หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ พูนบำนาญโรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ นาแรมงามโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาส กิตติพงศ์พิทยาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกนกรดา สกินงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวยุพา สมสมัยโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางจารุวรรณ พูนบำนาญโรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ นาแรมงามโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาส กิตติพงศ์พิทยาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกนกลดา สกิมงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวยุพา สมสมัยโรงเรียนวังตะเคียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางวรรณา กระแจะจันทร์โรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอำไพ แก้วโสนดโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรี หัดเจริญโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอภิญญา ทาสีขาวโรงเรียนวังตะเคียนวิทยากรรมการ
5. นายประมวล นาสมรูปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ กิตติพงศ์พิทยาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์มาดา พฤทธิวัฒน์กุลโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ เกินสอนโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรมศร จันทร์เถื่อนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสุนิดา จันทร์เทศโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวหทัยรัตน์ ไพโรจน์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุลักขณา บุญรักษาโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ชาญวิเศษโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางประกาย ทวีสุขโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นายนพเก้า คุณธรรมอนันต์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวหทัยรัตน์ ไพโรจน์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุลักขณา บุญรักษาโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ชาญวิเศษโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางประกาย ทวีสุขโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นายนพเก้า คุณธรรมอนันต์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายศึกษาศาสตร์ อาจิณกิจโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำพานนท์โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางพรจิตต์ กาศสมบูรณ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางจิตรา น้อมชอบโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ จรัสเนตินันท์โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายศึกษาศาสตร์ อาจิณกิจโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ คำพานนท์โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางพรจิตต์ กาศสมบูรณ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางจิตรา น้อมชอบโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ จรัสเนตินันท์โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ตั้งทรงจิตรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายอภัย สืบไทยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา ทาโสมโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายสุรพงษ์ วีระพงษ์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นายปัญญาวิทย์ แจ่มกระจ่างโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายวันชัย ตั้งทรงจิตรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายอภัย สืบไทยโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา ทาโสมโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายสุรพงษ์ วีระพงษ์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นายปัญญาวิทย์ แจ่มกระจ่างโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศมวรรธก์ อาทิเวชโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสารภี ภู่ประสมโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐชยสธร ธีวากรณ์วิชภาสโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางสาวประภาพร ปัจจัยโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
5. นางสาวญาณิศา ประสารวงศ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวนันทิยา ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
7. นางสาวพัชรรัตน หิรัญรัตนชัยโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
8. นางสาวกนกอร ชาหอมโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
9. นางฉวีวรรณ ภูผาโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนภาพร พีระตานนท์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวารี เมตรพรมราชโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางศิวพร เครือแจ้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางอำพรรัตน์ ไชยวุฒิโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรำไพพรรณ ฉวีนิรมลโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
6. นางจีรนันท์ สีนอกโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
7. นายพงศ์พัชร โชติธรรมโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
8. นางผาสุข ฟูตระกูลโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
9. นางผึ้งทิพย์ สอนเมืองโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางวิษารินทร์ หมื่นรัตน์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสาวพัดธา บุญหารโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการ
3. นางสาววารุณี พลพฤกษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวศุภาวดี แซ่เตียวโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางอนงค์ จันดีดาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทพร สังอรดีโรงเรียนศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางสาวแก้วตา พึ่งตนเองโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายโสรัฐ ขันติกุลโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางจารุวรรณ วงศ์คำพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญเทียมโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายอนุชาติ จงรักโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางเกษราภรณ์ ครองกายโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายจารึก สุทินโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นายกันพิเชฐษ์ มลิเกตุโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัตนา เกิดคงโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางกอบแก้ว พึ่งตนเองโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิทูร ไชยพงษ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางอำพันธ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ กบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายศิริชัย พันธุ์กิติยะโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์กรรมการ
5. นางศรีวิบุลย์ สุทินโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางอำพร ดีช่วยโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายภิเฌฒ พรหมเหลืองโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ล่องคลองโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางภัครดา อินเที่ยงโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
5. นายสุริยา สุวรรณรัตน์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ บัวตูมโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางนริศรา เชยบุบผาโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ล่องคลองโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววิลาสินี ชูเชิดโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ซายอโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเสถียร ตระกูลเกียรติโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ สังขะวินิจโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ม่วงแดงโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมนึก ทับทิมโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเบ็ญจวัลย์ กิจธัญญะสัมพันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวสุชาดา บริโภคโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวนพวรรณ อ่อนจินลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ กบินทร์บุรีกรรมการ
8. นางสาวยุดารัตน์ เพ็ชร์รุ่งโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
