รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 (สพม.10 กลุ่มประจวบคึรีขันธ์ 1 และกลุ่มประจวบคึรีขันธ์ 2)
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยา 1. เด็กหญิงรวี  วิรุณพันธ์
 
1. นางจิราภร  สิริภคยาพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงอรุณกมล  แย้มศรวล
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  บุญแสน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นางสาวอรณา  วิชิตกูล
 
1. นางจงดี  บูรณประเสริฐกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. นางสาวมาริษา  แสงหมึก
 
1. นางจีรนันท์  เกตุแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 1. เด็กหญิงชาลิสา  อุดมปัญญาวิทย์
 
1. นางสาวยุภาวดี  วรรณสิงห์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวสุนันทา  เดชธนู
 
1. นางสาวสุนทรี  ใบแย้ม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวเกวลิน  ทองดอนเหมือน
 
1. นางสาวปนิดา  ผิวอ่อน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กชายวัชรพล  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวเบญจพร  มีจิตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จุลแวง
 
1. นางสาวกานต์สินี  กิตติพันธุ์โสภณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวทิพรัตน์  ลีลาศ
 
1. นางสาวกานต์สินี  กิตติพันธุ์โสภณ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นางสาวธนัชพร  ไกรสังข์
 
1. นางสาวศรีศราลักษ์  สดวิไลย
 
12 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนภสร  อัตตะ
2. เด็กหญิงอัญญาณี  รานบัว
3. เด็กชายเอกรินทร์  เฟื่องเนียม
 
1. นางศุภมาศ  ดิลกศรี
2. นางรัชฎา  จันทวะฤทธิ์
 
13 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงชนิกาญจน์  ทองงามตระกูล
2. เด็กหญิงพัชรพร  เข็มกลัด
3. เด็กหญิงศาลิณี  พุ่มพฤกษา
 
1. นายสายันต์  เดชสายบัว
2. นางสาวสุจินดา  รอดกูล
 
14 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  เกิดสุวรรณ
2. นางสาวภัทรกันย์  ปลื้มใจ
3. นายวนัส  คำอุ่นสาร
 
1. นายรัตนศักดิ์  ก้อนเพชร
2. นางกรวรรณ  คล่องยุทธ์
 
15 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวณัฎฐณิชา  วิทยาภรณ์
2. นางสาวธนพร  มาดี
3. นางสาวปรียา  สุธีรปรีชานนท์
 
1. นางศศิวรรณ  ฮึกหาญ
2. นางดวงเดือน  นามนัย
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงศิริพร  เลื่อยกระโทก
2. เด็กหญิงโสภิพรรณ  แสงคำ
 
1. นางรัตนาวัลย์  นิธิภัคนันท์
2. นางสาวเพ็ญศิริ  บุญแสน
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายคมสันต์  สายสกล
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญสุวรรณ
 
1. นางสาวปนิดา  ผิวอ่อน
2. นางสมสุข  ทิพย์คีรี
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวพัชรภรณ์  เพ็ชรกลด
2. นางสาวสมฤทัย  ศรีรอบรู้
 
1. นางเมธาวี  อู่เงิน
2. นางณัฐิกา  ปัตยุรักษ์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นางสาวนุชสรา  ฉัตรแก้ว
2. นางสาวพรสวรรค์  ชโลวัฒนะ
 
1. นายธนวัฒน์  ทับทิมไทย
2. นางสาวอาทิตยา  กลั่นยิ่ง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอภิษฎา  บัณฑิตย์ชาติ
 
1. นายแมน  อาชีพสมุทร
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงญาณิศา  แก้วสะอาด
2. เด็กหญิงมณีสินี  มณีวงษ์
3. เด็กหญิงสุวพีร์  แสงสว่างเสรีกุล
 
1. นางสาวไอริณ  ถาวรนันท์
2. นางจีรภา  ดุงศรีแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มีประวัติ
2. เด็กหญิงชลลดา  อินทร์ล้วน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  คงปลาดเปรื่อง
 
1. นางสาวทัศนีย์  เขียวขำ
2. นางสาววันดี  ทองนวลจันทร์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นางสาวชนาภา  เกิดวั่น
2. นางสาวภัคจิรา  แจ่มจำรัส
3. นางสาวสุนิสา  บุญโก
 
1. นางสาวสายพิณ  เมืองนก
2. นายไพรัช  คงเจริญ
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญสุข
2. เด็กชายธีรภัทร  บำรุงฤกษ์
3. เด็กหญิงปนัดดา  ลิ้มวสุรัตน์
 
1. นางกรนันท์  คงอยู่สุข
2. นางสาวสายฝน  ศรีรอด
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวฐาปนี  แสงสว่างเสรีกุล
2. นางสาวพรนภา  เด่นจารุกูล
3. นางสาววิศรุตา  สังข์ทอง
 
1. นางสาวไอริณ  ถาวรนันท์
2. นางจีรภา  ดุงศรีแก้ว
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาววริศรา  อุทัยธรรม
2. นายศุภณัฐ  ยิ่งนคร
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  กล่อมเกล็ด
 
1. นางสาวปัทมา  สุวรรณนัง
2. นายธนิต  พงษ์รอด
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ปันอ้าย
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เจริญลักษณ์
 
1. นางเปรมใจ  แสงชาตรี
2. นางเปรมใจ  แสงชาตรี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายธนธัช  ไวพยาบาล
2. เด็กชายอัครพงษ์  เอื้อการ
 
1. นางเกศินี  แสงฉัตรแก้ว
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  นำชัย
2. นายวริศ  สุ่มประดิษฐ
 
1. นางเกศินี  แสงฉัตรแก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายธฤต  ลิ้มสมัย
2. นายปพน  จิตไชยชาญ
3. นายปาฏิหาริย์  โลหิตหาญ
 
1. นางสาวนาลินี  จั่นเพชร
2. นายสุรพล  ละเหร่า
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวขจรพรรณ  ลาดนาเลา
2. นายมงคล  วิชชุตเวส
3. นางสาวมนัสชนก  สมสุขเจริญ
 
1. นางสาวดวงดาว  ปัญจมหาคีรี
2. นางสาวสุทธิกานต์  เหรียญทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายทรงพล  เกตุแก้ว
2. เด็กชายธนภัทร  อัจฉริยพันธกุล
3. นางสาววิปราจรีย์  วัชรกรัณฑ์
 
1. นางรุ้งเพชร  สีลิ้นจี่
2. นางวสาวี  กิมใช่ย้ง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงฑิตยา  โมกข์บุรุษ
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  เตียววิจิตรสกุล
3. เด็กหญิงสรณ์สิริ  สุกิจปาณีนิจ
 
1. นายนิอุสมาน  อูมา
2. นางวานีตา  อูมา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวน้ำทิพย์  ตนายะพงศ์
2. นางสาวบุญจิรา  โพธิ์สวรรค์
3. นางสาวเกษราภรณ์  มิลมาศ
 
1. นางสาวนาลินี  จั่นเพชร
2. นางสุขุมาล  บุญมาก
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นางสาวชุติมา  ขำหิรัญ
2. นางสาวบุษกร  หาญกล้า
3. นางสาวภาวิตา  มหาพ่วง
 
1. นางสาวอรวิชญ์  ทองมาก
2. นางสาวสุวิมล  เปี่ยมกลัด
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  เทพกิจ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เรืองโรจน์
3. เด็กหญิงวริษฐา  ตั้งหลักมั่นคง
 
1. นางรุ้งเพชร  สีลิ้นจี่
2. นายพีรพันธ์  ม่วงงาม
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ขุนยืน
2. เด็กหญิงพุทธรักษา  ทรัพย์มา
3. เด็กหญิงสุมณฑา  คุ้มครอง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  เทพพิทักษ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวนิชกานต์  เกล้าเกตุ
2. นางสาวประภัสรา  ตันเจริญ
3. นางสาววนัทธมน  น่วมไข่
 
1. นายวิฑูล  มณีชัย
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวพรวรช  ปัญจมาศิริ
2. นายสรวิชญ์  สุขจิตต์
3. นางสาวอภิชญา  ชินสงคราม
 
1. นายนพพร  กาแก้ว
2. นายสุพจน์  สุขพัฒน์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  อ่องแดง
2. นางสาวนันธิชา  โตไพโรจน์
3. เด็กชายศุภชัย  ชัยนาค
 
1. นางสาวเกตกนก  สวยค้าข้าว
2. นายอทิติย์  ชูตระกูลวงศ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. เด็กหญิงกิริยา  ม่วงคุ้ม
2. เด็กหญิงกุสุมา  ภักดีเศรษฐ์
3. เด็กชายวัฒนา  โดดดี่
 
1. นางสาวดารา  คงกระพันธ์
2. นางสาวอังคณา  ปานประเสริฐ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เจริญพร
2. นางสาวณัฐรดี   คงแท่น
3. นางสาวรุ่งทิวา   มาเจริญ
 
