หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 (สพม.10 กลุ่มประจวบคึรีขันธ์ 1 และกลุ่มประจวบคึรีขันธ์ 2)
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ผู้ดูแลระบบโปแกรมลงทะเบียนและรายงานผล
2 นายสุรพล ละเหร่า ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
3 นางสาวอลิสา แซ่เลี้ยว ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
4 นางปิยะนาฎ เทียมเพชร ครูโรงเรียนประะจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
5 นางบุษยา พัฒน์ทอง ครูโรงเรียนหัวหิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
6 นางสาวสุจินดา รอดกูล ครูโรงเรียนหัวหิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
7 นางสาวลักษณีวไล หลักกรด ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
8 นางสาวปนิดา ผิวอ่อน ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
9 นางสาวอมรรัตน์ นิลศิริ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
10 นางสมสุข ทิพย์คีรี ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
11 นางศุภมาศ ดิลกศรี ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
12 นางรัชฎา จันทวนาทธิ์ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาัลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
13 นางสาวแก้วกาญจน์ ผู้ผึ้ง ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
14 นางจันทรา อินทร์เนือง ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
15 นางพิมพ์พาณี บุตรหงษ์ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
16 นายสุรพล เทียมเพชร ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
17 นางทัศนีย์ กังวานสุระ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
18 นายอภิชาต การะเกตุ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
19 นางสาวศุภกานต์ ชูจิตต์ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
20 นางสาวจิราภรณ์ ศรีสร้อย นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
21 นางสาวกิติมา นิลทะรัตน์ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
22 นางสาววรรณิดา มหากาฬ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
23 นางสาวชนิตา สนสนิท นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
24 นางสาวกมลฉัตร จันทรักษา นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
25 นายนฤเทพ เพ็ชรรัตน์ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
26 นางสาวกรกนก วงศ์ไพบูลย์สุข นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
27 นางสาวกานติมา เดชภิญญา นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
28 นางสาวสุธาพร กลั่นเนียม นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
29 นายพนธกร ศรีสละ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
30 นายธาดา แซ่เล้า นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
31 นายจักรกฤษ ทองคำ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
32 นายปฏิภัทร ยุติธร นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
33 นายปฏิภาณ ยุติธร นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
34 นายธนพล ศิริพงษ์ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
35 นายสาตราวุธ คงขจร นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
36 นางสาวปาณิสรา วรรณปลั่ง นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
37 นางสาวกฤตติกา ทวีศักดิ์ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
38 นางสาวชนม์ธิชา วินิจ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
39 นางสาวธิติสุดา ทองอยู่ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
40 นางสาวรัตนา สิงห์ครูบอน นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
41 นางสาวอาภรณ์ สีลิ้นจี่ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
42 นางสาวมยุรี เจริญศักดิ์ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
43 นางสาวศศิภา ท้วมเทียบ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
44 นางสาวสุภาภรณ์ นาคน้อย นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
45 นายณัฐธิทัศน์ บริบูรณ์ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
46 นายเจษฎา นิลชาติ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
47 นางสาววรรณิดา ยงชัยยุทธ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
48 นายเทพนิมิต พรหมรักษา นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
49 นายชัชวิน วิวัฒนโสภา นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
50 นายพงษ์สุวรรณ พิศิชนาภา นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
51 นายรุ่งอรุณ สายน้ำเขียว นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
52 นายสรรเพชร พลับใหญ่ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
53 นายภูวนาท พึ่งพุ่ม นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
54 นางสาวปานวาท มณีโชติ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
55 นางสาวณัฐนิชา ทาทอง นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
56 นางสาวน้ำทราย ทัพพะรังสี นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
57 นายณัฐวุฒิ ยงจิตติกรกุล นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
58 นางสาวมณีรัตน์ แซ่ลิ้ม นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
59 นางสาวปนัดดา อาจสัญจร นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
60 นางสาววราภรณ์ ส่วนน้อย นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
61 นางสาวชลมาศ สุวิชยายนต์ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
62 นางสาวสุธิตา เอี่ยมสำอาง นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
63 นางสาวแพรวพรรณ เรืองโรจน์ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
64 นางสาวนัฐนิชา กาใจ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
65 นางสาวสุกัญญา มหากาฬ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
66 นางสาวกัลยารัตน์ อินทนิน นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
