หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pte1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางศุภนันทา บัวรัตนกาญจน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางมาลินี ชื่นกมลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวจิรนาช อึ้งเสถียรพินิจโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
4. นางณิชารัตน์ สังข์เพ็ชรโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
5. นางสาวปวีณา เนตรวงศ์โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณภา อยู่ไพศาลโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯประธานกรรมการ
2. นางพรรษกร แก่นจันทร์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ มากสืบมีโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ อ้นน้อยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
5. นายศราวุฒิ โมกกงจักรโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางมุจลินท์ เพชรรัตน์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภารัตน์ ปานมีสีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นายนพพล เพิ่มพูนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. นางสิริพร ปอร์เชินโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
5. นายคณากร ขวัญคุ้มโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายดุษณี กลั่นเกษรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธานกรรมการ
2. นางผาณิต ขนันไพรโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ ประเสริฐไทยโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรา สลัดทุกข์โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวขวัญประชา ขอเจือกลางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ ปัญจมณีโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางวรรณี สุเภากิจโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
3. นางพรพรรณ ทัศนพานนท์โรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวอนงนภา จันทร์ลาโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏวไลยฯกรรมการ
5. นางสาวพรรณี โพธิ์ทองโรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางยุวลี ศรีบุญสุขโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ยืนนานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวนปภา สิงโพธิ์ทองโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
4. นางเจริญศรี ศรีแสนยงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสมบุญ ซีบังเกิดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ์ ประสมพงษ์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกรกฎ เอี่ยมลออโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นายภาณุภัทร เครือมิโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
4. นางรัตนาวลี แก้วเอี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี กรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ ดวงประทีปโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสุรีรัตน์ สรรคพงษ์โรงเรียนปทุมวิไลประธานกรรมการ
2. นางสาวธิฐิกาญจน์ มุ่งเบียดกลางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ญาณวัฒนะโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นายศุภฤกษ์ ตันติวิริยากรโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
5. นางภัทรวดี ฐิติธนภูมิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายธีรศักดิ์ บัวสายโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางธัญธารีย์ สินศักดิ์โคโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางเบ็ญจมาศ บุณยะกาญจนโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
4. นางเกษมณี สโนว์ลีย์โรงเรียนชัยสิทธาวาส"พัฒน์สายบำรุง"กรรมการ
5. นางพักตร์ศิริ พิมเสนโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสาววิภา ศิริสุขโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพรัตน์ แสงบัวโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
3. นางนันทา รังสีปัญญาโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
4. นางดาราวรรณ วงษ์สง่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
5. นางสาวสุนิตตา กล่อมแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางณิชต์ชกาญจน์ อุทุมสกุลรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
2. นางอุรุยา กรดงามโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
3. นางอำไพ ตันติกุลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ สงวนนามโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
2. นางสุริยา นิ่มปลื้มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ ศรีทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. ดร.วรรณา ศรีปราชญ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการ
2. นายสมนึก ศรีสวัสดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการ
3. นางอมราภรณ์ เส็งพานิชย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ศรัณย์ ว่องไวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการ
2. ดร.นนธิยา มากะเตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาววาสนา ทองกำแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. ดร.วรรณา ศรีปราชญ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการ
2. นายสมนึก ศรีสวัสดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการ
3. นางอมราภรณ์ เส็งพานิชย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ศรัณย์ ว่องไวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการ
2. ดร.นนธิยา มากะเตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาววาสนา ทองกำแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ เผือกเพี้ยนโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
2. นางวราภรณ์ แสนเสนาะโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
3. นางสาวมธุรส เหมโสโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายวัชรศักดิ์ จิตรแน่นโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
2. นายเอกชัย ศรีอุดมศักดิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาววริศรา วัชรเวียงชัยโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางพรรณี ไชยมงคลโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางศิริสุข สุตันติราษฎร์โรงเรียนปทุมวิไลรองประธานกรรมการ
3. นายศิริชัย สงวนสิทธิอนันต์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
4. นายวรากฤช นันท์แก้วโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวบุณยานุช เนธิบุตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
6. นางสาวสำนวน คุณพลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
7. นางจิตินันท์ ศูนย์กลางโรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง"กรรมการ
8. นายอนุศาสน์ จันทร์พิษโรงเรียนปทุมธานี กรรมการ
9. นางสาวสุวรรณา ราชคูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
10. นายจักรรินทร์ แสงพลโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวจำเนียร กลัดเกิดโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