1. นางสาวอรณี  หัสเสม
2. นางสาวณัฐา  พุทธอรุณ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวฐิตินันท์  หมวดน้อย
2. นางสาวสมัชญา  คงคาหลวง
3. นางสาวหนูบาส  ดุลลา
 
1. นางสาวปัญวัลย์  ตันสุเมธ
2. นายสุดสาคร  ศรีบัวรอด
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กชายจักราวุธ  ดอนเกตุแก้ว
2. เด็กชายณัฐภูมิ  อยู่เย็น
 
1. นายนิรันดร์  ศรสงคราม
2. นางสาววรลักษณ์  จันทร์ประยูร
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วิศวกรเมธี
2. เด็กชายภูธเนศ  พรายบัว
 
1. นางสาวสุธิษา  พึ่งสวัสดิ์
2. นายอนุชิต  รุ่งภาษา
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายกิตติปกรณ์  มาลาพันธ์
2. นายธนาธิป  เจตบุตร
 
1. นายวิฑูล  มณีชัย
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายกฤษฏิพงศ์  อินทร์เนตร
2. เด็กชายธวัชชัย  สุขเมือง
 
1. นายสมเกียรติ  วันแก้ว
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จิตถนอม
2. เด็กชายธีรวัฒน์  เทียนระย้า
 
1. นางสาวอรนุช  เรียงแหลม
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายชุติวัติ  พึ่งภักดี
2. เด็กชายตวงสิทธิ์  พูลน้อย
 
1. นายนิอุสมาน  อูมา
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กชายธาดารัตน์  อยู่คชลักษณ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  รีเรียบ
 
1. นายวินัย  พุดแดง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชลใจ  หงษ์เวียง
2. เด็กหญิงพัสวี  ประทุมเทศ
3. เด็กหญิงมัสลิน  มุกดา
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ฤทธิ์ล้ำ
5. เด็กชายสรรธร  สมโภชน์
 
1. นายชูศักดิ์  อริยวงศ์
2. นางพรทิพย์  จิตรสำรวย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กชายธาดา  ทองเทพ
2. เด็กหญิงปภาวี  คงเหมาะ
3. เด็กหญิงอภิญญา  ชูกลิ่น
4. เด็กหญิงอุมาพร  ชูแก้ว
5. เด็กหญิงเกษร  โครตสีบัน
 
1. นายวิศระ  เซียงหว่อง
2. นางสาวอรวรรณ  กลิ่นกลุ่น
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวกมลวัลย์  รอดเลน
2. นางสาวนภาพร  พูลนาค
3. นางสาวพัชราพร  สุขเกษม
4. นางสาวสินีนาฎ  แก้วเกลื่อน
5. นางสาวเมวี  จันทร์สงค์
 
1. นางสาวพิชญาภา  อังสวัสดิ์
2. นางสาวไอรินทร์  โกณฑา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวศิรัญญา  เวชการ
2. นางสาวศิริวรรณ  เอี่ยมศรีวรรณ
3. นางสาวอารียา  กำเหนิดศิริ
4. นางสาวเนตรนภา  หุ่นเก่า
5. นางสาวเสาวลักษณ์  สุขดิบ
 
1. นางสาวสาวิณี  อ่วมเจริญ
2. นายบุญรอด  อยู่ศิริ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงจันทนี  รักษาวงค์
2. เด็กหญิงจุฑามณี  สนธิ
3. เด็กหญิงมัญธุสา  เกตุหอม
4. เด็กหญิงยุพาภรณ์  โพธิ์งาม
5. เด็กหญิงวันดี  หลวงฤทธิ์
 
1. นางสาวปุญญาภา  หนูชัยแก้ว
2. นางสาวสรัญญา  สอดส่อง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายก้องเกียรติ  ประกอบปราณ
2. นายชัยพร  อุ่นใจเพื่อน
3. นายนายพงศ์พิสิฐ  กลมสม
4. นายภูริศ  จันทรมณี
5. นายวชิระ  จิตใจดี
 
1. นางสาววาณิชา  แข็งแรง
2. นางอาภรณ์  เย็นใจ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวธัญญารัตน์  จักดา
2. นางสาวธิติยา  รักแฟง
3. นางสาวพิมพ์รพี  อาสาสันติ
4. นางสาววรกานต์  ธรรมเนียม
5. นางสาววาสินี  เรืองจาบ
 
1. นางสุนันทา  ธนศิโรรัตน์
2. นางสาวปุญญาภา  หนูชัยแก้ว
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แก้วมีศรี
2. เด็กหญิงธนวรรณ  สวัสดิ์เดช
3. เด็กหญิงปราณปรียา  ลิ้มพัธยาเนตร์
4. เด็กหญิงปาณิสรา  ชาติสิริพิทักษ์กุล
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จีนซ้าย
 
1. นายวันชัย  สาคร
2. นายณัฐวุฒิ  สระศรี
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายณัฐกานต์  ศรีสุริยวงศ์
2. นายธนัญชัย  ฉิมคล้าย
3. นายพรชัย  คำวังชัย
4. นายวีรชัช  ยี่ละหมัด
5. นายเกียรติคุณ  ยอดปรีชา
 
1. นางสาวประภัสสร  สิทธิศักดิ์
2. นายสุพจน์  บุตรหงษ์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายธีระภัทร  ชะนะเกตุ
2. นายนรากร  สร้อยสม
3. นายบัญชา  ส่องศรี
4. นายบัณฑิต  ส่องศรี
5. นางสาววศนันท์  อยู่วงค์
 
1. นางศรีวรรณ  ปานสง่า
2. นางสาวศิริพร  สินสมุทรไทย
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตเมธ  เผ่าพุทธชาติ
2. เด็กหญิงกัญจนา  สุดสาคร
3. นางสาวกุลธรา  อุตรหงษ์
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อินทะสะ
5. นายฉัตรชัย  เผ่าทะชัย
6. เด็กหญิงชลธิชา  เย็นจตุรัส
7. นายณัฐพล  กันสวัสดิ์
8. นายธนุ  ลิ้มไพรบูรณ์
9. เด็กชายปฏิภาน  ม่วงศรี
10. เด็กหญิงพนิตสุภา  หนองบัว
11. เด็กหญิงพรไพลิน  ยอดยิ่ง
12. เด็กหญิงยุพารัตน์  สุวรรณหงษ์
13. เด็กชายรุ่งตะวัน  บางม่วงงาม
14. เด็กหญิงวรรณพร  สันทัด
15. นางสาวศิริณี  แก้วพระคุณ
16. เด็กหญิงสารีรัตน์  ศรีจอมขวัญ
17. เด็กหญิงสุกัญญา  สุริวรรณ
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่ลิ้ม
19. นายอภิสิทธิ์  แซ่จัน
20. เด็กชายโยธิน  ศรีกา
 
1. นางสาวกนกพร  บุปผาชาติ
2. นางอารีวรรณ  พยัพพฤกษ์
3. นางสาวชยาภัสร์  พรหมทา
4. นางเพ็ญพิชชา  กีรติวรการ
5. นางสาวยุวดี  วาปี
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกุลธิดา  อุ่นจิตต์
2. นางสาวจินดาภา  ลูกอินทร์
3. นางสาวณัฏฐณิชา  เจริญพร
4. นางสาวณัฐชนันท์  ชาตาพุทธิสวรรค์
5. นางสาวดนุนุช  บุญช่วย
6. นายติณณภพ  ทรัพย์เดช
7. นางสาวธนัชพร  พิกุลทอง
8. นางสาวน้ำทิพย์  ศิริวรรณ
9. นางสาวรสสุคนธ์  จวงจอง
10. นางสาวสกาวใจ  ภุมรินทร์
11. นางสาวสิรีธร  เกตุงาม
12. นางสาวอทิตยา  รวดเร็ว
13. นางสาวอธิติยา  จำเริญทิพย์
14. นางสาวอรยา  บัวงาม
15. นางสาวอารีรัตน์  แสงเดือน
16. นางสาวเบญจวรรณ  พันธ์ผึ้ง
17. นางสาวแพรวพรรณ  พรรณรายณ์
 
1. นางผาสุข  วิกรเมศกุล
2. นางกัลยรัตน์  เกาะเกตุ
3. นายมหิศร  จิตรสำรวย
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายกฤษติพล  เปี้ยวน้อย
2. นายณัฐธิทัศน์  บริบูรณ์
3. นางสาวณิชกานต์  เกล้าเกตุ
4. นางสาวธัญญพร  วงศ์พราหมณ์
5. นายนภดล  เพชรคีรีสกุล
6. นายนัทธพงศ์  บุญสอาด
7. นายนิธิกร  พวงสุวรรณ
8. เด็กชายปณิธิ  บริบูรณ์
9. นายพชร  มะลิวัลย์
10. นางสาวพรพรรณกาญจน์  ป้องกัน
11. นายภูวนาถ  พึ่งพุ่ม
12. นางสาวมุฑิตา  พันธุ์เปรม
13. นางสาววรรณิดา  ยงชัยยุทธ
14. เด็กชายวิฑูรย์  ปรุโปร่ง
15. นายศักดิธัช  สุทธิสำแดง
16. นายศุภกร  มีพันธ์
17. นายสมบูรณ์  ประดิษฐ์
18. นายอิศรา  เชาวน์วุฒิสุข
19. นางสาวเพ็ยพิชชา  มากจันทร์
20. นางสาวเมธาวีย์  ศรีเพชร
 
