รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง และโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี 1
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงพรวิมล  เพ็ดตะกั่ว
 
1. นางสมรัตน์  มะกอกเดิม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวอรณัฐ  ประทีปสุขจิต
 
1. นางอัมพร  ถกลประจักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงสุนิตา  แสงสว่าง
 
1. นางสมรัตน์  มะกอกเดิม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวศศิภา  ยืนยง
 
1. นางกิตติรัตน์  พลเจริญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ปลูกสกุล
 
1. นายสมบัติ   เสริมศิลป์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวกานต์รวี  อินคง
 
1. นางเสาวภา  เพชรคง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายกองทัพ  บรรลังเดช
2. เด็กหญิงศรัญญา  ศิริรัตน์
3. เด็กหญิงอรพรรน  แจ้งรุ่ง
 
1. นางบุษรินทร์  มีสัตย์
2. นางสาวนราทิพย์  เจนสัญญายุทธ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวชาลิสา  ปิ่นทอง
2. นายนิรภัฎ  ช้างแดง
3. นางสาวอาทิตยา  มาลัยพันธุ์
 
1. นางเสาวภา  เพชรคง
2. นางสาวปิยลักษณ์  เสียงก้อง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงธนพร  เขจรจิตร
2. เด็กหญิงพรนภัส  อิ่มกูล
 
1. นางบุษรินทร์  มีสัตย์
2. นางสาววารินทร์  โพธิ์พันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายจิรายุทธ  สุวรรณสังข์
2. นายธิติสรรค์  สีลา
 
1. นายกังวาล  ชาญณรงค์
2. นางสาวถิรนันท์  ถกลประจักษ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายพิมพ์เพชร  พิมพ์กระโทก
 
1. นางผึ้งทิพย์  สอนเมือง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายดุลยวัตร  ศิริ
 
1. นางสาวณัฎฐ์ชยธร  ธีวากรวิชญ์ภาส
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ฉิมไทย
2. เด็กหญิงพัชราภา  หิ้งทอง
3. เด็กหญิงระติรัตน์  นุสิทธิ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  เทศพรม
2. นายธนพล  นกน้อย
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายวรัชญ์  ทองสีจัด
2. นายวราชัย  ป้อมทอง
3. นายศุภกิตติ์  แก้วประดิษฐ์
 
1. นายอนุชาติ  จงรัก
2. นางสาวยุดารัตน์  เพ็ชร์รุ่ง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงกุลธิรา  ทิพยสุข
2. เด็กหญิงธดาภรณ์  สมบุญเพ็ญ
3. เด็กชายธนศักดิ์  นัคราภิบาล
 
1. นางภัครดา  อินเที่ยง
2. นางฉวีวรรณ  ภูผา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวณัชฐิชา  วงษ์กำภู
2. นายณัฐพงศ์  จันทร์จรัสสกุล
3. นายทรรศนะ  โชติชื่น
 
1. นางสาวนันทพร  สังอรดี
2. นางสาวอรุณประภา  อินทะสอน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายจิรภัทร  วงษ์มิตรแท้
2. เด็กชายอชิรวิชญ์  แสนใจกล้า
 
1. นางอำพร  ดีช่วย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายจิรายุส  วิเชียร
2. เด็กชายวรวุฒิ  ยอดศรี
 
1. นางสาวจินตนา  พันธ์ธรรม
2. นางสาวศิรฺิลักษณ์  ล่องคลอง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายพรหมบุศย์  เชิดชู
 
1. นายธนูศักดิ์  มูลตองคะ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายสุรเชษฐ์  หัตสระ
 
1. นางสาววาสนา  มณฑาลพ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ผิวฉ่ำ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  มาวิน
3. เด็กชายอมรเทพ  จารุสิริรังษี
 
1. นายวีระชน  นิถุรัมย์
2. นางสาวลักขณา  เกตุสุวรรณ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายกิตติพงศ์  พรหนองแสง
2. นางสาวรัตนาพร  นรินนอก
3. นายอนุสรณ์  ภิญโญ
 
1. นายเอกชัย  อุ่นเรือน
2. นางผัสพร  จิตต์สวัสดิ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ไกยะ
2. เด็กหญิงปิยะดา  เนื่องกำเหนิด
3. เด็กหญิงศศิภา  มานะต่อ
 
1. นางทิพย์วรรณ  ทองทาย
2. นางพันธิพัฒน์  อารักษ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวฤดีมาศ   โลเกศกระวี
2. นางสาวศุภอัปสร   ธำรงศักดิ์
3. นายสรวิชญ์   พิมุ
 
1. นายศศิวัฒน์   เดชะ
2. นางณัชชา   เจริญสมบัติ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงอภิชญา  สบายกาย
2. เด็กหญิงอภิชญา  สาลี
3. เด็กชายอานันท์  สกุลนคร
 
1. นางสาวระพีพรรณ  เหลือสืบชาติ
2. นางสาวนพรัตน์  สิงห์ธรรม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายกฤษณชัย   สายชมพู
2. นายนิติธร   ไชยนาม
3. นายปูรณ์    ดีช่วย
 
1. นายศศิวัฒน์   เดชะ
2. นางณัชชา   เจริญสมบัติ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนาตชา  ธรรมเมตตา
2. เด็กหญิงมาริสา  ไกรสิงห์
3. เด็กหญิงอรอิน  ยินดี
 