12. นายสุรกฤต กุหลาบเพ็ชรทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางพรรณี ไชยมงคลโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
2. นางศิริสุข สุตันติราษฎร์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นายสุเทพ ผานัดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
4. นายวรากฤช นันท์แก้วโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวปุณยานุช เนธิบุตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
6. นางสาวสำนวน คูณพลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
7. นางจิตินันท์ ศูนย์กลางโรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง"กรรมการ
8. นายอนุศาสตร์ จันทร์พิษโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
9. นางสาวสุวรรณา ราชคูโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
10. นายจักรรินทร์ แสงพลโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวจำเนียร กลัดเกิดโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
12. นายสุรกฤต กุหลาบเพ็ชรทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววาสิฎฐี ต้นไทรโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวัฒน์ ศีลบุตรโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิภา สิงหวีระสมรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. นางสาววารีย์ บุญลือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวสุชานาฏ สุวรรณพิบูลย์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนา ทองคำธรรมชาติโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพงษ์ทิพย์ วิจิตรชัยนันท์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางเสาวภา ทองต้นรัตนากรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. นางสาวศุภาวรรณ ห่วงช้างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวจรุงจิต สินอนันต์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวชาลิณี สุทธะมีโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิระนิตย์ พวงดีโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
3. นายสำราญ คงถวิลวงศ์โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
4. นางชนากานต์ วรงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวเฉลิมรัตน์ เชิดชูโรงเรียนวรราชาธินัดดามาตุวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางฤทัย จงสฤษดิ์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช.ประธานกรรมการ
2. นางสาวทองใบ สุขประเสริฐชัยโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาววิจิตตา อำไพจิตต์โรงเรียนวรราชาธินัดดามาตุวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรญาณิศวร์ ธนกุลไกรวุฒิโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ เถียรอ่ำโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางจริยา ศรีประเสริฐโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีประธานกรรมการ
2. นายนิติ ไชยวงคตโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นายธงชัย ควรคนึงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. นางสายสมร รอบเมืองโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางขวัญชีวิต นุชบัวโรงเรียนธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายขุนทอง คล้ายทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นางศตพร ชาญชัยสิทธิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. นายโกวิทย์ บุณยะกาญจนโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”กรรมการ
5. นายสุทิน ยิ้มถนอมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางกนกพร ปานเผือกโรงเรียนธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญ์ญาณ์ โพธิ์ศรีโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิรัฐิติกาล เข็มขาวโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ฐิติพีรวัฒน์โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”กรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ ผลพานิชเจริญโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางจารุณี ไทยคณาโรงเรียนธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา จันทร์ธนพิเชษฐโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นางสาววัชวัลย์ ครุฑไชยันต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ศรีบุญสุขโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”กรรมการ
5. นายทินวัฒน์ พุ่มบัวโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายภูวดล น้ำดอกไม้โรงเรียนผู้จัดการแผนกฯฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัดประธานกรรมการ
2. นายภวเทพ สำราญสุขโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทาร เจ๊กรวยโรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการ
4. นายวิเชียร บัวอุไรโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
5. นางนุชนาถ ไมตรีแพนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ คุ้มมงคลโรงเรียนธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนาตยา เวชมุขโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายอริย์ธัช ผกาเชิดโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวสมนา กาละนันท์โรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ ศรีโสภาโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายทินวัฒน พุ่มบัวโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
2. นายสิปปนนท์ วงชัยเพ็งโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นายฤทธิรงค์ สวากัลป์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายโกวิทย์ บุณยะกาญจนโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
2. นายอริย์ธัช ผกาเชิดโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
3. นายวัชรวิทย์ สิรภัทรวีรกุลโรงเรียนจุุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพงศ์พิษณุ บุญโญปกรณ์ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ อาดัม ครูโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
3. นายวินัย แป้นสุวรรณครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายปราโมช พันธุเมฆินทร์ครูโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
2. นายธีรภัทร คงกัลป์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางยาใจ ปะมาคะเต ครูโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายกชปณฏ สุทธปัญญากุล ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสุพัตรา ไพบูลย์ครูโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
3. พระวิหาญชัย อนุตฺตโรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภัค วงศ์ภักดีครูโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
2. นางสาวนาตอนงค์ ป้านกรดครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
3. พระมหาวิชาญ สุวิชาโนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี วิณวันต์ครูโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
2. นายพันธกานต์ เป๊กต๊ะวงศ์ครูโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
