สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง และโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี 1
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงพรวิมล  เพ็ดตะกั่ว
 
1. นางสมรัตน์  มะกอกเดิม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทวรักษ์ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  สวัสดิ์พิพัฒน์ผล
 
1. นายจารุ  ดีจริง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  ปิ่นมั่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงอินทุภา  ผ่องศรี
 
1. นางสาวปรางค์เพ็ญ  สืบศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงอนัญพร  ละเลิศ
 
1. นางนงลักษณ์  อินทร์แก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  ยาพิลา
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เกตุเล็ก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หลอมทอง
 
1. นางจวรรณ  สีหะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กชายธนาธิป  เสน่ห์ขำ
 
1. นางสาวปณิธิ  นามประสิทธิ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงมัณฑนา  เขียวฉอ้อน
 
1. นางสาวนิศา  วงษ์สุวรรณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  นันทพานิช
 
1. นางประเสริฐ  ปลั่งประมูล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงนภสร  เสือผิวนวล
 
1. นางสาวอรัญญา  พุทธา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปารณีย์  รุประมาณ
 
1. นางพิไลพรรณ  เทพศรี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวอรณัฐ  ประทีปสุขจิต
 
1. นางอัมพร  ถกลประจักษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวนิชานาถ  เพ็งพิษ
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  วงศ์ลคร
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายณัฐพงศ์  กงแก้ว
 
1. นางนันทนา  สุทธิศรี
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวณัฐกฤษตา  น่วมพิทักษ์
 
1. นางลำใย  กันหาพันธ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. นางสาวสายทิพย์  วันทวี
 
1. นางสาวอนงค์นาง  พิชชาโชติ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายวงศธร  นำพา
 
1. นางนพวรรณ  อินทร์แก้ว
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นายนวพล  ภักดี
 
1. นางสาวดวงพร  พูลเพิ่ม
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 8 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาวพันธิตรา  สมนึก
 
1. นางสาวพรรณี  พลชัย
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 8 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวปวริศา  วิจารณกุล
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เกตุเล็ก
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวชื่นกมล  จันทร์ศรี
 
1. นายวิรัช  ด่านศิริชัยสวัสดิ์
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1. นางสาวพรนภา  เชื้อสุวรรณ
 
1. นางจวรรณ  สีหะ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงสุนิตา  แสงสว่าง
 
1. นางสมรัตน์  มะกอกเดิม
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงธนภรณ์  กาบต้ม
 
1. นางอุไร  เสริมศิลป์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงเจติอาภรณ์  บุญปลูก
 
1. นางนงลักษณ์  อินทร์แก้ว
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเทวรักษ์ 1. เด็กหญิงณัฐณกรรณ์  จุรกรรณ์
 
1. นายจารุ  ดีจริง
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงเพชรดา  เชื้อนนท์
 
1. นางสาวปรีดาพร  เกตุนคร
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงศุภสุตา  พุทธาสน
 
1. นางสาวนิตยา  ฉัตรสูงเนิน
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงศรุตา  เนียรอรุณ
 
1. นางสาวอรัญญา  พุทธา
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงพรนภา  นาหิรัญคีรี
 
1. นางสาวปรางค์เพ็ญ  สืบศรี
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงณัฐวศา  เพ็งโคตร
 
1. นางสาวนิศา  วงษ์สุวรรณ์
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพณิดา  ดอนทอง
 
1. นางนันทิดา  เกาะกลาง
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงภารดี  นามแสง
 
1. นางปราณี  รอดพฤกษ์ภูมิ
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวศศิภา  ยืนยง
 
1. นางกิตติรัตน์  พลเจริญ
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวสุดา  สีเหลือง
 
1. นางนันทนา  สุทธิศรี
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวอภิญญา  สืบจากหล้า
 
1. พระมหาบัญชร  ธัมมธโร
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 4 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวประภัสสร  เรืองณรงค์
 
1. นางนิทรา  ด่านศิริชัยสวัสดิ์
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวปติญญา   อิศรางกูล ณ อยุธยา
 
1. นายสมบัติ   เสริมศิลป์
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 6 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. นางสาวลลิตา  หาญใจ
 
1. นางสาวอนงค์นาง  พิชชาโชติ
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 7 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาวณัฐวัลย์  จันทร์เพ็ชร์กุล
 
1. นางสาวพรรณี  พลชัย
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 8 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวพิมพิลาวรรณ  นิลจันทร์
 
1. นางมยุรี  ตุลาชม
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 9 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1. นางสาวน้ำทิพย์  เสียงฆ้อง
 
1. นางสาวรษา  อินอ่อน
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง 10 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวเมธาวดี  สุวรรณน้อย
 
1. นางสาวพิราพรรณ  แสงเย็นยิ่ง
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ปลูกสกุล
 
1. นายสมบัติ   เสริมศิลป์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงพัณฑิตา  ศิริชัย
 
1. นางสมรัตน์  มะกอกเดิม
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธนกฤต  นัยเลิศ
 
1. นางจุรีย์  เทศศรี
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงอิสรา  เนตรสาคร
 
1. นางประเสริฐ  ปลั่งประมูล
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พุมพงษ์
 
1. นางปราณี  ลีดอนงิ้ว
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงเจลิสา  โพธิ์เกิด
 
1. นางสาวพิราพรรณ  แสงเย็นยิ่ง
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนเทวรักษ์ 1. เด็กหญิงพรรวะษา  ดอมไธสง
 
1. นายจารุ  ดีจริง
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ผดุงชึพ
 
1. นางวิจิตรรัตน์  ยิ่งยืน
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวกานต์รวี  อินคง
 
1. นางเสาวภา  เพชรคง
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวณัฐพร  คำบุบผา
 
1. นายสมบัติ   เสริมศิลป์
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นายโสภณ  ตะเภาพงค์
 
1. นางลำใย  กันหาพันธ์
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวสุจิณณา  เศิกศิริ
 
1. นางภัทรา  วัฒนพงษ์
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1. นางสาวบุณยวีร์  ตระกูลเกิด
 
1. นางสาวรษา  อินอ่อน
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวพัชราพร  โสดาจันทร์
 
1. นางสาวพิราพรรณ  แสงเย็นยิ่ง
 
59 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายกองทัพ  บรรลังเดช
2. เด็กหญิงศรัญญา  ศิริรัตน์
3. เด็กหญิงอรพรรน  แจ้งรุ่ง
 
1. นางบุษรินทร์  มีสัตย์
2. นางสาวนราทิพย์  เจนสัญญายุทธ
 
60 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายทักษิณ  คางาม
2. เด็กหญิงธันยธร  ทองถา
3. เด็กหญิงสิรีธร  ภู่เกิดชายทะเล
 
1. นางปราณี  รอดพฤกษ์ภูมิ
2. นางพิไลพรรณ  เทพศรี
 
61 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เหงกระโทก
2. เด็กหญิงสุจิตรา  จันเมฆ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มูลเหล็ก
 
1. นางสมรัตน์  มะกอกเดิม
 
62 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงชไมพร  อังกาบ
2. เด็กหญิงศศิธร  บุตรหนัน
3. เด็กหญิงสุภาลักษณ์  พรมเดช
 
1. นางสาวนิตยา  มิตรยง
2. นางอุไร  เสริมศิลป์
 
63 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวชาลิสา  ปิ่นทอง
2. นายนิรภัฎ  ช้างแดง
3. นางสาวอาทิตยา  มาลัยพันธุ์
 
1. นางเสาวภา  เพชรคง
2. นางสาวปิยลักษณ์  เสียงก้อง
 
64 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายธนรักษ์  อาษางาม
2. นางสาววรรณิศา  ศรีผ่อง
3. นายวโรดม  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวบุญเกิด  พันศรี
 
65 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวปรียาภรณ์  พรมพันธุ์
2. นางสาววิไลลักษณ์  วรรณะ
3. นางสาวอรชพร  โบสถ์ขาว
 
1. พระมหาบัญชร  ธัมมธโร
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงธนพร  เขจรจิตร
2. เด็กหญิงพรนภัส  อิ่มกูล
 
1. นางบุษรินทร์  มีสัตย์
2. นางสาววารินทร์  โพธิ์พันธ์
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงคนิตรา  ไพรศรี
2. เด็กหญิงสุชาดา  นาวัลย์
 
1. นายสมบัติ  เสริมศิลป์
2. นางอุไร  เสริมศิลป์
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. เด็กชายธีรเดช  อาจหาญ
2. เด็กชายเมธาวี  ก้านแก้ว
 
1. นายวิษณุ  พุ่มสว่าง
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กชายนทีธร  เมืองกลาง
2. เด็กหญิงสุธิดา  อารีรอบ
 
1. นางประเสริฐ  ปลั่งประมูล
2. นางสาวนิตยา  ฉัตรสูงเนิน
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงณัฐจิรา  คงจันทร์
2. เด็กชายเจตณรงค์   รักษาทรัพย์
 
1. นางมานิตย์  ทองเฟื่อง
2. นางนงลักษณ์  อินทร์แก้ว
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปวีณา  โตรฐาน
2. เด็กหญิงสุดเกล้า  ประดิษฐษร
 
1. นายจิรศักดิ์  ขวัญสุข
2. นางปราณี  รอดพฤกษ์ภูมิ
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  นิยม
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดาลบิดา
 
1. นางสาวกานดา  หาดเจียง
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  สมปัญญา
2. เด็กหญิงแพรวรัตน์  สมบุรุษ
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  วงศ์ลคร
2. นางสาวพิราพรรณ  แสงเย็นยิ่ง
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนเทวรักษ์ 1. นางสาวชลลดา  สามารถ
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  จันทร์ไพร
 
1. นายจารุ  ดีจริง
2. นางสาวนรินทร์  วงศ์กำภู
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงฉัตรดา  เงาะเศษ
2. เด็กหญิงนภัสสร  มีมุ่งกิจ
 
1. นางสาวนริศรา  เหรัญญาภรณ์
2. นางสาวปรางค์เพ็ญ  สืบศรี
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กชายพุทธรัตน์  ภาคกล้า
2. เด็กชายเจษฎา  กาเผือก
 
1. นางสมรัตน์  มะกอกเดิม
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายจิรายุทธ  สุวรรณสังข์
2. นายธิติสรรค์  สีลา
 
1. นายกังวาล  ชาญณรงค์
2. นางสาวถิรนันท์  ถกลประจักษ์
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายรุ่งเพชร  สินวงศ์
2. นายอนันต์  จันทร์เขียว
 
1. นางสาวบุญเกิด  พันศรี
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. นายวิษณุพล  พลอยแก้ว
2. นายเฉลิมชัย  หอมชิต
 
1. นายวิษณุ  พุ่มสว่าง
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวทิฆัมพร  คูสุวรรณ์รัตน
2. นางสาวนภสร  ใจดี
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  พลเจริญ
2. นางอุไร  เสริมศิลป์
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวนิวาวรรณ  พรมตา
2. นางสาวอภิรดา  สั่งแสวง
 
1. นายมุนินทร  พึ่งนุสนธิ์
2. นางมานิตย์  ทองเฟื่อง
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายพิมพ์เพชร  พิมพ์กระโทก
 
1. นางผึ้งทิพย์  สอนเมือง
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พันธ์ประสิทธิเวช
 
1. นางสาวพัชธรัตน  หิรัญรัตนชัย
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ศรีวุฒิไพศาล
 
1. นางสารภี  ภู่ประสม
 
85 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงรติรัตน์  มากมูล
 
1. นางสาวประภาพร  ปัจจัย
 
86 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 5 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. นายธวัชชัย  จิตรคง
 
1. นางบุศรินทร์  กออำไพร
 
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 5 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงลลิตา  รักษาอยู่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรำไพพรรณ  ฉวีนิรมล
 
88 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 7 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงอันนา  สีดำ
 
1. นายเอกพร  รัตนพันธุ์
 
89 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นางสาวมาริษา  นรสิงห์
 
1. นางสาวแคทรียาพร  ทองเชิด
 
90 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงอรณิชา  ดอกแก้ว
 
1. นางสาวอรุณประภา  อินทะสอน
 
91 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 10 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงถนอมทรัพย์  แดนสวัสดิ์
 
1. นางสาวสาคร  ลพบุรี
 
92 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1. เด็กชายศักดา  หาญไธสง
 
1. นายชัยมงคล  รามัญ
 
93 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายดุลยวัตร  ศิริ
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชยธร  ธีวากรวิชญ์ภาส
 
94 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวอัจฉรา  ยะหะตะ
 
1. นางวันเพ็ญ  วงสกุลไพบูลย์
 
95 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายสุชนม์  สำเภาน้อย
 
1. นางสาวนภาพร   พีระตานนท์
 
96 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 4 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวบุษยา  วิจารณ์
 
1. นางสาวกันยา  พุ่มพวง
 
97 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายปรมินทร์  ขุนทอง
 
1. นางสาวอรวรรณ  มีสวัสดิ์
 
98 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 6 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชนาพร  จุดศรี
 
1. นางสาวศุภาวดี  แซ่เตียว
 
99 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 7 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. นายพนมกร  เอมโอฐ
 
1. นางสาวพัทธิกา  ระงับพิษ
 
100 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 8 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1. นางสาวมัสติกา  เย็นชื้น
 
1. นายวันชัย  เทพศรี
 
101 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นางสาวณัฐกานต์  แตงแย้ม
 
1. นายธนิต   ลาติวัลย์
 
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1. นายอิทธิกร  ทศนักข์
 
1. นายกันพิเชฐษ์  มลิเกตุ
 
103 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1. นายกมลภพ  พันธ์เลิศ
 
1. นางบุญพิม  รัตนจันทรา
 
104 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 12 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายกฤษณพจน์  กูลเกื้อ
 
1. นางสาวนันทพร  สังอรดี
 
105 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ฉิมไทย
2. เด็กหญิงพัชราภา  หิ้งทอง
3. เด็กหญิงระติรัตน์  นุสิทธิ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  เทศพรม
2. นายธนพล  นกน้อย
 
106 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ช่อจันทร์
2. เด็กหญิงทิตยา  ส่งสมบุญ
3. เด็กหญิงเมธาวี  เปรมจิตร์
 
1. นายบุญโรจน์  กัปตัน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรำไพพรรณ  ฉวีนิรมล
 
107 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทรัพย์ประสาน
2. เด็กหญิงนฤมล  อั๊วเถา
3. เด็กหญิงอิศราวดี  วงษ์ระเบียบ
 
1. นางสาวแก้วตา  พึ่งตนเอง
2. นายภิเฌฒ  พรหมเหลือง
 
108 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายวรัชญ์  ทองสีจัด
2. นายวราชัย  ป้อมทอง
3. นายศุภกิตติ์  แก้วประดิษฐ์
 
1. นายอนุชาติ  จงรัก
2. นางสาวยุดารัตน์  เพ็ชร์รุ่ง
 
109 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวรุ้งเพชร  เปล่งผิว
2. นางสาวศุภนิตา  เหล็กเกตุ
3. นางสาวสุกัญญา  ธงชัย
 
1. นางสาวสมใจ  จิตมั่น
2. นางสาวสุนิสา  จิตรกุล
 
110 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายดุสิต  จิตไทย
2. นายนายเดชสถาพร  เอื้อการณ์
3. นางสาวสายรุ้ง  บุญเกิด
 
1. นางสาวกนกกร  ศรีสังข์
2. นางสาวแก้วตา  พึ่งตนเอง
 
111 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงกุลธิรา  ทิพยสุข
2. เด็กหญิงธดาภรณ์  สมบุญเพ็ญ
3. เด็กชายธนศักดิ์  นัคราภิบาล
 
1. นางภัครดา  อินเที่ยง
2. นางฉวีวรรณ  ภูผา
 
112 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงณธวรรณ  สันโดษ
2. เด็กหญิงทิพยรัตน์  ฮะฮั่วเฮง
3. เด็กหญิงพรปวี  เต็มสะอาด
 
1. นายธนูศักดิ์  มูลตองคะ
2. นางสาวณัฏฐชยาธร  ชีวาภรวิชญ์ภาส
 
113 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 1. เด็กชายกฤษฎา  ทับทิมไทย
2. เด็กชายกฤษฎา  สุพรรณอินทร์
3. เด็กชายวันชัย  นาคนาคา
 
1. นายอดุลย์  เชิดชู
2. นางสาลี่  เชิดชู
 
114 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวณัชฐิชา  วงษ์กำภู
2. นายณัฐพงศ์  จันทร์จรัสสกุล
3. นายทรรศนะ  โชติชื่น
 
1. นางสาวนันทพร  สังอรดี
2. นางสาวอรุณประภา  อินทะสอน
 
115 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกนกวรรณ  ผลาหาญ
2. นางสาวปิยาณี   น้อยจินดา
3. นางสาวพัชรพรรณ  แดนเวียง
 
1. นางสาวจินตนา  พันธ์ธรรม
2. นางสาววาสนา  มณฑาลพ
 
116 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. นางสาวรัตติกาล  ช่อผกา
2. นางสาววรรณฤดี  อาจหาญ
3. นางสาวอมรรัตน์  ยอดเพ็ชร
 
1. นางโสมวลี  คงพุ่ม
2. นางสาวพัดชา  บุญหาร
 
117 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายจิรภัทร  วงษ์มิตรแท้
2. เด็กชายอชิรวิชญ์  แสนใจกล้า
 
1. นางอำพร  ดีช่วย
 
118 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุภาพร  มีลาภ
2. เด็กชายแผนภูมิ  ศรีผ่อง
 
1. นางสาวจินตนา  พันธ์ธรรม
2. นางสาวศิริลักษณ์  ล่องคล่อง
 
119 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายชัยพันธ์  แก่นนคร
2. เด็กชายอัครชาติ  มากเจริญ
 
1. นางสาวยุคลทิพย์  ใจขำ
2. นางวราภรณ์  บัวตูม
 
120 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายจิรายุส  วิเชียร
2. เด็กชายวรวุฒิ  ยอดศรี
 
1. นางสาวจินตนา  พันธ์ธรรม
2. นางสาวศิรฺิลักษณ์  ล่องคลอง
 
121 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายบัณฑิต  บุญศิริ
2. นายอโนชา  สะอาดตา
 
1. นางนริศรา  เชยบุบผา
 
122 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวอัจฉราภรณ์  รัตนศักดิ์
2. นายเทพสิณ  กองศักดา
 
1. นางสาวยุคลทิพย์  ใจขำ
2. นางวราภรณ์  บัวตูม
 
123 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1. นางสาวสุทธิดา  มูลดี
2. นางสาวอรทัย  กลักย้อม
 
1. นายพงศ์พัชร  โชติธรรม
 
124 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายพรหมบุศย์  เชิดชู
 
1. นายธนูศักดิ์  มูลตองคะ
 
125 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กชายเพชรพฤทธิ์  การงาน
 
1. นางสาววิลาสินี  ชูเชิด
 
126 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงวันวิสา  คำจันทึก
 
1. นางสาวกนกกร  ศรีสังข์
 
127 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 4 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงพีรยา  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวยุดารัตน์  เพ็ชร์รุ่ง
 
128 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 4 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุมาลี  โกเมส
 
1. นางสาวรัตนา  เกิดคง
 
129 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 4 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กชายนำโชค  ลีลาบุตร
 
1. นางภัครดา  อินเที่ยง
 
130 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 7 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปัญจมาภรณ์  พรหมจรรย์
 
1. นางสาวธัญญา  แนวดง
 
131 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ย่อเกตุ
 
1. นางสาวณัชชา  สุนทรประยูร
 
132 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 9 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  หอมจันทร์
 
