หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง และโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี 1
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
2 นายวิชิต สุวรรณกล่อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
3 นายมานพ รวยลาภ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
4 นายสมชาย อึ๊งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
5 นายธนิต บุญกิตติเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
6 นายสุเทพ จันทร์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
7 นายสมบัติ ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
8 นายวัชร วงษ์สด ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
9 นายสมศรี งามดี ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
10 นายปัญญา กองชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังดาลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
11 นายณรงค์ ทารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
12 นายสุริยะ สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
13 นายพิทยา แก้วทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
14 นายวิเชียร อินทรมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
15 นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิตใจชื่น คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
16 นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
17 นางนิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
18 นายธงชัย ก้อนสันทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
19 นางอัมพวัน หยิมกระโทก ครูรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
20 นายสมบูรณ์ พันธุ์พืช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
21 นายปรีชา สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมโหสถ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
22 นายสุชิน วรรณฉวี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประะเมินผล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
23 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
24 นายศิริศักดิ์ เชยชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
25 นางณิชาภา ธนัตถ์วุฒิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
26 นายประเสริฐ พรมพิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
27 นางกุญช์ญาดา คงสัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7
28 นางสาวเฉลิมขวัญ เจริญยิ่ง ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7
29 นายเล็ก นิลผึ้ง ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
30 นายอมร ดีช่วย ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
31 นายชาญณรงค์ พยุงพงศ์ ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
32 นางจุรีย์ เทศศรี ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
33 นางสมจิตร กิจสุวรรณ์ ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
34 นายธงชัย ศรีรักษา ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
35 นายกิจประชา อู่พิทักษ์ ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
36 นายมนตรี ยิ่งสุข ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
37 นายวิรัตน์ ลอยป้อม ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
38 นางสาวนิภาพรรณ ปิ่นมั่น ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
39 นางสุมาลี ศรีสม ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
40 นายวิทยา ถิระสัตย์ ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยการจราจร
41 นายประเสริฐ พรมพิชัย ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
42 นายยุทธนา บุญเล่า ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
43 นายอรรถวุฒิ เนตรหาญ ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
44 นายพูลศักดิ์ ยืนยง ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
45 นายเสรีนันต์ สรรเพ็ชร์ ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
46 นางวนิดา พูนวัน ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
47 นางอรพิณ สุขใจ ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
48 นางปาจรีย์ โอสถ ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
49 นางสาวมยุรี พละหาญ ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
50 นางสาวแก้วตา พึ่งตนเอง ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
51 นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
52 นางสุจิตรา วันทะนะ ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
53 นายจำลอง สมไทย ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
54 นางขวัญตา พิมพ์ดีด ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
55 นางสุภัคลัทธิ์ บุญชัยเกียรติ ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
56 นายปรีชญา แสงอุทัย ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
57 นายภิเฌฒ พรมเหลือง ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
58 นางสาวสัจจาพร พันธุ์จึงเจริญ ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
59 นางจงรักษ์ ฤทธิ์ประวัติ ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
60 นายวัชร วงษ์สด ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์คณิตศาสตร์
61 นายสมชาย อึ๊งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์คณิตศาสตร์
62 นางนรีรัตน์ ย่างเล้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์คณิตศาสตร์
63 นายวิชา ฟูตระกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์คณิตศาสตร์
64 นายเชาว์ บุญพรหมอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์คณิตศาสตร์
65 นายชาญชัย ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์คณิตศาสตร์
66 นายณรงค์พจน์ มีสรลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์คณิตศาสตร์
67 นายเสรีนันต์ สรรเพ็ชร์ ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์คณิตศาสตร์
68 นางอัมพร คุณธรรมอนันต์ ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์คณิตศาสตร์
69 นางสาวประไพพัตร ปฏิพัทธศิลปะกิจ ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์คณิตศาสตร์
70 นายธนิต บุญกิตติเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์วิทยาศาสตร์
71 นายวิเชียร อินทมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์วิทยาศาสตร์
72 นายศิริศักดิ์ เชยชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์วิทยาศาสตร์
73 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์วิทยาศาสตร์
74 นางหทัยทิพย์ บัวอ่อง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์วิทยาศาสตร์
75 นางณัชชา เจริญสมบัติ ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์วิทยาศาสตร์