9. นายธนากรณ์ บุญเพ็งโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ ชุ่มจิตต์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายเสรีนันท์ สรรเพ็ชรโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา วุฒิยาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ กบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวธัญญา แนวดงโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายสมชาติ ราชสันเทียะโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
6. นางธิดารัตน์ ทวีญาติโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
7. นางสาวกันยา พุ่มพวงโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
8. นางสาวศรินนา ยัญญะจันทร์โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ชุ่มจิตต์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางยุพดี แดงงามโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางสาวบุศรินทร์ ชื่นชมโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
4. นางสาวนภัสสร ศรีสุนทรโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
5. นางสาวทัชนชาร น้ำกระจายโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวรสริน พุ่มอินทร์โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถกรรมการ
7. นายกวิน อินทะโรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถกรรมการ
8. นางจริยา หวันทาโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุดารัตน์ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
10. นางอรพิน สุขสวัสดิ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
11. นางสราญรมย์ ยิ่งสุขโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
12. นางผงทิพย์ ศรีสมพรโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
13. นางสาวคชาภรณ์ ฉายวัฒนะโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัยกรรมการ
14. นางสาวแจ่มศรี ไชยสอาดโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
15. นางสาวกนกวรรณ ตรีเดชาโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายศรัณยู ศรีสมพรโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญจมาศ โยธินทวีโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายมาโนช มั่งคงโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นายสุมานะ แนวดงโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวกัญญาวีร์ ทองสิงห์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
6. นางสุทธิจิตร หมั่นซ่อมโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
7. นายชัฏชยุต บุตรผาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางสาววาสนา ยะหัตตะโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุพนา จันทร์น้อยโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวนพรัตน์ สิงห์ธรรมโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
11. นางสาวธันย์ชนก โพธิ์ศรีโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
12. นายสมพร อุดมยิ่งโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
13. นายมนตรี ยิ่งสุขโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
14. นายศศิวัฒน์ เดชะโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
15. นางณัชชา เจริญสมบัติโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางแววเนตร คังคายะโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธนัชพร พันศรีโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวระพีพรรณ์ เหลือสืบชาติโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางสาวผัสพร จิตต์สวัสดิ์โรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
5. นางเพ็ญพัชร สีมาพลโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
6. นางสาวสรัญญา กมลภพโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
7. นางวัชรินทร์ ถนัดรบโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
8. นางนันทนา เวียงคำโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
9. นางจรัญญา พรตภณาพรโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา กิตติอุดมสุขโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ๒ "อดุลศาสนกิจศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ ทองทายโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางสุธรรมา กล่อมกลอยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗กรรมการ
4. นางสาวทิพยวัลย์ ศรีภักดีโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวจิดาภา ศรีมาพาโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
6. นางสาวสุภารัตน์ สุปินะโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
7. นางสาววชิลดา ตุเทพโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
8. นายชาญณรงค์ โยธาพันธุ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
9. นายศิระศาสตร์ มกรวานิชย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางพิมคนึง ปรางค์จันทร์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายแก้วตา แก้วลมูลโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
3. นายนัฐยา ประมวลทรัพย์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายชัยณรงค์ เดชโนนสังข์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
5. นายณัฐปภัสร์ ชัยวัฒนโชติโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
6. นายวรินนา บริรักษ์โรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกุลวดี ใจยืน โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นางมาลี ทรงเกตุกุล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ทิพยสุขโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิวิมล ภูมิแดงโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางศุภานัน จรตระการโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
4. นางนุชจรี เพลินไพศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นายเบญวรรณ ดุลนีย์ โรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
6. นายสุทธินันท์ จันทร์แวว โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
7. นางสาวรัชฎาพร บุตรจันทร์ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
8. นางธารีรัตน์ บุญครุฑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวจงจิตร วงษ์วรรณโรงเรียนศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญจพร ภูผา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางจงกล ขวัญกุล โรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
4. นางฐิติพร เผือกพิบูลย์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวไปรมา ราษฎร์เหนือ โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาววรินนา บริรักษ์ โรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
7. นางกรรณิการ์ นวลงามโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
8. นางสาวสุภาพร สุมะหิงพันธุ์ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
9. นางผ่องศรี ดีจริง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายทวี ราชอาษาโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางหทัยรัตน์ ชูจันทร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗กรรมการ
3. นางนงเยาว์ รักษาถ้อย โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง กรรมการ
4. นางสาวพรชัย ปิ่นเกิด โรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
5. นางสุชาลินีณ์ ด่านเจ้าแดงโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
6. นางมณทิพย์ พรหมสมบัติ โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางกัลยา เชี่ยวพานิช โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางสาวสุรพีร์ วงษ์อุดม โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวจรูญรัตน์ ทองอ่อน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิสันตรี รสดีโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสาวลักขณา เกตุสุวรรณโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวีรพล อินแก้ว โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางสาวพัชรี จิตรแม้น โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ คังคายะ โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางทองคำ จั่นเพชร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
7. นายอัฐพร เพียรกิจโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ วงษ์อุดมโรงเรียนศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางสมัย บ้านสร้างโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
3. นายปิติภูมิ บัวตูมโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางสาวกฤษกา กุหลาบ โรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
5. นายเทวินทร์ แดงพรหม โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
6. นางสาววลัยพร วชิรดุสิต โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
