หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 53 99 73
2 002 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 24 46 33
3 004 โรงเรียนชิตใจชื่น 32 54 33
4 011 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 87 262 151
5 012 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 17 25 18
6 013 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 108 308 146
7 025 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา" 2 7 4
8 014 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 103 280 166
9 015 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 16 38 32
10 019 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ 3 5 3
11 020 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 64 135 89
12 021 โรงเรียนศรีมโหสถ 60 141 99
13 022 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง 0 0 0
14 024 โรงเรียนสุวรรณวิทยา 20 27 22
15 006 โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) 0 0 0
16 007 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากุล) 0 0 0
17 008 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) 0 0 0
18 009 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 0 0 0
19 010 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 23 47 24
20 003 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 24 46 24
21 016 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 61 100 73
22 017 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 47 81 60
23 018 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 15 33 15
24 023 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ 0 0 0
25 005 โรงเรียนเทวรักษ์ 12 22 16
รวม 771 1756 1081
2837

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ได้ที่ นางสาวเฉลิมขวัญ เจริญยิ่ง โทร 098-8907780 E-mail chalermkwhan@gmail.com และนางกุญช์ญาดา คงสัมฤทธิ์ 081-9832861
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]