1. นางผาสุข  วิกรเมศกุล
2. นางสาวลดาวัลย์  พวงนิล
3. นางรินดา  ศรียุบล
4. นางสมสุข  ทิพย์คีรี
5. นายนภากาศ  ชื่นบาน
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นายกมล  วรฉัตร
2. นายกำพล  แก้วฉ่ำ
3. นายจตุรพร  เนียมทอง
4. นายจักรกฤษ  นุชนารถ
5. นายจักรพันธ์  เหมือนบางซื่อ
6. นายจิรายุส  ไทยโสภา
7. นายชลธาร  ป้องกัน
8. นายธารินทร์  ยากำจัด
9. นายบัญชา  รักศิลป์
10. นายปรเมธ  หงษ์ทอง
11. นายพงศธร  เอื้องสัจจะ
12. นายมานพ  ขำศรี
13. นายยุทธนา  ช้างวงศ์
14. นายรัชพล  เนียมสิน
15. นายสมชาย  วัชระ
16. นายสราวุธ  แก่งสันเทียะ
17. นายสิษฐ์ธัญ  แดงสิริ
18. นายเฉลิมพงศ์  จังพานิช
19. นายโสฬสมงคล  ช้างงาม
20. นายไชยวัฒน์  สุขสวัสดิ์
 
1. นายวัชรินทร์  เอื้องสัจจะ
2. นายเสฎฐวุฒิ  ใจงาม
3. นางนงค์ลักษ์  อุทัยธรรม
4. นางผกาวดี  เอื้องสัจจะ
5. นางสาวมณีรัตน์  วันหมัด
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กชายปวริศ  แสงนิล
 
1. นางสาวจรรยา  หลวงทิพย์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงวราลี  โรจน์เสถียร
 
1. นางสาวพิชญาภา  อังสวัสดิ์
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวจันทนา  ทิวงษา
 
1. นายเพทาย  เฟื่องฟู
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นางสาวปรียาพร  ประสิทธิ์แสง
 
1. นางสาวโชติรัตน์  เสียงใหญ่
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ห่วงกลจักร์
2. เด็กชายบัณฑิต  ศรีหิน
 
1. นางสาวดวงกมล  ศรีงาม
2. นายมหิศร  จิตรสำรวย
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กชายวัชรพล  วงษ์เวช
2. เด็กหญิงสุชาดา  ใจผ่อง
 
1. นายกิตติพัฒน์  จิตต์สว่าง
2. นางนงค์ลักษ์  อุทัยธรรม
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกนิตา  อัตตะ
2. นายเจษฎา  นิลชาติ
 
1. นางสาวดวงกมล  ศรีงาม
2. นางสาวสุนันทนา  หมั่นพลศรี
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นายธนานพ  สงวนทรัพย์
2. นางสาวพิราวรรณ  พรมมณี
 
1. นางอรุณ  ยี่รงค์
2. นางวิภูดา  บัวสอน
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  หาลาภ
2. นางสาวดวงดาว  ทนทาน
3. นางสาวนิษฐิดา  ตลับเพชร
4. นางสาวปณิตา  ปักษี
5. นางสาวปวันรัตน์  หุ่นสวน
6. นางสาวปัฐมี  แดงกล่ำ
7. นางสาวภิญญาพัชญ์ุ  พรประเสริฐ
8. นางสาวศินีกรณ์  มีอินถา
9. นางสาวศิริพร  ด้วงเขียว
10. นางสาวสุธีรา  อินทร์แพง
 
1. นางสิรีกร  จันทร์สงค์
2. นางสาวไอรินทร์  โกณฑา
3. นางสาวประภัสสร  สิทธิศักดิ์
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวกนกกร  เลียบดี
2. นางสาวกัญชพร  สุขทองแท้
3. นางสาวฐิติกาญจน์  น้อยเมือง
4. นางสาวณิชมน  แสงกลิ่น
5. นางสาวภัสราภรณ์  ชุมสว่าง
6. นางสาวมาริสา  ผิวงาม
7. นางสาวสุนีย์  ลิ้มติ่ว
8. นางสาวหฤทัย  พรายชมพู
9. นางสาวอัมรัตน์  โพธิวงศ์
10. นางสาวเขมสิริ  สิริเวชชะพันธ์
 
1. นางศศิเพ็ญ  วิมุกตานนท์
2. นางศรีวรรณ  ปานสง่า
3. นางสาวศิริพร  สินสมุทรไทย
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ   จั่นสังข์
2. นางสาวจุฑามาศ  เพชรประสิทธิ์
3. นางสาวณัฐณิชา   ยอดรักษ์
4. นางสาวณัฐวรรณ   เป็นสูงเนิน
5. เด็กหญิงดาริกา   เมืองลอย
6. นางสาวนันทรัตน์  แซ่เหงา
7. นางสาวบุษบา   เพชรประดับ
8. นางสาวปราณี   ปิ่นทอง
9. นางสาวปัณฑ์ชนิศ   ต้นทรัพย์
10. นางสาวภาวิณี   อิศรางกูร ณ อยุธยา
11. เด็กหญิงวาตารี   นรสีห์
12. นางสาวศศิกาญจน์   ปานน้อย
13. นางสาวสุภาภรณ์   เข็ดขาม
14. นางสาวอรอนงค์   กรองแก้ว
15. นางสาวเกศสุดา   มากยอด
 
1. นายธงชัย  จีบเจือ
2. นางสาวเอมวิกา  เพชรทอง
3. นายภาคภูมิ  เจริญชนม์
4. นายสมชาย  สิงหนาท
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชนะธาร
2. เด็กชายรุจิภาส  ช้างน้ำ
 
1. นางสาววีณา  พนาพิทักษ์กุล
2. นายอำนาจ  พนาพิทักษ์กุล
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กชายชานนท์  หว่านพืช
2. เด็กหญิงนิภาพร  พาหา
 
1. นายธนวัชร  สิทธิชาติบูรณะ
2. นางอารมย์  ศรีในบ้าน
 
78 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นางสาวปวรรัตน์  เทียมศรี
2. นางสาวพลอยไพลิน  มรจันทร์
 
1. นางอารมย์  ศรีในบ้าน
2. นางชัชฎาภรณ์  ศรีสังข์
 
79 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นางสาววิจิตรา  ตลุ่มพุก
2. นายอนุทัย  ขำหิรัญ
 
1. นายเฉลิม  ทองแดงห่วง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  สะอาด
 
1. นายธิติ  บุญยะกลัมพะ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  หาญกล้า
 
1. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวเสาวนีย์  นิตยใจพรหม
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นางสาวพงษ์นภา  เจษฎาจรัสกุล
 
1. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  ศรีหอม
 
1. นายสมชาติ  คำเทียน
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  นิลดำ
 
1. นางสุภาพร  เกิดพุ่ม
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวธีรดา  สบายใจ
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายซองอุ๊  -
 
1. นายธนพล  เชียงโชติ
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงสุนิสา  เสาศรี
 
1. นางกัลยา  รัศมีเพ็ญ
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นางสาวอโณทัย  สุรภาพ
 
1. นายวัชรพงศ์  ทองแถม
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวภณัฐสุดา  ทับเนียม
 
1. นางสุภาพร  เกิดพุ่ม
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ว่องวงศ์อารี
 
1. นางสาววรรณภร  ตรีอัมพร
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงธัญยธรณ์  ฤกษ์งามสง่า
 
1. นางสาววิภาวัส  รื่นฤทธิ์
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  พึ่งพงศ์
 
1. นายสุเมธ  ศรศิลป์
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นายณัฐวัฒน์  สุกแดง
 
1. นายวัชรพงศ์  ทองแถม
 
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฏฐา  ดิเรกศรี
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ดิเรกศรี
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ
2. นายทินกฤต  ลี้ไพบูลย์
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายทินภัทร  ศรีตระการ
2. เด็กหญิงวสุนันท์  จันทร์หอม
 
1. นางสาววิภาวัส  รื่นฤทธิ์
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายภัทรพล  นาควงศืวาลย์
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  ชัยนาค
 
1. นางสาวอนุสรา  สิงห์โต
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวดลญานี  มารยาท
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นายสุรศักดิ์  กลิ่นดอกแก้ว
 
1. นางสาวประดับพลอย  มอญเกิ้ง
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 1. เด็กชายธนากร  โชคดี
2. เด็กชายธวัชชัย  สุนทโรทัย
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  กระทุ่มแก้ว
 
1. นายสุขกิตติ์  อิ่มทวีกุล
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายจิรภาส  อินทร์นวล
2. เด็กหญิงฐิติมา  โพธิพันธ์
3. เด็กชายอัครเดช  ตุ้มทอง
 
