รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง และ ร.ร.ปราจีนกัลยาณี
ระหว่าง วันที่ .13-14.... เดือน ...กันยายยน...... พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สรรพนา
 
1. นางสาวพัชรี  หัดเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวนารี  ปืนเงิน
 
1. นางวิลาวัณย์  ธรรมมา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงสุจินดา  บางประสิทธิ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  คำพา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวเกศมณี  กลิ่นขำ
 
1. นายณัฐพงษ์  กิตติพงศ์พิทยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรทัย  พรมเทา
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ไพโรจน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. นางสาวพลอยไพลิน  ศาสนกิจ
 
1. นางสุนิดา  จันทร์เทศ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เฉลิมศรี
2. เด็กหญิงวิชญาพร  อริยะดิบ
3. เด็กชายอชิระ  วชิระประพันธ์
 
1. นางสาวฐิตารีย์  เตมิยาธนะพงษ์
2. นางสาววัชรินทร์  ฐิตรัตนาภรณ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวจริยาพร  บุราณรมย์
2. นางสาวชัญญา  ศรีวิเศษ
3. นางสาวภาวิณี  พิชิ
 
1. นางสาวฐิตารีย์  เตมิยาธนะพงษ์
2. นางรุ่งนภา  พงษ์ประเสริฐ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกองทอง  เกิดโภคา
2. เด็กหญิงปทุมทิพย์  โคกกระชาย
 
1. นายสุรพงษ์  วีระพงษ์
2. นางสาววิจิตรา  ทาโสม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวปพัชญา  เปรมปรีดา
2. นางสาวปาริฉัตร  จ้อยสาคู
 
1. นายสุรพงษ์  วีระพงษ์
2. นางสาววิจิตรา  ทาโสม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายพงศกร  เพ็งบุญ
 
1. นายนพ  นาคถม
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายวชิรวิทย์  สุนทรวรจันทร์
 
1. นางจิรนันท์  สีนอก
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญวรวัฒน์
2. เด็กชายปิยวัฒน์  คตภูธร
3. เด็กหญิงสิรีธร  ยามมา
 
1. นางสาวสาวิตรี  อดกลั้น
2. นางจิรนันท์  สีนอก
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายชนะชัย  เกตุเพ็ง
2. นายพุฒิพงศ์  ทศพันธ์ุ
3. นางสาวศศิธร  กลิ่นพยอม
 
1. นางสาวสุวารี  เมตรพรมราช
2. นายศรัญญู  วรรณคง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ขันทวงษ์
2. เด็กหญิงอัครมณี  น้อยเพชร
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พิกุล
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา  ไพศาลวัสยศ
2. นางสิรินาถ  แสงเมือง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 1. นางสาวกิตติยา  ยี่ภูู่
2. นางสาวสกุณา  โม่งคำ
3. นางสาวเบญพร  บัวหลวง
 
1. นางสาวจันทิมา  แพนลา
2. นางกมลฉัตร  ถาวรบุญ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายทิฆัมพร  เมตตาปราณี
2. เด็กชายเกียรติพงษ์  พรมเมืองขวา
 
1. นายสุริยา  สุวรรณรัตน์
2. นางสุดารัตน์  ซายอ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวนัฐธิชา  ทรัพย์เย็น
2. นายอรรถชัย  ราชอาษา
 
1. นางสุดารัตน์  ซายอ
2. นายสุริยา  สุวรรณรัตน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงปรียานุช  จันทรา
 
1. นางสาววารุณี  พลพฤกษ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. นายปรัศนนท์  บุญแสง
 
1. นางสาวกนกพร  จันมา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายฐิติพงค์  สุศิวะ
2. นายธนากร  ลำบอง
3. นายภคพล  รักสละ
 
1. นางสาวรัชนู  ทรงศีล
2. นายสุทธินัน  จันทร์แวว
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายกรวิชญ์  เก้าอุดม
2. นางสาวปรรณพัชร์  เงาเกาะ
3. นางสาวศิริรัตน์  เทียนทอง
 
1. นางสาวสาธิตา  แสนบุญเรือง
2. นางกัญญาวีร์  ทองสิงห์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พลทะรักษา
2. เด็กหญิงวิชญาดา  วันเพ็ญ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ไชยภัฏ
 
1. นางสาวสุพิศ  จันทาทิพย์
2. นางเพ็ญพัชร  สีมาพล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวณัฎฐณิชา  กีรตินาวีสุวรรณ
2. นางสาวพิมพ์รัมภา  อินทร์ชื่น
3. นางสาวศรัญญา  ชูเสน
 
1. นางแววเนตร  คังคายะ
2. นางสาวทิพวัลย์  ศรีภักดี
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  สุทธิพร
2. เด็กหญิงศิรดา  สุนทร
3. เด็กหญิงสิริวัฒน์  วาลุน
 
1. นางสาวพัชรี  จิตรแม้น
2. นางสาววลัยพร  วชิรดุสิต
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายจตุรงค์  อ่อนศิลา
2. นายณัฐวัฒน์  โกกสูงเนิน
3. นายปิยพงษ์  ป้องภัย
 
1. นางสาวจิราพร  กำลังดี
2. นางสาวทิพวัลย์  ศรีภักดี
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงชนิตร์นันทน์  โชคอนันท์วรโชติ
2. เด็กหญิงนงนภัส  อาจอุดม
3. เด็กหญิงปวีณา  รัตนะ
 
