หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอัมพร ถกลประจักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาววันดี สุกใสโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
3. นางภัทรา วัฒนพงษ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางนันทนา สุทธิศรีโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ เกตุเล็กโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางมยุรี ตุลาชมโรงเรียนศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางสาวถิรนันท์ ถกลประจักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางนันทนา สุทธิศรีโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววันดี สุกใสโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
5. นางอรพิณ สุขใจโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางนิทรา ด่านศิริชัยสวัสดิ์โรงเรียนศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นางวรรณา สมแสงโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
3. นางยุพดี ไทยสีหราชโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางปราณี รอดพฤกษ์ภูมิโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางนันทกัญ ธนพาพงษ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางนิทรา ด่านศิริชัยสวัสดิ์โรงเรียนศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นางมุนินทร พึ่งนุสนธ์โรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
3. นางพิไลพรรณ เทพศรีโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางกิตติรัตน์ พลเจริญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นางสาวนิตยา มิตรยงโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวกานดา หาดเจียงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7ประธานกรรมการ
2. นางตวงพร วงษ์นิกรโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์กรรมการ
3. นางจุรีย์ เทศศรีโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นายจิรศักดิ์ ขวัญสุขโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสมจิต ปานสมุทร์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวกานดา หาดเจียงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7ประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา โฉมงามโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 กรรมการ
3. นางตวงพร วงษ์นิกรโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์กรรมการ
4. นางเสาวภา เพชรคงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นางมาลิน รอดบุตรโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุไรวัลย์ ธนานิวาสโรงเรียนชิตใจชื่นประธานกรรมการ
2. นางจวรรณ สีหะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7กรรมการ
3. นางสาวนราทิพย์ เจนสัญญายุทธโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางสาวบุญเกิด พันศรีโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางนพรัตน์ คงมาลาโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยลักษณ์ เสียงก้องครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศา วงษ์สุวรรณครูโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
3. นางสาวณัฐพร วงศ์ลครครูโรงเรียนกรอกสมบูรณ์กรรมการ
4. นางวรรณา สมแสงครูโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
5. นางสาวทิพรัตน์ เฮงตระกูลครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ บัตรเจริญผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางบุษรินทร์ มีสัตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวณัฐวรรณ พลเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางสาวอนงค์นาง พิชชาโชติโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัยกรรมการ
5. นางอุไร เสริมศิลป์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายวิวัฒน์ บัตรเจริญผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายกังวาล ชาญณรงค์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาววาสนา แสงบัญดิษฐ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางสาวอนงค์นาง พิชชาโชติโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัยกรรมการ
5. นางอุไร เสริมศิลป์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศมวรรธก์ อาทิเวชโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสารภี ภู่ประสมโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐชยากร ธีวากรณ์วิชภาสโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางสาวประภาพร ปัจจัยโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
5. นางสาวญาณิศา ประสารวงศ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวนันทิยา ปาละกะวงค์ ณ อยุธยาโรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
7. นางสาวพัชรรัตน หิรัญรัตนชัยโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
8. นางสาวกนกอร ชาหอมโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
9. นางฉวีวรรณ ภูผาโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนภาพร พีระตานนท์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวารี เมตรพรมราชโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางศิวพร เครือแจ้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางอำพรรัตน์ ไชยวุฒิโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรำไพพรรณ ฉวีนิรมลโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
6. นางจีรนันท์ สีนอกโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
7. นายพงศ์พัชร โชติธรรมโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
8. นางผาสุข ฟูตระกูลโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
9. นางผึ้งทิพย์ สอนเมืองโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางวิษารินทร์ หมื่นรัตน์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัดธา บุญหารโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการ
3. นางสาววารุณี พลพฤกษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวศุภาวดี แซ่เตียวโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางอนงค์ จันดีดาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทพร สังอรดีโรงเรียนศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางสาวแก้วตา พึ่งตนเองโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายโสรัฐ ขันติกุลโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางจารุวรรณ วงศ์คำพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ บุญเทียมโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายอนุชาติ จงรักโรงเรียนปราจิณราษฎร์อำรุงประธานกรรมการ
2. นางเกษราภรณ์ ครองกายโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายจารึก สุทินโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นายกันพิเชฐษ์ มลิเกตุโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัตนา เกิดคงโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางกอบแก้ว พึ่งตนเองโรงเรียนปราจิณราษฎร์อำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิทูร ไชยพงษ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางอำพันธ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายศิริชัย พันธุ์กิติยะโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์กรรมการ
5. นางศรีวิบูลย์ สุทินโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางอำพร ดีช่วยโรงเรียนปราจิณราษฎร์อำรุงประธานกรรมการ
2. นายภิเฌฒ พรหมเหลืองโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ล่องคลองโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางภัครดา อินเที่ยงโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
5. นายสุริยา สุวรรณรัตน์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ บัวตูมโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางนริศรา เชยบุบผาโรงเรียนปราจิณราษฎร์อำรุงกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ล่องคลองโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววิลาสินี ชูเชิดโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ชายอโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเสถียร ตระกูลเกียรติโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ สังขะวินิจโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ม่วงแดงโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมนึก ทับทิมโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเบ็ญจวัลย์ กิจธัญญะสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวสุชาดา บริโภคโรงเรียนมัะยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวนพวรรณ อ่อนจินลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
8. นางสาวยุดารัตน์ เพ็ชร์รุ่งโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
9. นายธนากรณ์ บุญเพ็งโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ ชุ่มจิตต์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายเสรีนันท์ สรรเพ็ชรโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา วุฒิยาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวธัญญา แนวดงโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายสมชาติ ราชสันเทียะโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