67 นางสาวกัญญาณัฐ จุมพลรักษ์ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
68 นายจักราภัทร เกียรติบำรุง นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
69 นายศุภนัฐ เทพประดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
70 นายพชร มะลิวัลย์ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
71 นายสิรวิชญ์ อโนทัยประสพสุข นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
72 นางสาวจิราวรรณ สิงห์เล็ก นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
73 นายณัฐชานนท์ พระสงฆ์ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
74 นายธัชเทพ ลีลาโรจนกุล นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
75 นายวรสันติ์ คงเพิ่มวงศ์ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
76 นายเอกธิปป์ ตนประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
77 นางสาวณัฐวดี เผื่อนโชติ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
78 นางสาวบุณยานุช นกเล็ก นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
79 นางสาวพิมพิศา แย้มคล้าย นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
80 นางสาวรามาวดี สีดอกบวบ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
81 นางสาวสุภาภรณ์ ชูแสง นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
82 นางสาวธัญญารัตน์ แดงกระจ่าง นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
83 นางสาวณัฐฌา ชื่นชม นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
84 นางสาวณัฐณิชา พาสู่บุญ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
85 นายธนวรรธ ชมพูผุดผ่อง นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
86 นายศรัณย์ มะขามป้อม นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
87 นายชัยวัฒน์ เจริญยศ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
88 นายสมชาย จีนจิ๋ว นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
89 นายสัณหณัฐ มาสมัคร นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
90 นายกฤษฎ์เกษม ตรีสุผล นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
91 นายกนกนันต์ กล้าหาญ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
92 นายธีรนัย สุขนิรันด์ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
93 นายวีรภัทร คงผอม นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
94 นายบุญชัย ณ นคร นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
95 นายชวิน มะยะเฉียว นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
96 นายจรูญศักดิ์ สรงกระสินธุ์ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
97 นางสาวรัฐสา ประกอบชาติ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
98 นางสาววรัญญา มังกรแก้ว นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
99 นางสาวธนภรณ์ คงพิริยะเมธี นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
100 นางสาวจิณพัต มีสติ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
101 นายเอกธนา จตุรพรชัย นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
102 นายธนกฤต สูงยิ่ง นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
103 นางสาวปิยธิดา ใจมั่น นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
104 นางสาวณัฏฐ์นรี ทัดรัตน์ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
105 นางสาวสุภาภรณ์ บุญเจือ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
106 นางสาวลัดดาวัลย์ ผลไพศาลศักดิ์ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
107 นางสาวปูริดา ลือประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
108 นางสาวสุกัญญา ผลเพิ่ม นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
109 นายธรรมราช ใกล้ชิด นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
110 นางสาวพรพิมล ศรีชาย ครูฝึกสอนโรงเรียนหัวหิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
111 นางสาวเพ็ญนภา รัตนจำนงค์ ครูฝึกสอนโรงเรียนหัวหิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
112 นางสาวรุ่งนภา เพชรกำเนิด ครูฝึกสอนโรงเรียนหัวหิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน
113 นายพีรพันธ์ เฉิดฉิน นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่งานถ่ายภาพ
114 นายภานุมาศ พรมเชื้อ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่งานถ่ายภาพ
115 นางสาวปาริฉัตร อยู่คง นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่งานถ่ายภาพ
116 นางสาวปัณรส เสียงใหญ่ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่งานถ่ายภาพ
117 เด็กหญิงญาณิศา พลับฉิม นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่งานถ่ายภาพ
118 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บุญอยู่ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่งานถ่ายภาพ
119 เด็กหญิงกฤติกา บัวอ่อน นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่งานถ่ายภาพ
120 เด็กหญิงธนพร พวงแย้ม นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่งานถ่ายภาพ
121 นายศศลักษณ์ สาคร นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่งานถ่ายภาพ
122 นางสาวอรยา บัวงาม นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่งานถ่ายภาพ
123 นางสาวภัทรพร มีบุญ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย บันทึกผลการแข่งขันทุกกิจกรรม
124 นางวสาวี กิมใช่ย้ง ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย บันทึกผลการแข่งขันทุกกิจกรรม
125 นายภาณุวัฒน์ เทพประดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย บันทึกผลการแข่งขันทุกกิจกรรม
126 นางอมรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพ ม. ต้น และรับรายงานตัว
127 นางสาวกรรณิการ์ เจริญจาด ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพ ม. ปลายและรับรายงานตัว
128 นางรุ้งเพชร สีลิ้นจี่ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม. ต้น และรับรายงานตัว
129 นางสุขุมาล บุญมาก ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม. ปลาย และรับรายงานตัว
130 นางพัชรี ประมงค์ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขันกิจกรรมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม. ต้น และรับรายงานตัว