1. นางเพ็ญศรี   ชัยมานะ
2. นางสาวชาลิดา  เจริญสุข
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาววริศรา   ชินสร้อย
2. นางสาววริศรา   ไชยเคน
3. นางสาวสิริยากร   แสงปลั่ง
 
1. นางสาวจรูญรัตน์   ทองอ่อน
2. นางณัชชา    เจริญสมบัติ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จำปาทอง
2. เด็กหญิงศิริมา  ศรีเมฆ
 
1. นางอนุธิดา  ขยันงาน
2. นางสาวฉวีวรรณ  พรมมา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นางสาวทิพรัตน์  โฉมยงค์
2. นายเกียรติศักดิ์  โอชาวงษ์
 
1. นางแก้วตา  แก้วลมูล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เกืองวง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยนตศาสตร์
 
1. นางนงเยาว์  รักษาถ้อย
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายณัฐพล  เก่งนา
2. เด็กชายนที  ยาพิลา
 
1. นายปิติภูมิ  บัวตูม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงกมลพิชญ์  ชาวคึมบง
2. เด็กหญิงกันติยา  ศิลาอาสน์
3. เด็กหญิงชลิตา  สมบัติ
4. เด็กหญิงนุสิตา  สังสะโอภาส
5. เด็กหญิงศิรดา  ชนะภัย
 
1. นางสาววารุณี  สงวนวงษ์
2. นางสาวสุวิมล  หงษ์วิไล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวกัญญารัตน์  นามจำปา
2. นางสาวพีรดา  มูลคำ
3. นางสาวสุชานาถ  สุขใส
4. นางสาวสุพัตรา  สินสุพรรณ์
 
1. นายธีรภัทร  แสงสมบุญ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ทองรินทร์
2. เด็กชายนพดล  นาวงษ์
3. เด็กหญิงประติภา  สาระสุข
4. เด็กหญิงวรรณภา  โยธา
5. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วศรี
 
1. นางสาวกมลวรรณ  มาลา
2. นายณัฐวุฒิ  ยงค์ศรี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวปวริศา  ต่อคุ้ม
2. นางสาวพิยะดา  ไชยรัตน์
3. นายยงยศ  อำภาภิรมย์
4. นายวิชญ์วิสิฐ  ใจเกษม
5. นายอิสรพงษ์  อุปชีวะ
 
1. นายเกรียงเดช  มักพิมล
2. นางสาวจุฑารัตน์  จิรัฐิติเจริญ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายจตุรภัทร  เดชผิว
2. เด็กชายชาญณรงค์  บุญขวัญ
3. เด็กชายธนดล  มะณี
4. เด็กชายวชิรพันธ์  เมืองภักดี
5. เด็กชายศุภกิตติ์  วิภัชชาที
 
1. นายวศิน  บุญมา
2. นางสาวศิริพร  พวงทรัพย์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกวินนา  บุญธรรม
2. นายก่อสกุล  ป้อมมงกุฎ
3. นายภูเบศ  ไพรดี
4. นางสาวศศิมา  ผลาหาญ
5. นายเอื้อการย์  กาญจนกันติ
 
1. นางละเอียด  เจริญสุข
2. นางสาวปราณี  เรืองนา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวกติกา  ทรัพย์ประสาท
2. นางสาวกุลฉัตร  กษมพันธุ์
3. นางสาวชฎิภรณ์  จำรัสกิติวัลย์
4. นางสาวชนิกานต์  โสภัณ
5. นางสาวณัฐชา  พันธ์ศรี
6. นางสาวธนัญญา  ทองคำ
7. นายนนทกาญจน์  สุขโขจัย
8. นางสาวนิธิมา  ศรีโพล
9. นางสาวประภัสสรา  นพวิน
10. นางสาวปรีญาพรรณ  พิทักษ์สัจจะกุล
11. นายปิติพงษ์  จันทะสงคราม
12. นางสาวพรวลัย  ชัยสีดา
13. นายพรเทพ  เทียนดำ
14. นางสาวพิชามญชุ์  เจนการ
15. นางสาวภัทรวดี  แก้วประพาส
16. นางสาวภัทรวดี  เรืองโรจน์
17. นางสาวรวีวรรณ  จิตเขตร
18. นายวิทวัช  ชัยประเสริฐ
19. นายวิษณุเวช  ก้านกิ่ง
20. นายอภิษิต  ท้าวอานนท์
 
1. นายชวลิต  ผ่องแผ้ว
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายกษิดิศ  เกตุแก้ว
2. นายกิตติพศ  สหะวิริยะสกุล
3. นายจุฑาธวัช  ศตะกูรมะ
4. นางสาวจุฑามาศ  เอกยะติ
5. นายชยุต  คันศิลป์
6. นายณัฐนนท์  มณีไสย
7. นางสาวณัฐนรี  แสงลา
8. นายธนภูมิ  จำนงค์รัศมี
9. นายนราวิชญ์  เชาวน์ดี
10. นายบัญญพนต์ภัณฑ์  นามโคตร
11. นายประสิทธิชัย  นิลศิริ
12. นางสาวมณฑิตา  พระอามาตร์
13. นายรัชต์วุทธ์  ชัยประสิทธิกุล
14. นายวิทวัส  ภาวงศ์
15. นายสันติภาพ  ฉวีนิรมล
16. นายสิทธิพงษ์  ศิลาวงศ์
17. นายอุดมโชค  สันติธรรมากร
18. นางสาวเพียงรวี  ฉิมพาลี
19. นายเศรษฐศาสตรา  จารุเดชา
20. นางสาวโสริตตา  อินทร์ชู
 