7. นางสาวชุตินันท์ ใจซื่อ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางจงจิตต์ พรรณาวรโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ รสดี โรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ เอกปัญญานุวัฒน์โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุนัยต์ พรมวิจิตร โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวมานัสวิณีย์ เวียงปฏิ โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา กันตรง โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ ยิ้มย่อง โรงเรียนเทศบาล ๔กรรมการ
3. นางอัมพวัน หยิมกระโทกโรงเรียนกรอกสมบูรณ์กรรมการ
4. นางอัจฉรา ถาวรคุณ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชนภรณ์ หวังสุขกลางโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายธานี บุบผาครโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย ฉายวัฒนะโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวินี เต้าวีรัตนกุลโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสมใจ แก้ววิเศษโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางสาวพนมลักษณ์ ขูปองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวบุญญารัสมิ์ จันทสิทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
6. นางสาวณัฏธนนิยา กรกุลศรีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสมหมาย ฉายวัฒนะโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวินี เต้าวีรัตนกุลโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสมใจ แก้ววิเศษโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางสาวพนมลักษณ์ ขูปองโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวบุญญารัสมิ์ จันทสิทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
6. นางสาวณัฏธนนิยา กรกุลศรีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางธันย์ชนก พรมภักดีโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช คงถาวรโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารกรรมการ
3. สิบเอกพชร ดีวังโพนโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ ครูสอนโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางละออง สุคลธาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
6. นางสาวสายฝน ทรัพย์สินโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวธันย์ชนก พรมภักดีโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช คงถาวรโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารกรรมการ
3. สิบเอกพชร ดีวังโพนโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ ครูสอนโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางละออง สุคลธาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
6. นางสาวสายฝน ทรัพย์สินโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวศิน บุญมาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายมณฑล โหระโชโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายสุดใจ ศรีบุญเรืองโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นายธนาวุธ นาคทัตโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางวิภา สังขภิญโญโรงเรียนมณีเสวตอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวปราณี เรืองนาโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวศิน บุญมาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายมณฑล โหระโชโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายสุดใจ ศรีบุญเรืองโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นายธนาวุธ นาคทัตโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางวิภา สังขภิญโญโรงเรียนมณีเสวตอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวปราณี เรืองนาโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางนวภรณ์ ฉายวัฒนะโรงเรียนมณีเสวตอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ทรงนวรัตน์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา พันธ์ธงไชยโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารกรรมการ
4. นางประภาพร สิงห์แก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางทุติยาภรณ์ ผิวคล้ำโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางนวภรณ์ ฉายวัฒนะโรงเรียนมณีเสวตอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ทรงนวรัตน์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา พันธ์ธงไชยโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารกรรมการ
4. นางประภาพร สิงห์แก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางทุติยาภรณ์ ผิวคล้ำโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกานดา รัตนวงษ์โรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ อาญาเมืองโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสุวนาถ ชมภูโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายสุนทร โมฆรัตน์โรงเรียนมณีเสวตอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ แฉกกระโทกโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสุกานดา รัตนวงษ์โรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ อาญาเมืองโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสุวนาถ ชมภูโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายสุนทร โมฆรัตน์โรงเรียนมณีเสวตอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ แฉกกระโทกโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ สิทธิมงคลครูข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา นาคะเสถียรครูข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางมณี บัวเผื่อนโรงเรียนวัดโคกอุดมกรรมการ
4. นายนิคม สังขันธ์ครูข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางนุสรา ชูศรีโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการ
6. นางพัชรีย์ แสงสมบุญโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางจารุวรรณ สิทธิมงคลครูข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา นาคะเสถียรครูข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางมณี บัวเผื่อนโรงเรียนวัดโคกอุดมกรรมการ
4. นายนิคม สังขันธ์ครูข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางนุสรา ชูศรีโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการ
6. นางพัชรีย์ แสงสมบุญโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวอัจฉราภรณ์ มูลเชื้อโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสาวปองขวัญ บินขุนทดโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสมใจ จันทสีโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
4. นางอรอุษา โรจน์วิทยาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวพรพิมล เพียลาโรงเรียนมณีเสวตอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายธนเทพ เนื่องศรีโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายชัยยงค์ ผ่องแผ้วโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ ปักกุลนันท์สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงชัย โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี บุญกุล โรงเรียนหทัยชาติกรรมการ
5. นายชาลินี กิจชัยเจริญ โรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
6. นายบุรรักษ์ ยามน้ำทรัพย์ โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
7. นายบุญฤทธิ์ ตระกูลธรรมชาติโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
8. นายฉัตรชัย บุญเสนาโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ศรีสมโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายชุมศักดิ์ เกตุเพ็ชร โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายวุฒิ กาญจนสุนทร โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายเลียม พนมชัย โรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
5. นางสาวสุภาพ ดิ้นสกุลโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ นาดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
7. นายศุภชัย จันเจียมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายนรินทร์ แพนลา โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
9. นางสาวมินตรา จันทร์ศรีเมืองโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี ศรีสมโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายชุมศักดิ์ เกตุเพ็ชรโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายวุฒิ กาญจนสุนทร โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นายเลียม พนมชัย โรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
5. นางสาวสุภาพ ดิ้นสกุลโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ นาดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
7. นายศุภชัย จันเจียมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายนรินทร์ แพนลาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