1. นางกัลยา  เชี่ยวพานิช
2. นางสาววลัยพร  วชิรดุสิต
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวปารตี  ปุริเกษม
2. นางสาวพรทิพย์  ยังเจริญ
3. นางสาวมัณฑิรา  กันแดง
 
1. นางฐิติพร  เผือกพิบูลย์
2. นางนุชจรี  เพลินไพศาล
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุขุมเงิน
2. เด็กชายณัชพรหม  หงษาครประเสริฐ
 
1. นางนุชจรี  เพลินไพศาล
2. นายสุนัยต์  พรมวิจิตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายขวัญชัย  ครสิงห์
2. นายวรวุธ  สุทธิโยก
 
1. นายชาญณรงค์  โยธาพันธุ์
2. นายเกรียงศักดิ์  คังคายะ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กชายทินกร  วิริยะภาพ
2. เด็กชายอนุพงศ์  ฤทธิ์ภักดี
 
1. นางสาวสุพนา  จันทร์น้อย
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กชายศุภโชค  วาจาคำ
2. เด็กชายสมหมาย  จ้อยหริ่ง
 
1. นางอัจฉรา  ถาวรคุณ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายกรวิชญ์  กวางทอง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตามภีรภาพขันธ์
3. เด็กชายพลวัต  โปรดสูงเนิน
4. เด็กหญิงรมิดา  วงศ์ตรี
5. เด็กหญิงศรินทร์ลักษณ์  สีพลอย
 
1. นางพนมลักษณ์  ชุปวา
2. นางสาวกาญจนา  รุ่งเรือง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  แซ่โง้ว
2. นางสาวดวงตา  ปุ่มสันเทียะ
3. นางสาวธนภรณ์  ยวงคำ
4. นางสาวมัลลิกา  ไชยะพันโท
5. นางสาวสุุวนันท์  โพธิ์ศรีทอง
 
1. นางสาวณัฏธนนิยา  กรกุลศรี
2. นางสาวสายฝน  ทรัพย์สิน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สมทอง
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  อ่องรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วกงพาน
4. เด็กหญิงพัชยา  แนวจันทร์
5. เด็กหญิงสุนิสา  จำเรือง
 
1. นายประเสริฐ  รักษาพล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวธนัชชา  ทองเปรี่ยม
2. นางสาวพรพิมล  เชี่ยวพิมลพร
3. นายภัทรพงษ์  บุญสาร
4. นางสาวสุณิสา  ศรีผ่อง
5. นางสาวเปรมกมล  คูณสวัสดิ์ธงชัย
 
1. นางรัชภร  จรัญชล
2. นางสาวสุชาดา  ชีวะวุฒิ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวจริยาภา  สะอาดโฉม
2. นางสาวชุดาพร  หวดไธสง
3. นางสาวมณีรัตน์  บุตรศรีสุทธิ์
4. นางสาววราภรณ์  บุญจ้อย
5. นางสาวเบญจรงค์  เรืองศิลป์
 
1. นายธนาวุธ  นาคทัต
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  อินเบิด
2. นางสาวชไมพร  ทิพรอด
3. นางสาวฐานิดา  เพ็ชรชื่น
4. นางสาวดลฤดี  ต้นฮ้อ
5. นายปภังกร  ด่านเจ้าแดง
6. นางสาวปัทมา  มะลิโค
7. นางสาววรรณนิดา  ดางาม
8. นางสาววรรณพร  ศุภศร
9. นายวรัญชัย  ชาญวิเศษ
10. นางสาววาริตตา  คุ้มทรัพย์
11. นางสาววาสนา  สีลา
12. นายวุฒิชัย  เสน่หา
13. นางสาวศศินิภา  ศรีทา
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยืนยงค์
15. นางสาวสมจิตร  เพียลา
16. นายสัญญา  สุวรรณจินดา
17. นางสาวสายใจ  เคารพ
18. เด็กหญิงสิรินทรา  พ่วงพิมาน
19. เด็กหญิงอริสา  ทองทา
20. นายเชาวลิต  แพนลา
 
1. นายประสิทธิ์  แฉกกระโทก
2. นายอภิชาติ  ชุมพล
3. นางสาวณัฏธนนิยา  กรกุลศรี
4. นางทุติยาภรณ์  ผิวคล้ำ
5. นางสาวสายฝน  ทรัพย์สิน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  วงศ์จันทร์
2. นายกีรติ  จันดากุล
3. นายกุลเดช  วระราช
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  อิ่มยิ้ม
5. นายณัฐวุฒิ  เจริญสุข
6. นายธาดา  ดอนหัวร่อ
7. นายนรเศรษฐ์  เป็นปัญญา
8. นายนฤปนาถ  พรมสวัสดิ์
9. นางสาวนิตย์รดี  วงษ์มิตรแท้
10. นายปิยวุฒิ  แก้วพันมา
11. นายราเชนทร์  เจริญทองดี
12. นางสาววราภรณ์  แนนสินทธุ์
13. นายวศินชัย  สุนทร
14. นายวัฒนศักดิ์  ผุดผ่อง
15. นายศักดิ์ครินทร์  ศิลา
16. นางสาวสมหญิง  พิมพ์วงษ์
17. นางสาวอภิรดี  พรมสีสุข
18. นายอำนาจ  หินโทน
19. นายอุดมสิทธิ์  ผุดผ่อง
20. นายเมธา  ศิลารัตน์
 
