งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 311
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวสิริกร    สุรสาคร
2. นางสาววรินทร์ลภัส    รุ่งเจริญชยานนท์
3. นางสาวณัฐอนัญญา    ธนาภัคฉัตรสิริ
4. นางสาวพิชญาภา    เกษรบุญนาค
5. นางสาวณัฐวิภา    กลิ่นชะเอม
6. นางสาวชนาภา    เลี้ยงรักษา
7. นางสาวธัญลักษณ์    ปัตทวีคงคา
8. นางสาวณัฐษยา    คมปรียารัตน์
9. เด็กหญิงภัทรภร    เพ็งปรีชา
10. เด็กหญิงณิชาวีร์    ศรีสุวรรณ
1. นายชรินทร์    รีนับถือ
2. นายชัยยุทธ์    พันธุ์ไทย
3. นายลัทธพล    บุญมี
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงปรารถนา    สุจจิตร์จูล
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    คงโต
3. เด็กหญิงฐิติวรดา    พงษ์ไพร
4. เด็กหญิงจุฑามาศ    จอดเกาะ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    อัครวัชรางกูร
6. เด็กหญิงศศิมา    โยธคง
7. เด็กหญิงศิริพร    เกตุบุญลือ
8. เด็กหญิงพลอยลดา    ปาทา
9. เด็กหญิงอมรรัตน์    อุดมสุข
10. เด็กหญิงจิรัชยา    พัฒนา
1. นางสาริศา    วรสกุลกิจ
2. นายอติฌาน    แสงคำ
4
3 โรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงอลิสา    บุตรพา
2. เด็กหญิงยอดฝัน    ศรีสมรทอง
3. เด็กหญิงธัญชนก    น้อยเปลี่ยน
4. เด็กหญิงภิราวรรณ    อินทร์พงษ์
5. เด็กหญิงฐิติยา    สุขหวัง
6. เด็กหญิงศรัญญา    ศรีสุขสร้อย
7. เด็กหญิงปิยาภรณ์    เคล้าจันทร์พงษ์
8. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    ศรีแป๊ะบัว
9. เด็กหญิงอุมาพร    มีถาวร
10. เด็กหญิงจันทร์จิรา    เดชมณี
1. นางสมพร    ศรีปักษา
4 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงจิดาภา    แป้นคุ้มญาติ
2. นางสาวกชพร    เจริญคง
3. นางสาวอัฉรีพร    วงศ์แก้ว
4. นางสาวกมลวรรณ    ศิริมหาวรรณ
5. นางสาวอักษิพร    ศรีสุข
6. นางสาวนันท์สินี    ตรีภพศรีสกุล
7. นางสาวชนัญชิดา    นิลชู
8. นางสาวสุภาภรณ์    ยามรัมย์
9. นางสาวศิริวรรณ    การร้อย
10. นางสาวสุพัตรา    ด่านปราจีน
1. นางสาวจิรภัทร์    ชื่นผึ่ง
2. นางธัญภัส    บุญเจริญ
3. นางพีรยา    อนันต์อาชญาสิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนแหลมบัววิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์    โมราศรี
2. เด็กชายธานินทร์    อุทัย
3. เด็กหญิงพนาวรรณ    กัณหา
4. เด็กหญิงฐาปนาณัฐ    สะสมทรัพย์
5. เด็กหญิงสุภานัน    คงนิ่ม
6. เด็กหญิงอาริสา    ค้าภูเขียว
7. เด็กชายศรัณภิรมย์    ทับเปลี่ยน
8. เด็กชายกมล    ช่อฉาย
9. เด็กชายศุภกิจ    ทองบุญเมือง
10. เด็กชายทรงพล    ช่อฉาย
1. นางสาวนวพร    สิทธิประทานพร
2. นางนิต    สุวรรณเนตร
5
6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายเฉลิมรัฐ    เห่งแจ้ง
2. นางสาวจุฑามาศ    หารพล
3. นางสาวปรารถนา    มหาสุขพิบูรณ์
4. นางสาวชิดชนก    โสภาคะบัง
5. นางสาววิภาวรรณ    ผิวผ่อง
6. นางสาววรรณศิริ    แซ่เอี๊ยว
7. นางสาวพัชรญา    ภูชัยผา
8. นางสาวชฎาพร    รังรองรจิต
9. นางสาวณัฐลิกาณ์    จันทร์มนต์วี
10. นางสาวสิริรัตน์    เย็นแก้ว
1. นางสาวจารุพร    รุ่งสินเกษม
2. นางหัสยา    อุสาหะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................