอม
2. นายอำนาจ    คงตระกูลชัยเดช
8 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวนวพร    จงมีสุข
2. นางสาวมัณฑณา    เนียมเกตุ
1. นางยุวดี    เทพถนอม
7
9 โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายเสกสิริ    สหัสพาศน์
2. นางสาวกาญจนา    ถุงเสน
1. นางนิตติมา    ขาวสำอางค์
5
10 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายชุติมันต์    ชูวงษ์วาล
2. นางสาวณิชกานต์    เดชจินดา
1. นายชัยวัฒน์    โมกขศักดิ์
2. นางสุมาลี    ตุกพริก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายชลภัท    เชิญขวัญศรี
2. นางสาวชัชชญา    ลอเพ็ชร
1. นายชรินทร์    รีนับถือ
2. นายชัยยุทธ์    พันธุ์ไทย
10
12 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายศักดิ์พจน์    รุ่งเรืองศุภรัตน์
2. นางสาวปนัดชนก    ใจบางยาง
1. นางสาวสมจินต์    กลิ่นถนอม
2. นางอำไพ    กิตติรพีโชติ
6
13 โรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายกิตติพันธ์    เล็กภิรมย์
2. นางสาวสุชานันท์    เกตุมณี
1. นายวัลลภ    บุตรเกตุ
11
14 โรงเรียนบางหลวงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายภควา    หนูแสน
2. นางสาวเมขลา    ไพศาลพัฒนกิจ
1. นางฉันทนา    หนูแสน
9
15 โรงเรียนสถาพรวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายณัฐวุฒิ    สุขปราโมทย์
2. นางสาวมณฑา    สุขาบูรณ์
1. นายคริสต์มาส    ดวงจันทร์
2. นางสาวภรณ์ศุมา    ฤทธิไกรวรกุล
4
16 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายสุรชัย    ประทุมสิทธิ์
2. นางสาววันวิสา    ดีทุ่ง
1. นางเตือนใจ    ประเสริฐศรี
16
17 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายภูมินทร์    ภู่กันฑ์
2. นางสาวสุชาดา    สัยทับมงคล
1. นางเน็ด    หงส์เทียมจันทร์
8
18 โรงเรียนแหลมบัววิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวกุลธิดา    รอดธงชัย
2. นายศิริพงษ์    ศรสังข์ทอง
1. นางอารีย์    เดชนาเกร็ด
15
19 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายปิยพล    เต็มเปี่ยม
2. นางสาวบุษญาพร    อ่องสาธร
1. นางศิริเพ็ญ    สุทธิประภา
2. นางสุนีย์    ชูวงศ์ศิริกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................