6. นางธิดารัตน์ ทวีญาติโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
7. นางสาวกันยา พุ่มพวงโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชุปถัมภ์กรรมการ
8. นางสาวศรินนา ยัญญะจันทร์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ชุ่มจิตต์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพดี แดงงามโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางสาวบุศรินทร์ ชื่นชมโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
4. นางวิภาวี แก่นจันทร์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
5. นางสาวทัชนชาร น้ำกระจายโรงเรียนมัะยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวรสริน พุ่มอินทร์โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถกรรมการ
7. นายกวิน อินทะโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
8. นางจริยา หวันทาโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุดารัตน์ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
10. นางอรพิน สุขสวัสดิ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
11. นางสราญรมย์ ยิ่งสุขโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
12. นางผงทิพย์ ศรีสมพรโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
13. นางสาวคชาภรณ์ ฉายวัฒนะโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัยกรรมการ
14. นางสาวแจ่มศรี ไชยฮาดโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
15. นางสาวกนกวรรณ ตรีเดชาโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายศรัณยู ศรีสมพรโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญจมาศ โยธินทวีโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายมาโนช มั่นคงโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นายสุมานะ แนวดงโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นางกัญญาวีร์ ทองสิงห์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
6. นางสุทธิจิตร หมั่นซ่อมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
7. นายชัฏชยุต บุตรผาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางสาวกิตติณัช ชลสินธุ์โรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
9. นางสาวสุพนา จันทร์น้อยโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวระวิวรรณ อินตะนัยโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
11. นางสาวธันย์ชนก โพธิ์ศรีโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
12. นายสมพร อุดมยิ่งโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
13. นายมนตรี ยิ่งสุขโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
14. นายศศิวัฒน์ เดชะโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
15. นางณัชชา เจริญสมบัติโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางแววเนตร คังคายะโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธนัชพร พันศรีโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวระพีพรรณ์ เหลือสืบชาติโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางสาวผัสพร จิตต์สวัสดิ์โรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
5. นางเพ็ญพัชร สีมาพลโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
6. นางสาวสรัญญา กมลภพโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางวัชรินทร์ ถนัดรบโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
8. นางนันทนา เวียงคำโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
9. นางจรัญญา พรตภณาพรโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา กิตติอุดมสุขโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ ทองทายโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางสุธรรมา กล่อมกลอยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7กรรมการ
4. นางสาวทิพวัลย์ ศรีภักดีโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวจิดาภา ศรีมาพาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวสุภารัตน์ สุปินะโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
7. นางสาวชิลดา ตุเทพโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายชาญณรงค์ โยธาพันธุ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
9. นายศิระศาสตร์ มกรวานิชย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางพิมคนึง ปรางค์จันทร์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางแก้วตา แก้วลมูลโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
3. นางสาวนัฐยา ประมวลทรัพย์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายชัยณรงค์ เดชโนนสังข์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
5. นางสาวกุลวดี ใจเย็นโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางมาลี ทรงเกตุกุลโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
7. นายณัฐปภัสร์ ชัยวัฒนโชติโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ทิพยสุขโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ศรีโสภาโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางนุชจรี เพลินไพศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญวรรณ ดุลนีย์โรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายสุทธินันท์ จันทร์แววโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
6. นางสาวรัชฎาพร บุตรจันทร์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
7. นางธารีรัตน์ บุญครุฑโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวจงจิตร วงษ์วรรณโรงเรียนศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางจงกล ขวัญกุลโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
3. นางฐิติพร เผือกพิบูลย์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวไปรมา ราษฎร์เหนือโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวรินนา บริรักษ์โรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ นวลงามโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
7. นางสาวสุภาพร สุมะหิงพันธุ์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
8. นางผ่องศรี ดีจริงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
9. นางสาวเบญญจพร ภูผาโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายทวี ราชอาษาโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางหทัยรัตน์ ชูจันทร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7กรรมการ
3. นางนงเยาว์ รักษาถ้อยโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวพรชัย ปิ่นเกิดโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
5. นางจินตนา หอมเดิมโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
6. นางมณทิพย์ พรหมสมบัติโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางกัลยา เชี่ยวพานิชโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางสาวสุรพีร์ วงษ์อุดมโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวจรูญรัตน์ ทองอ่อนโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิสันตรี รสดีโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางลักขณา เกตุสุวรรณโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวีรพล อินแก้วโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางสาวพัชรี จิตรแม้นโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นายชาญณรงค์ โยภาพันธุ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางทองคำ จั่นเพชรโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
7. นายอัฐพร เพียรกิจโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ วงษ์อุดมโรงเรียนศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางสมัย บ้านสร้างโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
3. นายปิติภูมิ บัวตูมโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวดารุณี คำพันธ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
6. นางสาววลัยพร วชิรดุสิตโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
7. นางสาวชุตินันท์ ใจซื่อโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางจงจิตต์ พรรณาวรโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ รสดีโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ เอกปัญญานุวัฒน์โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุนัยต์ พรมวิจิตรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวมานัสวิณีย์ เวียงปฏิโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา กันตรงโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ ยิ้มย่องโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
3. นางอัมพวัน หยิมกระโทกโรงเรียนกรอกสมบูรณ์กรรมการ