9. นางสาวมินตรา จันทร์ศรีเมืองโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายจำลอง สมไทยโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสุภัคลัทธิ์ บุญชัยเกียรติโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายพลาวัสถ์ อินอุ่นโชติโรงเรียนเทวรักษ์กรรมการ
4. นายเมืองเดช วิเศษโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
5. นายสมปอง มงค์คลสำโรงโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายจำลอง สมไทยโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสุภัคลัทธิ์ บุญชัยเกียรติโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายพลาวัสถ์ อินอุ่นโชติโรงเรียนเทวรักษ์กรรมการ
4. นายเมืองเดช วิเศษโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
5. นายสมปอง มงค์คลสำโรงโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพีรพล ปากกะพอกโรงเรียนศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ศรีรักษาโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายอมร ดีช่วยโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางสาวศรีเมขลา แย้มกลิ่นโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นายอาจินต์ ปรีชาโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายพีรพล ปากกะพอกโรงเรียนศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ศรีรักษาโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายอมร ดีช่วยโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางสาวศรีเมขลา แย้มกลิ่นโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นายอาจินต์ ปรีชาโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายจินดา กิมกูลโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายบำรุง เรืองโรจน์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายมานัด หาญตั้งโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวอินทนัชฤทัย บุญโตโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิ ไตรมาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายจินดา กิมกูลโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายบำรุง เรืองโรจน์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายมานัด หาญตั้งโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวอินทนัชฤทัย บุญโตโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิ ไตรมาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสายพิณ สิงทยมโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ ไตรมาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา7กรรมการ
3. นายพีรพล ปากกะพอกโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
4. นายอาจินต์ ปรีชาโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
5. นายธงชัย ศรีรักษาโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสายพิณ สิงทยมโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์กรรมการ
2. นายวุฒิ ไตรมาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา7กรรมการ
3. นายพีรพล ปากกะพอกโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
4. นายอาจินต์ ปรีชาโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
5. นายธงชัย ศรีรักษาโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอมร ดีช่วยโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ปุ่มสันเทียะโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสาวศรีเมขลา แย้มกลิ่นโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นายนรนิติ สรรคณีโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
5. นายจำลอง สมไทยโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสุภัคลัทธิ์ บุญชัยเกียรติโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายชาญไชย ใจน้อมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายพลาวัสถ์ อินอุ่นโชติโรงเรียนเทวรักษ์กรรมการ
4. นายเมืองเดช วิเศษโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
5. นายสมปอง มงค์คลสำโรงโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสุภัคลัทธิ์ บุญชัยเกียรติโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายชาญไชย ใจน้อมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายพลาวัสถ์ อินอุ่นโชติโรงเรียนเทวรักษ์กรรมการ
4. นายเมืองเดช วิเศษโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
5. นายสมปอง มงค์คลสำโรงโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายจินดา กิมกูลโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายชาญไชย ใจน้อมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายบำรุง เรืองโรจน์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นายมานัด หาญตั้งโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวอินทนัชฤทัย บุญโตโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายจินดา กิมกูลโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายชาญไชย ใจน้อมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายบำรุง เรืองโรจน์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นายมานัด หาญตั้งโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวอินทนัชฤทัย บุญโตโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีราภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง๒ "อดุลศาสนกิจศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายศักรินทร์ ใหญ่เลิศโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นายประยุทธศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
5. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง๒ "อดุลศาสนกิจศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายศักรินทร์ ใหญ่เลิศโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นายประยุทธศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
5. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายชนันธวัฒน์ สถิตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง๒ "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
4. นางกาญจนา ก้อนสันทัดโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวมุมีนะ รัตนทิชาพรโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายชนันธวัฒน์ สถิตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง๒ "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
4. นางกาญจนา ก้อนสันทัดโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวมุมีนะ รัตนทิชาพรโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชนันธวัฒน์ สถิตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี สามารถโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายศักรินทร์ ใหญ่เลิศโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชนันธวัฒน์ สถิตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี สามารถโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายศักรินทร์ ใหญ่เลิศโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชนันธวัฒน์ สถิตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี สามารถโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายศักรินทร์ ใหญ่เลิศโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชนันธวัฒน์ สถิตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี สามารถโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายศักรินทร์ ใหญ่เลิศโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชนันธวัฒน์ สถิตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี สามารถโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายศักรินทร์ ใหญ่เลิศโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชนันธวัฒน์ สถิตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี สามารถโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายศักรินทร์ ใหญ่เลิศโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชนันธวัฒน์ สถิตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี สามารถโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายศักรินทร์ ใหญ่เลิศโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชนันธวัฒน์ สถิตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี สามารถโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายศักรินทร์ ใหญ่เลิศโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิลักฤดี นาคะเสถียรโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง๒ "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
4. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิลักฤดี นาคะเสถียรโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง๒ "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
4. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิลักฤดี นาคะเสถียรโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง๒ "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
4. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิลักฤดี นาคะเสถียรโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง๒ "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
4. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิลักฤดี นาคะเสถียรโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง๒ "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
4. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิลักฤดี นาคะเสถียรโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง๒ "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
4. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิลักฤดี นาคะเสถียรโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง๒ "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
4. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิลักฤดี นาคะเสถียรโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง๒ "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
4. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายชนันธวัฒน์ สถิตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิลักฤดี นาคะเสถียรโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง๒ "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
4. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
5. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายชนันธวัฒน์ สถิตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิลักฤดี นาคะเสถียรโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
4. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง๒ "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
5. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสมพร เสาะการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ คามรักขิตโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางขวัญตา พิมพ์ดีดโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางสุจิตรา วันทะนะโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
5. นางเอื้อมพร ใจชื้นโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสมพร เสาะการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ คามรักขิตโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางขวัญตา พิมพ์ดีดโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางสุจิตรา วันทะนะโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
5. นางเอื้อมพร ใจชื้นโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ก้อนสันทัดโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา พิมพ์ดีดโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางสมพร เสาะการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางสุจิตรา วันทะนะโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
5. นางเอื้อมพร ใจชื้นโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ก้อนสันทัดโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา พิมพ์ดีดโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางสมพร เสาะการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางสุจิตรา วันทะนะโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
5. นางเอื้อมพร ใจชื้นโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ก้อนสันทัดโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. ดร.ภควัต ปิดตาทะโนโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ คามรักขิตโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางขวัญตา พิมพ์ดีดโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
5. นางสุจิตรา วันทะนะโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ก้อนสันทัดโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา พิมพ์ดีดโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. ดร.ภควัต ปิดตาทะโนโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ คามรักขิตโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
5. นางสุจิตรา วันทะนะโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสมพร เสาะการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา พิมพ์ดีดโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. ดร.ภควัต ปิดตาทะโนโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
4. นายยุทธนา นิลวุฒิโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
5. นางกาญจนา ก้อนสันทัดโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสมพร เสาะการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา พิมพ์ดีดโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. ดร.ภควัต ปิดตาทะโนโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
4. นายยุทธนา นิลวุฒิโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
5. นางกาญจนา ก้อนสันทัดโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสมพร เสาะการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา พิมพ์ดีดโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางสุจิตรา วันทะนะโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางกาญจนา ก้อนสันทัดโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ คามรักขิตโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสมพร เสาะการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา พิมพ์ดีดโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางสุจิตรา วันทะนะโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางกาญจนา ก้อนสันทัดโรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ คามรักขิตโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางมนัสชนก ฮามกูลโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางนัธทวัฒน์ ยามน้ำทรัพย์โรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งจิตร สำราญกิจโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ พันสะอาดโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
5. Mrs.Sweden Graceโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
6. Mr.Sri Chaidaniyaโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
7. นายบุญธรรม ทัดแก้วโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
8. นางจีรภัทร์ พลอยแย้มโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนิชชิมา สมานโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
10. Mr.Walter Henry William Hillโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
11. นางปทุม ตั๊งประสิทธิ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวรัชนีวรรณ คำเกิดโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางมนัสชนก ฮามกูลโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางนัธทวัฒน์ ยามน้ำทรัพย์โรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งจิตร สำราญกิจโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ พันสะอาดโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
5. Mrs.Sweden Graceโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
6. Mr.Sri Chaidaniyaโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
7. นายบุญธรรม ทัดแก้วโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
8. นางจีรภัทร์ พลอยแย้มโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนิชชิมา สมานโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
10. Mr.Walter Henry William Hillโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
11. นางปทุม ตั๊งประสิทธิ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวรัชนีวรรณ คำเกิดโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางศักดิ์ศรี เนตรหาญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางรติกร วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางชุลี ฉัตรโชคไพศาลโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางสาวปัทมา วงศ์ณรัตน์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. Mr.Ethan Stevenโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
6. นางยุพา พรมพิชัยโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางกัญญาณัฐ กองยอดโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสิรินยาพร คำมาโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