1. นางสาววิภาวัส  รื่นฤทธิ์
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 1. นางสาวจินตนา  กรแก้ว
2. นางสาวศุภกานต์  เปรมปรีดิ์
3. นางสาวศุภาวรรณ  บุญเกิด
 
1. นายสุขกิตติ์  อิ่มทวีกุล
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นายทินภัทร  โมงเลื่อมใส
2. นายธนภัทร  แดงช่วง
3. นายอานนท์  สมบุญโสด
 
1. นางจันทิมา  ชื่นชม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงรุ้งนภา  นิลประพฤติ
 
1. นางสาวอำไพวรรณ  ตันตินิตรกุล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายเจตวรรษ  ลายละเอียด
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษกร  สัญจร
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงสุธีมนต์  ถ้วนชาติ
 
1. นายสามารถ  อยู่ยั่งยืน
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา  โลดทนงค์
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นายเจนณรงค์  บุญโก
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูดอกไม้
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวชลลดา  อ่วมเจริญ
 
1. นายนิพนธ์  กล่อมบรรจง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กหญิงเกษสุดา  เพชรนคร
 
1. นายชนินทร์  พรหมเลข
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นางสาวณัฐกานต์  โต๊ะฉิม
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณทิกา  ธงสวัสดิ์
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ต้องใจเพื่อน
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาววิจิตรา  รุ่งเรือง
 
1. นายนิพนธ์  กล่อมบรรจง
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวอัฐนิยา  ลายละเอียด
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงรวิสรา  บุญมีสุข
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายกวิน  เทียนโชติ
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิระราชวโร
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สนธิ
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวยศวดี  นวเจริญภรณ์
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  ใยยินดี
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงนวพร  ตันเศวฉัตร
 
1. นางสุมาลี  จันทร์ศรี
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงวชิราวรรณ  เกวียนวงษ์
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชนันท์  บัวบาง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายนัทธพงศ์  คู่สวด
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงศลักษณ์พร  ธิริ
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเอกสตรี  คล้ายบรรจง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นายชัชนันท์   ภวะคงบุญ
 
1. นายสามารถ  อยู่ยั่งยืน
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายนวิน  เทียนโต
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงซันวา  จิตรสนองชาติ
2. นางสาวณัฐสุดา  บัวจอม
3. เด็กชายพัฒนา  มีแก้วสุข
4. เด็กหญิงสุภัสสร  สมศรีโชควัฒนา
5. เด็กหญิงอาทิตยา  โรจน์บวรวิทยา
6. เด็กหญิงอารียา  ภูฆัง
7. เด็กหญิงอารียา  ไล้สวน
8. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สิงคารห์
9. นางสาวเสาวรส  พวงสว่าง
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
2. นายวัชระ  มูลทองชุน
3. นายชนินทร์  พรหมเลข
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 1. เด็กชายกิติพงค์  พรมเนตร์
2. นายฐาปกรณ์  จันทร์คงเดชา
3. นายฐิติพงศ์  ราชวงศ์
4. เด็กหญิงยลรดา  สาระพันธุ์
5. เด็กหญิงวิภาวี  เอี่ยวแซ
6. เด็กหญิงศศิกานต์  เสนาบุตร
7. นายสันติสุข  หัวนาค
8. เด็กหญิงสายฝน  กลับคลี่
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อินทะรังสี
 
1. นางสาวศศิภา  เพียรเสมอ
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวการันตรี  ขุนสงคราม
2. เด็กหญิงคุณิตา  โคตรแก้ว
3. เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุอินทร์
4. นางสาวชลลดา  อ่วมเจริญ
5. นางสาวชุติกาญต์  นารอด
6. เด็กหญิงฐานิดา  บุตรสงค์
7. นายปัณณฑัต  กลัดชื่น
8. เด็กชายปิยะพงษ์  อ่วมเจริญ
9. นางสาวพลอยไพลิน  ศรีมาจันทร์
10. เด็กหญิงรัตนาพร  รักชาติ
11. นางสาววรรณิดา  บุญเพ็ชร
12. นางสาววิจิตรา  รุ่งเรือง
13. เด็กชายวีระวัฒน์  บุญมา
14. เด็กชายสมิทธิ  เอี่ยมเจริญ
15. เด็กหญิงอารยา  นำสวัสดิ์
 
1. นายนิพนธ์  กล่อมบรรจง
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชนันท์  บัวบาง
2. เด็กชายกฤษกร  สัญจร
3. เด็กชายจิระพัฒน์  ฐิตะฐาน
4. นายนวิน  เทียนโชติ
5. เด็กหญิงนันทพร  ไกรลักษณ์
6. นายน่านฟ้า  เสรี
7. นางสาวบุษบา  บุญเกิด
8. นางสาวบุษบา  บุญเกิด
9. เด็กหญิงพิชชาพร  สุขแจ่ม
10. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สนธิ
11. นางสาวยศวดี  นวเจริญภรณ์
12. เด็กหญิงสุวรรณา  ขำทวี
13. นางสาวอัฐนิยา  ลายละเอียด
14. เด็กหญิงเบญญาภา  ต้องใจเพื่อน
15. เด็กหญิงเอกสตรี  คล้ายบรรจง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นายกิตติศักดิ์  ชูฤทธิ์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  เทียมเมฆา
3. นางสาวจิรนันท์  แก้วสอาด
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  โต๊ะฉิม
5. นายธนกร  ทองศาสตร์
6. นายนัทธพงศ์  คู่สวด
7. เด็กหญิงนิรมล  เกิดโภชน์
8. เด็กชายพีรพัฒน์  สิทธิฤกษ์
9. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เทียนศรี
10. นายสมหวัง  ศรีแสงทรัพย์
11. เด็กหญิงอภิวัล  วิโรจน์
12. นายเจนณรงค์  บุญโก
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
2. นายทินกร  เณรตาก้อง
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวขนิษฐา  รู้ฤกษ์
2. เด็กชายจิรัฏฐ์  พูลหนองรี
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตรีเพชร
4. นางสาวดารณี  กลิ่นมาลี
5. เด็กชายธนวัต  แจ่มจันทร์
6. เด็กชายธัญกร  พินิจจันทร์
7. นายนนทวัฒน์  จันทร์ศรี
8. เด็กหญิงนวพร  ตันเศวฉัตร
9. นางสาวนวภัส  เลิศกีรติ
10. เด็กชายพงศ์ศักดิ์  วงษ์ขาว
11. เด็กชายพีรภัทร  ผุดผ่อง
12. นายพีรศักดิ์  กัณสวัสดี
13. เด็กหญิงรพีพรรณ  กุลมา
14. เด็กชายระพีพัฒน์  จันทร์แดง
15. นายวัชเรนทร์  สุขเมือง
16. นางสาวศรัญญา  สมคิด
17. เด็กชายสุรสินธุ์  จันทรักษา
18. นายอภิเดช  พินิจจันทร์
19. นางสาวอรุณวรรณ  ทิพย์เนตร
20. เด็กหญิงไอริน  เผ่าจินดา
 
1. นายธรรมธร   เทพทิตย์
2. นางสาวเจมจิรา  หินแก้ว
3. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
4. นางสาวณรรฐมน  ผึ่งผาย
5. นางสุมาลี  จันทร์ศรี
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายณภรณ์  ยะโสธร
2. เด็กชายนิรวิทย์  วังกุ่มระเบียบ
3. เด็กชายปฏิภาณ  สุขสมัย
4. เด็กชายพสิน  ยะโสธร
5. เด็กชายรติวัฒ  ไร่นาดี
 
1. นายมนตรี  ยะโสธร
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทนทาน
2. เด็กชายธนศักดิ์  ใจเพชร
3. เด็กชายประนิธิ  โผดโผน
4. เด็กชายภฤศ  ตังคณากุล
5. เด็กชายอุเทน  หลักแหลม
 
1. นายวิมล  พงษ์เตรียง
2. นายนิกร  พราหมณ์ประยูร
3. นางมธุรส  เอียตระกูล
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อุ่นพงษ์
2. เด็กชายณัฐพร  วงษ์นาศรี
3. นายธวัชชัย  ราชรามทอง
4. เด็กชายวิริยพร  ธรรมเนียม
5. นายวีรยุทธ  เพ็ชร์น้อย
6. นางสาวอารียา  กำเหนิดศิริ
 
1. นายบุญรอด  อยู่ศิริ
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  แซ่ลิ้ม
2. นายฉัตรชัย  เกตุแก้ว
3. นายณัฐพล  ทองน้อย
4. นายธัญพิสิษฐ์  นาคฤทธิ์
5. นายพรชัย  บุญชัย
6. นายอนัส  อยู่เหมาะ
 