4. นางอัจฉรา ถาวรคุณโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชนภรณ์ หวังสุขกลางโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายธานี บุบผาครโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมบูรณ์ พันศรีโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายชลอ วงษ์น้อยโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววารุณี สงวนวงษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางสาวสุรัญญา สุโขติโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7กรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา โพธิ์แมนกุลโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางปณิธาน แว่นสุขโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ สัยธีรานนท์โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัยกรรมการ
3. นายจิรยุทธ สุวรรณโสภาโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
4. นายธีรภัทร แสงสมบุญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ เพ็รชกำจัดโรงเรียนประจันตราษฎร์อำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวชญานิษฐ์ จันทร์วงษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ สงวนสุขโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางสุวรรณา สุวรรณโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร แก้วมูลมุขโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
5. นางสาวธัญญาภรณ์ กอสุววรณโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยะพร วงษ์อุดมโรงเรียนศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นางสาวศิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางรินรดา รอดวงษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ จิรัฐิติเจริญโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวศิณ บุญมาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายมณฑล โหระโชโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายสุดใจ ศรีบุญเรืองโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นายธนาวุธ นาคทัตโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางวิภา สังขภิญโญโรงเรียนมณีเสวตอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวปราณี เรืองนาโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวศิณ บุญมาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายมณฑล โหระโชโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายสุดใจ ศรีบุญเรืองโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นายธนาวุธ นาคทัตโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางวิภา สังขภิญโญโรงเรียนมณีเสวตอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวปราณี เรืองนาโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางณัฐนันท์ เธียรวรโรจน์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ผ่องแผ้วโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวอรุณ จันทร์แสวงโรงเรียนเทศบาล2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางกัญจนพร บุญกิตติเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสำเภา สรรพคุณยาโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายเกรียงเดช มักพิมลโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสุพัตรา เชยชัยภูมิโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวภิษสมัย คำดำโรงเรียนสุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัฐฉัฐ นกอยู่โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสายใจ ฉิมพาลีโรงเรียนปราจิณกัลยาณีกรรมการ
4. นางทรงจันทร์ สังอรดีโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
5. จ่าเอกเอกสมาน บุษผาโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางแดงต้อย ดั่งหั่งซิ้นโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายศัพนา อัมพวาโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัยกรรมการ
3. นายศุภชัย ชมดีโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวนิสา สระทองป้อมโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวมยุรี ตันเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ ลอยลมโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายอรรถวุฒิ เนตรหาญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางประภัสสร กิจวิจารณ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ลอยป้อมโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
5. นางสุภาวดี เพริดพริ้งโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
6. นางสาวจิตติมา เบ้าเจริญโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
7. นางสาวอรพิณ วงษ์พาสกลางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา7กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายอรรถวุฒิ เนตรหาญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ ลอยลมโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางประภัสสร กิจวิจารณ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ลอยป้อมโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นางสุภาวดี เพริดพริ้งโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
6. นางสาวจิตติมา เบ้าเจริญโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
7. นางอรพิณ วงษ์พาสกลางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวอัจฉราภรณ์ มูลเชื้อโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสาวปองขวัญ บินขุนทดโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสมใจ จันทสีโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
4. นางอรอุษา โรจน์วิทยาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวพรพิมล เพียลาโรงเรียนมณีเสวตอุปถัมป์กรรมการ
6. นายธนเทพ เนื่องศรีโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายชัยยงค์ ผ่องแผ้วโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ ปักกุลนันท์สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี บุญกุลโรงเรียนหทัยชาติกรรมการ
4. นางสาวชาลินี กิจชัยเจริญพรโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
5. นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงชัยโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
6. นายบุรรักษ์ ยามน้ำทรัพย์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
7. นายบุญฤทธิ์ ตระกูลธรรมชาติโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
8. นายฉัตรชัย บุญเสนาโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ศรีสมโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายชุมศักดิ์ เกตุเพ็ชรโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายวุฒิ กาญจนสุนทรโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายเลียม พนมชัยโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
5. นางสาวสุภาพ ดิ้นสกุลโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
6. นายสุมฤทธิ์ นาดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
7. นายศุภชัย จันเจียมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายนรินทร์ แพนลาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
9. นางสาวมินตรา จันทร์ศรีเมืองโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี ศรีสมโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายชุมศักดิ์ เกตุเพ็ชรโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายวุฒิ กาญจนสุนทรโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายเลียม พนมชัยโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
5. นางสาวสุภาพ ดิ้นสกุลโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
6. นายสุมฤทธิ์ นาดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
7. นายศุภชัย จันเจียมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายนรินทร์ แพนลาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
9. นางสาวมินตรา จันทร์ศรีเมืองโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิทยา แกล้วกล้าโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ มีภัคดีโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายทิวา ยาขันทิพย์โรงเรียนเจียหมินกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ฤทธิบุญโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ มีภัคดีโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวิทยา แกล้วกล้าโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กรรมการ