1. นางสาวพัดชา  บุญหาร
 
133 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 10 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พิเสม
 
1. นางบุศรินทร์  กออำไพร
 
134 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 10 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กชายศุภชัย  ศรีภูมิ
 
1. นางสาวจิราพร  รัตวงษ์
 
135 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  มากมูล
 
1. นางสาวพนิดา  ม่วงแดง
 
136 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เบี้ยวโจ้
 
1. นายชัยมงคล  รามัญ
 
137 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายสุรเชษฐ์  หัตสระ
 
1. นางสาววาสนา  มณฑาลพ
 
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายกิตติธัช  อร่ามศรี
 
1. นางสาวกนกกร  ศรีสังข์
 
139 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. นายเชิดชัย  ชื่นชม
 
1. นางโสมวลี  คงพุ่ม
 
140 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 4 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายวริทธิ์  โชติเกียรติ
 
1. นายสุชาติ  ชุ่มจิตต์
 
141 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 4 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นายพชร  บัวคล้าย
 
1. นางสาวสุชาดา  บริโภค
 
142 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายธนพนธ์  แสงเทียน
 
1. นางธิดารัตน์  ทวีญาติ
 
143 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวสุกานดา  คุ้มทอง
 
1. นางสาวกันตนา  แสงโทโพธิ์
 
144 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1. นายอรุณโรจน์  จันทร์ฟุ้ง
 
1. นางสาวพนิดา  ม่วงแดง
 
145 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายขจรศักดิ์  กงถ้น
 
1. นางภัครดา  อินเที่ยง
 
146 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 10 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. นายคณาธิป  ธรรมสืบศักดิ์
 
1. นางสาวพัทธิกา  ระงับพิษ
 
147 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 11 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1. นางสาวพาฝัน  ชำนาญจิตร
 
1. นายวันชัย  เทพศรี
 
148 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ผิวฉ่ำ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  มาวิน
3. เด็กชายอมรเทพ  จารุสิริรังษี
 
1. นายวีระชน  นิถุรัมย์
2. นางสาวลักขณา  เกตุสุวรรณ
 
149 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายคีรี  พฤทธิสาริกร
2. เด็กชายภาณุวิชญ์   แดงจันทร์
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์   อินทเศียร
 
1. นางจงจิตต์   พรรณาวร
2. นางวราภรณ์   ชุ่มจิตต์
 
150 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาวฉัตรธนากรณ์  ศิวาชัย
2. เด็กหญิงณีรภัทร  อบชู
3. นายรติกูล  มีมณี
 
1. นางสาวปัทมา  คชวงศ์
2. นางสาวพรทิพย์  เจริญคุณ
 
151 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงธัญเรศ   ไขยเอม
2. เด็กหญิงประภัสสร  สังสนั่น
3. เด็กหญิงอารีรัตน์   จำปาศรี
 
1. นางเพ็ญศรี  เข็มเศรษฐ
2. นางวิภาวี  แก่นจันทร์
 
152 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 5 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุชาดา  นงค์พรหมมา
2. เด็กชายอังคาร  ทองเล็ก
3. เด็กหญิงอารีย์  มีชัย
 
1. นางสาวธนัชพร  พันศรี
2. นางพิมคนึง  ปรางค์จันทร์
 
153 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 6 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนา  ปะสะระเอ
2. เด็กหญิงวิลาศิณี  สวัสดิ์มาก
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีน้อย
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  อ่อนดี
 
154 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 7 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 1. เด็กหญิงจตุพร  บุญกล้า
2. เด็กหญิงนันทิยา  มงคลแม้น
3. เด็กหญิงเทวิกา  สาระมิตร์
 
1. นางสาวศรีนวล  หมื่นทิศ
2. นางสาววรรณี  สมเพชร
 
155 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 8 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงมัทนา  ศิริบุบผา
2. เด็กหญิงสุกานดา  ยะอนันต์
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  แหลมศรี
 
1. นายอาคม  สหายสุข
2. นางดรุณี  กัปตัน
 
156 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กชายธนกร   ดีสมบัติ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทร์พร
3. เด็กหญิงวรกมล  ภูผาจง
 
1. นางสาวบุศรินทร์  ชื่นชม
2. นางสาวพรชัย  ปิ่นเกิด
 
157 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 10 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เลิงชัย
2. เด็กหญิงจสิตา  สุวรรณเลิศ
3. เด็กชายวิชยะพร  กำลังมั่น
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ถนัดรบ
 
158 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายกิตติพงศ์  พรหนองแสง
2. นางสาวรัตนาพร  นรินนอก
3. นายอนุสรณ์  ภิญโญ
 
1. นายเอกชัย  อุ่นเรือน
2. นางผัสพร  จิตต์สวัสดิ์
 
159 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.44 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นายภาคภูมิ  สร้อยสน
2. นายวันเฉลิม  มีมูซอ
3. นางสาววีนา  อนันตวุฒิ
 
1. นางสาวแทนรวี  เล็บครุฑ
2. นายสุมานะ  แนวดง
 
160 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายจตุพล  ศรีชมภู
2. นางสาวมลฤดี  งามราศรี
3. นางสาวอรพรรณ  นวลมณี
 
1. นางสาวขวัญหทัย  อาดนารี
2. นายสุริยา  บัวหอม
 
161 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69.16 ทองแดง 4 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวถิรณิชา   คลังทอง
2. นายธนวัฒน์   กลิ่นเจริญ
3. นางสาวสุวนันท์   สายมายา
 
1. นายมนตรี   ยิ่งสุข
2. นายศรัณยู   ศรีสมพร
 
162 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 5 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายนภัทร  พ้นภัย
2. นายพ.ออ  พิศนอก
3. นางสาววรารัตน์  นิ่มนวล
 
1. นางสาวจิตรลดา  วาโยวิเศษ
2. นางแจ่มศรี  ไชยฮาด
 
163 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.41 ทองแดง 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวกนกวรรณ  ราชชิต
2. นายรัชชานนท์  สิงห์ทอง
3. นางสาวเบญจมาศ  เทียบแก้ว
 
1. นางสาวระวิวรรณ  อินตะนัย
2. นายมาโนช  มั่นคง
 
164 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายกล้าณรงค์  จันทศรี
2. นางสาวชุติปภา  วิริยะ
3. นางสาวนภัสสร  คำไม
 
1. นางดรุณี  กัปตัน
2. นางสาวสุภารัตน์  สุปินะ
 
165 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  เมฆมล
2. นายธนาศักดิ์  สิงห์แหลม
3. นางสาวสุภาพร  ปัญญา
 
1. นายปภาวิน  พิฆเณภักดี
 
166 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1. นางสาวชลิตา  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวนิตยา  เจดีย์
3. นางสาวนิสากร  บัวหลวง
 
1. นายวันชัย  เทพศรี
2. นางสาวอุษณีย์  บัวลารักษ์
 
167 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ไกยะ
2. เด็กหญิงปิยะดา  เนื่องกำเหนิด
3. เด็กหญิงศศิภา  มานะต่อ
 
1. นางทิพย์วรรณ  ทองทาย
2. นางพันธิพัฒน์  อารักษ์
 
168 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  พรมสีแก้ว
2. เด็กหญิงวิภาวี  ศรีมณี
3. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  เสี้ยวเส็ง
 
1. นางสาวปณิตา  เนาวรัตน์
2. นางดรุณี  กัปตัน
 
169 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงจิรัชยา   สมนาม
2. เด็กหญิงณัฐพร   พระสว่าง
3. เด็กหญิงปุณยวีร์   บุญยืน
 
1. นางจรัญญา   พรตภณาพร
2. นายศิระศาสตร์   มกรวานิชย์
 
170 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง 4 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  สืบจันทร์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงปนัดดา  จ๋ายเจริญ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  อ่อนดี
 
171 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พวงชื่น
2. เด็กหญิงธัญชนก  มาลา
3. เด็กหญิงมัลลิกา  พุทธพูลตระกูล
 
1. นางเบ็ญจมาศ  โยธินทวี
2. นางสาวธนัชพร  พันศรี
 
172 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทวรักษ์ 1. เด็กชายณัฏฐชัย  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปุณิกา  อุ่นติ้ว
3. เด็กหญิงวันทิรา  ขันทอง
 
1. นายบุญเรือง  บุญขาว
2. นางสาวนิยดา  คงยะมาศ
 
173 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวฤดีมาศ   โลเกศกระวี
2. นางสาวศุภอัปสร   ธำรงศักดิ์
3. นายสรวิชญ์   พิมุ
 
1. นายศศิวัฒน์   เดชะ
2. นางณัชชา   เจริญสมบัติ
 
174 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวภณิดา  บุญคำ
2. นางสาวภัทราพร  สายสร้อย
3. นางสาวอรวรรณ  นามหอม
 
1. นายชัยณรงค์  เดชโนนสังข์
2. นางสาววิสันตรี  รสดี
 
175 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวนนธิณี  ผลาชิด
2. นางสาวพิมพ์ชนก  เทพจุติ
3. นางสาววลิดา  แก้วถือธง
 
1. นางสาวขวัญหทัย  อาดนารี
2. นายสุริยา  บัวหอม
 
176 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 4 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 1. นางสาวปัทมวรรณ  แข็งขัน
2. นายวิสิทธิ์  คนมั่น
3. นางสาวสิริรัตน์  บัวสนิท
 
1. นางสาลี่  เชิดชู
2. นางสาววรรณี  สมเพชร
 
177 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 4 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวขวัญใจ  กรัตพงศ์
2. นางสาวอรนุช  กันสถิตย์
3. นางสาวอรอุมา  ผิวเอี่ยม
 
1. นางสาวสุภารัตน์  สุปินะ
2. นายสุบิน  สุวรรณ
 
178 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 4 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวกานดา  ยินดี
2. นายวิชิตชัย  ปองบุญ
3. นางสาวสายสมร  สายพันธ์
 
1. นางสาวนภัสสร  ศรีสุนทร
2. นางสาวจงจิตร  วงษ์วรรณ
 
179 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงอภิชญา  สบายกาย
2. เด็กหญิงอภิชญา  สาลี
3. เด็กชายอานันท์  สกุลนคร
 
1. นางสาวระพีพรรณ  เหลือสืบชาติ
2. นางสาวนพรัตน์  สิงห์ธรรม
 
180 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ภัยพิบัติ
2. เด็กชายวสันต์  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงอารียา  โพธิ์หมื่นทิพย์
 
1. นางสาวขวัญหทัย  อาดนารี
2. นายสุริยา  บัวหอม
 
181 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68.32 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. เด็กชายปฏิภาณ  ศรีอินทร์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   มั่นยิ่ง
3. เด็กชายสุธาทร  รับอาษา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ห้วยหงษ์ทอง
2. นางสาววรรณวิมล  สุทะ
 
182 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายกฤษณชัย   สายชมพู
2. นายนิติธร   ไชยนาม
3. นายปูรณ์    ดีช่วย
 
1. นายศศิวัฒน์   เดชะ
2. นางณัชชา   เจริญสมบัติ
 
183 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกมลรัตน์  ประสาร
2. นายศักดา  บุญรัตนพันธ์
3. นางสาวศุภานิช  สิทธิพล
 
1. นางนงเยาว์  รักษาถ้อย
2. นางสาวพรพรรณ  ศุภกิจรัตนกุล
 
184 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวจิราพร  แหม่งไธสงฆ์
2. นางสาวนารีรัตน์  กงไกรราช
3. นายอัฐพล  ชื่นชูผล
 
1. นางสาวนภัสสร  ศรีสุนทร
2. นางสาวจงจิตร  วงษ์วรรณ
 
185 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายนัทธพงศ์  มีเงิน
2. นายวรานนท์  สิมมา
3. นายเสฏฐวุฒิ  อุปฮาต
 
1. นายไพฑูรย์  ทิพยสุข
2. นางสาวยุพดี  แดงงาม
 
186 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนาตชา  ธรรมเมตตา
2. เด็กหญิงมาริสา  ไกรสิงห์
3. เด็กหญิงอรอิน  ยินดี
 
1. นางเพ็ญศรี   ชัยมานะ
2. นางสาวชาลิดา  เจริญสุข
 
187 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงณัฐญาดา   บุญธรรมเจริญ
2. เด็กหญิงธนาภรณ์   โชคมงคลกิจ
3. เด็กหญิงปณัฏฐนิช   หาญนอก
 
1. นางสาวจรูญรัตน์   ทองอ่อน
2. นางสุรีรัตน์   กล้าเผชิญโชค
 
188 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กชายทิวา  นกอิ่ม
2. เด็กชายปกรณ์  ทรัพย์ประเสริฐ
3. เด็กชายพัฒน์ธนดล  ยิ้มกล่ำ
 
1. นางสาวลักขณา  เกตุสุวรรณ
2. นางสาวทัชนาธาร  น้ำกระจาย
 
189 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. เด็กชายคามิน  ที่พัก
2. เด็กหญิงรัชยาภรณ์  แฝงเพชร์
3. เด็กหญิงศิรินภา  แผงดี
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ถนัดรบ
 
190 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 1. เด็กชายกฤษณะ  โกร่งทอง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แจ้งมงคล
3. เด็กชายอดิศร  รักษ์ภิรมย์
 
1. นางสาลี่  เชิดชู
2. นางสาววรรณี  สมเพชร
 
191 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงนภัสกร  คู่จันทึก
2. เด็กหญิงพันธ์วิรา  สร้อยมาลา
3. เด็กหญิงวริศรา  สืบอินทร์
 
1. นางศิริพร  กองขุนชาติ
2. นางสาวสินีนาฎ  ปลายยอด
 
192 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาววริศรา   ชินสร้อย
2. นางสาววริศรา   ไชยเคน
3. นางสาวสิริยากร   แสงปลั่ง
 
1. นางสาวจรูญรัตน์   ทองอ่อน
2. นางณัชชา    เจริญสมบัติ
 
193 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.07 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชลธิชา  บุญกล้า
2. นางสาวรุจิดา  เที่ยงปาน
3. นางสาวลลิตา  กาหล
 
1. นางสาวศศิวิมล  ภูมิแดง
2. นางสาวพรพรรณ  ศุภกิจรัตนากุล
 
194 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ลับไธสง
2. นายธีรพงศ์  สุภาผล
3. นางสาวอนุสรา  ช่อจันทร์
 
1. นางวัชรินทร์  ถนัดรบ
2. นางสาวสุภารัตน์  สุปินะ
 
195 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวทัศนีย์  วงศ์สมัย
2. นายเกียรติศักดิ์  กองทรัพย์
3. นางสาวเจนจิรา  ตระกูลทา
 
1. นางศิริพร  กองขุนชาติ
2. นางสาวมานัสวิณีย์  เวียงปฏิ
 
196 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.25 เงิน 5 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 1. นายภูวดล  ฉิมพายัพ
2. นางสาวศศิวิมล  แถวทัพ
3. นางสาวสุวิมล  ทองแก้ว
 
1. นางสาววรรณี  สมเพชร
2. นางสาลี่  เชิดชู
 
197 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาวธัญญรัตน์  คุ้มวงษ์
2. นายนันทวัฒน์  เปลี่ยนไทย
3. นางสาวไอรดา  พงษ์ประเสริฐ
 
1. นางแจ่มศรี  ไชยฮาด
2. นางสาวจิตรลดา  วาโยวิเศษ
 
198 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75.75 เงิน 7 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นายกิตติชัย  จตุรัส
2. นายนาวิน  พลอยแย้ม
3. นายปฏิพัฒ  ปิยะธนากร
 
1. นางสาวกัญญานันท์  หินแก้ว
2. นายสุมานะ  แนวดง
 
199 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นายชาตรี  ศรีอุบล
2. นายธีรศักดิ์  ช่วงจั่น
3. นางสาวแก้วตา  ก้อนทอง
 
1. นางจงกล  ขวัญกุล
2. นายทองแบน  ขวัญกุล
 
200 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จำปาทอง
2. เด็กหญิงศิริมา  ศรีเมฆ
 
1. นางอนุธิดา  ขยันงาน
2. นางสาวฉวีวรรณ  พรมมา
 
201 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายชานน   บุญเล็ก
2. เด็กชายพีรณัฐ   นิยมสุข
 
1. นางจรัญญา   พรตภณาพร
2. นายสำเริง  โชครุ่ง
 
202 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ภิญโญทรัพย์
2. เด็กหญิงธวัลญารัตน์  กล้ากสิการณ์
 
1. นางสาวขวัญหทัย  อาดนารี
2. นายสุริยา  บัวหอม
 
203 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นางสาวทิพรัตน์  โฉมยงค์
2. นายเกียรติศักดิ์  โอชาวงษ์
 
1. นางแก้วตา  แก้วลมูล
 
204 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายณัฐนันท์  เอกปัญญานุวัฒน์
2. นายอภิสิทธิ์  อาศัยราษฎร์
 
1. นางสาวมานัสวิณีย์  เวียงปฏิ
2. นางณรัณนันท์  โพธิ์เดชสิรวุฒิ
 
205 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาววรรณภา  เพียซุย
2. นางสาวสุธาสินี  คำดำ
 
1. นางนงเยาว์  รักษาถ้อย
2. นางพิมคนึง   ปรางค์จันทร์
 
206 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เกืองวง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยนตศาสตร์
 
1. นางนงเยาว์  รักษาถ้อย
 
207 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72.73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายภูวิศ    พิชิตริปู
2. เด็กชายอธิคุณ   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวธันย์ชนก   โพธิ์ศรี
 
208 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายกฤษฎา  พิมพ์ดีด
2. เด็กชายภากร  พรมพิชัย
 
1. นางลัดดา  ศรีโสภา
 
209 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กชายกฤษดากร  บุตรอินทร์
2. เด็กชายศุภสิน  มโนธรรม
 
1. นายสุพัฒน์  รสดี
 
210 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายณัฐพล  เก่งนา
2. เด็กชายนที  ยาพิลา
 
1. นายปิติภูมิ  บัวตูม
 
211 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินโท
2. เด็กชายธีรเดช  สิทธิพล
 
1. นางนงเยาว์  รักษาถ้อย
 
212 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71.11 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายชาญชิต  วงศ์ภักดี
2. เด็กชายศราวุฒิ  เพ็ชรนิล
 
1. นางอัมพวัน  หยิมกระโทก
 
213 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายสิงหา   ตระการเจริญพร
2. เด็กชายสิทธิชัย    โสภา
 
1. นางสาวธันย์ชนก   โพธิ์ศรี
 
214 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กชายภิญโญ  จันทร์ศรี
2. เด็กชายยงยุทธ  เชื่อมรัมย์
 
1. นายสุพัฒน์  รสดี
 
215 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายปริญธร  เรียนประยูร
2. นายอชิตพล  เลิศศักดิ์วิมาณ
 
1. นายกวิน  อินทะ
 
216 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงกมลพิชญ์  ชาวคึมบง
2. เด็กหญิงกันติยา  ศิลาอาสน์
3. เด็กหญิงชลิตา  สมบัติ
4. เด็กหญิงนุสิตา  สังสะโอภาส
5. เด็กหญิงศิรดา  ชนะภัย
 
1. นางสาววารุณี  สงวนวงษ์
2. นางสาวสุวิมล  หงษ์วิไล
 
217 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิราพร  สัญจรดง
2. เด็กหญิงฐาณมาศ  เจริญสุข
3. เด็กหญิงธัญญา  พรมสารี
4. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เธียรธราสิทธิ์
5. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  อากาศ
 