1. นายนิกร  พราหมณ์ประยูร
2. นายวิมล  พงษ์เตรียง
3. นางมธุรส  เอียตระกูล
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  เตียงพานิช
2. เด็กหญิงจิณณพัต  บัวงาม
3. เด็กชายจิรเมธ   คนึงคิด
4. นายจีรชัย  ฉัตรทันต์
5. นางสาวชลลดา   ศรีเอี่ยม
6. เด็กหญิงชิดชนก  เขียวมุ่ย
7. นางสาวชุติมา   ขำหิรัญ
8. เด็กหญิงณิชกานต์  ทอดสนิท
9. นางสาวธนาภรณ์   ธนะวงศ์
10. นางสาวธิดาวรรณ   บุญไทย
11. เด็กชายนนทวัฒน์  พุ่มกุมารณ์
12. เด็กชายบารมี  วงเลี้ยง
13. นางสาวบุษกร   หาญกล้า
14. เด็กหญิงปัญจพร  อิ่มทั่ว
15. เด็กหญิงผุสดี  ไกรทอง
16. นายพัฒนะ   แจ่มสว่าง
17. นายฟ้าใส   บุญไทย
18. นายยุทธนา  ยิ้มอนันต์
19. เด็กชายวนัสกร   มุ่งหาแก้ว
20. เด็กหญิงวรฤทัย  แสงโพลง
21. เด็กหญิงวริศรา  นวลจันทร์
22. เด็กชายศรันย์  เพชรประกอบ
23. นายสายธาร   สินธุรักษ์
24. เด็กหญิงอภิญญา  ชูกลิ่น
25. เด็กหญิงอรกานต์  บุญแก้ว
26. เด็กชายอาทิตย์  ยิ้มละมัย
 
1. นายอิศรา   เอมกมล
2. นายอนุชิต  รุ่งภาษา
3. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  เพ็ชรเดชา
2. เด็กหญิงจตุพร  อยู่เย็น
3. นายจตุรงค์  โพธิ์พันธ์
4. นายจักรกฤษณ์  แซ่ลิ้ม
5. นายจักรณรงค์  นวลฝ้าย
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทนทาน
7. นายฉัตรชัย  เกตุแก้ว
8. เด็กหญิงชิดชนก  สมสร้าง
9. นางสาวชุติมา  พลายบัว
10. นายณัฐพล  ทองน้อย
11. เด็กหญิงตรีรักษ์  ใจใส
12. เด็กชายธนศักดิ์  ใจเพชร
13. นายธัญพิสิษฐ์  นาคฤทธิ์
14. เด็กหญิงปพิชญา  โปร่งศิริ
15. เด็กหญิงประติภา  โผดโผน
16. เด็กชายประนิธิ  โผดโผน
17. เด็กหญิงปิยนุช  คำนนท์
18. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ยกสมบัติ
19. นายพรชัย  บุญชัย
20. เด็กชายภฤศ  ตังคณากุล
21. เด็กหญิงภาณุมาศ  พุ่มใจศรี
22. นางสาวมาริษา  แสงหมึก
23. นางสาวยุวดี  ม้าล้อม
24. เด็กหญิงลลิตา  ช้างดำ
25. เด็กหญิงวิชุตา  ทองเกิด
26. นางสาวศิริลักษณ์  ทองดี
27. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็ชรดี
28. เด็กหญิงสมใจ  บุญมีสง่า
29. เด็กหญิงสิริรัตน์  ศิริมังกร
30. เด็กหญิงสุพรรณนิกา  พิทักษ์แสงจันทร์
31. นายสุรเชษฐ์  เกลาชู
32. นายอนันตศักดิ์  เสมาใหญ่
33. นายอนัส  อยู่เหมาะ
34. เด็กชายอนุเทพ  มุ่งเสริมกลาง
35. เด็กหญิงอัญมณี  แดงช่วง
36. เด็กชายอุเทน  หลักแหลม
37. นางสาวเบ็ญจวรรณ  งามเขียว
38. นางสาวไอริน  คล้อยดี
 
1. นายชูวิทย์  จั่นเพชร
2. นายศุภกิตต์  ปานสวย
3. นางเพ็ญพิศ  จุลเนียม
4. นางมธุรส  เอียตระกูล
5. นายนิกร  พราหมณ์ประยูร
6. นายวิมล  พงษ์เตรียง
7. นายสันธาร  อินไชยยา
8. นางจรรยา  กาญจนาประดิษฐ์
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กชายธาดา  ทองเทพ
 
1. นายอิศรา   เอมกมล
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายพิทยุตย์  ทิพย์พิมล
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายสารัช  ปัตยุรักษ์
 
1. นายมนตรี  ยะโสธร
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายนัทธพงศ์  บุญสอาด
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงแอนลีน  ช่วยบำรุง
 
1. นายสุรชัย  กุสาวดี
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงสิรินภา  ใหมเกิด
 
1. นายบุญรอด  อยู่ศิริ
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ปลอดรัมย์
 
1. นายสถิตย์  เสมาใหญ่
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  เกิดสุวรรณ
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงอิสริยา  แก้วเนิน
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวภัทรกันย์  ปลื้มใจ
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายธีรเจตส์  กาญจนสุทธิยากร
 
1. นายมนตรี  ยะโสธร
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  เกิดสุวรรณ
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เบิร์ก
 
1. นายวัชพล  วุฒิ
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเมสยา  เกตุแก้ว
 
1. นางศุภลักษณ์  ชูชื่น
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวกษมา  พิมพ์เสน
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กชายวัชรพล  แซ่โค้ว
 
1. นายอิศรา   เอมกมล
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายพีรพันธ์  เฉิดฉิน
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัสวี  ประทุมเทศ
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. นางสาวศศิประภา  วรรณประพันธ์
 
1. นางมธุรส  เอียตระกูล
 
164 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นางสาวกนกพร  คำทอง
2. เด็กหญิงกันธิชา  พูลเสม
3. เด็กชายบุญฤทธิ์  มหาพงษ์
4. เด็กหญิงยอดหญิง  แตงเจริญ
5. เด็กหญิงรัตติกาล  อบเชย
6. เด็กชายวรินทร  เขียวไปรเวช
7. เด็กชายสิปปภาส  แววมณี
8. เด็กชายเมธัส  แสงจันทร์
 
1. นางสาวรพัทรดา  ผลเอนก
2. นางสาววัณภาสิณี  ยิ้มประเสริฐ
 
165 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  สว่างหล้า
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสุริยวงษ์
3. เด็กหญิงจันทนีย์  โหรชัยยะ
4. เด็กหญิงจิราพร  ปัญจมาส
5. เด็กชายทวีศักดิ์  แก้วจีน
6. เด็กหญิงนลินี  ว่องไวรุด
7. เด็กชายสถาปัตถ์  พุทธมี
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  ห้าวสุด
 
1. นางชีวารัตน์  ยอดยิ่ง
2. นางประเสริฐทรง  สองเมือง
3. นายองอาจ  อยู่บรรยงค์
 
166 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวกาญจนา  อินทร์นวล
2. นายณัฐภูมิ  ขำสำลี
3. นายธนากร  โง้สกุล
4. นายนิรวิทย์  อินทร์อ่อน
5. นางสาวพริมา  วงศ์สาโรจน์
6. นายภควัต  แจ้งสุวรรณ์
7. เด็กหญิงมัฌฌิมาภรณ์  วีระปรีชา
8. นางสาวสุภาภรณ์  กลุ่มกละ
 
1. นางสาวโชติกา  ยั่งยืน
2. นางสาวชมพูนุท  มากกำเหนิด
 
167 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วัชระ
2. นางสาวจริยาพร  อยู่ยั่งยืน
3. นางสาวณัฐมน  โสประโทน
4. นางสาวมิ่งขวัญ  แสงเพชร
5. นางสาวสุภาณี  อินอากร
6. นางสาวเอเชีย  ตรีวิเศษ
 
1. นางสาวโชติกา  ยั่งยืน
2. นางสาวชมพูนุท  มากกำเหนิด
 
168 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นางสาวกนกพร  คำทอง
2. เด็กหญิงกันธิชา  พูลเสม
3. เด็กหญิงนภสร  ทองแท้
4. เด็กหญิงนรีกานต์  มีล้อม
5. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญประสม
6. เด็กหญิงยอดหญิง  แตงเจริญ
7. เด็กหญิงรัตติกาล  อบเชย
8. เด็กหญิงเมสินี  จันทยงค์
 
1. นางสาวรพัทรดา  ผลเอนก
2. นางสาววัณภาสิณี  ยิ้มประเสริฐ
 
169 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  บานแย้ม
2. นางสาวธรรมสรณ์  วงศ์สิงห์
3. เด็กหญิงมัชฌิมาภรณ์  วีระปรีชา
4. เด็กหญิงอรณี  ยังมีมา
5. นางสาวอรยา  กุมุทชาติ
6. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วลอย
 
1. นางสาวโชติกา  ยั่งยืน
2. นางสาวชมพูนุท  มากกำเหนิด
 
170 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 1. นางสาวนพเก้า  ประกอบพรชัย
2. เด็กหญิงมาตารี  แสนทวี
3. เด็กหญิงยุวดี  เรืองไกรศิลป์
4. นางสาวศิริลักษณ์  องอาจ
5. นางสาวสุทธิดา  หนูเสริม
6. นางสาวสุภัค  บุญญาสถิตสถาพร
7. นางสาวอนัญญา  ปาปะพัง
8. นางสาวแพรวา  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวเพ็ญสิณี  รัตตนวิเชียร
 