4. นายทิวา ยาขันทิพย์โรงเรียนเจียหมินกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ฤทธิบุญโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ์ สิทธิสารโรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสราภา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ ลายทองโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายพิศิษฐ์ สิทธิสารโรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสราภา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสินีนาถ ฐิวาพรโรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ ลายทองโรงเรียนวังดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา แกล้วกล้าโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ มีภัคดีโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ฤทธิบุญโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา แกล้วกล้าโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ มีภัคดีโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ฤทธิบุญโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ์ สิทธิสารโรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสราภา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ ลายทองโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายพิศิษฐ์ สิทธิสาร โรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสราภา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ ลายทองโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา แกล้วกล้าโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ มีภัคดีโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ฤทธิบุญโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ์ สิทธิสารโรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสราภา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ ลายทองโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายพิศิษฐ์ สิทธิสารโรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสราภา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ ลายทองโรงเรียนวังดาลวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ์ สิทธิสารโรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายทิวา ยาขันทิพย์โรงเรียนเจียหมินกรรมการ
3. นายวิทยา แกล้วกล้าโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ฤทธิบุญโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
5. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายพิศิษฐ์ สิทธิสารโรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายทิวา ยาขันทิพย์โรงเรียนเจียหมินกรรมการ
3. นายวิทยา แกล้วกล้าโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ฤทธิบุญโรงเรียนกบินทร์จริยาคมกรรมการ
5. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรรมการ
6. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรรมการ
6. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีรพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรรมการ
6. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์อำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีรพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรรมการ
6. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์อำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรรมการ
6. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ ศรีสมนึก โรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรรมการ
6. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ศรีสมนึก โรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรรมการ
6. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรรมการ
6. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรรมการ
6. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พัดพาน โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรรมการ
6. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรรมการ
6. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรรมการ
6. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรรมการ
6. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรรมการ
6. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรรมการ
6. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรรมการ
6. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรรมการ
6. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรรมการ
6. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรรมการ
6. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรรมการ
6. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรรมการ
6. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรรมการ
6. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรรมการ
6. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวราวุฒิ อ่ำเมืองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พัดพานโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวสันติชัย แก้วกำเนิดโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรรมการ
6. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล สุริยวงษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายศาตวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
4. นางสาวณัทศศิร์ อินทรโพธิ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายอรรถพล สุริยวงษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายศาตวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
4. นางสาวณัทศศิร์ อินทรโพธิ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายบุญวิชญ์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นายศาตวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายบุญวิชญ์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางพิสมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นายศาตวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญวิชญ์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายอรรถพล สุริยวงษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญวิชญ์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายอรรถพล สุริยวงษ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญวิชญ์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายอรรถพล สุริยวงษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญวิชญ์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายอรรถพล สุริยวงษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญวิชญ์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายอรรถพล สุริยวงษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญวิชญ์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอรรถพล สุริยวงษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญวิชญ์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายอรรถพล สุริยวงษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญวิชญ์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายอรรถพล สุริยวงษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวธนาวีร์ เสนะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศาตวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒ประธานกรรมการ
2. นายณัทศศิร์ อินทรโพธิ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรีกรรมการ
4. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
5. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศาตสัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒ประธานกรรมการ
2. นายณัทศศิร์ อินทรโพธิ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรีกรรมการ
4. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
5. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศาตสัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒ประธานกรรมการ
2. นายณัทศศิร์ อินทรโพธิ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรีกรรมการ
4. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
5. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศาตสัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒ประธานกรรมการ
2. นายณัทศศิร์ อินทรโพธิ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรีกรรมการ
4. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
5. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศาตสัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒ประธานกรรมการ
2. นายณัทศศิร์ อินทรโพธิ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรีกรรมการ
4. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
5. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศาตสัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒ประธานกรรมการ
2. นายณัทศศิร์ อินทรโพธิ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรีกรรมการ
4. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
5. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศาตสัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒ประธานกรรมการ
2. นายณัทศศิร์ อินทรโพธิ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรีกรรมการ
4. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
5. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศาตวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัทศศิร์ อินทรโพธิ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒน์โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรีกรรมการ
4. นายสืทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
5. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล สุริยวงษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายศาตวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