1. นางละเอียด  เจริญสุข
2. นางสุรีรัตน์  เพ็ชรกำจัด
 
218 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  พิสุดสงคราม
2. เด็กหญิงชญาดา  ยมฤทธิ์
3. เด็กหญิงชลมาศ  นาคศรีจันทร์
4. เด็กหญิงนภัสกร  จันทบุรี
5. เด็กหญิงศิริรัชกานดา  มะลิทอง
 
1. นางเพ็ญศรี  มูกขุนทด
2. นายวศิน  บุญมา
 
219 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กัตพงษ์
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ฉายศิริ
3. เด็กหญิงวิรศรา  ช่วยเมืองปักษ์
4. เด็กหญิงศิรินภา  เธียรเงิน
5. เด็กหญิงสุพรรษา  โอสถจันทร์
 
1. นางปณิธาน  แว่นสุข
 
220 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัลยาณี  วิเชียรเครือ
2. เด็กชายณัฐวัตร  นาดี
3. เด็กหญิงปริญญาฉัตร  ซุลมูลละ
4. เด็กหญิงผกามาศ  ปัญญาทิพย์
5. เด็กชายศราวุธ  บัวงาม
 
1. นางสาวรัตติภรณ์  สุดใจชื้น
 
221 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวกัญญารัตน์  นามจำปา
2. นางสาวพีรดา  มูลคำ
3. นางสาวสุชานาถ  สุขใส
4. นางสาวสุพัตรา  สินสุพรรณ์
 
1. นายธีรภัทร  แสงสมบุญ
 
222 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวณัฐจนัน  รัตนภิลมย์
2. นางสาวณัฐณิชา  พรมศรี
3. นางสาวตะวัน  เกตุแก้ว
4. นางสาวสุพิชดา  คุณวัตร
5. นางสาวอมรรัตน์  ระวังการ
 
1. นางละเอียด  เจริญสุข
2. นางสุรีรัตน์  เพ็ชรกำจัด
 
223 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวกัญญารัตน์  นิ่มนวล
2. นางสาวชนิตรา  ด่านอาษา
3. นางสาวปิยนุช  กุลนนท์
4. นางสาวศศิเพ็ญ  อินทปัญญา
5. นางสาวหวันยี่หวา  คมคาย
 
1. นางปณิธาน  แว่นสุข
 
224 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. นางสาวชนิษฐา  สุระขัน
2. นายณัฐวัฒน์  แสนยาเจริญกุล
3. นางสาวนราธิป  ผิวเหลือง
4. นายพรหมมินทร์  เอกดิลกวงศ์
5. นายอัษฎาวุธ  แตงพุ่มทอง
 
1. นางสาวรัตติภรณ์  สุดใจชื้น
 
225 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ทองรินทร์
2. เด็กชายนพดล  นาวงษ์
3. เด็กหญิงประติภา  สาระสุข
4. เด็กหญิงวรรณภา  โยธา
5. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วศรี
 
1. นางสาวกมลวรรณ  มาลา
2. นายณัฐวุฒิ  ยงค์ศรี
 
226 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญาณี  สีโลหะ
2. เด็กหญิงจรุญรัตน์  อาทร
3. เด็กหญิงนันทชพร  คำภา
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  มลิเกตุ
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คงสวัสดิ์
 
1. นางละเอียด  เจริญสุข
2. นางสาวธัญญาภรณ์  กอสุวรรณ
 
227 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงก้อย  มะลิงาม
2. เด็กหญิงจิรัชยา  ชำนิ
3. เด็กหญิงจิราพัชร  ชำนิ
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขอร่วมกลาง
5. เด็กหญิงเพชรา  เพชรบาง
 
1. นางสาวประภัสสร  แก้วมูลมุข
2. นายกิติพงษ์  ดีด่านค้อ
 
228 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.16 ทอง 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงจันจิรา  นาคนาคา
2. เด็กหญิงญาณิศา  จุลสำรวล
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  ใจจง
4. เด็กหญิงพรพรรณ  จันทแสงใส
5. เด็กหญิงวีรยา  บุญขวัญ
 
1. นางวันเพ็ญ  สวงนสุข
 
229 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.83 ทอง 5 โรงเรียนเทวรักษ์ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  อยู่คง
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  แก้วแสน
3. เด็กหญิงอธิชา  ขยันยิ่ง
4. เด็กหญิงอริศา  แสนสุข
5. เด็กชายเธียร  แก้วศรีนวล
 
1. นายชิษณุชา  แสงสอน
2. นางพันนิพา  บุญทักษ์
 
230 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.33 ทอง 6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายนนทพัทธ์  บัวอ่อน
2. เด็กหญิงพิชญดา  ก้อนสันทัด
3. เด็กชายวริทธ์ธร  เธียรเงิน
4. เด็กชายศรัณยู  มนตรี
5. เด็กหญิงอรนภา  ศิลาวงศ์
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  จันทรวงษ์
 
231 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวปวริศา  ต่อคุ้ม
2. นางสาวพิยะดา  ไชยรัตน์
3. นายยงยศ  อำภาภิรมย์
4. นายวิชญ์วิสิฐ  ใจเกษม
5. นายอิสรพงษ์  อุปชีวะ
 
1. นายเกรียงเดช  มักพิมล
2. นางสาวจุฑารัตน์  จิรัฐิติเจริญ
 
232 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวกาญจนาพร  มีป้อง
2. นางสาวรสสุคนธ์  ทองอ่อน
3. นางสาววันวิษา  พรหมเสน
4. นางสาววิภาวดี  ผมน้อย
5. นางสาวอังคณา  รักคล้ำ
 
1. นางสาวปิยะพร  วงษ์อุดม
2. นางสมใจ  จันทสี
 
233 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวพัชรี  ไกรบุตรดา
2. นางสาวพิชญาภัค  คำดำ
3. นางสาววรัชยา  เพ็ชรนิล
4. นางสาวเปมิกา  สังฆฤทธิ์
5. นางสาวแพรพลอย  จำเรือน
 
1. นางรินรดา  รอดวงษ์
 
234 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวจิรัชยา  เภาบรรยง
2. นางสาวจุฑาทิพย์  วงษ์จรูญ
3. นางสาวภัทรวรินทร์  บุญวัฒน์
4. นางสาววรรณฤดี  มาก๋ง
5. นางสาวอัญชิสา  ช้างงาม
 
1. นางฐนิตา  นกอยู่
2. นางสาวกรรณิการ์  ตั้งใจรบ
 
235 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายกิตติกวี  ฟังประเสริฐ
2. นายณัฐภัทร  สมอแข้ง
3. นางสาวทิพย์วดี  อาจอินทร์
4. นายธัชพล  จอมเกาะ
5. นายวีระเดช  นวลขาว
 
1. นางสาวสุภาพร  พงษ์ลุน
2. นางสาวศิราภรณ์  วงษ์สุวรรณ์
 
236 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายจตุรภัทร  เดชผิว
2. เด็กชายชาญณรงค์  บุญขวัญ
3. เด็กชายธนดล  มะณี
4. เด็กชายวชิรพันธ์  เมืองภักดี
5. เด็กชายศุภกิตติ์  วิภัชชาที
 
1. นายวศิน  บุญมา
2. นางสาวศิริพร  พวงทรัพย์
 
237 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงตุ๊กตา  ตาละนาค
2. เด็กชายพงศกร  วงศ์จอม
3. เด็กชายวิจารณ์  นิติกาล
4. เด็กหญิงสุนิตา  เหมือนส่อน
5. เด็กหญิงอัยลดา  ดำงูเหลือม
 
1. นายวุฒิพงศ์  เดิมทำรัมย์
2. นางสาวสุวรรณา  โพธิ์แมนกุล
 
238 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1. เด็กชายธีรเมธ  ตะแขก
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ศรีสมุทร์
3. เด็กชายศักดา  หาญไธสง
4. เด็กชายอนุชิต  กรฤทธิ์
5. เด็กหญิงแพรรำไพ  แสงโกสา
 
1. นางสาวสุดาพร  โมทนา
2. นางสาวรสิตา  แก้วคำ
 
239 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกวินนา  บุญธรรม
2. นายก่อสกุล  ป้อมมงกุฎ
3. นายภูเบศ  ไพรดี
4. นางสาวศศิมา  ผลาหาญ
5. นายเอื้อการย์  กาญจนกันติ
 
1. นางละเอียด  เจริญสุข
2. นางสาวปราณี  เรืองนา
 
240 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายชัยพร  เพาะแป้น
2. นายธนวัฒน์  ท่าประเสริฐ
3. นายปริวุฒิ  ปาประกอบ
4. นายสหรัถ  อุตทองคำ
5. นายเนติพงษ์  อุตทองคำ
 
1. นายมณฑล  โหระโช
 
241 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา" 1. นายชัชวาลย์  ชัชวะโชติ
2. นายบัญชา  ชัชวะโชติ
3. นางสาววาสนา  บุญใหญ่
4. นายอาทิตย์  นครประเทศ
5. นายเสกสรร  พันธุลา
 
1. นางสาวเพทาย  โอชาวงษ์
2. นายนพดล  มิ่งสำแดง
 
242 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวกติกา  ทรัพย์ประสาท
2. นางสาวกุลฉัตร  กษมพันธุ์
3. นางสาวชฎิภรณ์  จำรัสกิติวัลย์
4. นางสาวชนิกานต์  โสภัณ
5. นางสาวณัฐชา  พันธ์ศรี
6. นางสาวธนัญญา  ทองคำ
7. นายนนทกาญจน์  สุขโขจัย
8. นางสาวนิธิมา  ศรีโพล
9. นางสาวประภัสสรา  นพวิน
10. นางสาวปรีญาพรรณ  พิทักษ์สัจจะกุล
11. นายปิติพงษ์  จันทะสงคราม
12. นางสาวพรวลัย  ชัยสีดา
13. นายพรเทพ  เทียนดำ
14. นางสาวพิชามญชุ์  เจนการ
15. นางสาวภัทรวดี  แก้วประพาส
16. นางสาวภัทรวดี  เรืองโรจน์
17. นางสาวรวีวรรณ  จิตเขตร
18. นายวิทวัช  ชัยประเสริฐ
19. นายวิษณุเวช  ก้านกิ่ง
20. นายอภิษิต  ท้าวอานนท์
 
1. นายชวลิต  ผ่องแผ้ว
 
243 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายกษิดิศ  เกตุแก้ว
2. นายกิตติพศ  สหะวิริยะสกุล
3. นายจุฑาธวัช  ศตะกูรมะ
4. นางสาวจุฑามาศ  เอกยะติ
5. นายชยุต  คันศิลป์
6. นายณัฐนนท์  มณีไสย
7. นางสาวณัฐนรี  แสงลา
8. นายธนภูมิ  จำนงค์รัศมี
9. นายนราวิชญ์  เชาวน์ดี
10. นายบัญญพนต์ภัณฑ์  นามโคตร
11. นายประสิทธิชัย  นิลศิริ
12. นางสาวมณฑิตา  พระอามาตร์
13. นายรัชต์วุทธ์  ชัยประสิทธิกุล
14. นายวิทวัส  ภาวงศ์
15. นายสันติภาพ  ฉวีนิรมล
16. นายสิทธิพงษ์  ศิลาวงศ์
17. นายอุดมโชค  สันติธรรมากร
18. นางสาวเพียงรวี  ฉิมพาลี
19. นายเศรษฐศาสตรา  จารุเดชา
20. นางสาวโสริตตา  อินทร์ชู
 
1. นางสำเภา  สรรพคุณยา
2. นายนิกร  กฤตยาวสุกุล
 
244 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุทัตตา  ชนชิต
 
1. นายสมาน  บุบผา
 
245 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพิมล  สินเปีย
 
1. นายวุฒิพงษ์  เดิมทำรัมย์
 
246 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงนิษฐา  สิทธิกุล
 
1. นางสาวณัฐชา  ชมดอกไม้
 
247 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง 4 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงจิราพร  เซ็งเจริญ
 
1. นางสาวปิยะพร  วงษ์อุดม
 
248 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.2 ทอง 5 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงกนกพร  วงษ์รอด
 
1. นางทรงจันทร์  สังอรดี
 
249 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนเทวรักษ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทรักษ์
 
1. นางพันนิพา  บุญทักษ์
 
250 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.4 เงิน 7 โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  พรมศรี
 
1. นางสาวภิษสมัย  คำดำ
 
251 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ชุ่มสีดา
 
1. นายกิติพงษ์  ดีด่านค้อ
 
252 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.8 เงิน 9 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  ดีเลิศ
 
1. นายณัฏฐวุฒิ  ยงค์ศรี
 
253 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ทองทิพย์
 
1. นางสาวสุรัญญา  สุโขติ
 
254 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีจันทร์
 
1. นางมยุรี  ตันเจริญ
 
255 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายสุธิวัฒน์  อาทร
 
1. นางละเอียด  เจริญสุข
 
256 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นายวรัญญู  ภิญโญ
 
1. นายชลอ  วงษ์น้อย
 
257 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวสุพรรษา  นุชเจริญ
 
1. นางสมใจ  จันทสี
 
258 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 4 โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  กลางหน
 
1. นางสาวภิษสมัย  คำดำ
 
259 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวรัชดาภรณ์  จึงตระกูล
 
1. นางแดงต้อย  ดั่งหั่งซิ้น
 
260 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายชนกดนัย  คล่องใจ
 
1. นางสมบูรณ์  พันธ์ศรี
 
261 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เอมเจริญ
2. เด็กชายอโนชา  อยู่อินทร์
 
1. นางละเอียด  เจริญสุข
2. นางพัชรีย์  แสงสมบุญ
 
262 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ประทุมสุข
2. เด็กชายศิริโชค  รุนรอด
 
1. นางทัศนีย์  ลอยป้อม
 
263 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ไพรสาลี
2. เด็กชายวัชรินทร์  จันทน์แดง
 
1. นางสุภาวดี  เพริดพริ้ง
2. นางสาวประภัสสร  แก้วมูลมุข
 
264 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.4 ทอง 4 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  สุวรรณทรัพย์ศิริ
2. เด็กหญิงวริศรา  บุญชด
 
1. นางพัชรินทร์  ฑัตตะทองคำ
2. นายพิทักษ์พงษ์  บุญพลอย
 
265 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.4 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีหาปัญญา
2. เด็กหญิงพชรกมล  เปลื้องรัตน์
 
1. พระมหาสมภพ  พ่อกุล
 
266 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.8 ทอง 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายนราธิป  กันภัย
2. เด็กหญิงสุพิชญา  แหลมผึ้ง
 
1. นางกัญจนพร  บุญกิตติเจริญ
 
267 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 7 โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงวรินทร  องอาจ
2. เด็กชายสุภกิณห์  ผาดง
 
1. นางสาวจิตติมา  เบ้าเจริญ
2. นางสาวภิษสมัย  คำดำ
 
268 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กชายภูเบศร  ศรีเกษม
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ดอนมอญ
 
1. นายจิรายุทธ  สุวรรณโสภา
2. นางสาวปิยะพร  วงษ์อุดม
 
269 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.8 เงิน 9 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพฑาเนตร์  แย้มเทศ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีแสง
 
1. นางสาวสุวรรณา  โพธิ์แมนกุล
2. นายวุฒิพงศ์  เดิมทำรัมย์
 
270 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.8 เงิน 9 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงมินทิรา  ออกเอก
2. เด็กชายรสรันตร์  พรมวิเศษ
 
1. นางสาวธนวรรณ  สัตยธีรานนท์
 
271 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.6 เงิน 11 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. เด็กชายธนาธิป  ุบุตรคำ
2. เด็กหญิงเวสิยา  แทนคุณ
 
1. นางสาวนิสา  สระทองป้อม
 
272 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.8 เงิน 12 โรงเรียนเทวรักษ์ 1. เด็กหญิงกัญช์ภัคพร  สุขพลหิรัญกูล
2. เด็กชายธีรภัทร  เฉลิมรัตน์
 
1. นางพันนิพา  บุญทักษ์
2. นายชิษณุชา  แสงสอน
 
273 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  คนซื่อ
2. เด็กชายเมธี  กองกูล
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  ทองศรี
2. นางสาววิมลรัตน์  หอมประไพย์
 
274 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายปริญญา  พิทักราษฎร์
2. นางสาวพรพิมล  กางวิถี
 
1. นางละเอียด  เจริญสุข
2. นางพัชรีย์  แสงสมบุญ
 
275 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1. นายชูเกียรติ  กงแก้ว
 
1. นางสาวภิษสมัย  คำดำ
2. นางสาวจิตติมา  เบ้าเจริญ
 
276 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายก้องตะวัน  วรภาพ
2. นางสาวพิชญา  ทองอร่าม
 
1. นางประภัสสร   กิจวิจารณ์
 
277 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวธิดา  เร๊ะนุ้ย
2. นายอนุสรณ์  ครัวเชื้อ
 
1. นางสุภาวดี  เพริดพริ้ง
2. นายสมบูรณ์  เพริดพริ้ง
 
278 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.2 ทอง 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวธมลวรรณ  ชื่นอารมณ์
2. นายอนุวัต  แก้วชา
 
1. นางศิริวัฒนา  โพธิ์ศรี
2. นางสายใจ  ฉิมพาลี
 
279 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.2 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวปวิชญา  แก้วพิศาลสิทธิ์
2. นายวรัญญู  ภิญโญ
 
1. พระมหาสมภพ  พ่อกุล
 
280 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายสุพัตร  ศรีเกษม
2. นางสาวอารีรัตน์  เทศพานิช
 
1. นายจิรายุทธ  สุวรรณโสภา
2. นางสมใจ  จันทสี
 
281 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.2 ทอง 8 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  วงศ์ภักดี
2. นายนพรัตน์  รัสมี
 
1. นางสาวสุวรรณา  โพธิ์แมนกุุล
2. นายวุฒิพงศ์  เดิมทำรัมย์
 
282 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. นางสาวสุภาวดี  บุญจันทร์
2. นายอนุชา  ยอดเพ็ชร
 
1. นางสาวนิสา  สระทองป้อม
 
283 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 10 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา" 1. นายบัญชา  ชัชวะโชติ
2. นางสาววาสนา  บุญใหญ่
 
1. นางสาวเพทาย  โอชาวงษ์
2. นางตวงรัตน์  วิเชียรโรจน์
 
284 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 1. นางสาวมิ่งกมล  ลิ้มเนาว์
2. นายเอกรินทร์  แก้วศรีสม
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  ทองศรี
2. นางสาววิมลรัตน์  หอมประไพย์
 
285 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาวชาลิสา  โพธิ์ไพร
2. นายนนทวรรธน์  พรมวิเศษ
 
1. นายอาทิตย์  โนคำ
 
286 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชไมพร  หิรัญเกื้อ
2. นางสาวนัฐธิชา  โพธิ์งาม
3. นางสาวนัฐวรรณ  ซุนซัว
4. นางสาวปาลิตา  อ่อนน้อม
5. นางสาวพัชรพร  คำพุฒธา
6. นางสาวสิราวรรณ  ใจฉลาด
7. นางสาวสุพรรษา  เขตตะขบ
8. นางสาวอภิสรา  เรืองนาม
9. นางสาวเบญจวรรณ  ทวีวุฒิ
10. นางสาวเพชรไพลิน  ผุดผ่อง
 