1. นางธันย์ชนก  พรมภักดี
2. นางทิติยา  แก้วโสนด
3. นางสาวสุกานดา  รัตนวงษ์
4. นางปภาดา  ชัยวัฒนโชติ
5. นางสาวพรทิพย์  ทรงนวรัตน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงฐาปนิตตา  เฉลิมศรี
 
1. นางสาวสุชาดา  ชีวะวุฒิ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวสิริมา  จรูญภิญโญสวัสดิ์
 
1. นางรัชภร  จรัญชล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ทะบูรกรณ์
2. เด็กชายศักรินทร์  วันทุ
 
1. นางอรอุษา  โรจน์วิทยา
2. นางปภาดา  ชัยวัฒนโชติ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายณัฐดนัย  กิ่งจันทร์
2. นางสาวศรินร์ทิพย์  เครือโสม
 
1. นางวิภา  สังขภิญโญ
2. นางสาวพรพิมล  เพียลา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. นางสาวดลยา  สุประเสริฐ
2. นางสาวดวงฤทัย  ดวงใจ
3. นางสาวธัญลักษณ์  ม่วงงาม
4. นางสาวพรรษมน  นนบุญ
5. นางสาวมัจฉา  ปัดถาไมย
6. นางสาวรักติบูล  จิสกุล
7. นางสาวรุ่งนภา  ผลัดมณี
8. นางสาววนัชพร  ศิรินาค
9. นางสาวสุดารัตน์  เพชรอ๊อด
10. นางสาวเยาวลักษณ์  ยามโสภา
 
1. นางสาวดาราพันธ์  เป้าเปี่ยมทรัย์
2. นางสาวทิฆัมพร  ปักเคธาติ
3. นางสาวอรอนงค์  แก้วกูล
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ยาสุขศรี
2. นางสาวณัฐธิดา  แสะสาร
3. นางสาวทิพวัลย์  ศรีสุข
4. นางสาวธมนวรรณ  อ๊อสสปอนพันธ์
5. นางสาวนงค์ลักษณ์  อินทร์อ่อน
6. นางสาวนลิตา  ฉิมพานิช
7. นางสาวปรรัตน์  สำราญรื่น
8. นางสาวประภัสสร  หมื่นแสน
9. นางสาวปรีญารัตน์  จีนเง็ก
10. นางสาวพนิดา  หนูเกาะเรียง
11. นางสาวพรชนก  จันทะเสน
12. นางสาวพรประภา  ชัยรัก
13. นางสาววิมลมาลย์  วิทยา
14. นางสาวสุภาพร  ศรีเรือง
15. นางสาวสุภาพร  แหวนเงิน
 
1. นายบุญฤทธิ์  ตระกูลธรรมชาติ
2. นายสัมฤทธิ์  นาดี
3. นางสาวพิมพ์พรรณ  ลีลา
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงพัชพร  กฤษณีไพบูลย์
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ทรัพย์พร้อม
2. นางรุ่งนภา  พงษ์ประเสริฐ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายอดิศร  ชื่นชวน
2. นางสาวเบญญาพร  เกิดผา
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ทรัพย์พร้อม
2. นางรุ่งนภา  พงษ์ประเสริฐ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงอภิชญา  เทียมภัก
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายขจรเดช  หวังพรม
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  แก้วคำบ้ง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวปานตะวัน  หอมอ้ม
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  วงษ์พันธุ์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวกนิษฐา  เพ็งธนังค์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงวรรวิษา  สุวรรณชาติ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวชัชดากรณ์  ศรีไกรภักดิ์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงมาลี  เจริญภูมี
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  พึ่งกุล
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงเวณิกา  วิเชียรเพริศ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวอาทิตยา  จาลุย
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงศ์  บุญรอด
2. เด็กชายธนดล  เปรมศรี
3. เด็กชายวรวิช  จูมบาน
 
1. นางสาวสาธกา  คำเงิน
2. นายชรัส  สมบูรณ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายกฤษณะ  นนดี
2. นางสาววันวิสาข์  ชะบิงรัมย์
3. นายอนุเทพ  คงอยู่
 
1. นางสาวสินีนาถ  วิฐาพร
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  นาเสาร์
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายนิติภูมิ  พิมพ์บาง
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวธันย์ชนก  อนุกิจ
 
1. นายวีระพงษ์  กิ้วภูเขียว
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  อินทรเปือย
 
1. นายวีระพงษ์  กิ้วภูเขียว
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวยลดา  พาลี
 
1. นายวราวุฒิ  อ่ำเมือง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงอรุณี  ภูมิไถล
 
1. นายวราวุฒิ  อ่ำเมือง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายสิทธิพล  ชำนาญปืน
 
1. นายวรีะพงษ์  กิ้วภูเขียว
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวธนวันต์  นาเสาร์
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กชายขจรเกรียติ  ศาสนกิจ
2. เด็กชายนพกร  โปร่งกมล
3. เด็กหญิงนรินทร  รักษาศรี
4. เด็กชายภูมินทร์  เหรียญตระกูล
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  เปี่ยมบางบอน
 