1. นางสำเภา  สรรพคุณยา
2. นายนิกร  กฤตยาวสุกุล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุทัตตา  ชนชิต
 
1. นายสมาน  บุบผา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายสุธิวัฒน์  อาทร
 
1. นางละเอียด  เจริญสุข
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เอมเจริญ
2. เด็กชายอโนชา  อยู่อินทร์
 
1. นางละเอียด  เจริญสุข
2. นางพัชรีย์  แสงสมบุญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายปริญญา  พิทักราษฎร์
2. นางสาวพรพิมล  กางวิถี
 
1. นางละเอียด  เจริญสุข
2. นางพัชรีย์  แสงสมบุญ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชไมพร  หิรัญเกื้อ
2. นางสาวนัฐธิชา  โพธิ์งาม
3. นางสาวนัฐวรรณ  ซุนซัว
4. นางสาวปาลิตา  อ่อนน้อม
5. นางสาวพัชรพร  คำพุฒธา
6. นางสาวสิราวรรณ  ใจฉลาด
7. นางสาวสุพรรษา  เขตตะขบ
8. นางสาวอภิสรา  เรืองนาม
9. นางสาวเบญจวรรณ  ทวีวุฒิ
10. นางสาวเพชรไพลิน  ผุดผ่อง
 
1. นายธนเทพ  เนื่องศรี
2. นางละเอียด  เจริญสุข
3. นายสมาน  บุบผา
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงญานี  อุ่นกุดเชือก
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  รักไร่
4. เด็กหญิงณัฐรัตน์  เถื่อนถ้ำแก้ว
5. เด็กหญิงปรายฟ้า  สง่างาม
6. เด็กหญิงปิยพร  คำมี
7. เด็กหญิงพรพรรณ  จันทร์บุญแย้ม
8. เด็กหญิงพัทธวรรณ  เที่ยงตรง
9. เด็กหญิงภิชาดา  ปุยพันธ์
10. เด็กหญิงยุวเรศ  สาอุบล
11. เด็กหญิงวิรมณ  เที่ยงตรง
12. เด็กหญิงอรทัย  งามวงษ์
13. เด็กหญิงอัจจิมา  ธงชัย
14. เด็กหญิงอารียา  จันทร์เทพา
15. เด็กหญิงโชติกา  ดอนมอญ
 
1. นายอาทิตย์  จูรกรรณ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายสิรภพ  จิรแพศยสุข
2. เด็กหญิงอารยา  ถนอมตน
 
1. นายสืบ  แตงบุตร
2. ดร.สุมาลี  ศรีสม
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายศรัณย์  สุขปลั่ง
2. นางสาวสุจินดา  ไผ่สมบูรณ์
 
1. ดร.สุมาลี  ศรีสม
2. นายกิจประชา  อู่พิทักษ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  จรรัตน์
 
1. นายจำลอง  สมไทย
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  ยี่โต๊ะ
 
1. นายปรีชญา  แสงอุทัย
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธเนศ  ว่องนุกูลสวัสดิ์
 
1. นายอมร  ดีช่วย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายไพจิต  จันทร์มา
 
1. นายจำลอง  สมไทย
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ค้ำชู
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา  มาแสง
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายอดุลย์  จอมโชติ
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวระชา  ลาภเงิน
 
1. นายชาญไชย  ใจน้อม
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แผ้วสาวน้อย
2. เด็กหญิงพัชราพร  หนามดี
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
2. นางนันทิดา   เกาะกลาง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  ทองขัติ
 
1. นายชาญไชย  ใจน้อม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นายคณิศร  ตราชู
 
1. นางสาวศรีเมขลา  แย้มกลิ่น
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายกรกต  ไพเราะ
2. เด็กชายกำพล  วิเศษกุล
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จันสรา
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
2. นางสาวพิราพรรณ  แสงเย็นยิ่ง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายวิชิต  บุญเวช
2. นายอนุชา  อินทร์แก้ว
3. นายอภิสิทธ์  ชฎาแก้ว
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
2. นางอัมพวัน  หยิมกระโทก
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายธนิสร  ธรรมศรี
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายสมชาย  ต้นสุวรรณ
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายพีรพล  เทพบุรี
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 98.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวอภิญญา  เพียเพ็งต้น
 
1. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 96.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายศุภกิจ  พุ่มจำปา
 
1. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงสุจีรา  พากเพียรทรัพย์
 
1. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวนราภรณ์  อารีมิตร
 
1. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายบุญเลิศ  งามทองหล่อ
 
1. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายพงษ์ศธร  มิ่งไชย
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทรายแก้ว
 
1. นายอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมทรัพย์
2. นายประไณย  บุญชู
3. นางสาววรรณพร  ถอยกระโทก
4. เด็กชายศุภกิจ  พุ่มจำปา
5. เด็กหญิงสุจีรา  พากเพียรทรัพย์
6. เด็กหญิงสุพัตรา  หมายทรัพย์
7. นางสาวอภิญญา  เพียเพ็งต้น
8. นายอภิเดช  รู้อยู่
 