1. นายธนเทพ  เนื่องศรี
2. นางละเอียด  เจริญสุข
3. นายสมาน  บุบผา
 
287 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงธนัชชา  กันภัย
3. เด็กหญิงธัญญ์กมน  ฐิติกุลวิภาภัทร์
4. เด็กหญิงปัญญาพร  หอมเหม
5. เด็กหญิงปิญชาน์  มั่งคั่ง
6. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มีธรรม
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญยืน
8. เด็กหญิงวรัชยา  จันทร์กระจ่าง
9. เด็กหญิงวริษฐา  คลองมีคุณ
10. เด็กหญิงศรัณย์พร  ผลาหาร
 
1. นางสาวปองขวัญ  บินขุนทด
 
288 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี    
289 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงญานี  อุ่นกุดเชือก
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  รักไร่
4. เด็กหญิงณัฐรัตน์  เถื่อนถ้ำแก้ว
5. เด็กหญิงปรายฟ้า  สง่างาม
6. เด็กหญิงปิยพร  คำมี
7. เด็กหญิงพรพรรณ  จันทร์บุญแย้ม
8. เด็กหญิงพัทธวรรณ  เที่ยงตรง
9. เด็กหญิงภิชาดา  ปุยพันธ์
10. เด็กหญิงยุวเรศ  สาอุบล
11. เด็กหญิงวิรมณ  เที่ยงตรง
12. เด็กหญิงอรทัย  งามวงษ์
13. เด็กหญิงอัจจิมา  ธงชัย
14. เด็กหญิงอารียา  จันทร์เทพา
15. เด็กหญิงโชติกา  ดอนมอญ
 
1. นายอาทิตย์  จูรกรรณ์
 
290 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สิมา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดวงสมร
3. เด็กหญิงกาญจนา  แซ้แต้
4. เด็กชายชากฤษ  ซาเลม
5. นางสาวฐาปนี  อุฑาวงศ์
6. เด็กหญิงณัฐตา  ประไพ
7. เด็กชายธนกฤต  ฤทธิ์ทอง
8. นางสาวนภาพร  อุตทา
9. เด็กชายนฤภัทร์  มีศิลา
10. นางสาวนันธิดา  เจรญรัตน์
11. เด็กหญิงผกาวรรณ  ฉายศิริ
12. เด็กหญิงวัชรีพร  ทศสูงเนิน
13. เด็กหญิงวันระยา  สืบสาย
14. เด็กหญิงหัทยา  เอี่ยมเพิ่มวงศ์
15. เด็กหญิงอมลรุจี  พูลเชื้อ
 
1. นางสาวพิชญ์กัญญา  อธิพวงมาลัย
2. นายชุมศักดิ์  เกตุเพ็ชร
3. นางสาวมยุรี  พละหาญ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  ฉัตรโชคไพศาล
 
291 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวชนินันท์  เพียรไธสง
2. นายชยธร  รุ่งรวยทรัพย์
3. นางสาวชินาภา  คงกระพันธ์
4. นายญัฐพล  บัวยิ้ม
5. นายณัฐภูมิ  สิงหนุวนานนท์
6. นายดนุเดช  ยวนเมือง
7. นายถริน  เรืองรัตนศิริกุล
8. นางสาวบัณฑิตา  โกสินทร์
9. นางสาวภิญญาพร  กองแก้ว
10. นางสาววิไลภรณ์  อร่าม
11. นางสาวศินรินธาร  มงคลพิมพ์
12. นางสาวศุภนุช  ชำนาญไพร
13. นายสุทัศน์  ทาบล
14. นายสุรสิงห์  สุริศรี
15. นางสาวอรนุช  ชุ่มทรัพย์
 
1. ดร.สุมาลี  ศรีสม
2. นายปัณณวิชญ์  ร้อยพุทธ
3. นายโชติวัฒน์  วอนวงษ์
4. นายกิจประชา  อู่พิทักษ์
 
292 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายสิรภพ  จิรแพศยสุข
2. เด็กหญิงอารยา  ถนอมตน
 
1. นายสืบ  แตงบุตร
2. ดร.สุมาลี  ศรีสม
 
293 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติพศ  บัวระย้า
2. นางสาวณีรนุช  มีมาก
 
1. นางรัตนาภรณ์  สามารถ
2. นายพิทักษ์พล  เทศพรม
 
294 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนลัทพร  ธรรมจินดา
2. เด็กหญิงปรางประภา  คำบาง
 
1. นายชัชวาล  ถิ่นสำโรง
 
295 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1. เด็กชายจรูญโรจน์  บุญโต
2. เด็กชายชลสิทธิ์  แจ่มใส
 
1. นายสมชาย  ความเพียร
 
296 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงนภิสา  แถมพงษ์
2. เด็กชายนฤนาท  ภักษร
 
1. นายเลียม  พนมชัย
2. นายนพดล  ศรีสุข
 
297 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  อุปวันดี
2. เด็กหญิงยุวธิดา  แสงอ่อน
 
1. นายธงชัย  งามศิริ
 
298 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงปิยมาศ  ศรีแสงฉาย
2. เด็กหญิงรัชนีกร  สมศรี
 
1. นางสาวชาลินี  กิจชัยเจริญพร
 
299 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีหาปัญญา
2. เด็กชายวรวุฒิ  พุทธา
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  สิงห์สำราญ
2. นายวัลลพ  แย้มกลิ่น
 
300 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ปานทอง
2. เด็กหญิงอภิชญา  สบายกาย
 
1. นางวนิดา  พูนวัน
2. นางเยลลี่  เชื้อวงษ์
 
301 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายธนานุวัต  ศิริ
2. เด็กชายสุภชีพ  สุดเสนาะ
 
1. นายอาทิตย์  ตาดเดิม
2. นางสาวกมลวรรณ  มาลา
 
302 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กชายศุภกิจ  เปล่งผิว
2. เด็กชายสมชาย  ใจชื่น
 
1. นายไพรัช  เจียมสุบุตร
2. นายชินวร  งามศรี
 
303 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ก้านแก้ว
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  ก้านแก้ว
 
1. นายสุชิน  ทุติ
 
304 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายศรัณย์  สุขปลั่ง
2. นางสาวสุจินดา  ไผ่สมบูรณ์
 
1. ดร.สุมาลี  ศรีสม
2. นายกิจประชา  อู่พิทักษ์
 
305 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกนกวรรณ  โพธิ์นุช
2. นายนุติพงษ์  วงศ์พันธ์
 
1. นางรัตนาภรณ์  สามารถ
 
306 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวณัฐวุฒิ  ปั้นพึ่งบุญ
2. นางสาวศศิวิมล  กัทรี
 
1. นางศุภรัศมิ์  บุญใช้
2. นางนงนุช  พิทักษ์ธนานนท์
 
307 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นางสาวกษมา   แตงเพชร์
2. นางสาวสรียาวัตร  เวียงนนท์
 
1. นางสาวสุภาพ  ดิ้นสกุล
 
308 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวหัทยา  ร้อยกล้า
2. นางสาวเจวลี  พิมบูรณ์
 
1. นายชัชวาล  ถิ่นสำโรง
 
309 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวกนกวรรณ  ตันไธสง
2. นางสาวพาฝัน  เมืองแสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิชัย  แสงยิ่ง
2. นางสาวสมคิด  นึกถึง
 
310 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1. นางสาวจันทร์ฉาย  นวลจันทร์
2. นางสาวประภาพร  คำภาวงษ์
 
1. นายธงชัย  งามศิริ
 
311 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 8 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวปาลิตา  พิกุลทอง
2. นายสิริมงคล  พรมสร
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  สิงห์สำราญ
2. นายยุทธพงษ์  เจนพานิชย์
 
312 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวทิพวรรณ  พรมทศ
2. นางสาวอิสรีย์  รักคิด
 
1. นายชินวร  งามศรี
2. นายไพรัช  เจียมสุบุตร
 
313 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1. นางสาวกนกวรรณ  เครือวงษ์
2. นางสาวสุเปรมปรีย์  เอติละ
 
1. นายสมชาย  ความเพียร
 
314 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาวประภาพร   จำปานิล
2. นางสาวมัณฑนา  สังข์มงคล
 
1. นายวิทยา  จิตเฉย
 
315 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 12 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. นางสาวจริยา  จิตสำราญ
2. นางสาวจารุพร  ก้านแก้ว
 
1. นายสุชิน  ทุติ
 
316 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  จรรัตน์
 
1. นายจำลอง  สมไทย
 
317 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชุลีกร  ทรัพย์ศรี
 
1. นายบำรุง  เรืองโรจน์
 
318 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงสุชาดา  ชิดจุ้ย
 
1. นายนรนิติ  สรรคณี
 
319 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  มานะเพียร
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
320 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กชายกมลภพ  จันทอง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ศรีวัฒนะ
 
321 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงชญานิษฐ  ลึกนุช
 
1. นางสาวศรีเมขลา  แย้มกลิ่น
 
322 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงอัจจิมา  สิงห์น้อย
 
1. นายอมร  ดีช่วย
 
323 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  ยี่โต๊ะ
 
1. นายปรีชญา  แสงอุทัย
 
324 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายศักดิ์ชัย   ไพเราะ
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
325 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวณัฐริกา  ทับสุข
 
1. นางสาวศรีเมขลา  แย้มกลิ่น
 
326 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวธีร์วรา  ไพเราะ
 
1. นายธงชัย  ศรีรักษา
 
327 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวมาลี  แกลมกล้า
 
1. นายอาจินต์  ปรีชา
 
328 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวอรวรรณ  คำดง
 
1. นายบำรุง  เรืองโรจน์
 
329 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธเนศ  ว่องนุกูลสวัสดิ์
 
1. นายอมร  ดีช่วย
 
330 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หาทูล
 
1. นายชาญไชย  ใจน้อม
 
331 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1. เด็กหญิงมะลิษา  มลีรัตน์
 
1. นางเสาวรี  เนินยอด
 
332 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  พาวงษ์
 
1. นายเมืองเดช  วิเศษ
 
333 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงบุษราคัม  ทองอินทร์
 
1. นายพีรพล  ปากกะพอก
 
334 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนเทวรักษ์ 1. เด็กชายยุทธิพงษ์  เวชการ
 
1. นายพลาวัสถ์  อินอุ่นโชติ
 
335 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กชายปัณณทัต  คนคิด
 
1. นางสาวขนิษฐา  ศรีวัฒนะ
 
336 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงอธิศญา  ขุมเงิน
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
337 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงกมลชนก  พุุทธฤกษ์มงคล
 
1. นางสาวกิตติณัช  ชลสินธุ์
 
338 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายไพจิต  จันทร์มา
 
1. นายจำลอง  สมไทย
 
339 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวฝนทอง  ไชยยะ
 
1. นายชาญไชย  ใจน้อม
 
340 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวสุมิตรา  ชนะราช
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
341 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวทิพวรรณ  กล่อมใจ
 
1. นายสมปอง  มงค์คลสำโรง
 
342 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1. นางสาวรุ้งตะวัน  แสงสว่าง
 
1. นางเสาวรี  เนินยอด
 
343 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวธีวรา  ไพเราะ
 
1. นายธงชัย  ศรีรักษา
 
344 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวพรรณกาญจน์  พันธ์ธรรม
 
1. นายพีรพล  ปากกะพอก
 
345 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. นางสาวแก้วมณี  พรมวงษ์
 
1. นายมานัด  หาญตั้ง
 
346 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นายไพรวัลย์  ศรีวงษ์
 
1. นางสาวกิตติณัช  ชลสินธุ์
 
347 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1. นางสาวกฤตพร  เจนจิตร์
 
1. นายเมืองเดช  วิเศษ
 
348 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ค้ำชู
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
349 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กชายพนัสบดี  ศรีกลม
 
1. นายนรนิติ  สรรคณี
 
350 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เอี่ยมละออ
 
1. นางเสาวรี  เนินยอด
 
351 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กชายธนาธัญ  แซ่คู
 
1. นางสาวขนิษฐา  ศรีวัฒนะ
 
352 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ปั้นงาม
 
1. นางสาวศรีเมขลา  แย้มกลิ่น
 
353 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายพัฒนนันท์  พรมประเสริฐ
 
1. นายอมร  ดีช่วย
 
354 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา  มาแสง
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
355 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวชิดชนก  เนียรมงคล
 
1. นายธงชัย  ศรีรักษา
 
356 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1. นางสาวดาริณี  หงษ์ทอง
 
1. นางเสาวรี  เนินยอด
 
357 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นางสาวกนกภรณ์  บุญเลี้ยง
 
1. นางสาวกิตติณัช  ชลสินธุ์
 
358 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายอดุลย์  จอมโชติ
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
359 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงธัญญาศิริ  วงค์ชมภู
 
1. นางสาวศรีเมขลา  แย้มกลิ่น
 
360 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงนิตยา  หงษ์สาคร
 
1. นายอาจินต์  ปรีชา
 
361 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงธัญณิชา  นิติรัตนกุล
 
1. นายจินดา  กิมกูล
 
362 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงพิชชานุช  น้อมล้อม
 
1. นายเมืองเดช  วิเศษ
 
363 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวระชา  ลาภเงิน
 
1. นายชาญไชย  ใจน้อม
 
364 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายอดิศักดิ์  บุญทิม
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
365 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายอนุชา  สโมสร
 
1. นายปรีชญา  แสงอุทัย
 
366 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวธมลวรรณ  ใจอารีรอบ
 
1. นายธงชัย  ศรีรักษา
 
367 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แผ้วสาวน้อย
2. เด็กหญิงพัชราพร  หนามดี
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
2. นางนันทิดา   เกาะกลาง
 
368 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายจิตติ  แสงส่ง
2. เด็กหญิงเบญญาภา  น้อมถนอม
 
1. นายประเสริฐ  ปุ่มสันเทียะ
2. นางวิจิตรรัตน์  ยิ่งยืน
 
369 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงชุติมา  วงษ์ประเทศ
2. เด็กหญิงสุภาพร  รุ่งสวัสดิ์
 
1. นายชาญไชย  ใจน้อม
2. นางสาวศรีเมขลา  แย้มกลิ่น
 
370 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ช่างก่อ
2. เด็กหญิงวรรณิดา  เชื้อแสง
 
1. นางเสาวรี  เนินยอด
 
371 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กชายศิริพงษ์  รวดเร็ว
2. เด็กชายสิริกุล  ทองบุตร
 
1. นายสมปอง  มงค์คลสำโรง
 
372 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  ทองขัติ
 
1. นายชาญไชย  ใจน้อม
 
373 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  คำบาง
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
374 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงณัฐพร  แม้นเขียว
 
1. นายสมปอง  มงค์คลสำโรง
 
375 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  พันดำ
 
1. นายพีรพล  ปากกะพอก
 
376 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงปารดา  วัฒนพฤกษชาติ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ศรีวัฒนะ
 
377 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  หอมจันทร์
 
1. นายมานัด  หาญตั้ง
 
378 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนเทวรักษ์ 1. เด็กหญิงพรรณธิชา  จันทร์ตรี
 
1. นายพลาวัสถ์  อินอุ่นโชติ
 
379 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ใจเชื่อม
 
1. นายอมร  ดีช่วย
 
380 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นายคณิศร  ตราชู
 
1. นางสาวศรีเมขลา  แย้มกลิ่น
 
381 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายจิณณวัตร  มูลเหล็ก
 
1. นายนรนิติ  สรรคณี
 
382 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายธนเทพ  น้อยรอด
 
1. นายจินดา  กิมกูล
 
383 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาววิลาวัณย์  เกิดเงิน
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
384 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวณัฐสุดา  แก้วสอน
 
1. นายพีรพล  ปากกะพอก
 
385 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายพรีวิชญ์  แก้วดี
 
1. นายจำลอง  สมไทย
 
386 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1. นางสาววราภรณ์  แก้วมณี
 
1. นางเสาวรี  เนินยอด
 
387 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายกรกต  ไพเราะ
2. เด็กชายกำพล  วิเศษกุล
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จันสรา
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
2. นางสาวพิราพรรณ  แสงเย็นยิ่ง
 
388 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กชายครรชิตพล  บุญแจ้ง
2. เด็กชายฤชา  พงษ์สมร
3. เด็กชายเขมพงษ์  ทรงมุฑารักษ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ศรีวัฒนะ
 
389 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายวิชิต  บุญเวช
2. นายอนุชา  อินทร์แก้ว
3. นายอภิสิทธ์  ชฎาแก้ว
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
2. นางอัมพวัน  หยิมกระโทก
 
390 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายธนิสร  ธรรมศรี
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายสมชาย  ต้นสุวรรณ
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
392 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายพีรพล  เทพบุรี
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
393 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 98.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวอภิญญา  เพียเพ็งต้น
 
1. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
394 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 96.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายศุภกิจ  พุ่มจำปา
 
1. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
395 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงสุจีรา  พากเพียรทรัพย์
 
1. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
396 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวนราภรณ์  อารีมิตร
 
1. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
397 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  หมายทรัพย์
 
1. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายบุญเลิศ  งามทองหล่อ
 
1. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
399 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายพงษ์ศธร  มิ่งไชย
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
400 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทรายแก้ว
 
1. นายอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
401 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 74.56 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  วรินทร์พรชัย
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
402 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 67.56 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงเตชินี  มานะกิจ
 
1. นางจารุณี  นิยมวิทยพันธ์
 
403 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมทรัพย์
2. นายประไณย  บุญชู
3. นางสาววรรณพร  ถอยกระโทก
4. เด็กชายศุภกิจ  พุ่มจำปา
5. เด็กหญิงสุจีรา  พากเพียรทรัพย์
6. เด็กหญิงสุพัตรา  หมายทรัพย์
7. นางสาวอภิญญา  เพียเพ็งต้น
8. นายอภิเดช  รู้อยู่
 
1. นายปริญญา  กล้าผจัญ
2. นางสาวธีรภรณ์  ธนารักษ์
3. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เสนสาร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  นิสิทธิชัย
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทาสร้าง
4. เด็กหญิงชลิดา  ปุรีสพันธุ์
5. เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมทรัพย์
6. นางสาวนราภรณ์  อารีมิตร
7. นายบุญเลิศ  งามทองหล่อ
8. นายประไณย  บุญชู
9. เด็กชายปวริศ  ตรีกุล
10. นายวศิน  แสงสุระเดช
11. เด็กชายศุภกิจ  พุ่มจำปา
12. เด็กหญิงสุฑามาศ  ผลาหาญ
13. นางสาวสโรชา  เทียนจันทร์
14. เด็กชายอภิสร  สวนศรี
15. นายอภิเดช  รู้อยู่
 
1. นายปริญญา  กล้าผจัญ
2. นางสาวธีรภรณ์  ธนารักษ์
3. นายพากเพียร  โตอินทร์
4. นายอมร  ดีช่วย
 
405 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายฐาปนพงศ์  จันทร์สุข
2. เด็กชายนพคุณ  เขียวฉอ้อน
3. นายพิทยา  รักษา
4. นายศิวพงษ์  ทมโคตร
5. เด็กหญิงอภัสรา  ทูคำมี
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
2. นายทรัพย์สมบูรณ์  มหาเมฆ
3. นายอมร  ดีช่วย
 
406 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 73.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กชายทิชานนท์  โรจน์ชารี
2. เด็กชายธนภูมิ  มิ่งมณี
3. เด็กหญิงพรตะวัน  จูกิม
4. เด็กชายสรรพวิท  ละมั่งทอง
5. เด็กชายสาโรช  บางไผ่
6. เด็กชายอรุณเลิศ  ไชยะโอชะ
 