76 นางสราญรมย์ ยิ่งสุข ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์วิทยาศาสตร์
77 นางธารีรัตน์ บุญครุฑ ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์วิทยาศาสตร์
78 นางผ่องศรี ดีจริง ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์วิทยาศาสตร์
79 นางจงจิตต์ พรรณาวร ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์วิทยาศาสตร์
80 นายสำเริง โชครุ่ง ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์วิทยาศาสตร์
81 นายมนตรี ยิ่งสุข ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์วิทยาศาสตร์
82 นางสุรีรัตน์ กล้าเผชิญโชค ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์วิทยาศาสตร์
83 นางสาวกิติรัตน์ แสงเพชร ครูช่วยสอน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์วิทยาศาสตร์
84 นางสาวกิรณา เติมพันธ์ นักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์วิทยาศาสตร์
85 นายสมชาย อึ๊งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาไทย
86 นายสมบูรณ์ พันธุ์พืช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาไทย
87 นางณิชาภา ธนัตถ์วุฒิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาไทย
88 นายประเสริฐ พรมพิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาไทย
89 นายสมคิด บุญมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาไทย
90 นางมณฑา เรืองฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาไทย
91 นายจิรสิทธิ์ โสภา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาไทย
92 นางสาวบุญธิดา มุ่งมงคล ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาไทย
93 นางสาวธันยานี เชาว์ดี ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาไทย
94 นางสาววิไลลักษณ์ เกตุเล็ก ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาไทย
95 นางอินทิรา ฮวดเจริญ ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาไทย
96 นางสาววาสนา แสงบัญดิษฐ์ ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาไทย
97 นางสุภาภรณ์ จำจิตต์ ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาไทย
98 นางสาวพรรณวดี จึงจตุพรชัย ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาไทย
99 นางสาวฐิติญา คล้ายขยาย ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาไทย
100 นางสาวฐิติมา คล้ายขยาย ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาไทย
101 นางสาวคณิตรา ไพรศรี ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาไทย
102 นางสาวศิริโสภา แพงสุข ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาไทย
103 นางสาวเบญจวรรณ ทองเป้า ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาไทย
104 นางสาวภัทรียา ทับไทร ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาไทย
105 นายณัฐภัทร์ สมอแข็ง ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาไทย
106 นายกรวิชญ์ อังกาบ ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาไทย
107 นายสมบัติ เสริมศิลป์ ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาไทย
108 นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
109 นายสุริยะ สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
110 นายธงชัย ก้อนสันทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
111 นายพิเชษฐ์ ปิ่นเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
112 นายไพทูล อยู่เกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
113 นางณิชาภา ธนัตถ์วุฒิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
114 นายอำนาจ ดารารัตน์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
115 นางสายใจ ฉิมพาลี ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
116 จ่าเอกสมาน บุบผา ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
117 นางสาวจุฑารัตน์ จิรัฐิติเจริญ ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
118 นายธนเทพ เนื่องศรี ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
119 นางละเอียด เจริญสุข ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
120 นางพัชรีย์ แสงสมบุญ ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ฝ่ายทะเบียน เอกสาร และสรุปผล
121 นางสาวปราณี เรืองนา ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ฝ่ายทะเบียน เอกสาร และสรุปผล
122 นางสาวธัญญาภรณ์ กอสุวรรณ ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ฝ่ายทะเบียน เอกสาร และสรุปผล
123 นางสุรีรัตน์ เพ็ชรกำจัด ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ฝ่ายทะเบียน เอกสาร และสรุปผล
124 นางสาวจุฑารัตน์ จิรัฐิติเจริญ ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ฝ่ายทะเบียน เอกสาร และสรุปผล
125 นางละเอียด เจริญสุข ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ฝ่ายปฏิคม และบริการ
126 นางสาวธัญญภรณ์ กอสุวรรณ ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ฝ่ายปฏิคม และบริการ
127 จ่าเอกสมาน บุบผา ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ฝ่ายปฏิคม และบริการ
128 จ่าเอกสมาน บุบผา ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ฝ่ายบันทึกภาพ
129 นายเกรียงเดช มักพิมล ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ฝ่ายบันทึกภาพ
130 นายธนเทพ เนื่องศรี ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ฝ่ายบันทึกภาพ
131 นายธนิต บุญกิตติเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎร์อำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
132 ว่าที่ร้อยตรีธงชัย ก้อนสันทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
133 นายศิริศักดิ์ เชยชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
134 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
135 นายมงคล ชิณศรี ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
136 นางสุมาลี ศรีสม ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
137 นายสืบ แตงบุตร ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
138 นายโชติวัฒน์ วอนวงษ์ ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
139 นายกิจประชา อู่พิทักษ์ ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
140 นายสมบูรณ์ พันธุ์พืช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ศิลปะ
141 นายปรีชา สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมโหสถ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ศิลปะ
142 นายสมโภช อินทปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ศิลปะ
143 นางปภสรฐวรรณ วานิชสุขสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ศิลปะ
144 นายถาวร บุบผาวงษ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ศิลปะ
145 นายนรนิติ สรรคณี ครูโรงเรียนศรีมหาโพธิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ศิลปะ
146 นายสมปอง มงค์คลสำโรง ครูโรงเรียนศรีมหาโพธิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ศิลปะ