131 นางสาวกัลยา ลามี เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขันกิจกรรมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม. ปลาย และรับรายงานตัว
132 นางสาวณิศาบุษย์ ภัครพาณิชพงศ์ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขันกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ม. ต้น และรับรายงานตัว
133 นายสุรชิต จันทร์ดี ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขันกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ม. ปลาย และรับรายงานตัว
134 นางสาวพวงเพ็ญ สายสวาท ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม. ต้น และรับรายงานตัว
135 นายพิจักษณ์ สมทรัพย์ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม. ต้น และรับรายงานตัว
136 นายพีรพันธ์ ม่วงงาม ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. และรับรายงานตัว
137 นางสาวเตือนจิตต์ จูรัตน์ศักดิ์เจริญ ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดการแข่งขันคณิตศา่สตร์
138 นางสาวเพ็ญพิศ อาจสัญจร ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดการแข่งขันคณิตศา่สตร์
139 นางสาวไอลดา ลิขิตกาญจน์ ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดการแข่งขันคณิตศา่สตร์
140 นางสาวเบญจวรรณ ปักกิ่งเมือง ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดการแข่งขันคณิตศา่สตร์
141 นางราตรี มณ๊โชติ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดการแข่งขันคณิตศา่สตร์
142 นางจีรภา ดุงศรีแดง ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดการแข่งขันคณิตศา่สตร์
143 นางสาวภาณุมาศ นักษัตรมณฑล ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์กิจกรรมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
144 นางสาววันเพ็ญ โฉมแพ ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์กิจกรรมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
145 นางอารียา ทวีศรี ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์กิจกรรมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
146 นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์กิจกรรมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
147 นายวุฒิไกร ภู่สุวรรณ ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์กิจกรรมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
148 นางสาววันเพ็ญ โฉมแพ ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
149 นางสาวภาณุมาศ นักษัตรมณฑล ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
150 นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานกิจกรรมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
151 นางอารียา ทวีศรี ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานกิจกรรมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
152 นายวุฒิไกร ภู่สุวรรณ ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานกิจกรรมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
153 นางสาวชะอ้อน แก้วชูเสน ครู โรงเรียนประจวบวิทยาลัย คณะกรรมการออกข้อสอบกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
154 นายสุนทร สุขวังไทร ครู โรงเรียนหัวหินวิทยาคม คณะกรรมการออกข้อสอบกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
155 นางสาวช่อผกา ทศพลทรงพร ครู โรงเรียนทับสะแกวิทยา คณะกรรมการออกข้อสอบกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
156 นางสาวมานิตา ร้อยแก้ว ครู โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม คณะกรรมการออกข้อสอบกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
157 นางสาวพิไลลักษณ์ ศรีชุม ครู โรงเรียนห้วยยางวิทยา คณะกรรมการออกข้อสอบกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
158 นายณรงค์วิทย์ อู่เงิน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการปราณบุรี คณะกรรมการออกข้อสอบกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
159 นายเสนาะ พวงแก้ว ครู โรงเรียนเมืองปราณบุรี คณะกรรมการออกข้อสอบกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
160 นายประเสริฐ แดงอินทวัฒน์ ครู โรงเรียนหัวหิน คณะกรรมการออกข้อสอบกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
161 นายสรยุทธ สนธิ ครู โรงเรียนบางสะพานวิทยา คณะกรรมการออกข้อสอบกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
162 นางศุภรา คล้ายเพ็ญ ครู โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา คณะกรรมการออกข้อสอบกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
163 นายนิพนธ์ เชิญทอง ครู โรงเรียนวังไกลกังวล คณะกรรมการออกข้อสอบกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
164 นายอรรคกมล ทรัพย์ล้อม ครู โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม คณะกรรมการออกข้อสอบกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
165 นายเทพรักษ์ ถาวรนันท์ ครู โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล คณะกรรมการออกข้อสอบกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
166 นางสาวพลอยทรงกมร สุริยศศิธร ครูโรวงเรียนอรุณวิทยา คณะกรรมการออกข้อสอบกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
167 นางนิติมา พวงทอง ครู โรงเรียนกุยบุรีวิทยา คณะกรรมการออกข้อสอบกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
168 ส.ต.ต.หญิงจุรีย์รัตน์ จริตงาม ครู โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย คณะกรรมการออกข้อสอบกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
169 นายกิตติพัฒน์ จิตต์สว่าง ครู โรงเรียนหนองพลับวิทยา คณะกรรมการออกข้อสอบกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
170 นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม ครู โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม คณะกรรมการออกข้อสอบกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายพงษ์เทพ อุ่นอก ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย โทร. 0871691976 , 032-611103 ต่อ 306
E-mail : sm10.pkn1@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]