หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pkn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาวัณย์ ตังคณากุลโรงเรียนชัยเกษมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปรารถนา จันทร์ไทยโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริพร จงดีโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นายประสงค์ ทองเกิดโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศิริ บุญแสนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางจงดี บูรณประเสริฐกุลโรงเรียนเมืองปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวดี ทองทวีโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นายกอบชัย มัณยานนท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
4. นางสาวชุติมา น่วมวัตรโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนทรี ใบแย้มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพันธ์งาม ชงแดงโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางจันทิรา แดงโชติโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกัลยา พรหมเอื้อโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
5. นางสาวพรจงกล สุขสนานโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางวันเพ็ญ เพชรเพ็งโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางสาวสมปอง ประเสริฐศักดิ์โรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาวอภิรดี สาริกาโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา สมมาตรโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจพร มีจิตรโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชากร แสงสว่างโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ โมใหญ่โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการ
4. นางสาวกานต์สินี กิตติพันธุ์โสภณโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
5. นางสิริรัตน์ วิริยาภรณ์ประภาสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุจินดา รอดกูลโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางบุปผา คงทัพโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางศรีศราลักษ์ สดวิไลยโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
4. นางณัฐิกา ปัตยุรักษ์โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางกัญญลักษณ์ ศรีไพรวัลย์โรงเรียนแย้มสอาดหัวหินกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางโฉมสุภางค์ ถมกระจ่างโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ แดงเพ็งโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นางสาวบำเพ็ญ ขาวสง่าโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นางรวงทิพย์ บุญพาลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
5. นายบุญครอง ทองหอมโรงเรียนหัวหินที่ปรึกษา
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเจริญลักษณ์ เกตุแก้วโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
2. นางจารุณี พลนันท์โรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการและเลขานุการ
3. นางศศิวรรณ ฮึกหาญโรงเรียนหัวหินที่ปรึกษา
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวจงกลณี พานารถโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธนากร งามกระจายโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางจิราภร สิริภคยาพรโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
4. นางสาวจรรยงค์ บุญซันโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
5. นายเสกสันต์ ครุฑธาโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายธนวัฒน์ ทับทิมไทยโรงเรียนชัยเกษมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรัตนศักดิ์ ก้อนเพชรโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นางเมธาวี อู่เงินโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิพัทธา ธนโภคาสุข โรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
2. นางนิตยา ปฐมไพบูลย์ โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นางนิภา ขาวขำโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางกัลยรัตน์ เชื้อชาติ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเรวดี นิลดำ โรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
6. นางสาววันดี ทองนวลจันทร์ โรงเรียนหัวหินกรรมการ
7. นางอุษา สอนสาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
8. นางฐิตาภรณ์ เชียงทองโรงเรียนกิติคุณกรรมการ
9. นายสุพิณ เจริญพลโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชิตชัย ศรีขิริยะกุล โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
2. นายแมน อาชีพสมุทร โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางกรนันท์ คงอยู่สุขโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายธรรมธร เทพฑิตย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบังอร แผ่นไธสงโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
6. นางจินดา เลิศสุกสว่าง โรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
7. นางสาวกองกาญจน์ ทิพย์จันทร์ โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
8. นางสาวสายพิณ เมืองนก โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสุชามนตร์ จินดาไทย โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวจิตราวรรธน์ กาญจนานุสนธิ์ โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นางจันทิมา ไปดีโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
4. นางสุภาพ กันทัด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางทิพวรรณ สุทัศน์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
2. นางกุลนิดา ชูกำลัง โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไอริณ ถาวรนันท์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวปารณีย์ ขวัญกิจวงศ์ธร โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
2. นางสาวปณิชา น้ำแก้ว โรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวสายฝน ศรีรอดโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจริยา อ่วมชิตร์ โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
5. นายสุระชัย เอี่ยมสอาดโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวพรชนิตา เชื้อทองโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
2. นายสมศักดิ์ คล้ายแก้วโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเจมจิรา หินแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายมนิตย์ อัตตะ โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นางเตือนใจ ตันตินิมิตกุลโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางเปรมใจ แสงชาตรีโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นายวีระยุทธ พฤกจันทร์ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางเกศินี แสงฉัตรแก้ว โรงเรียนหัวหินกรรมการ
2. นางสาวสุดา สมอแก้ว โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางกัญญาภรณ์ สมทรัพย์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสินีย์ ตันประเสริฐ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชลิการ กรีธาธรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เสรีรมย์ โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