1. นายสมชาติ  ราชสันเทียะ
2. นายอัครเดช  สังสมศักดิ์
3. นางสาววัฒนประภา  อุ่นใจ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นายณัฐพล  บำรุงพล
2. นายธนวัฒน์  วิปุระ
3. นายธีรศักดิ์  ยงยิ่ง
4. นางสาวศิริลักษณ์  อโนดาษ
5. นายเกียรติศักดิ์  ภูคำ
6. นางสาวไพริน  โสดา
 
1. นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันดี
2. นายเสน่ห์  มาโค
3. นางเสาวลักษณ์  ผ่องจิต
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  พลชาลี
2. เด็กหญิงกุลกาญน์  ฮวลเจริญ
3. นางสาวจีรวรรณ  พันสว่าง
4. นางสาวจุฑามาศ  หลินวานิตย์
5. เด็กหญิงชนม์นิภา  ขุนทอง
6. นายณัฐพล  บำรุงพล
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีใส
8. นายดนุสรณ์  พรมสันเทียะ
9. เด็กหญิงดวงฤทัย  เอื้อเฟื้อ
10. นายธนวัฒน์  วิปุระ
11. เด็กชายธรรมสรณ์  ฆ้องเถื่อน
12. นายธีรศักดิ์  ยงยิ่ง
13. เด็กชายธีระภัทร์  เสาวะดี
14. เด็กชายนรินทร์  จันทร์อ่อน
15. นางสาวนริศรา  รักษาผล
16. นางสาวนัฐกานต์  หมั่นคำ
17. เด็กหญิงนิรชา  แสนขุนทด
18. นางสาวนุจรี  ถิ่นตะเคียน
19. เด็กชายประสิทธิ์  ประจิต
20. เด็กหญิงพรรณพัสษา  ชะอุ้มผล
21. เด็กหญิงพรสวรรค์  นาลา
22. นางสาวพัชราพร  แสนประเสริฐ
23. เด็กชายพีระพงษ์  แก้วอุดร
24. นางสาวมทนาลัย  วงศ์แสนสุข
25. นายรุ่งรดิศ  ศรีใส
26. นางสาวลลิตา  แผ้วสูงเนิน
27. นางสาววิชชุตา  แก้วพิกุล
28. นางสาวศิริลักษณ์  อโนดาษ
29. เด็กชายศุภักกร  ภักดีรัตน์
30. นายสรศักดิ์  ชนะภัย
31. นายสิทธิพร  ปัจจัย
32. นายสิทธิศักดิ์  เทพเสน
33. นายสุรศักดิ์  พรคำแก้ว
34. นางสาวอรทัย  พรมเทา
35. นางสาวอรวรรณ  แสนแก้ว
36. นายเกียรติศักดิ์  ภูคำ
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วมณี
38. เด็กหญิงเปลวเทียน  โพธิ์จันทร์
39. นางสาวเพ็ญนภา  ปัญญา
40. นางสาวเมษา  เที่ยงรอด
 
1. นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันดี
2. นายเสน่ห์  มาโค
3. นางเสาวลักษณ์  ผ่องจิต
4. นางรุ่งจิตร  สำราญกิจ
5. นายณรงค์  ทารัตน์
6. นางทุติยาภรณ์  ผิวคล้ำ
7. นางสาวพิมพ์พรรณ  ลีลา
8. นางสาวสายฝน  ทรัพย์สิน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เปลี่ยนกลาง
2. นายชนินทร์  ทนคง
3. เด็กชายชัยอนันท์  จันดา
4. เด็กหญิงญาดา  โชติประเสริฐ
5. นางสาวณัฐติยา  ดอกไม้ไฟ
6. นายธนธรณ์  ศรีสวัสดิ์
7. นางสาวนิษฐาสนันต์  โพธิ์นะรา
8. เด็กชายบัญชา  น้อยสมบัติ
9. เด็กชายปริญญา  จันทร์ดา
10. นางสาวปวีธิดา  จินดา
11. นางสาวปสุตา  ไหลเพื่อทอง
12. เด็กหญิงปาริชาต  อินทร์รอด
13. นางสาวพรศิริ  พิมประสาร
14. นางสาวพิทยาธร  ไตรทิพย์
15. นายพิษณุ  ผิวผ่อง
16. เด็กชายภาณุมาศ  จำปาทอง
17. เด็กชายภานุพงศ์  สิงห์มนัส
18. นางสาวมณีรัตน์  พรมมาวงษ์
19. นางสาวมณีรุ่ง  แววศรี
20. นางสาววนิดา  วงษ์มิตร
21. เด็กชายวิโรจน์  แพงไกรษร
22. นายวุฒิชัย  แนวดง
23. นางสาวศิริลักษณ์  บุญประกอบ
24. นางสาวสุขสายชล  สุขเกษม
25. เด็กชายอภิวัฒน์  แสงลำ
26. นายอรัญ  แซ่งุ้ย
27. นางสาวอริสรา  สุริวงศ์
28. นายอัครพล  เจริญดร
29. นางสาวเนตรนภา  จุ้ยสวัสดิ์
30. เด็กหญิงเพชรา  กำกุม
31. นางสาวเสาวลักษณ์  ดีแสวง
32. นายเอกพงษ์  นับเจริญ
33. เด็กชายโกวิทย์  ยาหยี
 
1. นายคมสรร  รสดี
2. นายเชาวฤทธิ์   โคละทัต
3. นางทวี  เจริญพร
4. นางพิศมัย  ทัศนา
5. นายพนมพร  ศรีรักษา
6. นายวัลลภ  ชัยยะ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายอิสรา  ศรีพนามน้อย
 