4. นางสาวณัทศศิร์ อินทรโพธิ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายอรรถพล สุริยวงษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายศาตวัต ภักดีโรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
4. นางสาวณัทศศิร์ อินทรโพธิ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนรีรัตน์ สมโภชโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายกรกฎ พิมพ์สงวนโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
3. นางสาวพนารัตน์ สังข์นครโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่องจิตรโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัฒนประภา อุ่นใจโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนรีรัตน์ สมโภชโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายกรกฎ พิมพ์สงวนโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
3. นางสาวพนารัตน์ สังข์นคร โรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่องจิตรโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัฒนประภา อุ่นใจ โรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนรีรัตน์ สมโภชโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายกรกฎ พิมพ์สงวนโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
3. นางสาวพนารัตน์ สังข์นครโรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่องจิตรโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัฒนประภา อุ่นใจโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนรีรัตน์ สมโภชโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพนารัตน์ สังข์นครโรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการ
3. นายกรกฎ พิมพ์สงวนโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่องจิตรโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัฒนประภา อุ่นใจโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนรีรัตน์ สมโภชโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพนารัตน์ สังข์นครโรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการ
3. นายกรกฎ พิมพ์สงวนโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่องจิตรโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัฒนประภา อุ่นใจ โรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางนรีรัตน์ สมโภชโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพนารัตน์ สังข์นครโรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการ
3. นายกรกฎ พิมพ์สงวนโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่องจิตรโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัฒนประภา อุ่นใจโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนรีรัตน์ สมโภชโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่องจิตรโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพนารัตน์ สังข์นครโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายกรกฎ พิมพ์สงวนโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
5. นางสาววัฒนประภา อุ่นใจโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางนรีรัตน์ สมโภชโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพนารัตน์ สังข์นครโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นายกรกฎ พิมพ์สงวนโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่องจิตรโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัฒนประภา อุ่นใจโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางนรีรัตน์ สมโภชโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพนารัตน์ สังข์นครโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นายกรกฎ พิมพ์สงวนโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่องจิตรโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัฒนประภา อุ่นใจโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางนรีรัตน์ สมโภชโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพนารัตน์ สังข์นครโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นายกรกฎ พิมพ์สงวนโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ผ่องจิตรโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัฒนประภา อุ่นใจโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางมนัสชนก ฮามกูลโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางนัทธวัฒน์ ยามน้ำทรัพย์โรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งจิตร สำราญกิจโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ พันสะอาดโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ๒ “อดุลศาสนกิจศึกษา”กรรมการ
5. Mrs.Sweden Graceโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
6. Mr.Sri Chaidaniyaโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
7. นายบุญธรรม ทัดแก้วโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
8. นางจีรภัทร์ พลอยแย้มโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนิชชิมา สมานุโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
10. Mr.Walter Henry William Hillโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
11. นางปทุม ตั๊งประสิทธิ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวรัชนีวรรณ คำเกิดโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางมนัสชนก ฮามกูลโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางนัทธวัฒน์ ยามน้ำทรัพย์โรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งจิตร สำราญกิจโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ พันสะอาดโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ๒ “อดุลศาสนกิจศึกษา”กรรมการ
5. Mrs.Sweden Graceโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
6. Mr.Sri Chaidaniyaโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
7. นายบุญธรรม ทัดแก้วโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
8. นางจีรภัทร์ พลอยแย้มโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนิชชิมา สมานุโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
10. Mr.Walter Henry William Hillโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
11. นางปทุม ตั๊งประสิทธิ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวรัชนีวรรณ คำเกิดโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางศักดิ์ศรี เนตรหาญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางรติกร วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางชุลี ฉัตรโชคไพศาลโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. Mr.Ethan Stevenโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
5. นางสาวปัทมา วงศ์ณรัตน์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางยุพา พรมพิชัย โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางกัญญาณัฐ กองยอด โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสิริณยาพร คำมา โรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
9. นายธานี พระชาติโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางศักดิ์ศรี เนตรหาญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางรติกร วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางชุลี ฉัตรโชคไพศาลโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางสาวปัทมา วงศ์ณรัตน์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. Mr.Ethan Stevenโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
6. นางยุพา พรมพิชัย โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางกัญญาณัฐ กองยอด โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสิริณยาพร คำมา โรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
9. นางธานี พระชาติโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางภาวนา หวังวิชาโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางนำพร มาลัยทองโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรนุช พันธ์สอาดโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวครองศิริ ตันเฮงโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. Mr.Connie Plor Salvacionโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
6. นางเบญจวรรณ สรรเพ็ชร์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
7. นางสาวกุลธิดา ภูวนเจริญโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
8. นางพิไลวรรณ โคกกรวดโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ๒ “อดุลศาสนกิจศึกษา”กรรมการ
9. นางสาวพิมพ์พรรณ ลีลาโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางจินตนา พิชัยรัตน์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางภาวนา หวังวิชาโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางนำพร มาลัยทองโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรนุช พันธ์สอาดโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวครองศิริ ตันเฮงโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. Mr.Connie Plor Salvacionโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
6. นางเบญจวรรณ สรรเพ็ชร์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