2. นางเดือนแข อ่วมขาว โรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวลำดวน จำปาบุรี โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ จินดาไทย โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางเอื้อมพร นารโทโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
6. นางสาวรุ่งอรุณ จิตรตั้งตรง โรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
7. นางสายสมร ทองเสม โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
8. นายเอกลักษณ์ หนูยิ้มซ้ายโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยาคมกรรมการ
9. นายภูวไนย รักจำรูญ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวกนกวรรณ นาคทอง โรงเรียนกิติคุณกรรมการ
11. นางสาวอรญา ล้อมวงษ์ โรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางนพรัตน์ วันแก้ว โรงเรียนหัวหินกรรมการ
2. นางสาวรังสิมา ศรีในบ้าน โรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นางแพรรดา สิทธิโสม โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุมีนา ทับเนียมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสายบัว นิมิตรมงคล โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
6. นายสมโชค สิทธิเมธานันท์ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
7. นางจันทิมา ฉายอรุณ โรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
8. นางนุสรา รีพล โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
9. นางสาวนิภาวัลย์ อินอ่อนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ไพฑูรย์โรงเรียนกุยบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิกานต์ เหรียญทองโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายอทิติย์ ชูตระกูลวงศ์โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางวัฒนา ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนกรรมการ
5. นางทัศนีย์ พงษ์พิชญาธรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนาลินี จั่นเพชรโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ ตรีเพชรโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางธัญพร ลีลาโรจนกุลเลิศโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
4. นายนิอุสมาน อูมาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางวาสนา แซ่ตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทวรรณ ใหญ่ท้วมโรงเรียนห้วยยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล เปี่ยมกลัดโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
3. นายเอกพงศ์ บรรพบุตรโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นายสมชัย นารโทโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
5. นางสาวณัฐา พุทธอรุณโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวปภาภรณ์ ขยันจิตต์โรงเรียนชัยเกษมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวิชญ์ ทองมากโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
3. นางสาวดวงดาว ปัญจมหาศิริโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจีรวรรณ เนียมศรีโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
5. นางอุดมลักษณ์ ลือชัยโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ ศรีภุมภาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐิญาภรณ์ เดชเกตุโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุธิษา พึ่งสวัสดิ์โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นางพีรพรรณ์ พุกโพธิ์โรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
5. นายประวิทย์ รีพลโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวผ่องศรี โรจนเสถียรโรงเรียนบางสะพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดาวรอง ลาเดิ่นโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
3. นายนพพร กาแก้วโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชิต รุ่งภาษาโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
5. นางวราภรณ์ วชิรภัทรกุลโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวดารา คงกระพันธ์โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุณี วงจีนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ บุตรพุ่มโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
4. นายสุดสาคร ศรีบัวรอดโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวชลธิชา หวานสนิทโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางประกอบ วงศ์สำมะโนโรงเรียนบางสะพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกตุกนก สวยการค้าโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ ไชยสัตย์โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
4. นางสาวปัญวัลย์ ตันสุเมธโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวอังคณา ปานประเสริฐโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบรรจง มาพิจารณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นางมาริสา ตั้งสุขสันต์โรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
3. นายจรูญ แสงทองอร่ามโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรลักษณ์ จันทร์ประยูรโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
5. นางสาวนัฏยา เทสลำลึกโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอดิเรก มะสินโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมวลทกานต์ พืชโรจน์โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายนรเทพ ชนะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
4. นางสาวสิริมาส นิยมไทยโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิฑูล มณีชัยโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายกิจจา กิจหงวนโรงเรียนบางสะพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย เสนาธรรมโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นายณรงค์ คำกาหลงโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
4. นายมงคล ปัญญาสิทธิ์โรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรนุช เรียงแหลมโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุรยุทธ นะมะปัทมะราชัยโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สุขพัฒน์โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายนพรัตน์ ปั้นจั่นโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นายธาตรี บุญถนอมโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ ละม่อมโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริมา วัชรากรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ กลิ่นกลุ่นโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
3. นายนิติกร รอสูงเนินโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นายธวัช กันทิมาโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
5. นางปิยะนุช เมืองอุดมโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวจารุวรรณ มังคสิงห์โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญาภา อังสวัสดิ์โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ วงษ์สุวรรณโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
4. นางสาววิไลพร คหัสคัดคามโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางเตือนใจ เทียมทัดโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ศิริธนศาสตร์โรงเรียนห้วยยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประณีต ศรีงามโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายวิศระ เซี่ยงหว่องโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นางสาววิมล รอดสุภาโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