9. นางธานี พระชาติโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางศักดิ์ศรี เนตรหาญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางรติกร วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางชุลี ฉัตรโชคไพศาลโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางสาวปัทมา วงศ์ณรัตน์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. Mr.Ethan Stevenโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
6. นางยุพา พรมพิชัยโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางกัญญาณัฐ กองยอดโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสิรินยาพร คำมาโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
9. นางธานี พระชาติโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางภาวนา หวังวิชาโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางนำพร มาลัยทองโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรนุช พันธ์สอาดโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวครองศิริ ตันเฮงโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. Mr.Connie Plor Salvacionโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
6. นางเบญจวรรณ สรรเพ็ชร์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
7. นางสาวกุลธิดา ภูวนเจริญโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
8. นางพิไลวรรณ โคกกรวดโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
9. นางสาวพิมพ์พรรณ ลีลาโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางจินตนา พิชัยรัตน์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางภาวนา หวังวิชาโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางนำพร มาลัยทองโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรนุช พันธ์สอาดโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวครองศิริ ตันเฮงโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. Mr.Connie Plor Salvacionโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
6. นางเบญจวรรณ สรรเพ็ชร์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
7. นางสาวกุลธิดา ภูวนเจริญโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
8. นางพิไลวรรณ โคกกรวดโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
9. นางสาวพิมพ์พรรณ ลีลาโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางจินตนา พิชัยรัตน์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางประยงค์ อาจปาสาโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจารุนันท์ ซื่อตรงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางปาจรีย์ โอสถโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. Mr.Lukasz Palkaโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. Mr.Apollo Carolinoโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางจันทราภา เทศธรรมโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวนิตยา ป้องเรืองโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรีกรรมการ
8. นางธีรารัตน์ บุญมั่นโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
9. นางวรนุช สัตยวงศ์ทิพย์โรงเรียนปราจิณราษฎร์บำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางจารุนันท์ ซื่อตรงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ อาจปาสาโรงเรียนกบินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปาจรีย์ โอสถโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. Mr.Lukasz Palkaโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. Mr.Apollo Carolinoโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวจันทราภา เทศธรรมโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวนิตยา ป้องเรืองโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรีกรรมการ
8. นางธีรารัตน์ บุญมั่นโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
9. นางวรนุช สัตยวงศ์ทิพย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภวรรณ ไพศาลนิชากรโรงเรียนศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นางสาวเอื้อใจ ซื่อตรงโรงเรียนวังดาลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง เวชพิทักษ์โรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
4. นายบรรเทิง บุญเกิดโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายพรทวี สีเคนโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. MissHaidee Inotโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
7. นางมานิต์ตา ไชยเจริญโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางสาวอนงค์พร เทียนน้อยโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการ
9. นางสุกานดา ศุภเสถียรโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวพิสมัย โพธิ์หล้าโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภวรรณ ไพศาลนิชากรโรงเรียนศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นางสาวเอื้อใจ ซื่อตรงโรงเรียนวังดาลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดาวเรือง เวชพิทักษ์โรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
4. นายบรรเทิง บุญเกิดโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายพรทวี สีเคนโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. MissHaidee Inotโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
7. นางมานิต์ตา ไชยเจริญโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางสาวอนงค์พร เทียนน้อยโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการ
9. นางสุกานดา ศุภเสถียรโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวพิสมัย โพธิ์หล้าโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวรา ทาทิตย์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตราภรณ์ บัวมาตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรศิริ แสนโคตรโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. Ms.Zhao Yangโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงรองประธานกรรมการ
3. MissQin Feng Yuanโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. Mr.Yu Hai Fengโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. MissTang Xiang Tingโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
6. นางปรีดาวรรณ ถาวรโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวทิพย์ชลดา เพ็งบุปผาโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรศิริ แสนโคตรโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. Ms.Zhao Yangโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงรองประธานกรรมการ
3. MissQin Feng Yuanโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. Mr.Yu Hai Fengโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. MissTang Xiang Tingโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
6. นางปรีดาวรรณ ถาวรโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวทิพย์ชลดา เพ็งบุปผาโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางขวัญใจ กองศักดาโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ศิลปศาสตร์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
3. นางสาวฉัตราภรณ์ บัวมาตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางขวัญใจ กองศักดาโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ศิลปศาสตร์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
3. นางสาวฉัตราภรณ์ บัวมาตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ คำมูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอารี วีระจิตต์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบัวคำ สมัญญาโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นางบันเทิง เคนพันค้อโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ยันประโคนโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
6. Mr.Patrick Hackettโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
7. MissMay O Chinalpanโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
8. นางเฉลิมขวัญ สุขีโมกข์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางอมรรัตน์ คำมูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอารี วีระจิตต์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบัวคำ สมัญญาโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นางบันเทิง เคนพันค้อโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ยันประโคนโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
6. Mr.Patrick Hackettโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
7. MissMay O Chinalpanโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
8. นางเฉลิมขวัญ สุขีโมกข์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงที่ปรึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมุจรินทร์ ปานสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชัยนิตย์ พรรณาวร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ไฝเจริญมงคลโรงเรียนปราจิณกัลยาณีกรรมการ