7. นางสาวกุลธิดา ภูวนเจริญโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
8. นางพิไลวรรณ โคกกรวดโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ๒ “อดุลศาสนกิจศึกษา”กรรมการ
9. นางสาวพิมพ์พรรณ ลีลาโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางจินตนา พิชัยรัตน์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางจารุนันท์ ซื่อตรงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ อาจปาสาโรงเรียนกบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางปาจรีย์ โอสถโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. Mr.Lukasz Palkaโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. Mr.Apollo Carolinoโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวจันทรา เทศธรรมโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวนิตยา ป้องเรือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
8. นางธีรารัตน์ บุญมั่นโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
9. นางวรนุช สัตยวงศ์ทิพย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางจารุนันท์ ซื่อตรงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ อาจปาสาโรงเรียนกบินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางปาจรีย์ โอสถโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. Mr.Lukasz Palkaโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. Mr.Apollo Carolinoโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวจันทรา เทศธรรมโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางธีรารัตน์ บุญมั่นโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางสาวนิตยา ป้องเรือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
9. นางวรนุช สัตยวงศ์ทิพย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภวรรณ ไพศาลนิชากรโรงเรียนศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นางสาวเอื้อใจ ซื่อตรงโรงเรียนวังดาลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง เวชพิทักษ์โรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
4. นายบรรเทิง บุญเกิดโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายพรทวี สีเคนโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. MissHaidee Inotโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
7. นางมานิต์ตา ไชยเจริญโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางสาวอนงค์พร เทียนน้อยโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการ
9. นางสาวพิสมัย โพธิ์หล้าโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
10. นางสุกานดา ศุภเสถียรโรงเรียนกบินทร์บุรีที่ปรึกษา
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภวรรณ ไพศาลนิชากรโรงเรียนศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นางสาวเอื้อใจ ซื่อตรงโรงเรียนวังดาลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง เวชพิทักษ์โรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
4. นายบรรเทิง บุญเกิดโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายพรทวี สีเคนโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. MissHaidee Inotโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
7. นางมานิต์ตา ไชยเจริญโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางสาวอนงค์พร เทียนน้อยโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการ
9. นางสุกานดา ศุภเสถียรโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวพิสมัย โพธิ์หล้าโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวรา ทาทิตย์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตราภรณ์ บัวมาตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรศิริ แสนโครตโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. Ms.Zhao Yangโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงรองประธานกรรมการ
3. MissQin Feng Yuanโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. Mr.Yu Hai Fengโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. MissTang Xiang Tingโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
6. นางปรีดาวรรณ ถาวรโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวทิพย์ชลดา เพ็งบุปผาโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรศิริ แสนโครตโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. Ms.Zhao Yangโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงรองประธานกรรมการ
3. MissQin Feng Yuanโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. Mr.Yu Hai Fengโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. MissTang Xiang Tingโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
6. นางปรีดาวรรณ ถาวรโรงเรียนปราจิณกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวทิพย์ชลดา เพ็งบุปผาโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางขวัญใจ กองศักดาโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ศิลปศาสตร์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
3. นางสาวฉัตราภรณ์ บัวมาตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางขวัญใจ กองศักดาโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ศิลปศาสตร์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
3. นางสาวฉัตราภรณ์ บัวมาตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ คำมูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอารี วีระจิตต์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบัวคำ สมัญญาโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา ยันประโคนโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางบันเทิง เคนพันค้อโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองกรรมการ
6. Mr.Patrick Hackettโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
7. MissMay O Chinalpanโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
8. นางเฉลิมขวัญ สุขีโมกข์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางอมรรัตน์ คำมูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอารี วีระจิตต์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบัวคำ สมัญญาโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นางบันเทิง เคนพันค้อโรงเรียนมัธยมใหม่กรงทองกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ยันประโคนโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
6. Mr.Patrick Hackettโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
7. MissMay O Chinalpanโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
8. นางเฉลิมขวัญ สุขีโมกข์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมุจรินทร์ ปานสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชัยนิตย์ พรรณาวรโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ไฝเจริญมงคลโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นายทองแบน ขวัญกุลโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
5. นายวรพงษ์ แจ่มจ้าโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายไพทูลย์ คร้ามพิมพ์โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎรบำรุงกรรมการ
7. นายนิพนธ์ ระวังเหตุโรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้วกรรมการ
8. นายสงคราม ไชยสมบูรณ์โรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสืบ แตงบุตรโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ความเพียรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา7กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เพิดพริ้งโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
4. นางสาวสุภาพ ดิ้นสกุลโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
5. นายสุชิน ทุติโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสืบ แตงบุตรโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ความเพียรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา7กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เพิดพริ้งโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
4. นางสาวสุภาพ ดิ้นสกุลโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
5. นายสุชิน ทุติโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางศิริพร วงษ์บำหรุโรงเรียนศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางพรนภา ยืนยงโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางสุธรรมา คล่อมกลอยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7กรรมการ
4. นางวาสนา บุปผาโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวเทียมจันทร์ สอนเดชผจญโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
6. นางชุติยาภรณ์ ผิวคล้ำโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววาสนา ยะหัตตะโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนภารัตน์ แนวโพนโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางศิริพร วงษ์บำหรุโรงเรียนศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางพรนภา ยืนยงโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางสุธรรมา คล่อมกลอยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา7กรรมการ