5. นางสาวณิชาภา นาคแกมทองโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกพร บุปผาชาติโรงเรียนหัวหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษติณ ธีระภักดีธรากุลโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
3. นางสาววาณิชา แข็งแรงโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นางสรัญญา สอดส่องโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ศรีสังข์งามโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายเดชา ศิริพิบูลย์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาภรณ์ ใช้คำแช่มโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายสุทัศนีย์ ศรีปานนาคโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวันชัย สาครโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
5. นางสาวนภาพร ผ่องเพริดพริ้งโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางนางอนงค์ ประสมศรีโรงเรียนกุยบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวลดาวัลย์ พวงนิลโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ประสิทธิ์โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธีรนันท์ แซ่จันทร์โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางผาสุข วิกรเมศสกุลโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชลิต เพาะผลโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาวโชติรัตน์ เสียงใหญ่โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
4. นายภาคภูมิ เพิ่มพูนโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมบุญ เช้ารุ่งโรจน์โรงเรียนทับสะแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร ศิริยุทธโรงเรียนเมืองปราณวิทยากรรมการ
3. นางสาวลินดา ธนูทองโรงเรียนหว้ากอวิทยากรรมการ
4. นายอำนาจ พนาพิทักษ์กุลโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
5. นางสาวกาญจะณี เนียมจันทร์โรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางจรรยา กาญจนดิษฐ์โรงเรียนทับสะแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทัสณียา แบบสังข์โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นายเพทาย เฟื่องฟูโรงเรียนหัวหินกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา จิตบรรจงโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจุรี อักษรศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ เย็นใจโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นายมหิศร จิตรสำรวยโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นายดนัย ทนันชัยโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทนา คำสะอาดโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางนงค์ลักษณ์ อุทัยธรรมโรงเรียนหนองพลับวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรัตนชัย ไชบุตรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางอุมาพร ชมอิ่มโรงเรียนหัวหินกรรมการ
4. นายวิสุทธิ์ ใจยินดีโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุนันทนา หมั่นพลศรีโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระมหาสรายุทธ สรายุทโธโรงเรียนพุทธศาสน์โกศลประธานกรรมการ
2. นายคำเพชร ระดาเขตโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางวัชรีย์ น้อมกล่อมโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวไอรินทร์ โกณฑาโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางกรองแก้ว อภัยรี โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นายมนัส พรหมดีโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
3. นายดำรง การรัมย์โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. นายมนตรี บูรณะเสนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายอิสระ ทัดแก้วโรงเรียนหัวหินกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางภารณี กลัดเข็มเพชรโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ จารุวัฒน์โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายรังษิต คงเจาะโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาณุ เทพสูตรโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวเอมิกา เพชรทองโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางอัธยา อ่อนงามโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
2. นางสาวภัสราภรณ์ วิริยพรสวัสดิ์โรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ เอี่ยมแท้โรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
4. นางสาวสมพิศ ฮะยู้โรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
5. นางทิพย์อุบล แสนภูวาโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ชมสุวรรณโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายโยธิน เผือกผ่องโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายมนตรี พิมพ์ทองโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายรังสรรค์ ทองสุขโรงเรียนยางชุมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภร ตรีอัมพรโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
3. นายไพโรจน์ ลิ้มเจริญโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ชมสุวรรณโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายโยธิน เผือกผ่องโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายมนตรี พิมพ์ทองโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายรังสรรค์ ทองสุขโรงเรียนยางชุมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภร ตรีอัมพรโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
3. นายไพโรจน์ ลิ้มเจริญโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ ทองสุขโรงเรียนยางชุมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณภร ตรีอัมพรโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
3. นายไพโรจน์ ลิ้มเจริญโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ ชมสุวรรณโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายโยธิน เผือกผ่องโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายมนตรี พิมพ์ทองโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุเนตร จันทร์สว่างโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงศ์ ทองแถมโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
3. นายวัลลภ แก้วกำเนิดโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ ชมสุวรรณโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายโยธิน เผือกผ่องโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายมนตรี พิมพ์ทองโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุเนตร จันทร์สว่างโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงศ์ ทองแถมโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
3. นายวัลลภ แก้วกำเนิดโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายธิติ บุญยะกลัมพะโรงเรียนธงชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุขกิตติ์ อิ่มทวีกุลโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุภาพร เกิดพุ่มโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุเนตร จันทร์สว่างโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงศ์ ทองแถมโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