4. นายทองแบน ขวัญกุล โรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
5. นายวรพงษ์ แจ่มจ้าโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายไพทูลย์ คร้ามพิมพ์โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นายนิพนธ์ ระวังเหตุโรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้วกรรมการ
8. นายสงคราม ไชยสมบูรณ์โรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสืบ แตงบุตรโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
2. นายสมชาย ความเพียรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เพิดพริ้งโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
4. นางสาวสุภาพ ดิ้นสกุลโรงเรียนชิตใจชื่นโรงเรียนกรรมการ
5. นายสุชิน ทุติโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสืบ แตงบุตรโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ความเพียรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เพิดพริ้งโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
4. นางสาวสุภาพ ดิ้นสกุลโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
5. นายสุชิน ทุติโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางศิริพร วงษ์บำหรุโรงเรียนศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางพรนภา ยืนยงโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางสุธรรมา คล่อมกลอยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗กรรมการ
4. นางวาสนา บุปผาโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวเทียมจันทร์ สอนเดชผจญโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
6. นางชุติยาภรณ์ ผิวคล้ำโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววาสนา ยะหัตตะโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนภารัตน์ แนวโพนโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางศิริพร วงษบำรุงโรงเรียนศรมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางพรนภา ยืนยงโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางสุธรรมา คล่อมกลอยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗กรรมการ
4. นางวาสนา บุปผาโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวเทียมจันทร์ สอนเดชผจญโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
6. นางชุติยาภรณ์ ผิวคล้ำโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววาสนา ยะหัตตะโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนภารัตน์ แนวโพนโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภาพรรณ ปิ่นมั่นโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางนิทรา ด่านศิริชัยสวัสดิ์โรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ชาญวิเศษโรงเรียนมณีเศวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางจันทิมา โฉมงามโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ๒ “อดุลศาสนกิจศึกษา”กรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ คัภเนตร์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายมุนินทร พึ่งนุสนธ์โรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
7. นางจุฑามาศ ปานคิรีโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางจารุวรรณ พูนบำนาญโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
9. นางจรวยพร แก้วเชื้อโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวนิภาพรรณ ปิ่นมั่นโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางนิทรา ด่านศิริชัยสวัสดิ์โรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ชาญวิเศษโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ คัภเนตร์โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางจันทิมา โฉมงามโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ๒ "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
6. นายมุนินทร พึ่งนุสนธ์โรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
7. นางจุฑามาศ ปานคิรีโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
8. นางจารุวรรณ พูนบำนาญโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
9. นางจรวยพร แก้วเชื้อโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวลักขณา ปากพลีนอกโรงเรียนชิตใจชื่นประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร สกุลทาโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ มณีรุ้งโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอัครเดช สังสมศักดิ์โรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวอรุณรัตน์ ชมดอกไม้โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
6. นางสาวนพสร อู่แก้วโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายฐานันดร เจนพานิชโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาววีรวัลย์ วิณุราชโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายวีรยุทธ ผักสาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ภู่เนตรโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
5. นายสุภลักษณ์ รักยุติธรรมกุลโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายฐานันดร เจนพานิชโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาววีรวัลย์ วิณุราชโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายวีรยุทธ ผักสาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ภู่เนตรโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
5. นายสุภลักษณ์ รักยุติธรรมกุลโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกพร โอฬารกิจทวีกุลโรงเรียนศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพรรณ โอชารสโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมปอง โกซินโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกพร โอฬารกิจทวีกุลโรงเรียนศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพรรณ โอชารสโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมปอง โกซินโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิญญา ยินดียมโรงเรียนศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมิกา เภาคำโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางรสิตา อยู่เรืองเดชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวัลลภ ดิษฐสุวรรณโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
5. นางสาวกุญช์ญาดา คงสัมฤทธิ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
6. นายอัครเดช สังสมศักดิ์โรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ เทศศรีโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
8. นางสาวจันทร์จรัส เฟื่องวิจารณ์โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
9. นางสาวฐิติมา อินทร์ธูปโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์กรรมการ
10. นางสาววิมลพร ชาวบนโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เพลินไพศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉลิมขวัญ เจริญยิ่งโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายอัครเดช สังสมศักดิ์โรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายธนาชัย เอื้อนุกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายธวัชชัย วอนศรีโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. พ.จ.ต.อภิวัชร์ ทองลพโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรัชญา ศรีสมพงษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายธวัชชัย วอนศรีโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางสาวสุชีรา นัคเรตโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายวิทยา นาคประเสริฐโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
6. นายสถิต หาญรบโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจันทร์จรัส เฟื่องวิจารณ์โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. พ.จ.ต.อภิวัชร์ ทองลพโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรัชญา ศรีสมพงษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายธวัชชัย วอนศรีโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางสาวสุชีรา นัคเรตโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายวิทยา นาคประเสริฐโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
6. นายสถิต หาญรบโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจันทร์จรัส เฟื่องวิจารณ์โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ แสงสุระเดชโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ตั้งฐิติพงศ์สกุลโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