1. นายดิลก  แดงโสภา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายอัครัช  สว่างแผ้ว
 
1. นางสาวธนาวีร์  เสนะเปรม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงนันทิดา  รุ่งราวี
 
1. นางสาวรวีวรรณ  หงส์ใจ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวพนัสดา  หลำบางช้าง
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. เด็กชายสัญชัย  ทนงรบ
 
1. นายยุทธศักดิ์  ลายทอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายฉัตรบดินนทร์  ง่วนทอง
 
1. นายศิวนาท  ฟ้องเสียง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินตนา  วงษ์แก้ว
 
1. นายวรารัตน์  บัวรุ่งสวัสดิ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวธิดา  วงษ์เภา
 
1. นางสาวธนาวีร์  เสนะเปรม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญปัน
 
1. นายดิลก  แดงโสภา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม 1. นายสมบูรณ์  พันสีทา
 
1. นางสาวพิมพ์พิพัฒพ์  แสนพวง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรปรียา  ทะวงษ์
 
1. นางสาววรารัตน์  บัวรุ่งสวัสดิ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวศรัญญา  จันทรี
 
1. นายศิวนาท  ฟ้องเสียง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วโบราณ
 
1. นายดิลก  แดงโสภา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงนิโลบล  ทนคง
 
1. นายดิลก  แดงโสภา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวศศิวรรณ  เพ็ชรผุดผ่อง
 
1. นายศิวนาท  ฟ้องเสียง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชำนาญ
2. เด็กหญิงญาโณบล  สมกระโจม
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดพันธุ์
4. เด็กชายณัฐพล  มูลคำ
5. เด็กชายทินกรณ์  สีมา
6. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ศรีแก้ว
7. เด็กหญิงนัชชา  ศรีษะเกษ
8. เด็กหญิงปภาวดี  แดงวงศ์
9. เด็กชายปรเมษฐ์  ภาษี
10. เด็กหญิงปวีณา  ปาสีเหล็ก
11. เด็กหญิงปวีณา  หนักแน่น
12. เด็กหญิงพลอยพรรณ  เพชรกังวาลย์
13. เด็กหญิงภาวรินทร์  เคลือมั่น
14. เด็กหญิงรัตนา  พันนะลา
15. เด็กชายวรพล  เด่นดวง
16. เด็กหญิงวรัญญา  คุ่ยสาหร่าย
17. เด็กหญิงวรางคณา  วิทยวงศาโรจน์
18. เด็กหญิงวลัยพรรณ  วิชัยประเสริฐ
19. เด็กหญิงวิภารัตน์  ใกล้บุผา
20. เด็กหญิงศิริวรรณ  พันธุ์มา
21. เด็กหญิงสาวิณี  เบ้าพิมสา
22. เด็กหญิงสิราวรรณ  พูลเจริญ
23. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จันทร์ไทย
24. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เคนตู้
25. เด็กหญิงอารียา  สารี
 
1. นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันดี
2. นายเสน่ห์  มาโค
3. นางเสาวลักษณ์  ผ่องจิต
4. นางรุ่งจิตร  สำราญกิจ
5. นางสาวสายฝน  ทรัพย์สิน
6. นางสาวพิมพ์พรรณ  ลีลา
7. นางทุติยาภรณ์  ผิวคล้ำ
8. นายณรงค์  ทารัตน์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นายจักรภานุ  คำแพทย์
2. นางสาวณัฐกานต์  หมั่นคำ
3. นายณัฐวัฒน์  ทองพิมพ์
4. นายดนุสรณ์  พรมสันเทียะ
5. นายทิวาวงศ์  กิ่งวงศ์ษา
6. นายธรรมนูญ  พลชรินทร์
7. นายธวัชชัย  พันธุ์ขุนทด
8. นายธิติ  วงศ์ณรงค์
9. นายธิติวัสส์  สอนชาติ
10. นายธีรศักดิ์  ยงยิ่ง
11. นายบุญมี  นงค์พรมมา
12. เด็กหญิงปัทมา  ยาหะ
13. นายพัชรพล  ชนะพันธ์
14. นายพิชิต  มาลา
15. นางสาวมทนาลัย  วงค์แสนสุข
16. นายวรินทร์  โชครัมย์
17. นายวิษณุ  นีระวัน
18. นายศราวุฒิ  สาฉลาด
19. นายศราวุฒิ  สาจิตร
20. นายสิทธิพร  ปัจจัย
21. นายอนุุสิทธิ์  สังข์เปรียว
22. นายเกียรติศักดิ์  ทองน้อย
23. นายเอกรัตน์  พรมบุตร
24. นายโอภาส  หล้าคำคง
25. นางสาวไพริน  โสดา
 
1. นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันดี
2. นายเสน่ห์  มาโค
3. นางเสาวลักษณ์  ผ่องจิต
4. นางรุ่งจิตร  สำราญกิจ
5. นางสาวสายฝน  ทรัพย์สิน
6. นางทุติยาภรณ์  ผิวคล้ำ
7. นางสาวพิมพ์พรรณ  ลีลา
8. นายณรงค์  ทารัตน์
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  เถื่อนขวัญ
2. เด็กชายธนพันธ์  จุ้ยสาย
3. เด็กชายธนากร  สำราญใจ
4. เด็กหญิงนิติรัตน์  ศรีสิงห์
5. เด็กหญิงวรรณวลิน  คำจันทร์
6. เด็กชายวีรพล  แสนบรรเทิง
7. เด็กหญิงศรุตตา  สร้อยพรหมราช
8. เด็กหญิงสุพรรณนิภา  ศรีสิงห์
 