171 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  กลั่นวารี
2. นายณัฐวัตร  สิงคิวิรัตน์
 
1. นางสาวเพ็ญสิณี  รัตตนวิเชียร
2. นางพัทยา  คีรีศรี
 
172 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กชายณัฐตะวัน  คำยนต์
2. เด็กชายอรรถชัย  นิรพุฒ
 
1. นายวิมล  พงษ์เตรียง
2. นางมธุรส  เอียตระกูล
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิง สุนันทา  ปทุมวดีรัตน์
 
1. นายทรงวุฒิ  ภาคยาสิทธิ์
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายจิรายุส  บุญนอก
 
1. Mr.Carlo  Jerwin Bangundang
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวพิชญา  พลีบัตร
 
1. นางนุชนาช  พุทธวิโร
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  จันทร์แก้ว
 
1. นางนัยนา   ลิ้มเจริญ
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 1. นางสาวซูซ่านเนอร์ โยเซฟฟินเนอร์  กราฟฟ์
 
1. Mr.Callum Wade  Anderson
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวศรัญญา    ไทยอุดมทรัพย์
 
1. นางสาวสังวาลย์    จันละมูล
 
179 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    กิจเถกิง
 
1. นางสาวทยากร   ศักดิ์ศรีเท้า
 
180 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็งสกุล
 
1. นางศิริกุล  เชิงฉลาด
 
181 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวณิชาบูล   เขาปัง
 
1. นางลดารัตน์   กิจคุณธรรม
 
182 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายอนุพงศ์  เสียงเพราะ
 
1. นางนภากร  สุขสมอรรถ
 
183 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชย์วรดา  ฐิติรัตนานนท์
 
1. นางสาวสิริพร  พึ่งพรพระ
 
184 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก่นสา
 
1. Mr.Roel  Pascual
 
185 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นายปีเตอร์  วอเด็น
 
1. นางวชิราภรณ์  ประสงค์กิจ
 
186 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงกชกร  พัดเย็น
2. เด็กหญิงธัญชนก  นวลชาวนา
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พิมพ์ศร
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์  กิมซัง
5. เด็กหญิงอธิรา  แก้วสมนึก
 
1. MissRovi   Ann Ortiz
2. Mrs.Abigail  Esguerra
 
187 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  สวัสดิ์พิบูลย์
2. เด็กหญิงปภาวิชญ์  พรหมอินแก้ว
3. เด็กชายยอดฟ้า  จันทำ
4. เด็กหญิงศรัณยา  เนียมสวัสดิ์
5. เด็กชายศุภกานต์  เกาะมุก
 
1. นางดวงจิต  สิงหนาท
2. นางพัชรินทร์  แคล้วปรปักษ์
 
188 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวธนภรณ์  บุญเกิด
2. นางสาวนัฐจรียา   ปรีเปรม
3. นางสาวปณิธิ   ศรีแจ้
4. นายมงคล  นิลประดับ
5. นางสาวลัดดาวัลย์   ผสมทรัพย์
 
1. นางสาววันเพ็ญ    แก้วสุกแท้
2. Mr.Julius   C. Pacheco
 
189 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวจิรวรรณ  ไขขุนทด
2. นายณัฐพงศ์  ภิญญาณ
3. นางสาวภาณุมาศ  พึ่งพันธ์
4. นางสาวรัชนีวรรณ  เชิดชูชวลิต
5. นายสิทธิโชค  รอดวงศ์ศา
 
1. นางพัชรินทร์  แคล้วปรปักษ์
2. นางสาวพรพิมล  เห็นแก้ว
 
190 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กหญิงมรกตวงค์  ดำรงบูรณะกุลชัย
 
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ  สาระเกษตริน
 
191 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงรักษิณา  สาทวงษ์
 
1. นางสาวอจิระวดี  ไชยบุตร
 
192 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวสุชานรี  เพาะจะโปะ
 
1. MissGong  Cuiyan
 
193 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวพรนัชชา  ศรีสอาด
 
1. นางสาวสุชาดา  จันทร์ประทับ
 
194 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐนนท์  ใจเด็ด
 
1. MissMina  Nozawa
 
195 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นายไกรสิทธิ์  กรุณาพิทักษ์
 
1. Mrs.Seika  Pong-sa-ard
 
196 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายธนพล  สรณตรัย
 
1. นายอำนาจ  ไพนุชิต
 
197 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  จิตอารีวงศ์
2. เด็กหญิงดวงพร  บรรจงแจ่ม
 
1. นางสาวละอองดาว  ส่วนน้อย
2. นางวรางคณา  กุสาวดี
 
198 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปัญญาคะโป
2. เด็กหญิงอัญชลีนา สมิตานัน  บอยเมล
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  เอี่ยมสะอาด
 
199 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวตวงพร  กลั่นเสนาะ
2. นางสาวนภัสสร  ศรีเมฆ
 
1. นางศุภลักษณ์  ชูชื่น
2. นางรัชกร  ฉายตะวัน
 
200 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวธิดา  สารทอง
2. นางสาวปิยาพัชร  เซี่ยงฉิน
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ศรีพวงมาลัย
2. นางสาววาทินี  ช่างยนต์
 
201 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  อ่อนจันทร์
2. เด็กชายธิตินันท์  ชินโสตร์
3. เด็กชายนภัสกร  ชุลี
4. เด็กชายพงศกร  ตันเจริญ
5. เด็กชายภูชิต  สว่างจันทร์
6. เด็กชายศิครินทร์  กิตติพงศ์ธนกิจ
7. เด็กชายอภิวิชญ์  อุดมรัตน์
8. เด็กชายอานนท์  เหมลา
 
1. นางสาวจรรยงค์  บุญซัน
2. นางสาวสกุลกานต์  แก้วเก้า
3. นางสาวศิรดา  พึ่งพิณ
 
202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ลำดับวงค์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทะคร
3. นายจิณวัตร  กลิ่นละออ
4. เด็กชายธนโชติ  หมื่นศรีธาราม
5. เด็กชายพงศกร  สมบุญฤทธิ์
6. นายพุฒิพงศ์  เอี่ยมเย็น
7. เด็กชายภูธาร  ตุงฉิน
8. เด็กชายอนุรักษ์  ฤทธิ์ยา
 
1. นางดวงเดือน  นามนัย
2. นายอิสระ  ทัศน์แก้ว
3. นางสาวสาวิตรี  นวมนิ่ม
 
203 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ   กุณาวงค์
2. นายวุฒิชัย  อยู่สุข
3. นายศุภพงษ์   หุปะกา
4. นายสรศักดิ์  ไหมทอง
5. นายสหรัตน์  พรหมแก้ว
6. นายเกียรติศักดิ์  หนูขาว
 
1. นายกิจจา  กิจหงวน
2. นายวัลลภ  แก้วกำเนิด
3. นายสรยุทธ  สนธิ
 
204 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นายชนินทร์  พรหมเจริญ
2. นายมณฑล  กำบัง
3. นายรณกร  พิชัยณรงค์
4. นายสุรัตน์  ม่อมละมูล
5. นายอุกฤษฎ์  สุขศรี
6. นายเอกรินทร์  บำเพ็ญ
 
1. นางดวงเดือน  นามนัย
2. นางรุ่งทิพ  ยงยืน
3. นางสาวสาวิตรี  นวมนิ่ม
 
205 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวขจีวรรณ  พันธ์ผึ้ง
2. นายชนินทร์  นิลดำ
3. นางสาวปีย์วรา  เครือแตง
4. นางสาวภัทรภร  ประภาลิมรังสี
5. นางสาวยลดา  โคทอง
6. นางสาวศิวพร  เกาะเกตุ
7. นางสาวสายรุ้ง  ทองแผ่น
8. นายเตชิด  ช่วยชาติ
 
1. นายธาตรี  ชีถนอม
2. ว่าที่ร้อยเอกภวัต  เขียวหวาน
3. นายสุดสาคร  ศรีบัวรอด
 
206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายนิธิ  สุกิจปาณีนิจ
2. เด็กหญิงปิยะมน  ประดิษฐ์ผล
3. เด็กหญิงพงศ์พัชรา  สงวนจิตร์
4. เด็กหญิงลักษณาวดี  พวงเพ็ชร
5. เด็กหญิงวิชุกร  ทับเอี่ยม
 
1. นางสุพรรณี  แก่นบุดดี
2. นางสวรส  ชุติวัฒนกุล
 
207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวจิตสุภา   เพชรรัตน์
2. นางสาวชริยา  อินทรวิชา
3. นางสาวธัญลักษณ์  จุ้ยแดง
4. นางสาวพรพิมล  จำปาเทศ
5. นางสาวสุวิกรานต์  กางร่มกลาง
 