3. นายวัลลภ แก้วกำเนิดโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายธิติ บุญยะกลัมพะโรงเรียนธงชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุขกิตติ์ อิ่มทวีกุลโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุภาพร เกิดพุ่มโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายธิติ บุญยะกลัมพะโรงเรียนธงชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุขกิตติ์ อิ่มทวีกุลโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุภาพร เกิดพุ่มโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายณัฐดนัย แดงช่วงโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายณัฐดนัย แดงช่วงโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายณัฐดนัย แดงช่วงโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายณัฐดนัย แดงช่วงโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายณัฐดนัย แดงช่วงโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายณัฐดนัย แดงช่วงโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายณัฐดนัย แดงช่วงโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บัวทองโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายณัฐดนัย แดงช่วงโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียน (วิทยากรพิเศษ)ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นางสาวศศิภา เพียรเสมอโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ พรหมเลขโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียน(วิทยากรพิเศษ)ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นางสาวศศิภา เพียรเสมอโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ พรหมเลขโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียน(วิทยากรพิเศษ)ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นางสาวศศิภา เพียรเสมอโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ พรหมเลขโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียน(วิทยากรพิเศษ)ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นางสาวศศิภา เพียรเสมอโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ พรหมเลขโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียน(วิทยากรพิเศษ)ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นางสาวศศิภา เพียรเสมอโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ พรหมเลขโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียน(วิทยากรพิเศษ)ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คงชนะโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นางสาวศศิภา เพียรเสมอโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา เพียรเสมอโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ พรหมเลขโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียน(วิทยากรพิเศษ)ประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ พรหมเลขโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียน(วิทยากรพิเศษ)ประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ พรหมเลขโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียน(วิทยากรพิเศษ)ประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ พรหมเลขโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียน(วิทยากรพิเศษ)ประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ พรหมเลขโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชรโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายตฤณ คงอยู่สุขโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ บัวทีโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ พุ่มพันธ์โรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายตฤณ คงอยู่สุขโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ บัวทีโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ พุ่มพันธ์โรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. จ.ส.อ.ปรีชา สุขขุมโรงเรียนประจวบวิทยาลัย (วิทยากรพิเศษ)ประธานกรรมการ
2. สิบเอกชยุตม์ แย้มสุวรรณโรงเรียนประจวบวิทยาลัย (วิทยากรพิเศษ)กรรมการ
3. นายมนตรี ยะโสธรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายสถิตย์ เสมาใหญ่โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
5. นายชานุพงษ์ คีรีนิลโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.ปรีชา สุขขุมโรงเรียนประจวบวิทยาลัย (วิทยากรพิเศษ)ประธานกรรมการ
2. สิบเอกชยุตม์ แย้มสุวรรณโรงเรียนประจวบวิทยาลัย (วิทยากรพิเศษ)กรรมการ
3. นายชานุพงษ์ คีรีนิลโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. จ.ส.อ.ปรีชา สุขขุมโรงเรียนประจวบวิทยาลัย (วิทยากรพิเศษ)ประธานกรรมการ
2. สิบเอกชยุตม์ แย้มสุวรรณโรงเรียนประจวบวิทยาลัย (วิทยากรพิเศษ)กรรมการ
3. นายชานุพงษ์ คีรีนิลโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเปรมรัศมี อ่างหินโรงเรียนชัยเกษมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ สุจริตรักษ์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวช่อฟ้า วรสิทธิ์โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางเปรมรัศมี อ่างหินโรงเรียนชัยเกษมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ สุจริตรักษ์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวช่อฟ้า วรสิทธิ์โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจารุวัฒน์ แก้วใหญ่โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศริญญา จันทร์จินดาโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ ศุภกิจถาวรโรงเรียนรัชตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจารุวัฒน์ แก้วใหญ่โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศริญญา จันทร์จินดาโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ ศุภกิจถาวรโรงเรียนรัชตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจารุวัฒน์ แก้วใหญ่โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศริญญา จันทร์จินดาโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ ศุภกิจถาวรโรงเรียนรัชตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจารุวัฒน์ แก้วใหญ่โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศริญญา จันทร์จินดาโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ ศุภกิจถาวรโรงเรียนรัชตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปัญญา พานศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ กิมเล็กโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นายบุญรอด อยู่ศิริโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปัญญา พานศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ กิมเล็กโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นายบุญรอด อยู่ศิริโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปัญญา พานศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ กิมเล็กโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นายบุญรอด อยู่ศิริโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปัญญา พานศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ กิมเล็กโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นายบุญรอด อยู่ศิริโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทินกร บริบูรณ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายสถิตย์ เสมาใหญ่โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทินกร บริบูรณ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายสถิตย์ เสมาใหญ่โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทินกร บริบูรณ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายสถิตย์ เสมาใหญ่โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทินกร บริบูรณ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายสถิตย์ เสมาใหญ่โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายทินกร บริบูรณ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายสถิตย์ เสมาใหญ่โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายทินกร บริบูรณ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายทินกร เณรตาก้องโรงเรียนธนาคารออมสินกรรมการ