147 นางเอื้อมพร ใจชื้น ครูโรงเรียนศรีมหาโพธิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ศิลปะ
148 นายปรีชา สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมโหสถ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
149 นางดรุณี กัปตัน ครูปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมโหสถ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
150 นายสุชิน วรรณฉวี ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
151 นางสาวอภิญญา ยินดียม ครูโรงเรียนศรีมโหสถ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
152 นายสุประกิจ ทับทิมทอง ครูโรงเรียนศรีมโหสถ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
153 นางสาวสายสมร มิตรยง ครูโรงเรียนศรีมโหสถ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
154 นายธนิต บุญกิตติเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาต่างประเทศ
155 นางนิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาต่างประเทศ
156 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาต่างประเทศ
157 นายศิริศักดิ์ เชยชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาต่างประเทศ
158 นางจงกลนี ประยูรศุข ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาต่างประเทศ
159 นางเฉลิมขวัญ สุขีโมกข์ ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาต่างประเทศ
160 นางศักดิ์ศรี เนตรหาญ ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาต่างประเทศ
161 นายรัฐพงศ์ สีแสด ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาต่างประเทศ
162 นางธานี พระชาติ ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์ภาษาต่างประเทศ
163 นางสมจิตร กิจสุวรรณ์ ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
164 นายวิทยา ถิระสัตย์ ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
165 นางจินตนา พิชัยรัตน์ ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
166 นางธานี พระชาติ ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
167 นางวรนุช สัตยวงศ์ทิพย์ ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
168 นางสาวพิสมัย โพธิ์หล้า พนักงานราชการ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
169 นางเฉลิมขวัญ สุขีโมกข์ ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
170 นางสาวทิพย์ชลดา เพ็งบุปผา ครูช่วยสอน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
171 นางสาวฉัตราภรณ์ บัวมาตย์ ครูช่วยสอน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
172 นายธนิต บุญกิตติเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาผู้เรียน
173 นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิตใจชื่น คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาผู้เรียน
174 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาผู้เรียน
175 นายศิริศักดิ์ เชยชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาผู้เรียน
176 นายจิรสิทธิ์ โสภา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาผู้เรียน
177 นายชัยวัฒน์ ไฝเจริญมงคล ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาผู้เรียน
178 นายสุชิน ทุติ ครูโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาผู้เรียน
179 นายทองแบน ขวัญกุล ครูโรงเรียนชิตใจชื่น คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาผู้เรียน
180 นายสืบ แตงบุตร ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาผู้เรียน
181 นางสาวนภารัตน์ แนวโพน ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาผู้เรียน
182 นางสาวจิราพร สกุลทา ครูช่วยสอน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาผู้เรียน
183 นายธณัฎฐ์ยศ ถกลประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
184 นายธนิต บุญกิตติเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
185 นายสมชาย อึ๊งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
186 นายธงชัย ก้อนสันทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
187 นายปรีชา สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมโหสถ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
188 นายสมบูรณ์ พันธุ์พืช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
189 นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิตใจชื่น คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
190 นายวัชร วงษ์สด ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
191 นางอัมพวัน หยิมกระโทก ครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
192 นางนงเยาว์ รักษาถ้อย ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
193 นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
194 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
195 นางณิชาภา ธนัตถ์วุฒิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
196 นายพิเชษฐ์ ปิ่นเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
197 นางนรีรัตน์ ย่างเล้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
198 นางสาวสุดาพร โมทนา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
199 นางดวงรัตน์ วิเชียรโรจน์ ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา" คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
200 นายสมปอง มงค์คลสำโรง ครูโรงเรียนศรีมหาโพธิ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
201 นางสาวกุลวดี ใจยืน ครูโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
202 นางสาวเทียมจันทร์ ศรเดชผจญ ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
203 นางสาวกนกกร ศรีสังข์ ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
204 นางดวงพร พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนชิตใจชื่น คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
205 นางสาวอินทน์ชฤทัย บุญโต ครูโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
206 นางสาวณัฐภรณ์ วงศ์ละคร ครูโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
207 นางสาวฐิติมา อินทร์ธูป ครูโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
208 นางสาวมินตรา จันทร์ศรีเมือง ครูโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
209 นางสาวปนัดดา เรืองศิลป์ ครูโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
210 นางนงเยาว์ รักษาถ้อย ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
211 นางสุรีรัตน์ เพ็ชรกำจัด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม
212 นางสุภาพร วงษ์ดารา ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนาการเรียนร่วม

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ได้ที่ นางสาวเฉลิมขวัญ เจริญยิ่ง โทร 098-8907780 E-mail chalermkwhan@gmail.com และนางกุญช์ญาดา คงสัมฤทธิ์ 081-9832861
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]