4. นางวาสนา บุปผาโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวเทียมจันทร์ สอนเดชผจญโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
6. นางชุติยาภรณ์ ผิวคล้ำโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววาสนา ยะหัตตะโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนภารัตน์ แนวโพนโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภาพรรณ ปิ่นมั่นโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางนิทรา ด่านศิริชัยสวัสดิ์โรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ชาญวิเศษโรงเรียนมณีเศวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ คัทเนตร์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางจันทิมา โฉมงามโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง2"อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
6. นายมุนินทร พึ่งนุสนธิ์โรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
7. นางจุฑามาศ ปานคิรีโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางจารุวรรณ พูนบำนาญโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
9. นางจรวยพร แก้วเชื้อโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง2"อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายนิภาพรรณ ปิ่นมั่นโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางนิทรา ด่านศิริชัยสวัสดิ์โรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ชาญวิเศษโรงเรียนมณีเศวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ คัทเนตร์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางจันทิมา โฉมงามโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง2"อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
6. นายมุนินทร พึ่งนุสนธิ์โรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
7. นางจุฑามาศ ปานคิรีโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางจารุวรรณ พูนบำนาญโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
9. นางจรวยพร แก้วเชื้อโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง2"อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา เมฆสุวรรณ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางอรวรรณ์ นาคบำรุงศรีโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญญา แนวดงโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพัดชา บุญหารโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการ
3. นางสารภี ภู่ประสมโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางผึ้งทิพย์ สอนเมืองโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวพัดชา บุญหารโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการ
2. นางสาวธัญญา แนวดงโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ทวีญาติโรงเรียนมารีวิทยากรรมการ
4. นางสารภี ภู่ประสมโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นางผึ้งทิพย์ สอนเมืองโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายสถาพร วัฒธรรมโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
2. นางสาวอินทนัชฤทัย บุญโตโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสาวอินทนัชฤทัย บุญโตโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ ทักษิณโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวพัดชา บุญหารโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการ
2. นายเรืองชัย พจนีโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวยุคคลทิพย์ ใจขำโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวพัดชา บุญหารโรงเรียนกระทุ่มแพ้วกรรมการ
2. นายเรืองชัย พจนีโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวธัญญา แนวดงโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวยุคคลทิพย์ ใจขำโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวลักขณา ปากพลีนอกโรงเรียนชิตใจชื่นประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร สกุลทาโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ มณีรุ้งโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯกรรมการ
4. นายอัครเดช สังสมศักดิ์โรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวอรุณรัตน์ ชมดอกไม้โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
6. นางสาวนพสร อู่แก้วโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายฐานันดร เจนพานิชโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาววีรวัลย์ วิณุราชโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายวีรยุทธ ผักสาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ภู่เนตรโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
5. นายสุภลักษณ์ รักยุติธรรมกุลโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายฐานันดร เจนพานิช โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาววีรวัลย์ วิณุราชโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายวีรยุทธ ผักสาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ภู่เนตรโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
5. นายสุภลักษณ์ รักยุติธรรมกุลโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกพร โอฬารกิจทวีกุลโรงเรียนศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพรรณ โอชารสโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมปอง โกซินโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกพร โอฬารกิจทวีกุล โรงเรียนศรีมหาโพธิ ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพรรณ โอชารสโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมปอง โกซินโรงเรียนปราจีนกัลยาณี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิญญา ยินดียมโรงเรียนศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมิกา เภาคำโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางรสิตา อยู่เรืองเดชโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๗กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวัลลภ ดิษฐสุวรรณโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
5. นางสาวกุญช์ญาดา คงสัมฤทธิ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
6. นายอัครเดช สังสมศักดิ์โรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
7. นางสาวฐิติมา อินทร์รูปโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์กรรมการ
8. นายกิตติศักดิ์ เทศศรีโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
9. นางสาวจันทร์จรัส เพื่องวิจารณ์โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯกรรมการ
10. นางสาววิมลพร ชาวบนโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เพลินไพศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉลิมขวัญ เจริญยิ่งโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายอัครเดช สังสมศักดิ์โรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายธนาชัย เอื้อนุกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายธวัชชัย วอนศรีโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอภิวัชร์ ทองลพโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรัชญา ศรีสมพงษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายธวัชชัย วอนศรีโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางสาวสุชีรา นัคเรตโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายวิทยา นาคประเสริฐโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
6. นายสถิต หาญรบโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจวงจรัส เฟื่องวิจารณ์โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายอภิวัชร์ ทองลพโรงเรียนกบินทร์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรัชญา ศรีสมพงษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการ
3. นายธวัชชัย วอนศรีโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางสุชีรา นัคเรต โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายวิทยา นาคประเสริฐโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
6. นายสถิต หาญรบโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจวงจรัส เฟื่องวิจารณ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ แสงสุระเดชโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ตั้งฐิติพงศ์สกุลโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
3. นางจริยาภรณ์ สกุลวิโรจน์โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯกรรมการ
4. นายอัครเดช สังสมศักดิ์โรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ ยอดขวัญโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวฌาย์ณิตา กมขุนทดโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
7. นางสาวสุชีรา นัคเรตโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