3. นายสถิตย์ เสมาใหญ่โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนภากาศ ชื่นบานโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุทธิรัตน์ บุญพาลีโรงเรียน(วิทยากรพิเศษ)กรรมการ
6. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
7. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนภากาศ ชื่นบานโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุทธิรัตน์ บุญพาลีโรงเรียน(วิทยากรพิเศษ)กรรมการ
6. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
7. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุทธิรัตน์ บุญพาลีโรงเรียน(วิทยากรพิเศษ)กรรมการ
5. นางชีวารัตน์ ยอดยิ่งโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
6. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
7. นายนภากาศ ชื่นบานโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
8. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
9. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนภากาศ ชื่นบานโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุทธิรัตน์ บุญพาลีโรงเรียน(วิทยากรพิเศษ)กรรมการ
7. นางชีวารัตน์ ยอดยิ่งโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
8. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
9. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนภากาศ ชื่นบานโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นางชีวารัตน์ ยอดยิ่งโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
6. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
7. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
8. นางสาวสุทธิรัตน์ บุญพาลีโรงเรียน(วิทยากรพิเศษ)กรรมการ
9. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายวินัย ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนภากาศ ชื่นบานโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
6. นางชีวารัตน์ ยอดยิ่งโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
7. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
8. นางสาวสุทธิรัตน์ บุญพาลีโรงเรียน(วิทยากรพิเศษ)กรรมการ
9. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนภากาศ ชื่นบานโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
6. นางชีวารัตน์ ยอดยิ่งโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
7. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
8. นางสาวสุทธิรัตน์ บุญพาลีโรงเรียน(วิทยากรพิเศษ)กรรมการ
9. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนภากาศ ชื่นบานโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
6. นางชีวารัตน์ ยอดยิ่งโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
7. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
8. นางสาวสุทธิรัตน์ บุญพาลีโรงเรียน(วิทยากรพิเศษ)กรรมการ
9. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนภากาศ ชื่นบานโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
6. นางชีวารัตน์ ยอดยิ่งโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
7. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
8. นางสาวสุทธิรัตน์ บุญพาลีโรงเรียน(วิทยากรพิเศษ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายวิภาค ชนะโรงเรียนรัชตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย เหมือนอ่วมโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนภากาศ ชื่นบานโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางชุติมา ชมชื่นโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นางมธุรส เอียตระกูลโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
6. นางชีวารัตน์ ยอดยิ่งโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
7. นางชุติมา ประโยชน์มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
8. นางสาวสุทธิรัตน์ บุญพาลีโรงเรียน(วิทยากรพิเศษ)กรรมการ
9. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจงโรงเรียนสมถวิลกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาววศิณี สืบสุทธาโรงเรียนชัยเกษมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกติกา พื้นผาโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. Ms.Nerissa J. Denillaโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Carlo Jerwin Bagundangโรงเรียนหัวหินกรรมการ
5. นายทรงวุฒิ ภาคยาสิทธิ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางนุชนาช พุทธวิโรโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววารี สวนสุวรรณโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. Mr.Juan Moralesโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. MissD' Andra Nicole Isabelโรงเรียนหัวหินกรรมการ
5. Mrs.Carmela Salengaโรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคลกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางอัจฉราวดี ศรีโมรสโรงเรียนหัวหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสินีนารถ คงนมนานโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางนัยนา ลิ้มเจริญโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นางศศินันท์ จั่นเจริญโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
5. Mr.Johan Mariasโรงเรียนหัวหินกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายทิวา รองสวัสดิ์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวภารญา กิจหิรัญโรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นางสาวถนอมศรี สว่างแสงโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
4. นางสาวปวีณา สินกลัดโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
5. Mr.Christopher William Mirandaโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางกัณนิกา เกลื่อนพันธ์โรงเรียนชัยเกษมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุณวรรณ สุวลักษณ์โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญพิชชา กีรติวรการโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
4. Mrs.Patricia R. Estoreโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
5. นางนภากร สุขสมอรรถโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางศิริกุล เชิงฉลาดโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
2. นางวาสนา ขวัญเมืองโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางไปรยา หอมหวานโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
4. นางกุลรตี ทับทิมทองโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางวันเพ็ญ พนาดรโรงเรียนหัวหินกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางจำนงจิต ยะโสธรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววชิรา ศรจิตติโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการ
3. นางทิพมล อยู่เหมาะโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวธมลวรรณ เคล้าคลึงโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
5. Ms.Camilla Leighton Morrisโรงเรียนแย้มสะอาดกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางผกาแก้ว จีรวุฒิโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเวชยันต์ ศิลป์แท้โรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
3. นายอิทธิ สถิตนาเวชสกุลโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
4. MissAlison Beavenโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
5. Mr.Stephen Niel Whiteโรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคลกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา ชอบกลางโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชีวัน อยู่คงโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรสรวง สังขฤทธิ์โรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบ็ญจวรรณ สาระเกษตรินโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นายปัญญา พานศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
6. Mr.Mohammed Abdulaiโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางนราภรณ์ คุณรักษาโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางศิณีนารถ นวไพบูลย์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ แคล้วปรปักษ์โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นางอริสา ขันโฑโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
5. MissCarley Jane Crawfordโรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคลกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางประยูรจิตร เทพูปถัมภ์โรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางสาวพิรีย์ วังทองโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
3. นางสาวสิริพร พึ่งพรพระโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางรัชกร ฉายตะวันโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวอจิระวดี ไชยบุตรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิรดา นาเบะคุระโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. MissQin Yaโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. Ms.Han Lipeiโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. Ms.Luo Jiaoโรงเรียนหัวหินกรรมการ
6. MissJing Xaio Fangโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอจิระวดี ไชยบุตรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิรดา นาเบะคุระโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. MissQin Yaโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. Ms.Han Lipeiโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. Ms.Luo Jiaoโรงเรียนหัวหินกรรมการ
6. MissJing Xaio Fangโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ไพนุชิตโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. MissMina Nosawaโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Ryoko Matsumotoโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. Mr.Hitomi Ishidaโรงเรียนหัวหินกรรมการ
5. Mr.Kota Akitomoโรงเรียนหัวหินกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ไพนุชิตโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. MissMina Nosawaโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Ryoko Matsumotoโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. Mr.Hitomi Ishidaโรงเรียนหัวหินกรรมการ
5. Mr.Kota Akitomoโรงเรียนหัวหินกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญาภัค วังคีรีโรงเรียนชัยเกษมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมใจ กาญจนทองโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
3. นางสาวภุมริน วงศ์เณรโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
4. นางสาวนันตรัตน์ เกื้อหนุนโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
5. นายจารุวัฒน์ แก้วใหญ่โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.John Wallaceโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางเสาวลักษณ์ อรุณศิริวัฒนาโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
2. นางสาวระวีวรรณ เผือกเทศโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
3. นางสาววาทินี ช่างยนต์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
4. นางพรทิพย์ มาระสินโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Allam Managay Glenโรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคลกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ร้อยตำรวจตรีอนิรุธ นิลบรรพ์กองกำกับการตำรวจตระเวนชานแดนที่ 14กรรมการ
2. นายฉัตรไชย แนวบรรทัด -กรรมการ
3. ร้อยตำรวจตรีพีระชัย โลหิตหาญกองกำกับการตำรวจตระเวนชานแดนที่ 14กรรมการ
4. นายกสิวัฒน์ อ่อนจันทร์ โรงเรียนเนินรักวิทยา กรรมการ
5. นายอิสระ ทัศน์แก้ว โรงเรียนหัวหินกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. ร้อยตำรวจตรีสกล มากศิริ -กรรมการ
2. นายวินัย พื้นผา -กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ บัวด้วง โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางดวงเดือน นามนัย โรงเรียนหัวหินกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวพัชรินทร์ ประสทธิ์สมบัติโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
2. นายจําลอง ฤกษ์อรุณรัตน์ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยากรรมการ
3. นายธาตรี ชื่นถนอม โรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวปุณยากร นาคเสวีวงศ์ โรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
5. นางสาววิมล คล้ายฉิมโรงเรียนหัวหินกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางละม่อม ทับเกตุแก้ว โรงเรียนหัวหินกรรมการ
2. นายสุรพล เย็นใจ โรงเรียนบางสะพานวิทยา กรรมการ
3. นางสวรส ชุติวัฒนกุล โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี นวมนิ่ม โรงเรียนหัวหินกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสุพรรณี แก่นบุดดี โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญทิพย์ ศรีสมุทรโรงเรียนบางสะพานวิทยา กรรมการ
3. นางสาวนรินทร เดชครอบ โรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
4. นางสาวกาญจะณี เนียมจันทร์ โรงเรียนหัวหินกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ สบายใจ อ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการ
2. นายพีรพันธ์ คีรีศรี หว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ หอมเพียร ธงชัยวิทยากรรมการ
4. นางอรุณศรี ไทยเอื้อ อรุณวิทยากรรมการ
5. นางสาวฟารีดะห์ อาแว วังไกลกังวลกรรมการ
6. นาง จันทรา อินทร์เนื่องประจวบวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.6
1. นางดวงเดือน นามนัยหัวหินกรรมการ
2. นายพัทยา คีรีศรี หัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสกุลกานต์ แก้วเก้า บางสะพานวิทยากรรมการ
4. นางเอมอร นามมนตรีวังไกลกังวลกรรมการ
5. นางจริยา ประทีป ณ ถลาง ทับสะแกวิทยากรรมการ
6. นางจันทรา อินทร์เนื่อง ประจวบวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางศิริพร จงดีโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