1. นายสุรพล  เย็นใจ
2. นางสาวเพ็ญทิพย์  ศรีสมุทร
 
208 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ฉ่าโรจน์
2. นางสาวปรีชญา  เขียวไปรเวช
3. นางสาวปวีณา  การะเกตุ
4. นางสาววนภร  สร้อยสม
5. นางสาวสุพรรณนิภา  จำปาหอม
 
1. นางสุพรรณี  แก่นบุดดี
2. นางสวรส  ชุติวัฒนกุล
 
209 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองนนท์
2. เด็กหญิงดวงกมล  ลือชา
3. เด็กชายธนัท  นาคสิงห์
 
1. นางจันทรา  อินทร์เนื่อง
2. นางสาวอลิษา  แซ่เลี้ยว
 
210 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กชายตะวัน  แสงทอง
2. เด็กหญิงปัญญาพร  เกิดยินดี
3. เด็กหญิงศานต์ฤทัย  รูปโฉม
 
1. นางสาวเบญจพร  มีจิตร
2. นางสาวจงกลณี  พานารถ
 
211 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  อรุณศิริวัฒนา
2. นางสาวเบญจวรรณ  เถาสุวรรณ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  จิ๋วใย
 
1. นางประภาศรี  แสงทองอร่าม
2. นางสาวธิติยา  ดวงตาผา
 
212 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นางสาวพรวิภา  ศรีมณฑก
2. นางสาววรพรรณ  พาสันเทียะ
3. นางสาวอัมพร  เชาว์สุวรรณ
 
1. นางสาววรรณา  จูสวย
2. นางสาวสุวิภา  จีบเจือ
 
213 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  บุญใหญ่
2. เด็กหญิงวันวิ  ขำพวง
3. เด็กหญิงสมฤดี  สายสกล
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล
2. นางสาวอาทิตยา  กลั่นยิ่ง
 
214 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  อุนารณ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทมณี
3. เด็กหญิงศรีนารี  ภาสดา
 
1. นางยุพร  พัฒน์ทอง
2. นางสาวเกสรา  จินดากุล
 
215 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวศิริสุดา  นาคบุรี
2. นางสาวสุภาพร  ยี่สุ่น
3. นางสาวอาภัสรา  คงแก้ว
 
1. นางนิตยา  สุวรรณหงส์
2. นางศิริพร  จงดี
 
216 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวทิพวรรณ  เพชรประดับ
2. นางสาวธันย์ชนก  จันทร์สุข
3. นางสาวปรียานุช  กราดกลิ่น
 
1. นายณรงค์ชัย  ภัทรสกล
2. นางสาวอภิญญา  ประสมศรี
 
217 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  ศรีภูสิตโต
2. เด็กชายอรรคเดช  สมศรี
 
1. นางสาวราตรี  เปรมสุข
2. นางสาวช่อผกา  ทศพลทรงพร
 
218 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงทักษิณา  สมิโตบล
2. เด็กหญิงปุณณริญ   ปริญสิริ
 
1. นางนิสสรณ์   เชิญทอง
2. นายนิพนธ์  เชิญทอง
 
219 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางวิทยา 1. เด็กชายจิรศักดิ์  แดงช่วง
2. เด็กชายจิระพงศ์  หอมชื่น
 
1. นายขจรศักดิ์  สังข์ขำ
 
220 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดอกจันทร์
2. เด็กชายศุภมงคล  มาลาหอม
 
1. นายณัฐพล  โคตรวงค์
2. นางสาวเจนจิรา  พุฒหยวก
 
221 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายบุญญฤทธิ์  พยัคฆะ
2. นายมงคล  อุดมศิริ
 
1. นายวุฒิไกร  ภู่สุวรรณ
2. นางสาวภาณุมาศ  นักษัตรมณฑล
 
222 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวธัญญารัตน์  แดงกระจ่าง
2. นายมนศธร  กลั่นเกษร
 
1. นางสาวคัคนางค์  คูหาทอง
2. นางอรุณรุ่ง  จีบเจือ
 
223 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายชยธร   สระทองอินทร์
2. เด็กชายรามิล   สมบัตินิมิตร
 
1. นายนิพนธ์  เชิญทอง
2. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
 
224 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายจิราพัชร  สกุลรัง
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  หัทไทย
 
1. นางสาวคัคนางค์  คูหาทอง
2. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
 
225 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายณัฐกานต์  ศรีสุวิทย์วงศ์
2. นายพรชัย  คำวังชัย
 
1. นายสรยุทธ  สนธิ
2. นายสมทบ  ชมสุข
 
226 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายกรรวี  พิรเวชสกุล
2. นายประสบโชค  หยกสุริยันต์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  โฉมแพ
2. นางสาวภาณุมาศ  นักษัตรมณฑล
 
227 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จับจัด
2. เด็กชายสรวิชญ์  คำห่อ
 
1. นายไพศาล   ประดิษฐ์ศิริงาม
2. นายวุฒิไกร  ภู่สุวรรณ
 
228 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนี  เวียงนนต์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญมั่ง
 
1. นางสาวช่อผกา  ทศพลทรงพร
2. นางสาวรสริน  อมรสันต์สุขศรี
 
229 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 1. เด็กหญิงชาลิสา  อุดมปัญญาวิทย์
2. นายสิรเดช ลลำเบร์ตี้  ปิ่นทอง
 
1. Mr.Allan  Managay
 
230 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงณัฐฌา  เหล่าสุพณ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  คุ้มครอง
 
1. นางสาวเบ็ญญาดา  นาคสอิ้ง
2. นางสาวจีรนันท์  โฉมแผลง
 
231 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายชยุตม์    ทองอยู่
2. เด็กชายณภัทร   จริยรัตน์ไพศาล
 
1. นางนิสสรณ์   เชิญทอง
2. นายนิพนธ์  เชิญทอง
 
232 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายธนะสิทธิ์    ฟักเถื่อน
2. นายเอกรักษ์   ชัยรูป
 
1. นายนิพนธ์  เชิญทอง
2. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
 
233 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวพัชรี  ธรรมมา
2. นางสาวรุจิรา  ยิ่งประสบผล
 
1. นางสาวคัคนางค์  คูหาทอง
2. นางสาวชะอ้อน  แก้วชูเสน
 
234 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายธัชวิน  วิวัฒนโสภา
2. นายพงศกร  ยันตะศิริ
 
1. นางสาวชะอ้อน  แก้วชูเสน
2. นางสาวคัคนางค์  คูหาทอง
 
235 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  แก้วสะอาด
2. นายนภัสกร  เหล็กแท้
 
1. นายไพศาล  ประดิษฐ์ศิริงาม
2. นางสาววันเพ็ญ  โฉมแพ
 
236 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นายคณิตศักดิ์  กนกโชติเลิศ
2. นายอรรฆพร  เถื่อนรอด
 
1. นางสาวสมิหรา  เดชา
2. นางสาววันดี  ช้างน้ำ
 
237 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นายจิรทีปต์  ชูกร
2. นางสาวชัญญา  นรารัตน์วันชัย
 
1. นางสาวพลอยทรงกมร  สุริยศศิธร
2. นางสิริมา  พยัพตรี
 
238 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายกิษณพจน์  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงนรมน  นาคบาตร์
3. เด็กหญิงปาริฉัตต์  ทาบทอง
 
1. นางสาวคัคนางค์  คูหาทอง
2. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
 
239 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กชายภานุพงศ์  มหาโยธี
2. เด็กหญิงรุจิรา  คงกำเหนิด
3. เด็กชายอนพัทธ์  คนึงคิด
 
1. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
2. นางสาวณรรฐมน  ผึ่งผาย
 
240 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวจุฑามาศ  เคหะ
2. นางสาวปวีณา  เอมโอษฐ์
3. นางสาวพวงพลอย  พวงแก้ว
 
1. นางสาวณรรฐมน  ผึ่งผาย
2. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
 
241 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายกฤษฏิชัย  เดชทวีวัฒน์
2. นายอภิชาติ  แก้วเรือนทอง
 
1. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
2. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
 
242 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวพินธุสร  แก้วสะอาด
2. นายรณชัย  เครื่องไธสง
 
1. นางสาวณัฐญา  อาษา
 
243 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐพล  ยางงาม
2. เด็กชายมานะโชค  มานะกิจสมบูรณ์
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เตี้ยแจ้
 
1. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
2. นายจิโรจน์  จันทร์เปล่ง
 
244 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายฐปนัท  สุดนางาม
2. เด็กชายธีรพัฒน์  แก้วสมมุติ
3. เด็กชายวทันยู  มูนทัน
 
1. นายณัฐพล  โคตรวงค์
2. นายนิพนธ์  เชิญทอง
 
245 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายกษีติ  นำประดิษฐทรัพย์
2. นายปพน  จิตไชยชาญ
3. นายพัชรภูมิ  ศรีมณี
 
1. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
2. นายจิโรจน์  จันทร์เปล่ง
 
246 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นายพชร  จันทร์โชติ
2. นายวชิรดล  เพิ่มคำ
3. นายวิริทธิ์พล  แข็งธัญญะกรณ์
 