1. นายสุประกิจ  ทับทิมทอง
2. นายพีรพล  ปากกะพอก
3. นางสาวมุมีนะ  รัตนทิชาพร
 
407 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายคุณานนต์  หมันเทศมัน
2. นายจิรเวช  สวัสดิ์สันติสุข
3. นายทักษ์  ทับทิมอ่อน
4. นายธวัชชัย  จันทร์แจ่ม
5. นายสุปัญญา  มะริเกตุ
6. นายอานุภาพ  อัมพุชินีวรรณ
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
2. นายทรัพย์สมบูรณ์  มหาเมฆ
3. นางสาวธีรภรณ์  ธนารักษ์
 
408 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวกิตติพร  เพียรเจริญศักดิ์
2. นายธัชพล  ภู่ไชย
3. นายปฏิภาณ  สาพรมมา
4. นายวัชรพงษ์  พรมสุข
5. นายสมพร  โพธิ์อุปถัมภ์
6. นายสุภัทรชัย  สุวรรณภูมิ
 
1. นางสาวกัลยาภรณ์  น้ำแก้ว
2. นางเอื้อมพร  ใจชื้น
3. นายนรนิติ  สรรคณี
 
409 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นายจอร์นคอร์นิช  กริมวู๊ด
2. เด็กชายชนายุทธ์  ภู่สวัสดิ์
3. นายณัฐพงษ์  อุ่นสวัสดิ์
4. เด็กชายนวมินทร์  เทียมสม
5. เด็กชายภัทร  กระต่ายทอง
6. นางสาวแก้วตา  ก้อนทอง
 
1. นายราเชนฐ์  สิขิวัฒน์
 
410 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 72.99 เงิน 4 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายณัฐการ  ศรีเกษม
2. นายณัฐนนท์  มารวย
3. นายสันติชัย  ดุษฎี
4. นางสาวอภิญญา  ยะหะตะ
5. นายอภิสิทธิ์  ดอนมอญ
6. นายเศรษฐา  ดอนมอญ
 
1. นายสุประกิจ  ทับทิมทอง
2. นายพีรพล  ปากกะพอก
3. นางสาวมุมีนะ  รัตนทิชาพร
 
411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวกัลญารัตน์  นามจำปา
2. นางสาวจันทิมา  ต้นแพง
3. นางสาวจิตตยาพร  สุขศรี
4. เด็กชายชินศักดิ์  จิตรตรง
5. นางสาวชินาภา  คงกระพันธ์
6. เด็กชายณรงค์เดช  วิศวามิตร
7. นางสาวณัฐกานต์  แสนบุญเรือม
8. นายณัฐวุฒิ  ฉายวัฒนะ
9. เด็กชายดาบชัยณรงค์  ชัยแสงฤทธิ์
10. นางสาวทิพรัตน์  โคตะระ
11. นางสาวน้ำเพชร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
12. นางสาวประภัสสร  ทองอยู่
13. เด็กชายปราชญา  ศุภวัฒน์
14. นายปัญญา  กิตติโทวงษ์
15. นายพรภัทร  นิลเทพี
16. นางสาวพิชญา  ชิ้นอ่อน
17. นางสาวพิมพ์ชนก  วงษ์พล
18. นางสาวพีรดา  มูลคำ
19. นางสาวภัคจิรา  การบรรจง
20. นางสาวภาณุมาศ  เกษมศรี
21. นางสาวมุฑิตา  นาควิจิตร
22. นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีสุข
23. นางสาวลัคณา  สร้อยพรมราช
24. นายวชิรวิชญ์  ทรัพย์อเนก
25. นายวิชาวัฒน์  บุดดาบุญ
26. นายวิสุทธิศักดิ์  ตุ้มเพ็ชร
27. นางสาววิไลภรณ์  อร่าม
28. เด็กชายวีรชน  รัสมี
29. นายศรุต  ทิพย์สุวรรณ
30. นางสาวสุชานาถ  สุขใส
31. นางสาวสุพัตรา  สินธุ์สุพรร
32. เด็กหญิงอภัสรา  ทูคำมี
33. นางสาวอภิริยา  ทันพุทธ
34. นายอิศเรฎ  พูลพินิจ
35. นางสาวเจนจิรา  สุวรรณภูมิ
36. นายไตรรัตน์  กฤษณา
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
2. นายทรัพย์สมบูรณ์  มหาเมฆ
3. นายปริญญา  กล้าผจัญ
4. นางสาวธีรภรณ์  ธนารักษ์
5. นายพากเพียร  โตอินทร์
6. นางสมพร  เสาะการ
7. นายอมร  ดีช่วย
8. นายจินดา  กิมกูล
 
412 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายจารุกิตติ์  สุขพันธ์
2. นางสาวจิตตมาศ  วรรณะ
3. นางสาวจิตราภา  คำดำ
4. นายจีรศักดิ์  โตแก่น
5. นางสาวชมพูนุท  แซ่เบ๊
6. นางสาวชุณากร  พนมบวน
7. นางสาวณัฐกานต์  ลัทธิวรรณ
8. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สระโต
9. นางสาวธิดารัตน์  ศรีสวัสดิ์
10. นายธีรวัฒน์  ระนาดไพสงค์
11. เด็กหญิงนภัสสร  นวนคำ
12. นางสาวนันทิกานต์  กูลกิจ
13. นางสาวบุษกร  สิทธิวงษ์
14. นายปรมัท  เปรมกมล
15. นายปริญญา  เนื่องศรี
16. นายพงศธร  ร่มโพธิ์
17. นายพฤทธ์  รัตนรักษ์
18. นางสาวพัชรีภรณ์  สินนาค
19. เด็กหญิงพัทธวรรณ  ศรีสวัสดิ์
20. นางสาวพิมสุวรรณ  น้ำทรัพย์
21. เด็กหญิงภัทรภรณ์  มูลอ่อน
22. นางสาวมณฑาพร  คำชื่น
23. นางสาวยุวธิดา  ศิริภัย
24. นางสาวรัตนมน  ศรีชูวงศ์
25. เด็กหญิงสุทธิดา  เกตุเอี่ยม
26. นางสาวสุธาทิพย์  อาษางาม
27. เด็กหญิงสุนิสา  บุญสิทธิ
28. นายสุริยันต์  ช่างแกะ
29. เด็กหญิงสุริยากรณ์  ไพรพล
30. เด็กหญิงสุวรรณา  นึกถึง
31. นายอนรรฆ  คล้ายบุรี
32. นายอภิสิทธิ์  สีกาแก้ว
33. นายอมรเทพ  บุญมี
34. เด็กหญิงอริษา  เอี่ยมศรี
35. นายเจษฎากร  จันทร์กระจ่าง
36. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุวรรณบุปผา
37. นางสาวเพชรไพริน  ผุดผ่อง
38. นางสาวเมธิยา  แสวงดี
39. เด็กชายเอกรัฐ  ขุนศรี
40. นางสาวไพริน  ศรีผ่อง
 
1. นายธณัฐ์ยศ  ถกลประจักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  สามารถ
3. นางจารุณี  นิยมวิทยพันธ์
4. นางเสาวลักษณ์  ชาบาง
5. นางรัตนาภรณ์  สามารถ
6. นายอาทิตย์  แซ่ตัน
7. สิบเอกสิทธิชัย  คำเอก
8. สิบเอกกัมปนาท  เมฆดำรงศรี
 
413 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวกาญจนา  ก๊วยเจริญ
2. นางสาวจุฬารัตน์  ภูเดช
3. นายชนาธิป  มีจริง
4. นายชลทิศ  บุญมี
5. นายชลพัฒน์  ไชยมูล
6. นายชัยรัตน์  ศรีคำ
7. นายณัชพัฒน์  จัตุรัส
8. นางสาวณัฎสุดา  พลับเจริญสุข
9. นายณัฐชัย  ศิริพงษ์
10. เด็กชายทรงพล  ใบบ้ง
11. เด็กหญิงทิพยวรรณ  พรมแสง
12. เด็กชายธนกร  ปานศิลา
13. นายธนกฤต  เนื่องศรี
14. เด็กชายธนบดี  ด้วงทอง
15. เด็กชายธนพัทธ์  ชลารักษ์
16. นายธีรศักดิ์  สินไพร
17. นางสาวนิลวรรณ  บัวแย้ม
18. นางสาวนีรชา  พรศิริ
19. นายปริวัตร์  กัณหาชาลี
20. นางสาวปวีณา  ตระกูลทุม
21. นายปองภพ  อาฒยพันธุ์
22. นายพัทธวรรณ  เพ็ชรคง
23. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิลาโท
24. นายยุทธนา  นิลสอน
25. นางสาวรัชนีวรรณ  สะราคำ
26. นางสาวรุจิรา  ชุมผัน
27. เด็กชายวรพงศ์  บุญสวัสดิ์
28. นางสาววัชรากร  ศรประสิทธิ์
29. เด็กชายศักดินันท์  สุขเจริญ
30. นายศุภวัฒน์  วงค์ศรีทา
31. นายศุภวัฒน์  วงศ์ศรีทา
32. นางสาวสิริวรรณ  จันทร์รวม
33. นายสุกฤษฏิ์  มูลชัย
34. นางสาวอภิสรา  แก่นสี
35. เด็กชายอลงกรณ์  นวลจันทร์
36. นางสาวอาทิมา  กองขุนชาติ
37. นางสาวอิสริยะ  ยางศรี
38. นายเนวิน  พรหมมา
39. นายเนวิน  พรหมมา
40. นางสาวเยาวเรศ  ปิงใจ
 
1. นางสาวศิรินนภา  แจ่มเจริญ
2. นายจำลอง  สมไทย
3. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
4. นายปรีชญา  แสงอุทัย
5. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
6. นางสุจิตรา  วันทะนะ
7. นางสุภัคลัทธิ์  บุญชัยเกียรติ์
 
414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กชายสุรวุฒิ  ชารัมย์
 
1. นางสาวกัลยาภรณ์  น้ำแก้ว
 
415 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กชายณัฐวัตร  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวมุมีนะ  รัตนทิชาพร
 
416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองทะมน
 
1. นางสาวกิตติณัช  ชลสินธุ์
 
417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายศุภกิตติ์  อารี
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
418 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1. นายภควัต  บัวบาล
 
1. นายสมชาย  ความเพียร
 
419 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายณภัทร  เทพรักษ์
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
420 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.4 ทอง 4 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นายเจนณรงค์  ขำแผลง
 
1. นางสาวชาลินี  กิจชัยเจริญพร
 
421 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายศรัณยู  บุญชู
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
422 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 6 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายชนาธิป  เกื้อกูล
 
1. นางสาวมุมีนะ  รัตนทิชาพร
 
423 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงวาสิณี  อะวะดี
 
1. นายศักรินทร์  ใหญ่เลิศ
 
424 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  สุนทรกสินต์
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
425 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงวรัญญนันท์  สุนทรเจริญ
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
426 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1. เด็กหญิงวรรณษา  ลับแล
 
1. นายสมชาย  ความเพียร
 
427 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงฆิณศกาญ   ชาติกำเนิด
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
428 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.2 ทอง 6 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงวาธินี  จำนงเพียร
 
1. นางสาวกิตติณัช  ชลสินธุ์
 
429 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.8 เงิน 7 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงนุชจรีย์  ห้อยระย้า
 
1. นายณัฐวุฒิ  ต้นแพง
 
430 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.4 เงิน 8 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงชิดชนก  แหลงหล้า
 
1. นางสาวกัลยาภรณ์  น้ำแก้ว
 
431 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.8 เงิน 9 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทองดี
 
1. นางสาวมุมีนะ  รัตนทิชาพร
 
432 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงศุริญาพร  ไพลพล
 
1. นางจารุณี  นิยมวิทยพันธ์
 
433 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวประภัสสร  ทองอยู่
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
434 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1. นางสาวปวีณา  เดชะ
 
1. นายวันชัย  เทพศรี
 
435 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวศุภรดา  ทิพย์ภรณ์
 
1. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
 
436 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวพิมลพรรณ  พรเพ็ชร
 
1. นางสาวมุมีนะ  รัตนทิชาพร
 
437 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.4 ทอง 5 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ดวงสุวรรณ
 
1. นางสาวกิตติณัช  ชลสินธุ์
 
438 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวเสาวภาค  ท่าถ่าน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  สามารถ
 
439 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวปริยฉัตร  เดชแสง
 
1. นางสาวกัลยาภรณ์  น้ำแก้ว
 
440 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวมยุรา  อะวะดี
 
1. นายศักรินทร์  ใหญ่เลิศ
 
441 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายณัฐวร  ชุนหภัทรกุล
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
442 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กชายนัฐพงษ์  บุญฑล
 
1. นางสาวมุมีนะ  รัตนทิชาพร
 
443 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กชายเทพพิทักษ์  ลาภเจริญ
 
1. นางสาวกัลยาภรณ์  น้ำแก้ว
 
444 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายกิตติศักดิ์  ตันกูล
 
1. นายประยุทธศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
445 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1. นายภูวนาท  ศรีวิลัย
 
1. นายวันชัย  เทพศรี
 
446 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายชัยพร  ทาโส
 
1. นางสาวมุมีนะ  รัตนทิชาพร
 
447 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงอภัสรา  ทูคำมี
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
448 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สีทา
 
1. นายณัฐวุฒิ  ต้นแพง
 
449 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ธรรมเนียม
 
1. นางสาวมุมีนะ  รัตนทิชาพร
 
450 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวพรน้ำฝน  อยู่เจริญ
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
451 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวมุกขรินทร์  แซ่โล้ว
 
1. นางสาวกัลยาภรณ์  น้ำแก้ว
 
452 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  พุ่มเปี่ยมปัณพร
 
1. นายประยุทธศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
453 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.4 เงิน 4 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวศิริวรรณ  สมทรง
 
1. นางสาวมุมีนะ  รัตนทิชาพร
 
454 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายวสุพล  วนาปกรณ์
 
1. นายประยุทธศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  วรินทร์พรชัย
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1. เด็กหญิงศิครินทร์  นรเดชานนท์
 
1. นางสาวชนามาศ  แก้ววิเชียร
 
457 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงอสมาภรณ์  งามหาญ
 
1. นางบุษบา  รัตนมุสิกกุล
 
458 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.98 ทองแดง 4 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงอุทุมพร  วิจารณ์
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
459 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงสรัญญา  สมพรนิมิต
 
1. นางสาวกุลธฺิดา  ภูวนเจริญ
 
460 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยคำ
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
461 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวณัชฌิตา  รุจาคม
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
462 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาวณัฐการญจน์  อภิวัฒนวรรณ
 
1. นายประยุทธศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
463 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวชุติมา  วีระกุล
 
1. นางสาวมุมีนะ  รัตนทิชาพร
 
464 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวศิริลักษณ์  เปี่ยมปลื้ม
 
1. นางบุษบา  รัตนมุสิกกุล
 
465 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายภุมวาร   ชาญณรงค์
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
466 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กชายวิษณุ  พันธุ์ชัย
 
1. นางสาวมุมีนะ  รัตนทิชาพร
 
467 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายไตรรัตน์  กฤษณา
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
468 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายดลฤทธิ์   ทองพวง
 
1. นายประยุทธศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
469 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายปรเมศวร์  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวมุมีนะ  รัตนทิชาพร
 
470 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 61.3 ทองแดง 4 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นายธนโชติ  นวลเพ็ง
 
1. นางสาวชาลินี  กิจชัยเจริญพร
 
471 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายธีรภัทร  สามารถ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  สามารถ
 
472 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  กัลยา
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
473 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงฉัตรยา  ทรงแบน
 
1. นางสาวชาลินี  กิจชัยเจริญพร
 
474 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงณรัฐชยา  ไพรฑูรย์
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
475 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.65 เงิน 4 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงพรไพลิน  เอมพันธ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ต้นแพง
 
476 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65.3 ทองแดง 5 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงนราภรณ์  เพชรรัตน์
 
1. นางสาวมุมีนะ  รัตนทิชาพร
 
477 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.65 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวอมรรัตน์  สัตย์ซื่อ
 
1. นางสาวศิรินนภา  แจ่มเจริญ
 
478 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาวจุฑามณี  แก้วบรรดาล
 
1. นายประยุทธศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
479 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวจิดาภา  วันเทวิน
 
1. นางสาวมุมีนะ  รัตนทิชาพร
 
480 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.31 เงิน 4 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวสุชานาถ  สุขใส
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
481 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายจตุวัฒนา   ฉลองเนตรสดใส
2. เด็กหญิงชเนตรี  กลมแมน
3. เด็กชายธเนศวร์  บูชาเทียน
4. เด็กชายพุฒิพงษ์  จ้อยกุล
5. เด็กชายภานุพงศ์  ลาย
6. เด็กหญิงวรรณภา  ภูษา
7. เด็กหญิงวันวิสาห์  นิ่มนวล
8. เด็กหญิงสุชาดา  ผลบุญ
9. เด็กชายเกียรติยศ  คงเส็ง
10. เด็กหญิงโสพิศตา  วิลาศสุราสังวาลย์
 
1. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
2. นายจำลอง  สมไทย
3. นางสุจิตรา  วันทะนะ
 
482 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กชายชนายุทธ  ลือคำหาญ
2. เด็กหญิงชลธิชา  รัตนเจริญ
3. เด็กหญิงปรียาวรรณ  อ่อนจันทร์
4. เด็กหญิงรสา  พวงจันทร์
5. เด็กชายสราวุฒิ  สัปรอหัน
6. เด็กชายอัศวิน  ดอนทอง
7. เด็กชายอารีฟ  พลีขันธ์
8. เด็กหญิงอารียา  เนื่องจากอยู่
 
1. นางเอื้อมพร  ใจชื้น
2. นางสาวคำกรอง  พลเรียบ
3. นางสาวดนิตา  บุญทิพย์
 
483 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวชลิตา  น้อยสุภาพ
2. นายณฐพรรษ  สุขศรี
3. นายธนพล  แสงทอง
4. นางสาวพรญาณี  พลอยศิริ
5. นางสาวพฤกษา  บุญชด
6. นายภานุวัฒน์  งามเจริญ
7. นางสาวลัดดาวรรณ  แซ่คู
8. นายศุุภกิตติ์  ทองหล่อ
9. นายสรณัฐ  ดีสวัสดิ์
10. นางสาวสิริรัตนา  เกตุแก้ว
 
1. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
2. นางสุจิตรา  วันทะนะ
3. นายปรีชญา  แสงอุทัย
 
484 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุดง
2. เด็กหญิงกานต์ทิตา  บุุญบำรุง
3. เด็กหญิงณัฐริกา  คู้ลำพันธุ์
4. เด็กหญิงนริศรา  เอี่ยมสุข
5. เด็กหญิงภัชร  จุฑาเกตุ
6. เด็กหญิงมนต์นภา  เจริญรุ่ง
7. เด็กหญิงสโรชา  ใจบุญ
8. เด็กหญิงอภิชญา  บุญอุไร
 
1. นางกาญจนา  ก้อนสันทัด
2. นายพิเชษฐ์  ปิ่นเกิด
3. นายบำรุง  เรืองโรจน์
 
485 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวขวัญสุดา  ดวงศรี
2. นางสาวจันทรา  สร้อยระย้า
3. นางสาวนีรชา  วังเย็น
4. นางสาวนีรภา  วังเย็น
5. นางสาวมนภรณ์  ดอนมอญ
6. นางสาวสุณิสา  เปี่ยมปลื้ม
 
1. นางเอื้อมพร  ใจชื้น
2. นางสาวคำกรอง  พลเรียบ
 
486 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวมาธวี  อุปราช
2. นางสาวสิริพร  สุขเกษม
 