2. นางสมใจ กาญจนทอง โรงเรียนบางสะพานวิทยา กรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ ตังคณากุลโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
4. นางวนิดา สุรชิต โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวกรกตพรม ทรายแก้วโรงเรียนหัวหินกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางยุพร พัฒน์ทอง โรงเรียนหัวหินกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย ภัทรสกลโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา กลั่นยิ่ง โรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
4. นางสาววิจิตตรี แก้วประเสริฐ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กรรมการ
5. นางลัดดา ชูชื่น โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุณี เขตใหญ่โรงเรียนธงชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวลัย เพลินจิตต์โรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางนิสสรณ์ เชิญทองโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. นางสาวสริน อมรสันต์สุขศรีโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ โฉมแพโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร สุขวังไทรโรงเรียนหัวหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา พุฒหยวกโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
3. นางสาวปริญญา เพชรน้ำหนึ่งโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นายกิืตติพัฒน์ จิตต์สว่างโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
5. นายอรรณพ อังอำนวยโชคโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุนทร สุขวังไทรโรงเรียนหัวหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา พุฒหยวกโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
3. นางสาวปริญญา เพชรน้ำหนึ่งโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
4. นายกิืตติพัฒน์ จิตต์สว่างโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
5. นายอรรณพ อังอำนวยโชคโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวแวววรรณ จันทร์ชูกลิ่นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐญา อาษาโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นายสรยุทธ สนธิโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นายเทพรักษ์ ถาวรนันท์โรงเรียนพุทธศาสน์โกศลกรรมการ
5. นางสาวภาณุมาศ นักษัตรมณฑลโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวแวววรรณ จันทร์ชูกลิ่นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐญา อาษาโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นายสรยุทธ สนธิโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นายเทพรักษ์ ถาวรนันท์โรงเรียนพุทธศาสน์โกศลกรรมการ
5. นางสาวภาณุมาศ นักษัตรมณฑลโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางช่อผกา ทศพลทรงพรโรงเรียนทับสะแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลลักษณ์ ศรีชุบโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
3. นางสุพรรณี เณรตาก้องโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
4. นางศุภรา คล้ายเพ็ญโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการ
5. นางขวัญพัฒน์ โชติทิพย์รัตน์โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
6. นายวุฒิไกร ภู่สุวรรณโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพงษ์เทพ อุ่นอกโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยกมร สุริยศศิธรโรงเรียนอรุณวิทยากรรมการ
3. นางสาวมานิตา ร้อยแก้วโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงามโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางอรุณรุ่ง จีบเจือโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สังข์ขำโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวปณิตา ทวีศักดิ์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร บุญต้อมโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นางอารียา ทวีศรีโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางอรุณรุ่ง จีบเจือโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สังข์ขำโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
3. นางสาวปณิตา ทวีศักดิ์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร บุญต้อมโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
5. นางอารียา ทวีศรีโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวชะอ้อน แก้วชูเสนโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนิติมา พวงทองโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวจงกลณี รัตนมนต์โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางมยุรี บุญทองโรงเรียนหัวหินกรรมการ
5. นางสาวจารุณี สร้อยสมโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเสนาะ พวงแก้วโรงเรียนเมืองปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมทบ ชมสุขโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมิหรา เดชาโรงเรียนหัวหินกรรมการ
4. ส.ต.ต.หญิง จุรีย์รัตน์ จริตงามโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวดวงฤดี จิรนันทสุพงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ แดงอินทวัฒน์โรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นายณรงค์วิทย์ อู่เงินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงามโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวคัคนางค์ คูหาทองโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ แดงอินทวัฒน์โรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นายณรงค์วิทย์ อู่เงินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวคัคนางค์ คูหาทองโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ เชิญทองโรงเรียนวังไกลกังวลประธานกรรมการ
2. นายลิขิต สาจันทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ หนุนเกื้อกูลโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิไกร ภู่สุวรรณโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายอรรคกมล ทรัพย์ล้อมโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุริยะ นำประดิษฐ์ทรัพย์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวินัย พุดแดงโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพล โคตรวงค์โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. นางสาวชญาดา จันทร์นาคโรงเรียนหัวหินกรรมการ
5. นายวุฒิไกร ภู่สุวรรณโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
6. นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงามโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสุริยะ นำประดิษฐ์ทรัพย์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวินัย พุดแดงโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
3. นายณััฐพล โคตรวงค์โรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
4. นางสาวชญาดา จันทร์นาคโรงเรียนหัวหินกรรมการ
5. นายวุฒิไกร ภู่สุวรรณโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
6. นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงามโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายคำนวณ ทองจุไรโรงเรียนเมืองปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ระวังวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นายเดชา ปานอ้นโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นางสาวบุญญาวัฒน์ ลาภศิริโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. นายประมวล กิจคุณธรรมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสืบสาย ใบแย้มโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นายศุภณัช ฉวีภักดิ์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ โรจนาคมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
4. นายอำพล ชุ่มชื่นโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
5. นายดำรงค์ศักดิ์ ชมชื่นโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายคำนวณ ทองจุไรโรงเรียนเมืองปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ระวังวงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
3. นายเดชา ปานอ้นโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
4. นางสาวบุญญาวัฒน์ ลาภศิริโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
5. นายประมวล กิจคุณธรรมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสืบสาย ใบแย้มโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นายศุภณัช ฉวีภักดิ์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ โรจนาคมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีกรรมการ
4. นายอำพล ชุ่มชื่นโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
5. นายดำรงค์ศักดิ์ ชมชื่นโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนิภา มหาสุขโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญเตือน ทาทองโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัยกรรมการ
3. นางทิมาภรณ์ สร้อยสังวาลย์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางธนภรณ์ เรืองกิจโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
5. นางสาวประนอม หุ่นเก่าโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนุศรา ลูกอินทร์โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางขวัญพัฒน์ โชติทิพย์รัตน์โรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
3. นางนิสิตา สุวรรณนังโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางประภัสสร พิมพ์ทองโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิสิทธิ์ มงคลวิจิตรสกุลโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางจรรยา คีรีนิลโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นายเหล็ก ดีตลอดโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
5. นางสาวทิมาพร ทวีศักดิ์สมบูรณ์โรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางรัติยา รบไวโรงเรียนเมืองปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย โพธิ์ทองโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
3. นางผจงจิต โห้ววงษ์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
4. นายสุรจิต สุขสีดาโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ มิตรสมหวังโรงเรียนประจวบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวีรวุฒิ หนูน้อยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นายไพรัช วรรณดีโรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. นางนวภรณ์ เชาว์ช่างเหล็กโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการ
4. นายพิชัย ศรีชาติโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายนุกูล เสือกลิ่นโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
6. นายสมพงษ์ อ่อนงามโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
7. นางปนัดดา จันทร์เฺฮ้าโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
8. นายบุญสม หุ่นเก่าโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาววิิจิตรา ญาณกิตติโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี คล้ำจิตโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นายสมยศ เมืองอุดมโรงเรียนห้วยยางวิทยากรรมการ
4. นายทองเจือ ทิพย์อักษรโรงเรียนบางสะพานวิทยากรรมการ
5. นายสมพร นวไพบูลย์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
6. นายโชติปกรณ์ ขวัญมงคลโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ มีเศษโรงเรียนบางสะพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพา แดงฉ่ำโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ทรัพย์รุ่งเรืองโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
4. นายคำรณ ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางนฤภร ราชานาคโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายเกียรติศักดิ์ มีเศษโรงเรียนบางสะพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพา แดงฉ่ำโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ทรัพย์รุ่งเรืองโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
4. นายคำรณ ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนทับสะแกวิทยากรรมการ
5. นางนฤภร ราชานาคโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอภิรัสมิ์ ศรีชาติโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางสุมณฑา พูลผลโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวกิ่งแก้ว สุขชนะโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิมลพรรณ รักทองโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
5. นางชนัญกาญจน์ หอมกลิ่นโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางพรรณี ปัณฑิโตโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางมาลัย อ่วมอ่องโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
3. นางสำลี แดงนวลโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ โมใหญ่โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการ
5. นายทศพร ครุฑเสมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอภิรัสมิ์ ศรีชาติโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางสุมณฑา พูลผลโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวกิ่งแก้ว สุขชนะโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิมลพรรณ รักทองโรงเรียนชัยเกษมวิทยากรรมการ
5. นางชนัญกาญจน์ หอมกลิ่นโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางพรรณี ปัณฑิโตโรงเรียนหัวหินประธานกรรมการ
2. นางมาลัย อ่วมอ่องโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
3. นางสำลี แดงนวลโรงเรียนยางชุมวิทยากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ โมใหญ่โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคมกรรมการ
5. นายทศพร ครุฑเสมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางคำนวณ ภูจำปาโรงเรียนรชตวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ สว่างแผ้วโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นางบุปผา สิริวัฒน์สุนทรโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นางพัชาภรณ์ ตระกูลไทยพิชิตโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
5. นางณัฐรักษ์ มณีกุลโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางคำนวณ ภูจำปาโรงเรียนรชตวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ สว่างแผ้วโรงเรียนหนองพลับวิทยากรรมการ
3. นางบุปผา สิริวัฒน์สุนทรโรงเรียนกุยบุรีวิทยากรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ ตระกูลไทยพิชิตโรงเรียนกิตติคุณกรรมการ
5. นางณัฐรักษ์ มณีกุลโรงเรียนหัวหินกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย โทร. 0871691976 , 032-611103 ต่อ 306
E-mail : sm10.pkn1@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]