1. นางสาววิไล  พังสอาด
2. นางสาวศิริวรรณ  เผ่าประจันต์
3. นางสาวบุษบา  แสงหม้อ
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายจีรวัฒน์  ฉิมหัต
2. นางสาวชญานิศ  ทะโทน
3. นายชัยวัฒน์  เบ้าโชติ
4. นางสาวดวงหทัย  ทองเจริญ
5. นางสาวลายเนา  แก้วคูณ
6. นายวุฒิชัย  อุตคุต
7. นางสาวสุนิสา  คำเรืองศรี
8. นายเฉลิมพันธ์  บุญช่วย
 
1. นางนารีรัตน์  สมโภช
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกาญจนา  เลิศวิจิตร
2. เด็กหญิงกิตติพร  ดอกไม้
3. เด็กหญิงธมนวรรณ  มนทอง
4. เด็กหญิงนิภารัตน์  เอาเจริญยิ่ง
5. เด็กหญิงพรรณณิภา  ลีอุต
6. เด็กหญิงสิริปรายฟ้า  นางามแรม
7. เด็กหญิงอารีรัตน์  เงินเต็ม
8. เด็กหญิงเจษฎาพร  ฤทธิ์ฤาเดช
 
1. นายพิศิษฐ  สิทธิสาร
2. นางสาววัฒนประภา  อุ่นใจ
3. นางสาวภาวิณี  เต็งวีระกุล
4. นางจิดาภา  พอดี
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. นางสาวจุฑาทิพย์  วงสุริยัน
2. นางสาวทิพวรรณ  มิ่งพา
3. นางสาวนิติพร  สีเนียม
4. นางสาวนิภาพร  วรรณกิจ
5. นางสาวลัดดาวัลย์  นาธงชัย
6. นางสาวสิดาพร  คำพง
7. นางสาวสุดารัตน์  แก้วเคน
 
1. นายพิศิษฐ  สิทธิสาร
2. นางสาววัฒนประภา  อุ่นใจ
3. นางสาวเบญจวรรณ  ดุลนีย์
4. นางจิดาภา  พอดี
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์วิสัย
2. เด็กหญิงชลิตดา  ขนแดง
3. เด็กหญิงฑิติวลักษณ์  ยาขันทิพย์
4. เด็กหญิงทิชาดา  เอี่ยมกั๊ก
5. เด็กชายธนากร  รีเบี้ยว
6. เด็กชายธีระศักดิ์  สูนตา
7. เด็กชายพงศกร  วิสุมา
8. เด็กหญิงพราวพิมล  พรมยาบล
9. เด็กหญิงพัชรี  โพธิกุล
10. เด็กหญิงภัทรวดี  พรมมา
11. เด็กชายภูชิต  แซ่โง้ว
12. เด็กชายศิขรินทร์  วันทุ
13. เด็กหญิงอารีรัตน์  หมวดดี
 
1. นางนารีรัตน์  สมโภช
2. นายชนณพัฒน์  มีแสง
3. นางสาวพนารัตน์   สังข์นคร
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวชุติมา  พืชสุวรรณ์
2. นางสาวฐิรากาญ  จันทรา
3. นางสาวณัฐริกา  ทาตะวงค์
4. นายณัฐวุฒิ  ชัยยันต์
5. นายธนัธฎา  กันยาประสิทธิ์
6. นางสาวธิดารัตน์  สมมา
7. นางสาวปิยนุช  สมโภช
8. นายภาณุพงศ์  ทาชาติ
9. นางสาวมณีวรรณ  จันทประโชติ
10. นายวรยศ  สุพรรณ์
11. นางสาวศิริลักษณ์  จันดีดา
12. นางสาวสุกัญญา  หานาเมือง
13. นายสุบรรณ  จันธรรม
14. นางสาวสุพัตรา  ทาชาติ
15. นางสาวอารีรัตน์  พัสดุ
 
1. นางนารีรัตน์  สมโภช
2. นายชนณพัฒน์  มีแสง
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวชาลิสา  วังสวัสดิ์
2. นายณัฐนนท์  บุญชู
3. นายธีรพงษ์  สืบเนตร
4. นายสืบศักดิ์  พันธ์เจริญ
5. นางสาวอรทัย  ช่องสกุล
 
1. นายชำนาญ  แสงบุญ
2. นายสุทธิรักษ์  คำพานนท์
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงกรรวี  ธูปทอง
 
1. นางสาวศิรินทร์  บุตรอินทร์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวทรรศมณ  แสงดึก
 
1. นายสหาย  สุระเสียง
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพระพร  แหวนหลวง
 
1. นายจรัญ  แสงประเสริฐ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวบอลนี่ ลี  ไนโฮลท์
 
1. นายจรัญ  แสงประเสริฐ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพันแสนดาว  คุณสารธรรม
 
1. นางร่มไทร  รัตนเกรียงไกร
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 1. นางสาวกุลนารี  ฤทธิ์ทา
 
1. นางสาวปาริชาติ  ประวันเนา
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  วงศ์ปาน
 
1. นางสาวนาตยา  มีภูงา
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายยุทธการ  ใบเงิน
 