1. นายปริญญา  กล้าผจัญ
2. นางสาวธีรภรณ์  ธนารักษ์
3. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เสนสาร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  นิสิทธิชัย
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทาสร้าง
4. เด็กหญิงชลิดา  ปุรีสพันธุ์
5. เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมทรัพย์
6. นางสาวนราภรณ์  อารีมิตร
7. นายบุญเลิศ  งามทองหล่อ
8. นายประไณย  บุญชู
9. เด็กชายปวริศ  ตรีกุล
10. นายวศิน  แสงสุระเดช
11. เด็กชายศุภกิจ  พุ่มจำปา
12. เด็กหญิงสุฑามาศ  ผลาหาญ
13. นางสาวสโรชา  เทียนจันทร์
14. เด็กชายอภิสร  สวนศรี
15. นายอภิเดช  รู้อยู่
 
1. นายปริญญา  กล้าผจัญ
2. นางสาวธีรภรณ์  ธนารักษ์
3. นายพากเพียร  โตอินทร์
4. นายอมร  ดีช่วย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายฐาปนพงศ์  จันทร์สุข
2. เด็กชายนพคุณ  เขียวฉอ้อน
3. นายพิทยา  รักษา
4. นายศิวพงษ์  ทมโคตร
5. เด็กหญิงอภัสรา  ทูคำมี
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
2. นายทรัพย์สมบูรณ์  มหาเมฆ
3. นายอมร  ดีช่วย
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายคุณานนต์  หมันเทศมัน
2. นายจิรเวช  สวัสดิ์สันติสุข
3. นายทักษ์  ทับทิมอ่อน
4. นายธวัชชัย  จันทร์แจ่ม
5. นายสุปัญญา  มะริเกตุ
6. นายอานุภาพ  อัมพุชินีวรรณ
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
2. นายทรัพย์สมบูรณ์  มหาเมฆ
3. นางสาวธีรภรณ์  ธนารักษ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวกัลญารัตน์  นามจำปา
2. นางสาวจันทิมา  ต้นแพง
3. นางสาวจิตตยาพร  สุขศรี
4. เด็กชายชินศักดิ์  จิตรตรง
5. นางสาวชินาภา  คงกระพันธ์
6. เด็กชายณรงค์เดช  วิศวามิตร
7. นางสาวณัฐกานต์  แสนบุญเรือม
8. นายณัฐวุฒิ  ฉายวัฒนะ
9. เด็กชายดาบชัยณรงค์  ชัยแสงฤทธิ์
10. นางสาวทิพรัตน์  โคตะระ
11. นางสาวน้ำเพชร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
12. นางสาวประภัสสร  ทองอยู่
13. เด็กชายปราชญา  ศุภวัฒน์
14. นายปัญญา  กิตติโทวงษ์
15. นายพรภัทร  นิลเทพี
16. นางสาวพิชญา  ชิ้นอ่อน
17. นางสาวพิมพ์ชนก  วงษ์พล
18. นางสาวพีรดา  มูลคำ
19. นางสาวภัคจิรา  การบรรจง
20. นางสาวภาณุมาศ  เกษมศรี
21. นางสาวมุฑิตา  นาควิจิตร
22. นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีสุข
23. นางสาวลัคณา  สร้อยพรมราช
24. นายวชิรวิชญ์  ทรัพย์อเนก
25. นายวิชาวัฒน์  บุดดาบุญ
26. นายวิสุทธิศักดิ์  ตุ้มเพ็ชร
27. นางสาววิไลภรณ์  อร่าม
28. เด็กชายวีรชน  รัสมี
29. นายศรุต  ทิพย์สุวรรณ
30. นางสาวสุชานาถ  สุขใส
31. นางสาวสุพัตรา  สินธุ์สุพรร
32. เด็กหญิงอภัสรา  ทูคำมี
33. นางสาวอภิริยา  ทันพุทธ
34. นายอิศเรฎ  พูลพินิจ
35. นางสาวเจนจิรา  สุวรรณภูมิ
36. นายไตรรัตน์  กฤษณา
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
2. นายทรัพย์สมบูรณ์  มหาเมฆ
3. นายปริญญา  กล้าผจัญ
4. นางสาวธีรภรณ์  ธนารักษ์
5. นายพากเพียร  โตอินทร์
6. นางสมพร  เสาะการ
7. นายอมร  ดีช่วย
8. นายจินดา  กิมกูล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายจารุกิตติ์  สุขพันธ์
2. นางสาวจิตตมาศ  วรรณะ
3. นางสาวจิตราภา  คำดำ
4. นายจีรศักดิ์  โตแก่น
5. นางสาวชมพูนุท  แซ่เบ๊
6. นางสาวชุณากร  พนมบวน
7. นางสาวณัฐกานต์  ลัทธิวรรณ
8. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สระโต
9. นางสาวธิดารัตน์  ศรีสวัสดิ์
10. นายธีรวัฒน์  ระนาดไพสงค์
11. เด็กหญิงนภัสสร  นวนคำ
12. นางสาวนันทิกานต์  กูลกิจ
13. นางสาวบุษกร  สิทธิวงษ์
14. นายปรมัท  เปรมกมล
15. นายปริญญา  เนื่องศรี
16. นายพงศธร  ร่มโพธิ์
17. นายพฤทธ์  รัตนรักษ์
18. นางสาวพัชรีภรณ์  สินนาค
19. เด็กหญิงพัทธวรรณ  ศรีสวัสดิ์
20. นางสาวพิมสุวรรณ  น้ำทรัพย์
21. เด็กหญิงภัทรภรณ์  มูลอ่อน
22. นางสาวมณฑาพร  คำชื่น
23. นางสาวยุวธิดา  ศิริภัย
24. นางสาวรัตนมน  ศรีชูวงศ์
25. เด็กหญิงสุทธิดา  เกตุเอี่ยม
26. นางสาวสุธาทิพย์  อาษางาม
27. เด็กหญิงสุนิสา  บุญสิทธิ
28. นายสุริยันต์  ช่างแกะ
29. เด็กหญิงสุริยากรณ์  ไพรพล
30. เด็กหญิงสุวรรณา  นึกถึง
31. นายอนรรฆ  คล้ายบุรี
32. นายอภิสิทธิ์  สีกาแก้ว
33. นายอมรเทพ  บุญมี
34. เด็กหญิงอริษา  เอี่ยมศรี
35. นายเจษฎากร  จันทร์กระจ่าง
36. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุวรรณบุปผา
37. นางสาวเพชรไพริน  ผุดผ่อง
38. นางสาวเมธิยา  แสวงดี
39. เด็กชายเอกรัฐ  ขุนศรี
40. นางสาวไพริน  ศรีผ่อง
 
