งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 641
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายณภพ    รมณียกุล
2. นายณัฐพาส    พารักษา
3. นายจิรายุส    รัตนพันธ์
4. นายณัฐชนน    สดชื่นแจ่มใส
5. นายณัฐดนัย    แก้วโชติ
1. นายนุกูล    ส่งสมบูรณ์
2. นายหิรัญปกรณ์    ปลื้มมะลัง
4
2 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวปุณฑริก    นนทะนี
2. นางสาวมยุรินทร์    อินทร์บำรุง
3. นางสาวณัฐชัญญา    ปรินจิตต์
4. นางสาวนฤมล    ผูกจันทร์
5. นางสาวพรทิพย์    มีบางยาง
1. นางสาวญาณัชทกานม์    กิจทนันท์
2. นางสาวนันธยา    พึ่งประยูร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายพุฒธพงศ์    ศุภพันธุ์ภิญโญ
2. นางสาวมณธกร    บุญสุริยพันธ์
3. นางสาววิรัลพัชร    ตั้งเหล่าเจริญ
4. นางสาวรัตนรรณ    พัดนวล
5. นางสาวกติกา    แก้วพิกุล
1. นายชรินทร์    รีนับถือ
2. นายชัยยุทธ์    พันธุ์ไทย
4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายณัฐวุฒิ    โตพวง
2. นายนัฐวุฒิ    จันทร์ศรี
3. นายพันธวัช    สร้อยทอง
4. นายรังสิมันต์    พลภูมิรักษ์
5. นายเรืองวิทย์    สิทธิศุภฤกษ์
1. นายสุภกิจ    กำลังคลี่
2. นายเชวงศักดิ์    แสงจันทร์
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนแหลมบัววิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม
6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายชูเกียรติ    ชูเกตุ
2. นางสาวศิรดา    พันธ์เพ็ง
3. นายพัชรพล    ศรีสิทธิ์
4. นางสาวอุไรลักษณ์    สำเภาทอง
5. นางสาวนุสรา    พึ่งบ้านเกาะ
1. นางปิ่นอัปสร    รัตนะขวัญ
2. นายอุดร    สิริอาภรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................