1. นางกาญจนา  ก้อนสันทัด
2. นายพิเชษฐ์  ปิ่นเกิด
3. นายบำรุง  เรืองโรจน์
 
487 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกนกชัย  เกาะมะไฟ
2. เด็กหญิงกัลยา  หนูเข็ม
3. เด็กหญิงจันทร์รุ่ง  เรืองทอง
4. เด็กหญิงจิราพร  ไพรสันเทียะ
5. เด็กชายณัฐพงษ์  สุราฤทธิ์
6. เด็กหญิงตะวันฉาย  แสนมุง
7. เด็กชายทนงศักดิ์  ขุนทอง
8. เด็กชายธีระวัฒน์  ศรีพุทธา
9. เด็กหญิงนรมน  สมสุข
10. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พุทธรักษา
11. เด็กหญิงรจนา  สุมรรคา
12. เด็กหญิงวนิชา  พิมพ์แก้ว
13. เด็กหญิงวิสสุตา  เดชสุภา
14. เด็กหญิงสุพรรษา  กางวิถี
15. เด็กชายอนุรักษ์  เคยอาษา
16. เด็กหญิงเพชรไพลิน  น้ำทรัพย์
 
1. นางกาญจนา  ก้อนสันทัด
2. นายพิเชษฐ์  ปิ่นเกิด
3. นายบำรุง  เรืองโรจน์
 
488 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายชัยธวัช  รังสรรค์
2. นายชาญเดช  เชื้อสี
3. นายฐิติพงศ์  งามวงษ์
4. นางสาวณัฐภรณ์  แซ่แต้
5. นายธนันชัย  นฤทัย
6. นางสาวธีรารัตน์  สุวทิตย์
7. นางสาวนฤมล  มาราศรี
8. นางสาวนิตยา  อารุณ
9. นายปฏิภาณ  แสงรักษ์
10. นายปิยวัฒน์  กำลังพันธ์
11. นายวชิรวิทย์  จักรเจริญพรชัย
12. นางสาววัชราภรณ์  รอดเลิศ
13. นายสกาย  วรรณวรรค
14. นางสาวสัณห์สิตา  ณัฏฐาทัศน์
15. นายสิทธิศักดิ์  พรมมา
16. นายอิทธิ  พุกยอด
 
1. ดร.ภควัต  ปิดตาทะโน
2. นางสาวมุมีนะ  รัตนทิชาพร
3. นายพีรพล  ปากกะพอก
4. นางดรุณี  กัปตัน
5. นางวัลภา  ซื่อตรง
 
489 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายก้องเกียรติ  ทาชมภู
2. นางสาวจิราพรรณ  หลำพุก
3. นายชัยรัตน์  ศรีคำ
4. นางสาวนพวรรณ  เอี่ยมเจริญ
5. นายวราทิต  งามแสง
 
1. นางสุจิตรา  วันทะนะ
2. นางสาวศิรินนภา  แจ่มเจริญ
 
490 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1. นายธนวันต์  เนียมอินทร์
2. นางสาวภัณฑิรา  สีเสมอ
3. นางสาววรรณภา  คนวงษ์
4. นายสุทัศน์  บุญล้อม
5. นางสาวเบญจวรรณ  เอิบบุญ
 
1. นางสาวสุดาพร  โมทนา
 
491 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงรัชนิฎา  สโมสร
 
1. นางสาวคัคนางค์  กิจไพบูลย์สมบัติ
 
492 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กชายศุภาเศรษฐ์  เมธีวิทัศน์
 
1. Mr.Henning  Grossman
 
493 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงปุณยาพร  วุฒิเสน
 
1. MissRobina  D.Madriaga
 
494 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 77.32 เงิน 4 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษยา  แสวงวงษ์
 
1. นางพิไลลักษณ์  วุฒิ
 
495 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74.96 เงิน 5 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงศิริพร  เดชสุภา
 
1. นางมนัสชนก  ฮามกูล
 
496 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1. เด็กชายพรหมบุศษ์  คำดำ
 
1. นางสาวกัลยา  ชาวลาว
 
497 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงอรวรรณ   ดาวแจ้ง
 
1. นางปทุม  ตั๊งประสิทธิ์
 
498 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70.33 เงิน 8 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ขุนเภา
 
1. นางสาวประทุมพร  คำวัน
 
499 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ม่วงพรม
 
1. Misssonia  buenavista
 
500 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายปรเมศวร์  ประเสริฐพงษ์
 
1. นายวิทยา  ถิระสัตย์
 
501 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวชนัญญา  หาญชนะ
 
1. นางสาวประทุมพร  คำวัน
 
502 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวจิตรามาศ  วันทะนะ
 
1. นางปทุม  ตั๊งประสิทธิ์
 
503 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวธนวรรณ  พุกยอด
 
1. นางมนัสชนก  ฮามกูล
 
504 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 76.26 เงิน 5 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวนัทธภัทรา  ภาษิต
 
1. นางสาวลักษมี  จำพานิชย์
 
505 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 74.33 เงิน 6 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาวสมิตา  หลีกชั่ว
 
1. นายบุญธรรม  ทัดแก้ว
 
506 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 73.33 เงิน 7 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวริสาชล  แทนเงิน
 
1. นางพิไลลักษณ์  วุฒิ
 
507 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 71.66 เงิน 8 โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1. นางสาวอรทัย  สีกาแก้ว
 
1. นางสาวกัลยา  ชาวลาว
 
508 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. นางสาวกัณศิริ  ศิลรัตน์
 
1. นายญาณกร  อืนมัง
 
509 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงคุณาวัล  วงษ์พึ่งตน
 
1. นางธานี  พระชาติ
 
510 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงภาวิดา  พระอารักษ์
 
1. นางยุพา  พรมพิชัย
 
511 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงภรณ์ปวีณ์  อร่ามศรี
 
1. Mr.David  John Power
 
512 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 72.5 เงิน 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงอรกนก  นันทะมีชัย
 
1. นางชุลี  ฉัตรโชคไพศาล
 
513 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 5 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กชายธงรบ  บุญถนอม
 
1. นางสาวกุลธิดา  ภูวนเจริญ
 
514 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงมนัสสิริกานต์  พงษ์วิริยะพันธ์
 
1. MissSalome  K.Pagalan
 
515 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงสุนิตา  มีชัย
 
1. นางสาวประทุมพร  คำวัน
 
516 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายอภิสิทธิ์  วังเหลิม
 
1. นางศักดิ์ศรี  เนตรหาญ
 
517 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นายเฉลิมเกียรติ  เปลื้องรัตน์
 
1. นางสาวลักษมี  จำพานิชย์
 
518 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวฐิติมา  เมฆศรี
 
1. นางยุุพา  พรมพิชัย
 
519 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นางสาวธัญมาศ  นรินทรกุล ณ อยุธยา
 
1. นางสาวกุลธิดา  ภูวนเจริญ
 
520 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวอรสา  แก้วคำเขียว
 
1. นางชุลี  ฉัตรโชคไพศาล
 
521 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายธนวัฒน์  นาคะ
 
1. นางสาวกฤษณา  ไพศาลนิชากร
 
522 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงณัฐฐา  ม่วงนาค
 
1. นางสาวพัชรศรี  ศรีมานพ
 
523 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายหัสวรรษ  พั่วแพง
 
1. นางภาวนา  หวังวิชา
 
524 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงชญาภัส  โพธิ์ทอง
 
1. นางชุลี  ฉัตรโชคไพศาล
 
525 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงพัชนิดา  วิริยานนท์
 
1. นางศิริพร  วงษ์บำหรุ
 
526 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงสโรชา  จันทร์ศิริ
 
1. นางจรัญญา  สหายสุข
 
527 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงศุภกาญจน์  วรรณชัยวงศ์
 
1. นางสาวสุปราณี  แสนใจรักษ์
 
528 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  สินเปีย
 
1. นางจีรภัทร์  พลอยแย้ม
 
529 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. เด็กหญิงนรีเนตร  ชาติพหล
 
1. นางสาวอนงค์พร   เทียนน้อย
 
530 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1. เด็กหญิงกุสุมา  จุตะโคลา
 
1. นางทิพวรรณ  จารุบุตร
 
531 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  คะมะโน
 
1. นางสาวดาวเรือง  เวชพิทักษ์
 
532 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ยมฤทธิ์
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ไบรเออร์มูน
 
533 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงทิพภาวัลย์  พุฒตาล
 
1. นางสุภาพร   คงสงค์
 
534 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวสุวิมล  ทองชิตร
 
1. นางภาวนา  หวังวิชา
 
535 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาววิสสุตา  บ้านสร้าง
 
1. นางเบญจวรรณ  สรรเพ็ชร์
 
536 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายสุรพล  สุวรรณพืชน์
 
1. นางจินตนา  พิชัยรัตน์
 
537 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.98 ทอง 4 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวสุจีราวรรณ  พรมบุตร
 
1. นางวัลภา  ซื่อตรง
 
538 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.98 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวภัทรกันย์  กันหาพันธ์
 
1. นางลัคณา  ผ่องอำไพ
 
539 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79.32 เงิน 6 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวสิริรักษ์  บัวตะมะ
 
1. นางศิริพร  วงษ์บำหรุ
 
540 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.32 เงิน 7 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดอกยี่สุ่น
 
1. นางจีรภัทร์  พลอยแย้ม
 
541 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76.99 เงิน 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1. นางสาวอรวรรยา  รุ่งแสง
 
1. นางสาวชนามาศ  แก้ววิเชียร
 
542 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. นางสาวนวารี  รักลี
 
1. นางสาวอรนุช  พันธ์สอาด
 
543 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71.32 เงิน 10 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ 1. นางสาวกสิณา  วาระโว
 
1. นางสาวจินตนา  สร้อยจิตร
 
544 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาวสาริศา  ยศศรี
 
1. นายบุญธรรม  ทัดแก้ว
 
545 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1. นางสาวธิติมา  นึกถึง
 
1. นางสาวดาวเรือง  เวชพิทักษ์
 
546 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงคริสน่า  ลาร์ดิซาบัล
 
1. นางอัญชนา  มุกดาหาญ
 
547 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ทุมมา
 
1. นางวรนุช  สัตยวงศ์ทิพย์
 
548 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงสรัชชา  ปั้นนกเขียว
 
1. นางบันเทิง  เคนพันค้อ
 
549 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ปริกสุวรรณ
 
1. Mr.Lukasz  Palka
 
550 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. เด็กชายธนดล  วันอินทร์
 
1. นางจรัญญา  สหายสุข
 
551 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายปฐมพร  สีหราช
 
1. นางวรนุช  สัตยวงศ์ทิพย์
 
552 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวพนาทิพย์  ทาประเสริฐ
 
1. นางปาจรีย์  โอสถ
 
553 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธนพร  พลสิทธิ์
 
1. นางสาวจันทราภา  เทศธรรม
 
554 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกุสุมา   ศรีสุข
2. เด็กหญิงฉัตรฐริกา  กองคำ
3. เด็กชายธนากร  แก้วลังกา
4. เด็กหญิงมัลลิกา  อุ่นคำ
5. เด็กชายสุรพัศ  สิทธิมงคล
 
1. นางสาวจันทราภา  เทศธรรม
2. นางสาวปัศณี  เทียบไธสง
 
555 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ศรีภา
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  คำแทน
3. เด็กหญิงญานิกา  เกาะกิ่ง
4. เด็กหญิงธัญชนก  เทียบคุณ
5. เด็กหญิงสุภัสสร  ทักษิณ
 
1. นางสาวพิสมัย  โพธิ์หล้า
2. นายรัฐพงศ์  สีแสด
 
556 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงจิราพร  ปล้องพาล
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  วิชัย
3. เด็กหญิงพิชญา  ราชศรีลา
4. เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  พรมเปลว
5. เด็กหญิงอริสา  พูลเจริญ
 
1. นางบันเทิง  เคนพันค้อ
2. Mr.Joucarl  Avenido
 
557 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  วาดถนน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  วรรณโคตร
3. เด็กหญิงสุนิสา  เกตุหอม
4. เด็กหญิงสุภัชชญา  แถวโสภา
5. เด็กหญิงสุรพินิตย์  โพธิ์เกิด
 
1. นางบุษบา  รัตนมุสิกกุล
 
558 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ก้านแก้ว
2. เด็กหญิงธวัล  กิจดี
3. เด็กหญิงวริศรา  ฮะซิ้ม
4. เด็กหญิงศศิวรรณ  ก้านแก้ว
5. เด็กหญิงแก้ว  จันทร์สี
 
1. นางสาวอรนุช  พันธ์สอาด
2. นางสาวอนงค์พร   เทียนน้อย
 
559 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกิตติพันธ์  วงศ์ประทุม
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  กลิ่นคล้ายกัน
3. เด็กหญิงวาสินี  คงคา
4. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ใยโพธิ์
5. เด็กหญิงเทวิดา  ไบรเออร์มูน
 
1. นางสาวกนกพร  เหลืองรัตนะ
2. นางอัญชนา  มุกดาหาญ
 
560 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงจิ๋ว  สุขอุดม
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  จาบกุล
3. เด็กหญิงพรตะวัน  จูกิม
4. เด็กชายรัชพล  ผลเจริญ
5. เด็กชายศุภากรณ์  อินทร์จันทร์
 
1. นางจุรี  เจียรพิพัฒน์พงศ์
2. นางจันทรีวรรณ  ศรีอยู่
 
561 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชุติมา  พันธ์จึงเจริญ
2. นายปฏิภาณ  สิทธิบูรณ์
3. นางสาวปาลิตา  แก้วอมร
4. นางสาวอาทิตยา  ประสาน
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ราชวงศ์ษา
 
1. นายพรทวี  สีเคน
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  สบายกาย
 
562 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวณัฐกาญจน์  โคตคำ
2. นางสาวรมณียา  ยะรังษี
3. นายรุ่งโรจน์  แตงโสภา
4. นายสมัคร  งามวงษ์
5. นางสาวสุชาดา  พรหมวิหาร
 
1. นางวัลภา  ซื่อตรง
2. นางสาวศุภวรรณ  ไพศาลนิชากร
 
563 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวทิพวรรณ  ชมไพร
2. นางสาวมาริษา  กลิ่นศิริ
3. นางสาววราภรณ์  สัจจา
4. นางสาวสโรชา  มละมาตย์
5. นางสาวเบญจพร  ศรีนาถ
 
1. นางบุษบา  รัตนมุสิกกุล
 
564 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวชุติมา  มั่นคง
 
1. นางสาวสุวรา  ทาทิตย์
 
565 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กชายอัมรินทร์  คงสวัสดิ์
 
1. MissYe Yuan  Hua
 
566 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงวรัณญา  เอี๊ยวชุ่ด
 
1. MissLi Jia  rui
 
567 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงวิมลนันท์  เขื่อนเพชร
 
1. นางสาวปรีดาวรรณ  ถาวร
 
568 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงปัญณ์กานต์  ยิ่งยง
 
1. นางสาวทิพย์ชลดา  เพ็งบุปผา
 
569 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงณัฐกุล  วงศารัตน์
 
1. MissXiangting  Tang
 
570 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวพัชรินทร์  พรหมบุตร
 
1. MissDuan Xiao  Han
 
571 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายเพชรโสธร  ปัสสะ
 
1. Miss Ren  Raorao
 
572 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวศศิประภา  พรหมบ้านสังข์
 
1. Miss Fengyuan  Qin
 
573 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวพิริยา  ศรีพานิชย์
 
1. Ms.Zhao  Yang
 
574 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 5 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายเจมส์  ท่าเกษม
 
1. MissJiang  Yaqing
 
575 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  โพธิ
 
1. นางขวัญใจ  กองศักดา
 
576 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงธนิกา  มุขศรี
 
1. นางสาวฉัตราภรณ์  บัวมาตย์
 
577 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวกาญจนาพร  ภู่เจริญ
 
1. นางขวัญใจ  กองศักดา
 
578 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวธมนวรรณ  อินทรสถิตย์
 
1. นางสาวฉัตราภรณ์  บัวมาตย์
 
579 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจรรยพร  ปิ่นเกิด
2. เด็กหญิงธนกานต์  ใสประเสริฐ
 
1. นางอารี  วีระจิตต์
2. นางสาวปัศณี  เทียบไธสง
 
580 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงพัทร์ธีรา  ศิลปกิจโกศล
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตันกูล
 
1. นายรัฐพงศ์  สีแสด
2. นางเฉลิมขวัญ   สุขีโมกข์
 
581 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงขัติยาภรณ์  บุญสมเคราะห์
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  ถาวร
 
1. นางสาวณัฐชา  ชมดอกไม้
 
582 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงประภาพร  ศุภไทย
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองเบ้า
 
1. นางนางเนตรนภิศ  นุกูลกิจ
2. นางจรวย  อินทร์สืบ
 
583 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงธัญธนา  ศิริสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  โชคดี
 
1. Mr.Saxon Koi  C.Bellezas
2. นางสาวกนกพร  เหลืองรัตนะ
 
584 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 6 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กชายบูรพา  พิณยาหาญ
2. เด็กชายปฏิมากร  เวือนประโคน
 
1. นางสาวกฤษณา  ไพศาลนิชากร
 
585 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 7 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงนรมน  ภู่ทอง
2. เด็กหญิงอภิภาวดี  แข็งขัน
 
1. นางสาวกุลธิดา  ภูวนเจริญ
 
586 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 8 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงณัชชา  สุดเฉลียว
2. เด็กหญิงสุชานันท์  คงเสือ
 
1. นายปกรณ์  ธรรมรัตนปรานี
 
587 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 9 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัลยาณี  วิเชียรเครือ
2. เด็กหญิงชนิภร  กุลคำ
 
1. นายญาณกร  อืนมัง
 
588 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวณัฏฐวิตรา  แสงจ้า
2. นางสาวอัลิปรียา  แซ่แต้
 
1. นางเฉลิมขวัญ  สุขีโมกข์
2. นายรัฐพงศ์   สีแสด
 
589 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวฐิติมาภรณ์  ทรัพย์ประเสริฐ
2. นางสาวภัทรสิริ  บุตรคล้อ
 
1. Mr.Mongla  Gymnoba
2. Mr.Tito  Hilton
 
590 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวธนพร  เพดาน
2. นางสาวนภัส  จันพรมดี
 
1. นางอารี  วีระจิตต์
2. นายพรทวี  สีเคน
 
591 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 4 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายรุ่งโรจน์  สบายดี
2. นางสาวสุนทรี  เอี่ยมเดิม
 
1. นางสาวกฤษณา  ไพศาลนิชากร
 
592 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายตะวัน  คำบา
2. นางสาวศิริรัตน์  โยปัญญา
 
1. นางขวัญใจ  กองศักดา
2. นางปาจรีย์  โอสถ
 
593 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ดอนทอง
2. เด็กชายณัฐกานต์  ทูเกาะพลุก
3. เด็กชายณัฐวัตร  ดวงดี
4. เด็กชายมนตรี  วงษ์ภักดี
5. เด็กชายวิคม  สีดาชมภู
6. เด็กชายสราวุธ  ดีไร่
7. เด็กชายสุรชัย  อุบลเขียว
8. เด็กชายเอกนรินทร์  ธรรมจินดา
 
1. นายทวีศักดิ์  หยิมกระโทก
2. นางอัมพวัน  หยิมกระโทก
 
594 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายกัญจน์  โฉมยงค์
2. นายชนกานต์  ศรีเอียด
3. นายชรัส  จีนสลุต
4. นางสาวชลธิรศน์  มั่งคั่ง
5. นางสาวพิชามญช์  บุญญาธิวาสนะ
6. นายสุภัทร  วงศ์คฤโฆษ
7. นายอธิบดี  กัลยา
8. นางสาวอมรแก้ว  หน่องพงษ์
9. นายอิทธิศักดิ์  ช่วงโชติ
10. นางสาวเกษรา  รอดภู่
 