3. นายธนัท เล็กเภาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการปทุมธานีกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภิสรารัตน์ บัวสวัสดิ์ครูโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
2. นางสาวกชวรรณ บุบผโชติครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางชนิชา เฉิดจินดาครูโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวสายฝน สุคนธพันธ์ ครูโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
2. รศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายภูดิศ ควรระงับ ครูโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายอภิชาต โพธิสิทธิ์ ครูโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
2. นายเจษฎา สังข์ประเสริฐครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวเดือนเพ็ญ บัณฑุวัฒนะ ครูโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางน้ำทิพย์ ขาววิลาศ ครูโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
2. นางพรสวรรค์ หวังแก้ว ครูโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
3. นางสาวณัฐฐ์ชุมา ภู่มาลา ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวไปรมา วัฒนามระครูโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
2. นางสาวบวรลักษณ์ กะการดี ครูโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
3. นายอภิชาต อินกัน ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา ชัยขาว ครูโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
2. นางสาวพิสมัย แจ่มจำรัส ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นางนาฏยา สุวรรณทรัพย์ ครูโรงเรียนนาฏยรักษ์ (ปทุมธานี)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวเพชรรัตน์ วงค์คำ ครูโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
2. นางมาลา ขยันทำ ครูโรงเรียนสายปัญญารังสิต กรรมการ
3. นางธนาภา คุ้มมงคลครูโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวสายชล อยู่คง ครูโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
2. พระสุรพงศ์ สุขวฑฺฒโนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. พระสุพัฒน์ สิริภทฺโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายอนุศักดิ์ การดีโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
2. นายธวัชชัย ปรางทองโรงเรียนชัยสิทธาวาสกรรมการ
3. นางสุกัญญา แตงเถาว์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุชา มาคะวงค์โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
5. นายสุพัฒน์ มีพึ่งโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธานินทร์ สุรเสรีวงษ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
2. นายธงชัย ฟุ้งเฟื่องโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
3. นายวิรัช เปี่ยมอุดมสุขโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
4. นายดอน วงษ์สุดโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
5. นางสาวพิชยา ขันตีเรืองโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
6. นายเมธา มูลมาโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางอนงค์ธนางค์ พิมพ์ทนต์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
2. นายสมชาย สมบุญสุขโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
3. นายจุมพล บุตรพิมพ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ ช้างน้อยโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
5. นายกิตติพัชญ์ ศศิพิทักษ์วงศ์โรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
6. นายพัชรินทร์ อยู่สิงโตโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ จันทรสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายจิรพันธ์ สมประสงค์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายบันลือศักดิ์ สัจจาเจริญไชยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายประภาส เข็มเพ็ชร์โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานีกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ หัตถกิจโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายศิวพงษ์ เชี่ยวชูกูลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายศักดิพจน์ วุฒิหทัยโชติผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดิเรก อรรถกฤษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายศิวพงษ์ เชี่ยวชูกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายศักดิพจน์ วุฒิหทัยโชติผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดิเรก อรรถกฤษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายไชโย มาใหญ่ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุวิวัฒน์ ธิติวัฒนารัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เพ็ชรประดับผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. พันจ่าอากาศเอกเอกมล คงสมุทรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายทรงพร อำเกตุผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายรังสรรค์ แก้วเพชรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเด็น มีสมภพโรงเรียนธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา สืบสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายณรงค์ ชุมโชคดีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมนัส ปานนิ่มผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายธราพงศ์ พรหมแจ้งโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ รักเดชผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเกษมวุฒิ สิปปกรพิพัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ จินดาสุขโรงเรียนเทศบาลท่าโขลงกรรมการ
3. นางกอบแก้ว สังข์ทองศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจรัส ผิวดีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา พลสูงเนินโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นางเกวลี ศรีพรรณ์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. พันจ่าอากาศเอกเอกมล คงสมุทรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายทรงพล อำเกตุผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายรังสรรค์ แก้วเพชรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอินทิรา บำรุงตนโรงเรียนธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกชนิกา พลจันทึกโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
3. นายภาคภูมิ ร่มพยอมโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางเพชราภรณ์ อยู่นานศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4ประธานกรรมการ
2. นายบุญยิ่ง จันทร์เกตุผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายรังสรรค์ พิพัฒน์ชลธีครู โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางเพชราภรณ์ อยู่นานศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4ประธานกรรมการ
2. นายบุญยิ่ง จันทร์เกตุผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายรังสรรค์ พิพัฒน์ชลธีโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. Mr.Venie Montermorโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