1. นายธณัฐ์ยศ  ถกลประจักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  สามารถ
3. นางจารุณี  นิยมวิทยพันธ์
4. นางเสาวลักษณ์  ชาบาง
5. นางรัตนาภรณ์  สามารถ
6. นายอาทิตย์  แซ่ตัน
7. สิบเอกสิทธิชัย  คำเอก
8. สิบเอกกัมปนาท  เมฆดำรงศรี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กชายสุรวุฒิ  ชารัมย์
 
1. นางสาวกัลยาภรณ์  น้ำแก้ว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายศุภกิตติ์  อารี
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงวาสิณี  อะวะดี
 
1. นายศักรินทร์  ใหญ่เลิศ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวประภัสสร  ทองอยู่
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายณัฐวร  ชุนหภัทรกุล
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายกิตติศักดิ์  ตันกูล
 
1. นายประยุทธศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงอภัสรา  ทูคำมี
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวพรน้ำฝน  อยู่เจริญ
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายวสุพล  วนาปกรณ์
 
1. นายประยุทธศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  วรินทร์พรชัย
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวณัชฌิตา  รุจาคม
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายภุมวาร   ชาญณรงค์
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายไตรรัตน์  กฤษณา
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  กัลยา
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายจตุวัฒนา   ฉลองเนตรสดใส
2. เด็กหญิงชเนตรี  กลมแมน
3. เด็กชายธเนศวร์  บูชาเทียน
4. เด็กชายพุฒิพงษ์  จ้อยกุล
5. เด็กชายภานุพงศ์  ลาย
6. เด็กหญิงวรรณภา  ภูษา
7. เด็กหญิงวันวิสาห์  นิ่มนวล
8. เด็กหญิงสุชาดา  ผลบุญ
9. เด็กชายเกียรติยศ  คงเส็ง
10. เด็กหญิงโสพิศตา  วิลาศสุราสังวาลย์
 
1. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
2. นายจำลอง  สมไทย
3. นางสุจิตรา  วันทะนะ
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวชลิตา  น้อยสุภาพ
2. นายณฐพรรษ  สุขศรี
3. นายธนพล  แสงทอง
4. นางสาวพรญาณี  พลอยศิริ
5. นางสาวพฤกษา  บุญชด
6. นายภานุวัฒน์  งามเจริญ
7. นางสาวลัดดาวรรณ  แซ่คู
8. นายศุุภกิตติ์  ทองหล่อ
9. นายสรณัฐ  ดีสวัสดิ์
10. นางสาวสิริรัตนา  เกตุแก้ว
 
1. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
2. นางสุจิตรา  วันทะนะ
3. นายปรีชญา  แสงอุทัย
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุดง
2. เด็กหญิงกานต์ทิตา  บุุญบำรุง
3. เด็กหญิงณัฐริกา  คู้ลำพันธุ์
4. เด็กหญิงนริศรา  เอี่ยมสุข
5. เด็กหญิงภัชร  จุฑาเกตุ
6. เด็กหญิงมนต์นภา  เจริญรุ่ง
7. เด็กหญิงสโรชา  ใจบุญ
8. เด็กหญิงอภิชญา  บุญอุไร
 
1. นางกาญจนา  ก้อนสันทัด
2. นายพิเชษฐ์  ปิ่นเกิด
3. นายบำรุง  เรืองโรจน์
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวขวัญสุดา  ดวงศรี
2. นางสาวจันทรา  สร้อยระย้า
3. นางสาวนีรชา  วังเย็น
4. นางสาวนีรภา  วังเย็น
5. นางสาวมนภรณ์  ดอนมอญ
6. นางสาวสุณิสา  เปี่ยมปลื้ม
 