1. นายมณฑล  โหระโช
2. นางสาวศิราภรณ์  วงษ์สุวรรณ์
3. นางสาวสุภาพร  พงษ์ลุน
 
595 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงขวัญนภา  แลพวง
2. เด็กชายธีรพล  ระวังภัย
3. นางสาวปติมากร  แก้วกูล
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เขียนเวท
5. เด็กหญิงเปรมกมล  พิมูลชาติ
 
1. นางวาสนา  บุบผา
2. นางณัชชา  ทาวิลาศ
 
596 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงพิมพลภัส  พันธุ์เสือทอง
2. เด็กหญิงรัชนิฎา  สโมสร
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ดวงจันทราศิริ
4. เด็กหญิงสุภัสสร  ทักษิณ
5. เด็กหญิงเบญญาภา  ลอยป้อม
 
1. นางสาวนภารัตน์  แนวโพน
 
597 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกมลวรรณ   เชิงเขา
2. นางสาวกัญญารัตน์  พิมพ์เกษม
3. นายธนะวันต์  เจดีย์
4. นายประทีป  สุกใส
5. นายวราวุฒิ  มาลาเพศ
 
1. นางวาสนา  บุบผา
2. นางรัตนาภรณ์  สามารถ
 
598 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงประทุมพร  แก้วศรี
2. เด็กหญิงลักษมณ  จันทคนธุ์
3. เด็กหญิงวริศรา  อ่อนน้อม
 
1. นางนิทรา  ด่านศิริชัยสวัสดิ์
2. นางบุญทิพา  ภู่เนตร
 
599 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นาสมรูป
2. เด็กหญิงศศิภา  สุขประสงค์
3. นางสาวศุภชัญญา  แก้วผง
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  ปิ่นมั่น
 
600 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ศรีตรง
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ปักกาโล
3. เด็กหญิงสุนันทินี  พุ่มพวง
 
1. นางสมรัตน์  มะกอกเดิม
 
601 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายขจรเกียรติ  สุดใจ
2. เด็กหญิงอาทิตยากร  การเจน
3. เด็กหญิงอาริยา  พ่วงน่วม
 
1. นางสาวพรทิพย์  คัทเนตร์
2. นางนันทนา  สุทธิศรี
 
602 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  รินงาม
2. เด็กหญิงนารี  บานวงษ์
3. เด็กหญิงรัตนมน  พลคุณ
 
1. นางนันทิดา  เกาะกลาง
2. นางสาวพิราพรรณ  แสงเย็นยิ่ง
 
603 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายปริญญา  มารวย
2. นางสาวภัทราวดี  ดอนมอญ
3. นายศักดิ์สิทธิ์  ทาว
 
1. นางนิทรา  ด่านศิริชัยสวัสดิ์
2. นางบุญทิพา  ภู่เนตร
 
604 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกนกวรรณ  ไวมือ
2. นางสาวพนิดา  มานะบัง
3. นางสาวอติกานต์  สาระกิจ
 
1. นางสาวพรทิพย์  คัทเนตร์
2. นางนันทนา  สุทธิศรี
 
605 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวบุษยรัตน์  บุญอิสโร
2. นายศานิตย์  สุวรรณกล่อม
3. นางสาวอัญทิชา  สายคำวงค์
 
1. นางจรวยพร  แก้วเชื้อ
 
606 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สายพนัส
2. นางสาวดารินทร  แสงพันธ์
3. นางสาวรัตติกาล  ธรรมดิษฐ์
 
1. นางสมรัตน์  มะกอกเดิม
2. นางลำใย  กันหาพันธ์
 
607 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  เรืองรัมย์
2. นางสาวธัญรัตน์  มั่นจิต
3. นางสาวอุไรลักษณ์  ป้องกระโทก
 
1. นางนันทิดา  เกาะกลาง
2. นางสาวพิราพรรณ  แสงเย็นยิ่ง
 
608 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1. นางสาวลลิตา  แพงสมศรี
2. นางสาวสุธิดา  เครือวงษ์
3. นายเทวินทร์  จันทร์สนม
 
1. นางสาวสุดาพร  โมทนา
 
609 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายกิตติภพ  สื่อเสาวลักษณ์
2. นางสาวฐิชามล  สามารถ
3. นางสาวพัชรี  จันทร์เทพา
 
1. นางสาวพรรณี  พลชัย
 
610 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวกาญจนา  คมขำ
2. นายภูเบศร  สุทตะพันธ์
3. นางสาวศิริวรรณ  ม่วงน้อยเจริญ
 
1. นายมุนินทร  พึ่งนุสนธิ์
2. นายนรนิติ  สรรคณี
 
611 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงกชกร  ศิริโสดา
2. เด็กหญิงธารารัตน์  คงใจ
3. เด็กหญิงศุภธิดา  มานะต่อ
 
1. นางสมรัตน์  มะกอกเดิม
 
612 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวชนิดาภา  กางพริ้ง
2. นางสาวศุทาวรรณ์  สุมาลย์
3. นางสาวเจนจิรา  ไพเราะ
 
1. นางสมรัตน์  มะกอกเดิม
2. นางลำใย  กันหาพันธ์
 
613 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  สุภัทราธร
 
1. นายภาณุวิชญ์  อินปัญญา
 
614 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงบุศราวดี  กลาวสอน
2. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ชลารักษ์
 
 
615 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญาวีน์  น้ำแก่ง
2. เด็กหญิงพนิดา  กูลเกื้อ
 
1. นางอินทร์ชญาภร  ธีรัชธนนันท์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  สบายกาย
 
616 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวณิชกานต์  โชติรัตน์
 
 
617 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวเพ็ญนภา  สังข์กรณ์
 
1. นางอินทร์ชญาภร  ธีรัชธนนันท์
 
618 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงพิชญ์ชาภรณ์  โพนหนา
2. เด็กหญิงอนันทพร  สุวรรโณ
 
1. นางผึ้งทิพย์  สอนเมือง
 
619 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชญาภา  โกษฐา
2. เด็กหญิงอนันตพร  ทองโพธิ์
 
1. นางสาวกันตนา  แสงโทโพธิ์
2. นางสาวธัญญา  แนวดง
 
620 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายณพัฒรัฎฐ์  อินต๊ะปัญญา
2. เด็กหญิงอรอนงค์  รวมพร
 
1. นางสารภี  ภู่ประสม
 
621 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สรรพคุณยา
2. เด็กหญิงนฤณี  คำดวง
 
1. นางโสมวลี  คงพุ่ม
2. นางสาวพัดชา  บุญหาร
 
622 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงเกวลิน  ใหม่จันดี
2. เด็กหญิงไอรดา  ประสงค์วัฒนเวช
 
1. นายภาณุวิชญ์  อินปัญญา
 
623 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วศรีนวม
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  โรตมนันทกฤต
 
1. นางสาววิลาสินี  ชูเชิด
2. นางสาวกันยา  พุ่มพวง
 
624 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาวธัญชนก  จันทร์คล้าย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ทวีญาติ
 
625 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาววิกานดา  เอื้อการณ์
 
1. นางสารภี  ภู่ประสม
 
626 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวจารุวรรณ  สุวรรโณ
 
1. นางผึ้งทิพย์  สอนเมือง
 
627 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. นายนิกร  จิตสำราญ
 
1. นางสาวพัดชา  บุญหาร
 
628 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  วิถี
 
1. นางสาวกันตนา  แสงโทโพธิ์
 
629 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นายอุดมพงษ์  เนตรดี
 
1. นางสาวสุชาดา  บริโภค
 
630 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงสุษมา  คุณวิเศษ
2. เด็กหญิงโชติกา  วัฒนธัญกิจ
 
1. นายสถาพร  วัฒนธรรม
 
631 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทรงประดิษฐ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  คำบาง
 
1. นางนันทิดา  เกาะกลาง
2. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
632 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวอุไรลักษณ์  ป้องกระโทก
 
1. นางสาวพิราพรรณ  แสงเย็นยิ่ง
 
633 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาวบุษยา  สุขทวี
 
1. นางสาวพรรณี  พลชัย
 
634 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายศุภชัย  แก้วอ่อม
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ทักษิณ
 
635 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายวรุตน์  สังขปรีชา
 
1. นายเรืองชัย  พจนี
 
636 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงพิมพา  สืบสวาย
 
1. นางสาวกนกอร  ชาหอม
 
637 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. เด็กชายเลิศฤทธิ์  หาญวงศกร
 
1. นางสาวพัดชา  บุญหาร
 
638 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณา  โพธิ์ศรี
 
1. นางอัมพวัน  หยิมกระโทก
 
639 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กชายธีระศีกดิ์  แปรงกระโทก
 
1. นางสาวกันยา  พุ่มพวง
 
640 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1. เด็กชายอภิวิชญ์  นัดไป
 
1. นายชัยมงคล  รามัญ
 
641 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายกฤตเมธ  สุวรรณกุล
 
1. นางสาวกนกอร  ชาหอม
 
642 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายกฤษดา  คูณเศษ
 
1. นางสาวกันตนา  แสงโทโพธิ์
 
643 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. นายคฑาวุธ  วงษ์นิ่ม
 
1. นางสาวพัดชา  บุญหาร
 
644 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายวรัชญ์  บัวเรือง
 
1. นายเรืองชัย  พจนี
 
645 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นายณัฐพงษ์  แตรวงษ์
 
1. นางสาวกันยา  พุ่มพวง
 
646 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วศรีนวม
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  โรตมนันทกฤต
 
1. นางสุดารัตน์  มณีรุ้ง
 
647 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  คงมั่น
2. เด็กชายปัญจพล  มัธยม
 
1. นางสาวเกื้อกูล  โพธิ์ร่มเย็น
2. นายปิติภัทร  วัดแก้ว
 
648 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทวรักษ์ 1. เด็กหญิงพิมรดา  เพ็งสุข
2. เด็กหญิงวณิชชา  อุดมทรัพย์
 
1. นางสาวยุพิน  บุตรดีวงษ์
 
649 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงรัชนก  นาคมงคล
2. เด็กหญิงอารียา  ศรีวงษ์
 
1. นางสาวลักขณา  ปากพลีนอก
 
650 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายฉัตรชัย  ณรงค์ศักดิ์
2. เด็กชายศุภเศษฐ์  อิ่มแก้ว
 
1. นางสาววิมลพร  ชาวบน
2. นางสาวนพสร  อู่แก้ว
 
651 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายตุลา  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายเชษฐมาส  ไผ่จันทร์
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  เจริญยิ่ง
 
652 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 1. เด็กหญิงศิรินภา  ฉ่ำศิริ
2. เด็กหญิงสุภัทรา  ฉิมพายัพ
 
1. นางสาวมณธิชา  ชูประเสริฐ
2. นายปัญญา  กุลละวณิชย์
 
653 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กชายอนาวิล  พุ่มพฤกษ์
2. เด็กชายเรืองฤทธิ์  เหล่าเพชร
 
1. นางสาวกนกพร  โอฬารกิจทวีกุล
 
654 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กชายกฤษฎา  แสงตา
2. เด็กหญิงวรรณรี  จันทนา
 
1. นายอนุรักษ์  ภู่เนตร
2. นางสาวอภิญญา  ยินดียม
 
655 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ 1. เด็กชายนที  หัสดี
2. เด็กชายประภาน  สว่างอารมย์
 
1. นางสาวฐิติมา  อินทร์ธูป
 
656 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายตะวัน  วันต๊ะ
2. เด็กชายธิติวัฒน์  สากล
 
1. นางสาวศิริพร  หลีกชั่ว
2. นางอนพัทย์  หรีรักษ์
 
657 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 1. นางสาวจีราภรณ์  กันยะวงศ์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  วรรณปะถา
 
1. นางสาวมณธิชา  ชูประเสริฐ
2. นายปัญญา  กุลละวณิชย์
 
658 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายณพวุฒิ  พุทธปัญญา
2. เด็กชายธนัชธร  หมอยาสิทธิ
 
1. นายสุภลักษณ์  รักยุติธรรมกุล
2. นายณัฐพร  ตั้งประดิษฐ
 
659 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายณัฐศาสตร์  เกิดสุข
2. เด็กชายสหรัฐ  สอนศรี
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  เจริญยิ่ง
 
660 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายกฤษฏา  จันทร์เชื้อ
2. นายหฤษฎ์  คล้อยตามวงษ์
 
1. นายอนุรักษ์  ภู่เนตร
2. นางสาวอภิญญา  ยินดียม
 
661 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายสุชาติ  จิตต์วัชรานันท์
2. นายเจตวัฒน์  จีนเมฆ
 
1. นางสาวศิริพร  หลีกชั่ว
2. นางอนพัทย์  หรีรักษ์
 
662 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ 1. นายตนุภัทร  สุวรรณทัพ
2. นายวุฒิพงษ์  ถาวร
 
1. นางสาวฐิติมา  อินทร์ธูป
 
663 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ยิ่งประเสริฐ
2. นางสาวปรางทิพย์  กันยะวงศ์
 
1. นางสาวมณธิชา  ชูประเสริฐ
2. นายปัญญา  กุลละวณิชย์
 
664 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาววิภาวัลย์  มั่นเกษวิทย์
2. นายศุภวิชญ์  รุจิเมธาภาส
 
1. นางกุญช์ญาดา  คงสัมฤทธิ์
 
665 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายธีรเมธ  ไม้พานิช
2. นายสุภัทร  วงศ์คฤโฆษ
 
1. นายณัฐพร  ตั้งประดิษฐ
2. นายสุภลักษณ์  รักยุติธรรมกุล
 
666 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กชายศักดา  พลชัย
2. เด็กชายสถาพร  อินทร์ประสิทธิ์
 
1. นายอนุรักษ์  ภู่เนตร
2. นางสาวอภิญญา  ยินดียม
 
667 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายพิพัฒน์  คำบุญ
2. เด็กชายภควัต  พลพิลา
 
1. นางสาวสมปอง  โกซิน
2. นางสาวจุฑารัตน์  นพวิง
 
668 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายวรัญญู  ผลาหาญ
2. เด็กชายสุริยา  อันลา
 
1. นางสาวจิราพร  สกุลทา
 
669 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายธีรพล  บุญรัตน์
2. นายอธิวัฒน์  โพธิ์แพทย์
 
1. นางสาวสมปอง  โกซิน
2. นางสาวจุฑารัตน์  นพวิง
 
670 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 1. นายณัฐพงษ์  บัวรัตน์ติกรณ์
2. นายณัฐพล  เจิมพันธ์นิช
 
1. นางสาวมณธิชา  ชูประเสริฐ
2. นายปัญญา  กุลละวณิชย์
 
671 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 56.67 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายณัฐดนัย  บัวหลวง
2. นายพชร  พันธ์ทา
 
1. นายอนุรักษ์  ภู่เนตร
2. นางสาวอภิญญา  ยินดียม
 
672 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 55.67 เข้าร่วม 4 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวนริศรา  ภูเดช
2. นางสาววิรชา  รักษาพล
 
1. นางสาวเกื้อกูล  โพธิ์ร่มเย็น
2. นางอนพัทย์  หรีรักษ์
 
673 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพฤกษพร  พุทธพิพิศ
2. เด็กหญิงวริศรา  พรมภาพ
 
1. นางสาวศิริพร  หลีกชั่ว
2. นางอนพัทย์  หรีรักษ์
 
674 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  เกียรติชัยยุส
2. เด็กหญิงธัญญเรศ  แสงสาร
 
1. นางสาวจันทร์จรัส  เฟื่องวิจารณ์
 
675 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงสุณี  สิงห์บุญเสา
2. เด็กชายอภิณัฐ  ทิพย์โอสถ
 
1. นางสาวดนิตา  บุญทิพย์
 
676 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.57 ทอง 4 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงภัทราวรรณ  สีบู
2. เด็กชายภูริเดช  นามไธลง
 
1. นางสาวสิรัชญา  ศรีสมพงษ์
 
677 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.57 ทอง 5 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายปริญญา   พลรักษา
2. เด็กชายวีรกร  มณิ
 
1. นางสาวนพสร  อู่แก้ว
2. นางสาวสมปอง  โกซิน
 
678 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.43 ทอง 6 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กชายกิตติธัช  สีชัง
2. เด็กชายเฉลิมชัย  วงษ์พันเสือ
 
1. นางสาวลักขณา  ปากพลีนอก
 
679 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79.29 เงิน 7 โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  โนนพยอม
2. เด็กหญิงอรวิภา  สิงห์เงิน
 
1. นายกิตติศักดิ์  เทศศรี
 
680 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66.86 ทองแดง 8 โรงเรียนเทวรักษ์ 1. เด็กชายชัยเชษฐ์  บุดดาวงศ์
2. เด็กชายนวพล  กลสรร
 
1. นางสาวยุพิน  บุตรดีวงษ์
 
681 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 42.14 เข้าร่วม 9 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. เด็กหญิงนวรัตน์  แสงเพ็ชร
2. เด็กหญิงประกายกานต์  บุุญกุล
 
1. นางสุณิสา   โถทอง
2. นายศุภชัย  เทพอรุณ
 
682 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายวันมงคล  เกาะโพธิ์
2. เด็กชายศุภกฤต  ประดิษฐ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  บุญโต
2. นางสาวจิราพรรณ  โอชารส
 
683 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1. นางสาวชุติมา  มีจริง
2. นางสาวณัฐพร  เอติละ
 
1. นางสาวรสิตา  แก้วคำ
 
684 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 1. เด็กหญิงจีรารัตน์  ดีวาจา
2. เด็กหญิงธนัญญา  ทับทิมไทย
 
1. นางสาวมณธิชา  ชูประเสริฐ
2. นายปัญญา  กุลละวณิชย์
 
685 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปิ่นเพ็ชร
2. เด็กชายธนวัฒน์  พันธ์ทา
 
1. นายอนุรักษ์  ภู่เนตร
2. นางสาวอภิญญา  ยินดียม
 
686 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ทะขุนทด
2. เด็กหญิงพรอนงค์  แซ่ตั้น
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  นพวิง
2. นายธวัชชัย  วอนศรี
 
687 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงณิชชา  สกุลสีหนาท
2. เด็กหญิงเกศสุดา  ประมวลรัตน์
 
1. นายธวัชชัย  วอนศรี
2. นางสาวจุฑารัตน์  นพวิง
 
688 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงกฤติกา  โรจนปัญญา
2. เด็กหญิงศิรดา  แป้นงาม
 
1. นางสาวจันทร์จรัส  เฟื่องวิจารณ์
 
689 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. เด็กชายนันทกร  พลอยงาม
2. เด็กชายอิฐ  สวี
 
1. นางสุณิสา   โถทอง
2. นายศุภชัย  เทพอรุณ
 
690 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำพานิช
2. เด็กหญิงนาถนารี  สกุลจีน
 
1. นางสาวลักขณา  ปากพลีนอก
 
691 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1. เด็กหญิงนริศรา  วิรุญญะ
2. เด็กหญิงพัชยา  เจริญศิลป์
 
1. นายณัฐวิชช์  สมใจ
 
692 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงธัญญารักษ์  พันธ์ธรรม
2. เด็กหญิงนภาพร  สารสุข
 
1. นายอนุรักษ์  ภู่เนตร
2. นางสาวอภิญญา  ยินดียม
 
693 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 1. นายระพีพัฒน์  แดงคูณ
2. นายสุระชัย  มงคลแม้น
 