1. นางสาวชญาดา  จันทร์นาค
2. นายโอภาส  กำเนิดแสง
 
247 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  ยังมีมาก
2. เด็กชายปฐมพร  กำบัง
3. เด็กชายสุนทร  ชูพร
 
1. นางนัยนา  จันทร์สอน
 
248 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงจรรยาพร  เครือแตง
2. เด็กหญิงนันทพร  หุ่นงาม
3. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  ใจไทย
 
1. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม
2. นางสาวนิภาวัลย์  อินทร์อ่อน
 
249 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายฉัตรนพคุณ  แดงงาม
2. นายณัฐพงษ์  ชมโลก
3. นายวัชรพงศ์  เรือนจันทร์
 
1. นางนัยนา  จันทร์สอน
 
250 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นายณัชพล  เพิ่มสมบัติ
2. นายพรดนัย  คำหอม
3. นายสถาพร  จันทร์ใหญ่
 
1. นางประภัสสร  พิมพ์ทอง
2. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
 
251 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมวิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  วงศ์เณร
2. เด็กหญิงนิรชา  พุ่มเเจ้
3. เด็กชายสหัสวรรษ  ตั้งสกุลพรชัย
 
1. นางสาวอรุโณทัย  โพธิ์ทอง
 
252 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  เทศนา
2. เด็กชายวรากร  เจียนสันเทียะ
3. เด็กชายอมรเทพ  อำนวยพร
 
1. นางนัยนา  จันทร์สอน
 
253 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  ชูแก้ว
2. นายธนธรณ์   เกาะเกตุ
3. นายสุธีรัตน์  วงแหวน
 
1. นางบุปผา  สิริวัฒน์สุนทร
2. นางสาวนันทภัค  อุดมคมวิรัตน์
 
254 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นายกมลภัทร  โกทา
2. นายกรวิชญ์  สัตยพันธุ์
3. นางสาววชิราภรณ์  ภูนาเงิน
4. นางสาวศิริวรรณ  พิบูลย์
5. เด็กหญิงสุธีรา  มะนาวนอก
6. เด็กหญิงอรนุช  บุทศรี
 
1. นางนิภา  มหาสุข
 
255 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยพร  สุขสนาน
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ภูวรณ์
3. เด็กหญิงนภัสศร  สุนทร
4. เด็กหญิงนฤมล  แดงจ้อย
5. เด็กหญิงปารีณา  โกยปฐม
6. เด็กหญิงพวงทิพย์  แตงอ่อน
 
1. นางสาวประนอม  หุ่นเก่า
 
256 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ยิ้มแย้ม
2. นายธาดา  ภูวรณ์
3. นางสาวปภาวี  บุญนำศิริจิต
4. นางสาวปิลันยา  สกุณา
5. นางสาวพรพิมล  เพชรขวัญ
6. นางสาววรสา  ทับทิม
 
1. นางนัยนา  จันทร์สอน
 
257 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงณัชติญา  เชิดฉิ่ง
2. เด็กหญิงณัฐพร  บุญนาค
3. เด็กหญิงสุพรรษา  หน่อทิม
 
1. นางประภัสสร  พิมพ์ทอง
2. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
 
258 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกษมา  กลางสุพันธ์
2. เด็กหญิงวิลัยวัณย์  แก้วขาว
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สายวงษ์
 
1. นางแพรวพรรณ  ชุ่มชื่น
 
259 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นางสาวณิจสิยาภรณ์  มัชฒิม
2. นางสาวปนัดดา  ศิริรุ่งเรือง
3. นางสาวพัชราภรณ์  เฟื่องแท้
 
1. นางรัตติยา  รบไว
2. นางธนภร  เรือกิจ
 
260 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นางสาวธันชนก  เขียวหมู่
2. นางสาวสิรินทรา  จัตามาศ
3. นางสาวอธิตญา  รักษาราษฏร์
 
1. นางแพรวพรรณ  ชุ่มชื่น
 
261 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงกชพร  วันเพ็ญ
2. เด็กหญิงกนกพร  คีรีนิล
3. เด็กหญิงสุนันทา  คชชะ
 
1. นางสาวพัชรี  คล้ำจิต
 
262 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายจิราพัฒน์  รวดเร็ว
2. เด็กชายณัฐนันท์  เกตุรักษา
3. เด็กชายสมประสงค์  พูนเพิ่ม
 
1. นางสาววิจิตรา  ญาณกิตติ
2. นางสุภาภรณ์  มิตรสมหวัง
 
263 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  กลิ่นเพย
2. นางสาวพิทยารัตน์  หุ่นงาม
3. นางสาวมธุรตรัย  สิงห์เล็ก
 
1. นางสาวพัชรี  คล้ำจิต
 
264 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายณัฐพงษ์  พรวิบูลย์รักษา
2. นายพัชรพล  วงศ์สุวรรณ
3. นายอภิสัณฑ์  ปี่แก้ว
 
1. นางสาววิจิตรา  ญาณกิตติ
2. นางสุภาภรณ์  มิตรสมหวัง
 
265 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายธันยบูรณ์  สร้อยสุวรรณ
2. เด็กชายอติกันต์  พนาวรรณ
3. เด็กชายเนติพงศ์  ภักวงษ์ทอง
 
1. นางนฤภร  ราชานาค
2. นายประจวบ  สุวรรณนัง
 
266 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ประสงค์
2. เด็กหญิงชาติมา  บุญศรี
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ตะเภาทอง
 
1. นางยุพา  แดงฉ่ำ
2. นางสาวนภาพร  ผ่องเพริดพริ้ง
 
267 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นายทัศน์พล   ชูนพรัตน์
2. นางสาวรัชนีกร  เดชสูงเนิน
3. นางสาวเพชรา  แย้มศรวล
 
1. นางประภัสสร  พิมพ์ทอง
2. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
 
268 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นางสาวณัฐริสา  บุญหนัก
2. นางสาวสุวิภา  คชชู
3. นางสาวอรนุช  เติมโพก
 
1. นางยุพา  แดงฉ่ำ
2. นางสาวเรวดี  นิลดำ
 
269 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จิตอารีย์
2. เด็กชายธีรภัทร์  ชีล้อม
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  ช้างทอง
 
1. นางมาลัย  อ่วมอ่อง
2. นางสาววราภรณ์  คนึงคิด
 
270 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงธณัฐชา  สืบเทศ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เข็มทอง
3. เด็กหญิงนาตาเดีย  เซ็นหลวง
 
1. นางบุษรินทร์  พรมทา
 
271 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายชานนท์  นาน้อย
2. นางสาวณัฐิดา  อรุณสว่าง
3. นางสาวธิดารัตน์  จำปาเทศ
 
1. นายทศพร  ครุฑเสม
2. นางนิสิตา  สุวรรณนัง
 
272 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  ลำภา
2. นางสาวพิมพ์ชนก  เจริญชีพ
3. นายสุรศักดิ์  พูลทอง
 
1. นางยุพา  แดงฉ่ำ
2. นางสาวจิราวรรณ  เนียมศรี
 
273 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายธนทัต  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงธนัชชา  บุญโท
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  โมกแก้ว
 
1. นางอภิรัสมิ์  ศรีชาติ
 
274 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  สวิทเซอร์
2. เด็กหญิงนุจิรา  สาหร่าย
3. เด็กหญิงวดี  รอจั่น
 
1. นางวิมลพรรณ  รักทอง
2. นางสุพรรณี  เณรตาก้อง
 
275 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวฉันทิกา  ฮั่วเฮง
2. นางสาวสายพิณ  เรียนวิชา
3. นางสาวเบญจมาศ  กล้าหาญ
 
1. นางชนัญกาญจน์  หอมกลิ่น
2. นายทศพร  ครุฑเสม
 
276 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นางสาวกรกกนก  นิลเถื่อน
2. นางสาวจุฑามาศ  แซ่จิว
3. นางสาวมัทนา  รักษาราช
 
1. นางยุพา  แดงฉ่ำ
2. นางสาวจิราวรรณ  หอมเพียร
 
277 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหมทานนท์
2. เด็กหญิงสุชานาถ  แสงทอง
3. เด็กหญิงเกษร  ขาวปลอด
 
1. นางนัยนา  จันทร์สอน
 
278 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงกฤษณา  แก้วฉวี
2. เด็กหญิงชนิภา  สีพิณ
3. เด็กหญิงแสงระวี  แต้เจริญ
 
1. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม
2. นางสาวนิภาวัลย์  อินทร์อ่อน
 
279 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวพิชญะ  ประจักษ์วิมล
2. นางสาวมณฑกาญ  จินาตง
3. นางสาวอนัญญา  บัวครื้น
 
1. นางนัยนา  จันทร์สอน
 
280 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นายชัยวัฒน์  สุภาเกตุ
2. นางสาวพรพรรณ  กิมเฮง
3. นายสุธี  เสือสง่า
 
1. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม
2. นางสาวนิภาวัลย์  อินทร์อ่อน