1. นางเอื้อมพร  ใจชื้น
2. นางสาวคำกรอง  พลเรียบ
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกนกชัย  เกาะมะไฟ
2. เด็กหญิงกัลยา  หนูเข็ม
3. เด็กหญิงจันทร์รุ่ง  เรืองทอง
4. เด็กหญิงจิราพร  ไพรสันเทียะ
5. เด็กชายณัฐพงษ์  สุราฤทธิ์
6. เด็กหญิงตะวันฉาย  แสนมุง
7. เด็กชายทนงศักดิ์  ขุนทอง
8. เด็กชายธีระวัฒน์  ศรีพุทธา
9. เด็กหญิงนรมน  สมสุข
10. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พุทธรักษา
11. เด็กหญิงรจนา  สุมรรคา
12. เด็กหญิงวนิชา  พิมพ์แก้ว
13. เด็กหญิงวิสสุตา  เดชสุภา
14. เด็กหญิงสุพรรษา  กางวิถี
15. เด็กชายอนุรักษ์  เคยอาษา
16. เด็กหญิงเพชรไพลิน  น้ำทรัพย์
 
1. นางกาญจนา  ก้อนสันทัด
2. นายพิเชษฐ์  ปิ่นเกิด
3. นายบำรุง  เรืองโรจน์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายชัยธวัช  รังสรรค์
2. นายชาญเดช  เชื้อสี
3. นายฐิติพงศ์  งามวงษ์
4. นางสาวณัฐภรณ์  แซ่แต้
5. นายธนันชัย  นฤทัย
6. นางสาวธีรารัตน์  สุวทิตย์
7. นางสาวนฤมล  มาราศรี
8. นางสาวนิตยา  อารุณ
9. นายปฏิภาณ  แสงรักษ์
10. นายปิยวัฒน์  กำลังพันธ์
11. นายวชิรวิทย์  จักรเจริญพรชัย
12. นางสาววัชราภรณ์  รอดเลิศ
13. นายสกาย  วรรณวรรค
14. นางสาวสัณห์สิตา  ณัฏฐาทัศน์
15. นายสิทธิศักดิ์  พรมมา
16. นายอิทธิ  พุกยอด
 
1. ดร.ภควัต  ปิดตาทะโน
2. นางสาวมุมีนะ  รัตนทิชาพร
3. นายพีรพล  ปากกะพอก
4. นางดรุณี  กัปตัน
5. นางวัลภา  ซื่อตรง
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายก้องเกียรติ  ทาชมภู
2. นางสาวจิราพรรณ  หลำพุก
3. นายชัยรัตน์  ศรีคำ
4. นางสาวนพวรรณ  เอี่ยมเจริญ
5. นายวราทิต  งามแสง
 
1. นางสุจิตรา  วันทะนะ
2. นางสาวศิรินนภา  แจ่มเจริญ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงรัชนิฎา  สโมสร
 
1. นางสาวคัคนางค์  กิจไพบูลย์สมบัติ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายปรเมศวร์  ประเสริฐพงษ์
 
1. นายวิทยา  ถิระสัตย์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงคุณาวัล  วงษ์พึ่งตน
 
1. นางธานี  พระชาติ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายอภิสิทธิ์  วังเหลิม
 
1. นางศักดิ์ศรี  เนตรหาญ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงณัฐฐา  ม่วงนาค
 
1. นางสาวพัชรศรี  ศรีมานพ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวสุวิมล  ทองชิตร
 
1. นางภาวนา  หวังวิชา
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงคริสน่า  ลาร์ดิซาบัล
 
1. นางอัญชนา  มุกดาหาญ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายปฐมพร  สีหราช
 
1. นางวรนุช  สัตยวงศ์ทิพย์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกุสุมา   ศรีสุข
2. เด็กหญิงฉัตรฐริกา  กองคำ
3. เด็กชายธนากร  แก้วลังกา
4. เด็กหญิงมัลลิกา  อุ่นคำ
5. เด็กชายสุรพัศ  สิทธิมงคล
 
1. นางสาวจันทราภา  เทศธรรม
2. นางสาวปัศณี  เทียบไธสง
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชุติมา  พันธ์จึงเจริญ
2. นายปฏิภาณ  สิทธิบูรณ์
3. นางสาวปาลิตา  แก้วอมร
4. นางสาวอาทิตยา  ประสาน
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ราชวงศ์ษา
 
1. นายพรทวี  สีเคน
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  สบายกาย
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวชุติมา  มั่นคง
 
1. นางสาวสุวรา  ทาทิตย์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กชายอัมรินทร์  คงสวัสดิ์
 
1. MissYe Yuan  Hua
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวพัชรินทร์  พรหมบุตร
 
1. MissDuan Xiao  Han
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  โพธิ
 
1. นางขวัญใจ  กองศักดา
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวกาญจนาพร  ภู่เจริญ
 
1. นางขวัญใจ  กองศักดา
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจรรยพร  ปิ่นเกิด
2. เด็กหญิงธนกานต์  ใสประเสริฐ
 
1. นางอารี  วีระจิตต์
2. นางสาวปัศณี  เทียบไธสง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวณัฏฐวิตรา  แสงจ้า
2. นางสาวอัลิปรียา  แซ่แต้
 
1. นางเฉลิมขวัญ  สุขีโมกข์
2. นายรัฐพงศ์   สีแสด
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ดอนทอง
2. เด็กชายณัฐกานต์  ทูเกาะพลุก
3. เด็กชายณัฐวัตร  ดวงดี
4. เด็กชายมนตรี  วงษ์ภักดี
5. เด็กชายวิคม  สีดาชมภู
6. เด็กชายสราวุธ  ดีไร่
7. เด็กชายสุรชัย  อุบลเขียว
8. เด็กชายเอกนรินทร์  ธรรมจินดา
 