8. นางมณีพรรณ คำแก้วโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายไพรัช สุขมูลโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช สังสมศักดิ์โรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ วงศ์ถาวรพินิจโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ เทศศรีโรงเรียนสุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพรัช สุขมูลโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางสาวพณณกร ชื่นชมโรงเรียนปราจิณราษฏร์อำรุงกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จรัส เฟื่องวิจารณ์โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชปูถัมป์กรรมการ
5. นายอนุรักษ์ ภู่เนตรโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ เทศศรีโรงเรียนสุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณีพรรณ คำแก้วโรงเรียนปราจิณราษฏร์อำรุงกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จรัส เฟื่องวิจารณ์โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชปูถัมป์กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ภู่เนตรโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
5. นายไพรัช สุขมูลโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายฐานันดร เจนพานิชโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช สังสมศักดิ์กบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวพณณกร ชื่นชมโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นายวิชญ์วิสิฐ เขียวสอาดโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพร ตั้งประดิษฐ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางมณีพรรณ คำแก้วโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ยินดียมโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ วงศ์ถาวรพินิจโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
5. นางดรุณี กัปตันโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา จตุพรฆ้องชัยโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ ไตรมาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา บุญโตโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายพิชัย วินยพงศ์พันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสุประกิจ ทับทิมทองโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางวัฒนา จตุพรฆ้องชัยโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ ไตรมาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา บุญโตโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายพิชัย วินยพงศ์พันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสุประกิจ ทับทิมทองโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี พุทธิเมธากูลโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายพูลศักดิ์ ยืนยงโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายศักดิ์สกล ศรีเชียงสาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางจุฑามณี ชมพันธ์โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัยกรรมการ
5. นายทรัพย์มงคล คำดำโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
6. นางสาวรัชฏา ต่างภาษาโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
7. นายบรรเจิด รอดเพชรโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี พุทธิเมธากูลโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามณี ชมพันธ์โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัยกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ ยืนยงโรงเรียนปราจีนกัลยาณี กรรมการ
4. นายศักดิ์สกล ศรีเชียงสาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายทรัพย์มงคล คำดำโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
6. นางสาวรัชฏา ต่างภาษาโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
7. นายบรรเจิด รอดเพชรโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจินตณัญญา เมตตาโรงเรียนศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติยา แก้วเขียวโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวศิริพร ศักดิ์ศรีกรมโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
4. นางจำนงค์ ศรีวิศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสายสมร มิตรยงโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์ เมืองทองโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางจินตณัญญา เมตตา โรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ศักดิ์ศรีกรมโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
4. นางสาวกิติยา เเก้วเขียวโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมป์กรรมการ
5. นางจำนง ศรีวิศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกชล มูลมณีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทรรัตน์ เพ็ชรเหมือนโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ รังสิโรจน์โรงเรียนกบินทร์วิทยาคมกรรมการ
4. นายธนกฤต สุกเขียวโรงเรียนตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางดรุณี กัปตันโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกชล มูลมณีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทรรัตน์ เพ็ชรเหมือนโรงเรียนกบินทร์วิทยาคมกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ รังสิโรจน์โรงเรียนกบินทร์วิทยาคมกรรมการ
4. นายธนกฤต สุกเขียวโรงเรียนตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางดรุณี กัปตันโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพิชัย วนยพงศ์พันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมป์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ สหวิริยะสกุลโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวชไมพร น้อยศิริโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7กรรมการ
5. นายสุมาต ทวีสุขโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
6. นางสาวบังอร ไชยมโรงเรียนปราจีนกัลยานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุบิน สุวรรณโรงเรียนศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ กิจวิจารณ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายพิเชต กระเเจะจันทร์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายศุภชัย เทพอรุณโรงเรียนกระทุ้มเเพ้ววิทยากรรมการ
5. นายชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิบูลย์ศรี วรสูตรโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา สูงเนินโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางจำนงค์ ศรีวิศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยาคมกรรมการ
4. นายอัครเดช รสดีโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
5. นางสาวศิริพร ศักดิ์ศรีกรมโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
6. นางอุษมา สหวิริยะสกุลโรงเรียนประจันราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางวิบูลย์ศรี วรสูตรโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา สูงเนินโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางจำนงค์ ศรีวิศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยาคมกรรมการ
4. นายอัครเดช รสดีโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
5. นางสาวศิริพร ศักดิ์ศรีกรมโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
6. นางอุษมา สหวิริยะสกุลโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายนุสรา นาชัยสิทธิ์โรงเรียนอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช รสดีโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
3. นางสุมาลี บุญเคลิ้มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7กรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ศรีสิทธิมงคลโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางวัฒนา จตุพรฆ้องชัยโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์กรรมการ
6. นางสาวสายสมร มิตรยงโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายนุสรา นาชัยสิทธิ์โรงเรียนอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช รสดีโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
3. นางสุมาลี บุญเคลิ้มโรงเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7กรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ศรีสิทธิมงคลโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางวัฒนา จตุพรฆ้องชัยโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์กรรมการ
6. นางสาวสายสมร มิตรยงโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์ เมืองทองโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ ชำนิโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองกรรมการ
3. นางจินตณัญญา เมตตาโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
4. นางประเสริฐ ปลั่งประมูลโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์ เมืองทองโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ ชำนิโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองกรรมการ
3. นางประเสริฐ ปลั่งประมูลโรงเรียนกรรมการ
4. นางจินตณัญญา เมตตาโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ได้ที่ นางสาวเฉลิมขวัญ เจริญยิ่ง โทร 098-8907780 E-mail chalermkwhan@gmail.com และนางกุญช์ญาดา คงสัมฤทธิ์ 081-9832861
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]