1. นางสาวมณธิชา  ชูประเสริฐ
2. นายปัญญา  กุลละวณิชย์
 
694 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายกัมพล  ชูศรี
2. นายณัฐวุฒิ  โรจน์จันทร์
 
1. นายธวัชชัย  วอนศรี
2. นางสาวจุฑารัตน์  นพวิง
 
695 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวณัฐณิชา  ทิมแท้
2. นางสาวภาวิณี  ประสมสิน
 
1. นางจริยาภรณ์  สกุลวิโรจน์
 
696 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นายธนพงษ์  สิทธิสงคราม
2. นางสาวประภาศิริ  สังข์ทอง
 
1. นางสาวลักขณา  ปากพลีนอก
 
697 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 4 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1. นายณัชพล  แสงสว่าง
2. นางสาวบุศรา  เมืองขวา
 
1. นายณัฐวิชช์  สมใจ
 
698 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายนลธวัช  สมนาม
2. นายนายนพรัตน์  บุญหาญ
 
1. นางอนพัทย์  หรีรักษ์
2. นายสราวุธ  ชาติครบุรี
 
699 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 1. นางสาวจีระดา  วรพุฒ
2. นางสาวศศิชา  ผันเจริญ
 
1. นางสาวมณธิชา  ชูประเสริฐ
2. นายปัญญา  กุลละวณิชย์
 
700 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวภัทรวดี  พวงสุวรรณ
2. นางสาวภัทรามาศ  หิรัญรัตน์
 
1. นางสาววีรวัลย์  วิณุราช
 
701 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวน้ำฝน  คำปลิว
2. นายพีรวัช  ท่าประเสริฐ
 
1. นายวิโรจน์  แสงสุรเดช
2. นางสาวจุฑารัตน์  นพวิง
 
702 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นายดำรงค์เดช  ทัพพุ่ม
2. นางสาวศุภนุช  ศรีสุขา
 
1. นางจริยาภรณ์  สกุลวิโรจน์
 
703 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาววรรณพร  สิงห์ทอง
2. นายวรินทร  งามประยูร
 
1. นายอนุรักษ์  ภู่เนตร
2. นางสาวอภิญญา  ยินดียม
 
704 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายจิรชัย  จันทร์สิวานนท์
2. นายวรปรัชญ์  อนันต์เกษมสันต์
 
1. นางมณีพรรณ  คำแก้ว
 
705 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายณัฐวุฒิ  รวยลาภ
2. นายนิพนธ์  อินทรบุหลั่น
 
1. นางรัตนา  ตั้งฐิติพงศ์สกุล
 
706 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นางสาวกชพร  ศิลปาจารย์
2. นางสาวนิภาดา  ไม่ลึกดี
 
1. นางสาวลักขณา  ปากพลีนอก
 
707 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 7 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. นางสาวชุติมา  อาษาคง
2. นางสาวเปรมยุดา  มะลิซ้อน
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ยอดขวัญ
 
708 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 7 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. นายตะวัน  บุญกุล
2. นายภูวนัย  สุภาพันธ์
 
1. นางสุณิสา   โถทอง
2. นายศุภชัย  เทพอรุณ
 
709 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายทักษ์ดนัย  วันประจิม
2. นายเจษฎา  วิชยานุวัติ
 
1. นางอนพัทย์  หรีรักษ์
2. นายสราวุธ  ชาติครบุรี
 
710 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายกมนณพ  อรุณรัตน์
2. นายกฤษฎา  สุขมา
 
1. นายวีระศักดิ์  วงศ์ถาวรพินิจ
 
711 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวกันต์กมล  กรุณา
2. นางสาวธนภรณ์  บุตรดีวงษ์
 
1. นายไพรัช  สุขมูล
2. นางสาวสมปอง  โกซิน
 
712 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วคำพัน
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำวงษ์
3. เด็กหญิงธารินี  คนทัศน์
 
1. นายไพรัช  สุขมูล
2. นางสาวสมปอง  โกซิน
 
713 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายกฤษฏา  วิรุณราช
2. นางสาวกัลยา  ภูเกต
3. นางสาวจิตรามาศ  วันทะนะ
 
1. นางสาวสมปอง  โกซิน
2. นายไพรัช  สุขมูล
 
714 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. นางสาวจิดาภา  พึ่งพิมาย
2. นายวรากร  ล้อมจิตร
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ยอดขวัญ
 
715 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวพรรณี  ดีทองหลาง
2. นางสาวหทัยชนก  เผ่าพัด
 
1. นางสาวพณณกร  ชื่นชม
 
716 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1. นางสาวชลิตา  สุขสุมิตร
2. นางสาวพรนภา  เชื้อสุวรรณ
 
1. นางสาวรสิตา  แก้วคำ
 
717 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.25 ทอง 4 โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวปราถนา  กุศลโกมล
2. นางสาวสงกรานต์  ศรีเงิน
 
1. นายอนุรักษ์  ภู่เนตร
2. นางสาวอภิญญา  ยินดียม
 
718 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวกัณฐมณี  กลิ่นมณฑา
2. นายสุทธิวัช  พิทักษ์กิจงาม
 
1. นายเสกสรรค์  เฟื่องวิจารณ์
 
719 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 6 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวทิพวรรณ  ผาสุข
2. นางสาวมลทยา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายปิติภัทร  วัดแก้ว
2. นางสาวเกื้อกูล  โพธิ์ร่มเย็น
 
720 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.25 ทอง 7 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวปัทมา  เจือจาน
2. นางสาวสุวรรณ์ณี  วงษ์นาค
 
1. นางสาวจิราพรรณ  โอชารส
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  บุญโต
 
721 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 8 โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นางสาวกานต์ธิดา  เลิศจำรัสไพศาล
2. นายอิสราพล  ลาดโพธิ์
 
1. นางสาวลักขณา  ปากพลีนอก
 
722 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76.75 เงิน 9 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1. นายนนทนันท์  ทรัพย์มั่น
2. นายวัชรินทร์  ช่างก่อ
 
1. นายณัฐวิชช์  สมใจ
 
723 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74.5 เงิน 10 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 1. สามเณรปริวัฒน์  ไพวงศ์
2. นายอนุวัฒน์  นาวัน
 
1. นางสาวมณธิชา  ชูประเสริฐ
2. นายปัญญา  กุลละวณิชย์
 
724 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี   1. นายสุภลักษณ์  รักยุติธรรมกุล
2. นายณัฐพร  ตั้งประดิษฐ
 
725 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายวัฒนะ  จันสรา
2. เด็กชายวันยาว  ยะซุน
3. เด็กชายศรราม  ศิลาชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  บุญโต
2. นางสาวจิราพรรณ  โอชารส
 
726 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1. เด็กหญิงกชกร  วัดจำนงค์
2. เด็กหญิงนรากร  กิจวงษ์
3. เด็กหญิงนวลหง  ขาวประเสริฐ
 
1. นายเปี่ยมศักดิ์  เนินยอด
 
727 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงศิริสุดา  จิระสิงห์
2. เด็กหญิงสิตาพร  วงศ์ษา
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์   คนมั่น
 
1. นางขวัญตา   พิมพ์ดีด
2. นางสุรีย์   เมืองทอง
 
728 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายรุ่งเรือง  กายลิทธิ์
2. นายอัมฤทธิ์  เล่สิงห์
3. นายแสงทอง  บูระทิศ
 
1. นายมนตรี  พุทธิเมธากุล
2. นางวัชรี  พุทธิเมธากุล
 
729 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายธวัชชัย  อุดมสุข
2. นายปัญญา  พระพิมล
3. นายเพชรรัตน์  พวงพิมพ์
 
1. นางสาวจิราพรรณ  โอชารส
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  บุญโต
 
730 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวธัญสุดา  สันทัด
2. นางสาวพิชชาภา  ศรีกะชา
3. นางสาววริศรา  นาชิน
 
1. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
2. นายภิเฌฒ  พรหมเหลือง
 
731 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 79.33 เงิน 4 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. นางสาวสาธินี  พรมวงษา
2. นางสาวอรนิภา  บุญพร้อม
3. นางสาวเยาวลักษณ์  ขุนพิทักษ์
 
1. นางจุฑามณี  ชมพันธุ์
 
732 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 1. นายทนงศักดิ์  เหรียญทอง
2. นายธนพล  เผือกวงษ์
3. นายนนธวรรณ  นาวัน
 
1. นางสาวมณธิชา  ชูประเสริฐ
2. นายปัญญา  กุลละวณิชย์
 
733 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  นงค์พยัคฆ์
2. เด็กหญิงจารุกัญญ์  เชื้อเจริญ
3. เด็กชายวัชรัสร์  ป้อมเฮง
 
1. นางสาวรัชฎา  ต่างภาษา
2. นางสาวดนิตา  บุญทิพย์
 
734 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวกันริกา  จุระกรรณ์
2. นางสาวกุลธิดา  ทรายคำ
3. นางสาวนภาพร  คชวงษ์
 
1. นางสาวรัชฎา  ต่างภาษา
2. นางสาวดนิตา  บุญทิพย์
 
735 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปทุมวดี  แสงจ้า
2. เด็กหญิงภัทราภร  กุลธรรม
3. เด็กหญิงศิริมา  จูมจันดา
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เมืองศิริ
5. เด็กหญิงสุภานัน  สิทธิปลื้ม
6. เด็กหญิงโสรยา  โพธิ์ลังกา
 
1. นางสมบูรณ์  อยู่ประสพโชค
2. นางอนพัทย์  หรีรักษ์
3. นางอุสมา  สหะวิริยะกุล
 
736 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงณัชณิชา  สิงโตเผือก
2. เด็กหญิงทาริกา  สุราลัย
3. เด็กหญิงธนาพร  สังข์ทอง
4. เด็กหญิงธิติมา   บุญระณี
5. เด็กหญิงสรวรรณ  แตงเพ็ชร์
6. เด็กหญิงอภิรดี  สินพิชัย
 
1. นางสาวศิริพร  ศักดิ์ศรีกรม
 
737 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงจินตนา  รักสุด
2. เด็กหญิงธันยพร  พวงชะอุ่ม
3. เด็กหญิงพฤกษา  พงศ์นิสิษฐ์
4. เด็กหญิงรัตน์ทภร  ปรุโปร่ง
5. เด็กหญิงวลัยพร  สรรพคุณยา
6. เด็กชายอัมรินทร์  นวลโฉม
 
1. นางสุรีย์   เมืองทอง
2. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
3. นางจันทรรัตน์  เหมือนเพ็ชร
 
738 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายชัยวัฒน์  ราชวงค์
2. นายณัฐวุฒิ  พันธุ์โพธิ์ทอง
3. นางสาวพรชนิตา  กลมเกลี้ยง
4. นางสาวพรพิมล  เสงี่ยมวงศ์
5. นางสาวรัตนมณี  จาดเปรม
6. นางสาวเสาวลักษณ์  สืบวงษ์
 
1. นางสาวสายสมร  มิตรยง
2. นางสาวนิตยา  ฉัตรสูงเนิน
3. นางประเสริฐ  ปลั่งประมูล
 
739 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวนิศามณี  แผ่นผา
2. นางสาววรรษชล   หงวนเสงี่ยม
3. นางสาวศศิธร  ภูเดช
4. นางสาวศิริรัตน์  สหศักดิ์ชาญชัย
5. นางสาวสุภาพร  คำวิชัย
6. นางสาวอาภัสรา  หินโทน
 
1. นางสมบูรณ์  อยู่ประสพโชค
2. นางอนพัทย์  หรีรักษ์
3. นางอุสมา  สหะวิริยะสกุล
 
740 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1. นายจักรกฤษ  ทรัพย์มั่น
2. นางสาวนิตยา  ศรีพันธ์
3. นางสาวปฏิการณ์  จันยิ้ม
4. นางสาววลัยธรณ์  ปากแคว
5. นายสุจินดา  พาบุตรดา
6. นางสาวสุนิสา  เสนา
 
1. นางสุมาลี  บุญเคลิ้ม
 
741 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงจิตตินันท์  สายพนัส
2. เด็กหญิงปัทมพร  นกอยู่
3. เด็กหญิงอรณีย์  หลงสิงห์
 
1. นางฐนิตา  นกอยู่
2. นางฉวีวรรณ  ภูผา
 
742 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาววารีย์  ไพเราะ
2. นางสาวอินทิรา  สัตย์ซื่อ
3. นางสาวเยาวเรศ  โพธิ์สอน
 
1. นางฐนิตา  นกอยู่
2. นางรัตนา  ตั้งฐิติพงศ์สกุล
 
743 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายณรงค์ศักดิ์  ที่พึ่ง
2. นายอนุวัตร  ชำนาญ
3. นางสาวเสาวภาคย์  ไชยบุญญานุภาพ
 
1. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
2. นางสุรีย์   เมืองทอง
 
744 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายคมสัน  ทองศรี
2. เด็กหญิงประภัทสร  เข้าครอง
3. เด็กชายสยาม  ทูคำมี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์  สหะวิริยะสกุล
2. นางอุษมา  สหะวิริยะสกุล
 
745 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงณัฐนิช  รอดภัย
2. เด็กหญิงปิยะดา  เคลือจีน
3. เด็กหญิงมนัสโสภา  สงวนชม
 
1. นายบรรเจิด  รอดเพชร
2. นายสุบิน  สุวรรณ
 
746 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  กลักย้อม
2. เด็กหญิงธนกรณ์  เรืองสา
3. เด็กหญิงธนรัตน์  เรืองสา
 
1. นายทรัพย์มงคล  คำดำ
 
747 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.66 ทอง 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงวราชินี  มีจริง
2. เด็กหญิงอณิษฐา  ส่องแจ้ง
3. เด็กชายอนวัช  ศรีสลุง
 
1. นายนิรันดร์  กิจวิจารณ์
2. นางสาวบังอร  ไชยม
 
748 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.37 ทอง 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1. เด็กหญิงจันทกานต์  แผ่นผา
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บุญส่งประเสริฐ
3. เด็กชายอนุชา  ยามจีน
 
1. นายชาญณรงค์  นาคสวัสดิ์
 
749 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.25 ทอง 6 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  สมพงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยอดเพ็ชร
3. เด็กหญิงเรือนขวัญ  ทองฟัก
 
1. นางสุณิสา   โถทอง
2. นายศุภชัย  เทพอรุณ
 
750 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจุฬาทิพย์  ทองศรี
2. นางสาวปาริฉัตร  ชาญธนู
3. นางสาวสุนิษา  เกาะมะไฟ
 
1. นายทวี  มัยตรีเดช
2. นายบำรุง  วนิชชากร
 
751 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวพรทรัพย์  ดอนมอญ
2. นางสาวพลอยไพลิน  พัฒะภัก
3. นางสาวสาวิตรี  มูลกิจ
 
1. นายบรรเจิด  รอดเพชร
2. นายสุบิน  สุวรรณ
 
752 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวฐานิกา  ไพรศูนย์
2. นายวีรวัฒน์  แก้วแรมเรือน
3. นางสาวไพลดา  ยิ้มวงษ์
 
1. นางสาวบังอร  ไชยม
2. นายนิรันดร์  กิจวิจารณ์
 
753 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.62 ทอง 4 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. นางสาวจารุพร  ก้านแก้ว
2. นางสาวธมนวรรณ  ฮะซิ้ม
3. นางสาวพรทิพย์  กิจดี
 
1. นางสุณิสา   โถทอง
2. นายศุภชัย  เทพอรุณ
 
754 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.3 ทอง 5 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. นางสาวณัฐวรรณ  วัฒนะ
2. นางสาวมนต์นภา  ทรัพย์มั่น
3. นางสาวศศิมา  ลับแล
 
1. นางจุฑามณี  ชมพันธุ์
 
755 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายกฤษดา  คูณเศษ
2. นางสาวสายธาร  พิมสวย
3. นางสาวอ้อม  จุมบาล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  บุญโต
2. นางสาวจิราพรรณ  โอชารส
 
756 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ศรีสงคราม
2. เด็กหญิงรัตติกาล  แก้วสุขใส
3. เด็กหญิงสุวิณี  ศรีไพรวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  บุญโต
2. นางสาวจิราพรรณ  โอชารส
 
757 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงทวีนันท์  พิมพ์เสน
2. เด็กหญิงยอดขวัญ  โสภา
3. เด็กหญิงสุวนันท์  พึ่งสม
 
1. นางสุรีย์   เมืองทอง
2. นางวิบูลย์ศรี  วรสูตร
 
758 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวกานต์ชนิต  หมายดี
2. นางสาวมยุรา  ชุมพาลี
3. นางสาวเบญจรัตน์  บางกุ้ง
 
1. นางสุรีย์   เมืองทอง
2. นางวิบูลย์ศรี  วรสูตร
 
759 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวกาญจนา  แสวงดี
2. นายธนโชติ  วงษ์สิน
3. นางสาวสุกัญญา  มังขำ
 
1. นางสาวสายสมร  มิตรยง
2. นางวัลภา  ซื่อตรง
 
760 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เทียนเรียว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สีลาทอน
3. เด็กหญิงธิดาญา  การะเกตุ
 
1. นางสุรีย์   เมืองทอง
2. นางวิบูลย์ศรี  วรสูตร
 
761 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แทนเงิน
2. เด็กหญิงยุวนัน  พรมอ่อน
3. เด็กหญิงศิริดาพร  บุญโต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  บุญโต
2. นางสาวจิราพรรณ  โอชารส
 
762 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1. นางสาวขวัญฤดี  ศิริรินโท
2. นายวรวุฒิ  ใหญ่ลา
3. นางสาวเบญจรัตน์  ประกอบกิจ
 
1. นางสุมาลี  บุญเคลิ้ม
 
763 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายชนน  เปล่งผิว
2. นายพงษ์เทพ  พึ่งศรีเกษ
3. นายไพรรัตน์  สักสงค์
 
1. นางสาวสายสมร  มิตรยง
2. นางวัลภา  ซื่อตรง
 
764 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  ส้อยรอด
2. นางสาวศิริรัตน์  เกาะกวาง
3. นางสาวเมทินี  สมบูรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  บุญโต
2. นางสาวจิราพรรณ  โอชารส
 
765 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวพิชามญชุ์  จิ้มลิ้มเลิศ
2. นางสาวศรัญญา  ทรัพย์สิน
3. นางสาวอาภัสรา  แก้วพวง
 
1. นางสุรีย์   เมืองทอง
2. นางวิบูลย์ศรี  วรสูตร
 
766 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวปิยะภรณ์  ทุมฝ้าย
2. นางสาวสุกัญญา  มิ่งจิตร
3. นางสาวสุกัญญา  บุญแก้ว
 
1. นางจินตณัญญา  เมตตา
2. นางสาวดนิตา  บุญทิพย์
 
767 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายทิวา  วีระพัสดุ
 
1. นางสุภาพร  วงษ์ดารา
 
768 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายชุดชนะ  อินทแพทย์
2. นายบุญทวี  ดารักษ์
3. นางสาวรวินท์นิภา  ไชยพานิชย์
 
1. นางสุภาพร  วงษ์ดารา
2. นางนงเยาว์  รักษาถ้อย
 
769 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสุรชัย  วงษ์เพียะ
 
1. นางสุภาพร  วงษ์ดารา
 
770 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายสมพงษ์  เข็มมา
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
771 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวรุ่งนภา  ขยันคิด
2. เด็กชายไตรภพ  นึกธรรม
 
1. นางสุภาพร  วงษ์ดารา
2. นางนงเยาว์  รักษาถ้อย