1. นายสหาย  สุระเสียง
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นางสาวจารุพรรณ  ทีประติ้ว
2. นางสาวชลธิชา  วรเวก
3. นายธวัชชัย  ปุยขำบก
4. เด็กหญิงนันทิกานต์  หนามพรม
5. นางสาวพิยดา  ปุยขำบก
 
1. นางสาวเอื้อใจ  ซื่อตรง
2. นางสาววัลลภา  เจริญศิริ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายจิรายุ  กิ่งเกล้า
2. นางสาวชลธิชา  อาสินรัมย์
3. นางสาวพจณิชา  สารพันลำ
4. นายอดิศร  ศรีจันทร์
5. นายเนรัญ  ศุภพรโอฬาร
 
1. Mr.Gabriel  P.Salvacion
2. นางมานิต์ตา  ไชยเจริญ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชาลิสา  เทพสัตรา
 
1. นายสหาย  สุระเสียง
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวกัณฑิมา  โสมเจริญ
 
1. Mr.Miao  Zhuang
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวกุนตลา  ทองเก๋ง
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศิลประสาท
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงภัทรสิริ  พรมภักดิ์
2. เด็กชายสหัสนัยน์  พรหมสิริเดช
 
1. นางสาวศศิธร  พรหมฉิน
2. นายสหาย  สุระเสียง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวกุลสตรี  สุขกุล
2. นางสาวรัฐนันท์  ภาวนาอุบล
 
1. นางสาวศศิธร  พรหมฉิน
2. นางร่มไทร  รััตนเกรียงไกร
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายกานต์  ชิณพันธ์
2. เด็กชายจักรกฤษ  รวดเร็ว
3. เด็กชายณัฐนันท์  ยืนยาว
4. เด็กชายธีรพล  สละทาน
5. เด็กชายพิทักษ์  ชารีนาม
6. เด็กชายวิษณุ  มนทอง
7. เด็กชายสวิตต์  สาปัดสี
8. เด็กชายิพิชิตชัย  ผามั่น
 
1. นายวรพงษ์  แจ่มจ้า
2. นายมานัส  อยู่สุขสบาย
3. นางสาวศิวพร  สุทธิศันสนีย์
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงดาราพรรณ  อ่อนละมุล
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  ป้องภัย
3. เด็กหญิงวนิดา  อินทร์อนันต์
 
1. นางจารุวรรณ  พูนบำนาญ
2. นางสุนิดา  จันทร์เทศ
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. นางสาวพรรณณิภา  รักศรี
2. นางสาวสมฤดี  ตรึกตรอง
3. นางสาวสิรินาถ  ดอกไม้
 
1. นางสุนิดา  จันทร์เทศ
2. นางจารุวรรณ  พูนบำนาญ
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกุลจิรา  จอมวุฒิ
2. เด็กหญิงนริศรา  นิลนก
3. เด็กหญิงอารียา  สมโภชน์
 
1. นางลักษณา  ยืนยง
2. นางรุ่งนภา  พงษ์ประเสริฐ
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวธนนันท์  จุ้ยสวัสดิ์
2. นางสาวนาตยา  จันทร์ธรรม
3. นางสาวนิตยา  จันทร์ธรรม
 
1. นางจุฑามาศ  ปานคีรี
2. นางสาวสุชาดา  ยันประโคน
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงดวงกมล  ครูสอน
2. เด็กหญิงอาภัสรา  เป็นเจริญ
 
1. นายพินิจ  บุญขาว
2. นายมนตรี  โมลิสกุลมงคล
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายปวรวิชย์  ปุริสพันธ์
2. เด็กชายปิยะ  ช่างก่อ
 
1. นายมนตรี  โมลิสกุลมงคล
2. นายพินิจ  บุญขาว
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวอารยา  เชิงศิริ
2. นางสาวเจนจิรา  เยี่ยงสอน
 
1. นายวีรยุทธ  ผักสา
2. นางสาวสุชีรา  นัคเรต
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. นางสาวอนัญพร  แก้วกันยา
2. เด็กหญิงอภิชญา  หนองพร้าว
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  บุญชน
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงสุภาพร  เนาะคำ
2. เด็กชายเอกรัตน์  พะนัด
 
1. นายธนาชัย  เอื้อนุกูล
2. นางสาวสุชีรา  นัคเรต
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายพชร  ทุมมันตา
2. เด็กหญิงเกตน์สิริ  เข็มทอง
 
1. นางสาวสุชีรา  นัคเรต
2. นายธนาชัย  เอื้อนุกูล
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายศักดา  อินแมน
2. นายศิริเทพ  เรือนพันธ์
 
1. พ.จ.ต.อภิวัชร์  ทองลพ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายคณาธิป  คำแหง
2. นายพงศธร  พุทธา
 
1. นายธนาชัย  เอื้อนุกูล
2. นางสาวสุชีรา  นัคเรต
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นายธนพนธ์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาววริศรา  กรัตพงศ์
 
1. นายสถิตย์  หาญรบ
2. นางสาวเอมิกา  เภาคำ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นายพิสิฐ  ไชยคำ
2. นายไตรภพ  วงษ์วิโรจน์
 
1. นายพินิจ  บุญขาว
2. นายธนากร  เฉลิมกุลกิตติ
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กชายณัฐนันท์  โสมบุตร
2. เด็กชายณัฐวัฒน์   สายพิมพ์
3. เด็กชายสพล  ชำนาญไพร
 