1. นายทวีศักดิ์  หยิมกระโทก
2. นางอัมพวัน  หยิมกระโทก
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายกัญจน์  โฉมยงค์
2. นายชนกานต์  ศรีเอียด
3. นายชรัส  จีนสลุต
4. นางสาวชลธิรศน์  มั่งคั่ง
5. นางสาวพิชามญช์  บุญญาธิวาสนะ
6. นายสุภัทร  วงศ์คฤโฆษ
7. นายอธิบดี  กัลยา
8. นางสาวอมรแก้ว  หน่องพงษ์
9. นายอิทธิศักดิ์  ช่วงโชติ
10. นางสาวเกษรา  รอดภู่
 
1. นายมณฑล  โหระโช
2. นางสาวศิราภรณ์  วงษ์สุวรรณ์
3. นางสาวสุภาพร  พงษ์ลุน
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงขวัญนภา  แลพวง
2. เด็กชายธีรพล  ระวังภัย
3. นางสาวปติมากร  แก้วกูล
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เขียนเวท
5. เด็กหญิงเปรมกมล  พิมูลชาติ
 
1. นางวาสนา  บุบผา
2. นางณัชชา  ทาวิลาศ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกมลวรรณ   เชิงเขา
2. นางสาวกัญญารัตน์  พิมพ์เกษม
3. นายธนะวันต์  เจดีย์
4. นายประทีป  สุกใส
5. นายวราวุฒิ  มาลาเพศ
 
1. นางวาสนา  บุบผา
2. นางรัตนาภรณ์  สามารถ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงประทุมพร  แก้วศรี
2. เด็กหญิงลักษมณ  จันทคนธุ์
3. เด็กหญิงวริศรา  อ่อนน้อม
 
1. นางนิทรา  ด่านศิริชัยสวัสดิ์
2. นางบุญทิพา  ภู่เนตร
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายปริญญา  มารวย
2. นางสาวภัทราวดี  ดอนมอญ
3. นายศักดิ์สิทธิ์  ทาว
 
1. นางนิทรา  ด่านศิริชัยสวัสดิ์
2. นางบุญทิพา  ภู่เนตร
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงกชกร  ศิริโสดา
2. เด็กหญิงธารารัตน์  คงใจ
3. เด็กหญิงศุภธิดา  มานะต่อ
 
1. นางสมรัตน์  มะกอกเดิม
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวชนิดาภา  กางพริ้ง
2. นางสาวศุทาวรรณ์  สุมาลย์
3. นางสาวเจนจิรา  ไพเราะ
 
1. นางสมรัตน์  มะกอกเดิม
2. นางลำใย  กันหาพันธ์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วศรีนวม
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  โรตมนันทกฤต
 
1. นางสุดารัตน์  มณีรุ้ง
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กชายกฤษฎา  แสงตา
2. เด็กหญิงวรรณรี  จันทนา
 
1. นายอนุรักษ์  ภู่เนตร
2. นางสาวอภิญญา  ยินดียม
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายกฤษฏา  จันทร์เชื้อ
2. นายหฤษฎ์  คล้อยตามวงษ์
 
1. นายอนุรักษ์  ภู่เนตร
2. นางสาวอภิญญา  ยินดียม
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กชายศักดา  พลชัย
2. เด็กชายสถาพร  อินทร์ประสิทธิ์
 
1. นายอนุรักษ์  ภู่เนตร
2. นางสาวอภิญญา  ยินดียม
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายธีรพล  บุญรัตน์
2. นายอธิวัฒน์  โพธิ์แพทย์
 
1. นางสาวสมปอง  โกซิน
2. นางสาวจุฑารัตน์  นพวิง
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพฤกษพร  พุทธพิพิศ
2. เด็กหญิงวริศรา  พรมภาพ
 
1. นางสาวศิริพร  หลีกชั่ว
2. นางอนพัทย์  หรีรักษ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปิ่นเพ็ชร
2. เด็กชายธนวัฒน์  พันธ์ทา
 
1. นายอนุรักษ์  ภู่เนตร
2. นางสาวอภิญญา  ยินดียม
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงณิชชา  สกุลสีหนาท
2. เด็กหญิงเกศสุดา  ประมวลรัตน์
 
1. นายธวัชชัย  วอนศรี
2. นางสาวจุฑารัตน์  นพวิง
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายกัมพล  ชูศรี
2. นายณัฐวุฒิ  โรจน์จันทร์
 
1. นายธวัชชัย  วอนศรี
2. นางสาวจุฑารัตน์  นพวิง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวน้ำฝน  คำปลิว
2. นายพีรวัช  ท่าประเสริฐ
 
1. นายวิโรจน์  แสงสุรเดช
2. นางสาวจุฑารัตน์  นพวิง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายกมนณพ  อรุณรัตน์
2. นายกฤษฎา  สุขมา
 
1. นายวีระศักดิ์  วงศ์ถาวรพินิจ
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วคำพัน
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำวงษ์
3. เด็กหญิงธารินี  คนทัศน์
 
1. นายไพรัช  สุขมูล
2. นางสาวสมปอง  โกซิน
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายกฤษฏา  วิรุณราช
2. นางสาวกัลยา  ภูเกต
3. นางสาวจิตรามาศ  วันทะนะ
 