3. นางจริยาภรณ์ สกุลวิโรจน์โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอัครเดช สังสมศักดิ์โรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวชุติมา อาษาคงโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวฌาย์ณิตา กมขุนทดโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
7. นางสาวสุชีรา นัคเรตโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
8. นางมณีพรรณ คำแก้วโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายไพรัช สุขมูลโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช สังสมศักดิ์โรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ วงศ์ถาวรพินิจโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายไพรัช สุขมูลโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ ภู่เนตรโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
3. นางสาวพณณกร ชื่นชมโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายไพรัช สุขมูลโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ ภู่เนตรโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
3. นางสาวพณณกร ชื่นชมโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางมณีพรรณ คำแก้วโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช สังสมศักดิ์โรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายณัฐพร ตั้งประดิษฐ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา จตุพรฆ้องชัยโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ ไตรมาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา บุญโตโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายพิชัย วินยพงศ์พันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสุประกิจ ทับทิมทองโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางวัฒนา จตุพรฆ้องชัยโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ ไตรมาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา บุญโตโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายพิชัย วินยพงศ์พันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสุประกิจ ทับทิมทองโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี พุทธิเมธากูลโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายพูลศักดิ์ ยืนยงโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายศักดิ์สกล ศรีเชียงสาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางจุฑามณี ชมพันธ์โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัยกรรมการ
5. นายทรัพย์มงคล คำดำโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
6. นางสาวรัชฏา ต่างภาษาโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
7. นายบรรเจิด รอดเพชรโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี พุทธิเมธากูลโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายพูลศักดิ์ ยืนยงโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายศักดิ์สกล ศรีเชียงสาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางจุฑามณี ชมพันธ์โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัยกรรมการ
5. นายทรัพย์มงคล คำดำโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
6. นางสาวรัชฏา ต่างภาษาโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
7. นายบรรเจิด รอดเพชรโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจินตณัญญา เมตตาโรงเรียนศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติยา แก้วเขียวโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวศิริพร ศักดิ์ศรีกรมโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
4. นางจำนงค์ ศรีวิศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสายสมร มิตรยงโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์ เมืองทองโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ศักดิ์ศรีกรมโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
3. นางสาวกิติยา แก้วเขียวโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางจินตณัญญา เมตตาโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
5. นางจำนงค์ ศรีวิศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางจันทรรัตน์ เพ็ชรเหมือนโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกชล มูลมณีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ รังสิโรจน์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายธนกฤต สุกเขียวโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางดรุณี กัปตันโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางจันทรรัตน์ เพ็ชรเหมือนโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกชล มูลมณีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ รังสิโรจน์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายธนกฤต สุกเขียวโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
5. นางดรุณี กัปตันโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ สหวิริยะสกุลโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวชไมพร น้อยศิริโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗กรรมการ
4. นายพิชัย วินยพงศ์พันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสุมาต ทวีสุขโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
6. นางสาวบังอร ไชยมโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุบิน สุวรรณโรงเรียนศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ กิจวิจารณ์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายพิเชต กระแจะจันทร์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายศุภชัย เทพอรุณโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการ
5. นายชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์ เมืองทองโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ ชำนิโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางจินตณัญญา เมตตาโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
4. นางประเสริฐ ปลั่งประมูลโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิบูลย์ศรี วรสูตรโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางอุษมา สหวิริยะสกุลโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางนาฏยา สูงเนินโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นางจำนงค์ ศรีวิศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นายอัครเดช รสดีโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
6. นางสาวศิริพร ศักดิ์ศรีกรมโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางวิบูลย์ศรี วรสูตรโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา สูงเนินโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางจำนงค์ ศรีวิศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นายอัครเดช รสดีโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
5. นางสาวศิริพร ศักดิ์ศรีกรมโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
6. นางอุษมา สหวิริยะสกุลโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายอัครเดช รสดีโรงเรียนศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี บุญเคลิ้มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗กรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ศรีสิทธิมงคลโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนุสรา นาชัยสิทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางวัฒนา จตุพรฆ้องชัยโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์กรรมการ
6. นางสาวสายสมร มิตรยงโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายอัครเดช รสดีโรงเรียนศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี บุญเคลิ้มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗กรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ศรีสิทธิมงคลโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนุสรา นาชัยสิทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางวัฒนา จตุพรฆ้องชัยโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์กรรมการ
6. นางสาวสายสมร มิตรยงโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์ เมืองทองโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ ชำนิโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางจินตณัญญา เมตตาโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
4. นางประเสริฐ ปลั่งประมูลโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์ เมืองทองโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ ชำนิโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางจินตณัญญา เมตตาโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
4. นางประเสริฐ ปลั่งประมูลโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นรีรัตน์ ย่างเล้ง ร.ร.กบินทร์วิทยา 0819214961 prapakorn2514@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]