1. นางศริญญา  คมคาย
2. นางแววดาว  แสนศรี
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. นายชัยฤทธิ์   ศิริกุลเจริญ
2. เด็กชายทรงพล  ศรีสวัสดิ์
3. นายอนาวิล   คำเพ็ชร
 
1. นางศริญญา  คมคาย
2. นางทิพวรรณ์  พรหมมา
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีเข้ม
2. นางสาวยูมา  บี
3. นางสาวฮาซีนะ  บี
 
1. นายธนกฤต  สุกเขียว
2. นายสถิตย์  หาญรบ
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นายนครินทร์  แสงใส
2. นายนรินทร์  มูลเชื้อ
3. นายศักดิ์รินทร์  ชินศรี
 
1. นายสมยศ  เขตตุ์สิงห์
2. นายพงศ์พันธ์  เจริญผล
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่ 1. เด็กชายธนกร  ภูมิ
2. เด็กชายมานะ  เทียนพรมราช
3. เด็กชายวิศรุต  พันธ์ดวง
 
1. นายพัฒนพงษ์  พระชนะสงคราม
2. นางสาววนิดา  เนติพัฒน์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่ 1. นายจตุรงค์  กิ่งสำโรง
2. นายอนุชิต  ทองศรีม่วง
3. นายเอกรัฐ  สังวาลย์เพ็ชร
 
1. นายพัฒนพงษ์  พระชนะสงคราม
2. นางสาววนิดา  เนติพัฒน์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงชลดา  เครือจันทร์
2. เด็กหญิงพรรณี  จิตรพานิชย์
3. เด็กหญิงศิริธาดา  พุพงษ์
4. เด็กหญิงสายฝน  ทับมณี
5. เด็กหญิงสุทธิกานต์  เข่งดี
6. เด็กหญิงสุพรรษา  อังชุน
 
1. นางอารมณ์  บุญเกิด
2. นายสหรัถ  หินกอง
3. นางสาวชไมพร  น้อยศิริ
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวกัลยา  อมหาสิเม
2. นางสาวกัลยาณี  โพธิ์ลอย
3. นางสาวจินตนา  สักขะกิจ
4. นางสาวชาลิสา  นาเขตร
5. นางสาวรามาวดี  เพ็งอุบล
6. นางสาวสุดารัตน์  เลิศดำรง
 
1. นางอารมณ์  บุญเกิด
2. นางสาวชไมพร  น้อยศิริ
3. นางสาวกุลวดี  ใจยืน
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สุติบุตร
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เชือกกระโทก
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  คำจันทร์
 
1. นางวันเพ็ญ  รังสิโรจน
2. นายมนตรี  เพลินไพศาล
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวนิพัทธา  อาจอุดม
2. นางสาวมนทิรา  แหนลำใย
3. นางสาวเบญญา  ลาโง้น
 
1. นางวันเพ็ญ  รังสิโรจน
2. นายมนตรี  เพลินไพศาล
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายทศกรานต์  ปั่นสวัสดิ์
2. เด็กชายศราวุฒิ  อินทร์ประเสริฐ
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  วงษ์มา
 
1. นายพิชัย  วินยพงศ์พันธ์
2. นางสาวกิติยา  แก้วเขียว
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายฉัตรา  งามสม
2. นางสาวพิชญา  พันสุ
3. นายภานุเดช  ดวงดารา
 
1. นายพิชัย  วินยพงศ์พันธ์
2. นางสาวกิติยา  แก้วเขียว
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  บุญธรรม
2. นางสาวสุดารัตน์  อุทิศรัมย์
3. นางสาวอรวรรณ  ชวนขุนทด
 
1. นางนาฏยา  สูงเนิน
2. นางสาวหทัยรัตน์  ไพโรจน์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชัญญา  เพชรอ๊อด
2. เด็กหญิงศุภาพร  ม่วงงาม
3. เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  ปราบรัตน์
 
1. นางสาวนุสนา  นาชัยสิทธิ์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  ปานแร่
2. นางสาวนภัสสร  ทองสีกล่ำ
3. นายสิทธิโชติ  ผนมผา
 
1. นางสาวกนกชล  มูลมณี
2. นางนาฏยา  สูงเนิน
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรัญญา  ดีอ่อง
2. เด็กหญิงชะยานี  ชาดา
3. เด็กชายธนวัฒน์  นิยมเดิม
 
1. นายธนกฤต  สุกเขียว
2. นางสาวกนกชล  มูลมณี
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวธัญพัชร  สอนสวัสดิ์
2. นางสาวปวีณา  แนวคำ
3. นางสาวสร้อยแสงเพชร  โพธิ์ศรีเมือง
 
1. นางศิริลักษณ์  ศรีสิทธิมงคล
2. นางจำนงค์  ศรีวิศาล
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงกีฬาภรณ์  เหล็กเขียว
2. เด็กหญิงมลธิกานต์  ลำพล
3. เด็กชายอู่เพชร  ดวงศรี
 
1. นางบุญเรือง  ลำพล
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวกรรณิการ์  โกสีย์
2. นายวรชาติ  ขลากระโทก
3. นางสาวสมคิด  เขียวสอาด
 
1. นางอารมณ์  บุญเกิด
2. นางสาวกุลวดี  ใจยืน