1. นางสาวสมปอง  โกซิน
2. นายไพรัช  สุขมูล
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. นางสาวจิดาภา  พึ่งพิมาย
2. นายวรากร  ล้อมจิตร
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ยอดขวัญ
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายวัฒนะ  จันสรา
2. เด็กชายวันยาว  ยะซุน
3. เด็กชายศรราม  ศิลาชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  บุญโต
2. นางสาวจิราพรรณ  โอชารส
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายรุ่งเรือง  กายลิทธิ์
2. นายอัมฤทธิ์  เล่สิงห์
3. นายแสงทอง  บูระทิศ
 
1. นายมนตรี  พุทธิเมธากุล
2. นางวัชรี  พุทธิเมธากุล
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  นงค์พยัคฆ์
2. เด็กหญิงจารุกัญญ์  เชื้อเจริญ
3. เด็กชายวัชรัสร์  ป้อมเฮง
 
1. นางสาวรัชฎา  ต่างภาษา
2. นางสาวดนิตา  บุญทิพย์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวกันริกา  จุระกรรณ์
2. นางสาวกุลธิดา  ทรายคำ
3. นางสาวนภาพร  คชวงษ์
 
1. นางสาวรัชฎา  ต่างภาษา
2. นางสาวดนิตา  บุญทิพย์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปทุมวดี  แสงจ้า
2. เด็กหญิงภัทราภร  กุลธรรม
3. เด็กหญิงศิริมา  จูมจันดา
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เมืองศิริ
5. เด็กหญิงสุภานัน  สิทธิปลื้ม
6. เด็กหญิงโสรยา  โพธิ์ลังกา
 
1. นางสมบูรณ์  อยู่ประสพโชค
2. นางอนพัทย์  หรีรักษ์
3. นางอุสมา  สหะวิริยะกุล
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายชัยวัฒน์  ราชวงค์
2. นายณัฐวุฒิ  พันธุ์โพธิ์ทอง
3. นางสาวพรชนิตา  กลมเกลี้ยง
4. นางสาวพรพิมล  เสงี่ยมวงศ์
5. นางสาวรัตนมณี  จาดเปรม
6. นางสาวเสาวลักษณ์  สืบวงษ์
 
1. นางสาวสายสมร  มิตรยง
2. นางสาวนิตยา  ฉัตรสูงเนิน
3. นางประเสริฐ  ปลั่งประมูล
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. เด็กหญิงจิตตินันท์  สายพนัส
2. เด็กหญิงปัทมพร  นกอยู่
3. เด็กหญิงอรณีย์  หลงสิงห์
 
1. นางฐนิตา  นกอยู่
2. นางฉวีวรรณ  ภูผา
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาววารีย์  ไพเราะ
2. นางสาวอินทิรา  สัตย์ซื่อ
3. นางสาวเยาวเรศ  โพธิ์สอน
 
1. นางฐนิตา  นกอยู่
2. นางรัตนา  ตั้งฐิติพงศ์สกุล
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายคมสัน  ทองศรี
2. เด็กหญิงประภัทสร  เข้าครอง
3. เด็กชายสยาม  ทูคำมี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์  สหะวิริยะสกุล
2. นางอุษมา  สหะวิริยะสกุล
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจุฬาทิพย์  ทองศรี
2. นางสาวปาริฉัตร  ชาญธนู
3. นางสาวสุนิษา  เกาะมะไฟ
 
1. นายทวี  มัยตรีเดช
2. นายบำรุง  วนิชชากร
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ศรีสงคราม
2. เด็กหญิงรัตติกาล  แก้วสุขใส
3. เด็กหญิงสุวิณี  ศรีไพรวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  บุญโต
2. นางสาวจิราพรรณ  โอชารส
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวกานต์ชนิต  หมายดี
2. นางสาวมยุรา  ชุมพาลี
3. นางสาวเบญจรัตน์  บางกุ้ง
 
1. นางสุรีย์   เมืองทอง
2. นางวิบูลย์ศรี  วรสูตร
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เทียนเรียว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สีลาทอน
3. เด็กหญิงธิดาญา  การะเกตุ
 
1. นางสุรีย์   เมืองทอง
2. นางวิบูลย์ศรี  วรสูตร
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1. นางสาวขวัญฤดี  ศิริรินโท
2. นายวรวุฒิ  ใหญ่ลา
3. นางสาวเบญจรัตน์  ประกอบกิจ
 
1. นางสุมาลี  บุญเคลิ้ม
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นางสาวปิยะภรณ์  ทุมฝ้าย
2. นางสาวสุกัญญา  มิ่งจิตร
3. นางสาวสุกัญญา  บุญแก้ว
 
1. นางจินตณัญญา  เมตตา
2. นางสาวดนิตา  บุญทิพย์
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายทิวา  วีระพัสดุ
 
1. นางสุภาพร  วงษ์ดารา
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายชุดชนะ  อินทแพทย์
2. นายบุญทวี  ดารักษ์
3. นางสาวรวินท์นิภา  ไชยพานิชย์
 
1. นางสุภาพร  วงษ์ดารา
2. นางนงเยาว์  รักษาถ้อย
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสุรชัย  วงษ์เพียะ
 
1. นางสุภาพร  วงษ์ดารา
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายสมพงษ์  เข็มมา
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
157 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวรุ่งนภา  ขยันคิด
2. เด็กชายไตรภพ  นึกธรรม
 
1. นางสุภาพร  วงษ์ดารา
2. นางนงเยาว์  รักษาถ้อย