2. Mr.Douglas Dakeโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตกรรมการ
3. Mr.Annalyn Moldeโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. Mr.Dewey L. Deslogeโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
2. Mr.Victory Mooneyโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตกรรมการ
3. Mr.๋Jan Bacasmotโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตกรรมการ
4. นางสาวฉันแข สีหอำไพโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. Mr.David John Honeyโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
2. Mr.Samuel Ngโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตกรรมการ
3. Mr.Ryan Thomas Farleyครูชาวต่างประเทศกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. Mr.Joe Wainmanครูชาวต่างประเทศกรรมการ
2. Mr.Kyle Turnerโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตกรรมการ
3. Mr.Ben Harnedโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. Mr.็่๋John Brell Newmanโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
2. MissEufronia Villezaโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นางชวนชม ไชยวิทย์โรงเรียนนวมินราชูทิศ หอวังนนทบุรีกรรมการ
4. Mr.์Nathan Lynchโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสุนีย์ ทาทองโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
2. Mr.Oliver Soleโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตกรรมการ
3. Mr.Ellen Santosโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. Mr.Chingakhan Dinachandra Singhโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
2. Mr.ํYoumbi Olivier Njaweโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
3. Mr.๋Johan Erasmusโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. Mr.Benjamin Alejandrino Jr.โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
2. Mr.Miles Mcdonnellโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตกรรมการ
3. Mr.Mark Lopezโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนาพร รุ่งวิทยาโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
2. Mr.Jason Brooksโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตกรรมการ
3. Mr.Sean Naismithโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตกรรมการ
4. MissLinden A. Calebagโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวอาลัย พะสุนนท์โรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
2. Mr.๋James Maherโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตกรรมการ
3. Mr.George Willsonโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. Mr.ฺBenjamin Kaisirโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
2. นางบังอร ปัสมะริสสาโรงเรียนธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Mr.Li Junมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
2. นางสาวนุชจรีย์ เครือแก้ว ณ ลำพูนโรงเรียนนวมินราชูทิศ หอวังนนทบุรีกรรมการ
3. Mr.Deng Xiao Boโรงเรียนนวมินราชูทิศ หอวังนนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. Mr.Shishido Daisakuสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษากรรมการ
2. MissHayashida Satomiสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษากรรมการ
3. MissSawahata Natsukoสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. Mr.Michael Hunterโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตกรรมการ
2. Mr.Ryan Astudillaโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. Mr.Steven Wundertichโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตกรรมการ
2. Mr.Mustafa Alsamaraieโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธานันทร์ ศูนย์กลางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก เจริญสุขโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
3. นายสุชาต ปรัศไพบูลย์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายลิขิต เชี่ยวนาวินโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)กรรมการ
5. นายวิจิตร สินมากโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย วีระวงษ์โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายจำลอง เงินยวงโรงเรียนสามโคกประธานกรรมการ
2. นายวีระ พานทองโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นางสุวรรณี เหมือนทองโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
4. นางขวัญฤดี หัสกุลโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายจำลอง เงินยวงโรงเรียนสามโคกประธานกรรมการ
2. นายวีระ พานทองโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นางสุวรรณี เหมือนทองโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
4. นางขวัญฤดี หัสกุลโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวจารีรัตน์ บัวแย้มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
2. นางสาวอภิชานันท์ หมั่นภักดีโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวสายหยุด เหมือนสร้อยโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวสายหยุด เหมือนสร้อยโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวจารีรัตน์ บัวแย้มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางสาวอภิชานันท์ หมั่นภักดีโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางปิยะดา มงคลเดชโรงเรียนบัวแก้วเกษรประธานกรรมการ
2. นางสาวชิราภรณ์ อ่อนสลวยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางสาวสายจิตรา คงวิจิตรโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางวิภา เพ็ชร์ช้อยโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดาพร พ่วงปิ่นเพ็ชรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางปาริฉัตร อามาตย์สมบัติโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางดาสิริ ติดชัยภูมิโรงเรียนบัวแก้วเกษรประธานกรรมการ
2. นางรื่นฤดี ทันมั่งโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
3. นางพัชรา สุวรรณไชยรบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายภาสกร ภาคอัตโรงเรียนธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ อาจละออโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงฯกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา แสงเดือนโรงเรียนคณะราษฎร์บํารุง ปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ เตชะเถลิงผลโรงเรียนธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางเหมือนฝัน เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ โรจน์สุพรโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธนเสฎฐ์ ณัฐนันท์ธรสถาปนิกอิสระประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณษา ครุฑเงินโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นางสาวศศิธร สังสุทธิโรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง"กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทิมา บัวผันมหาวิทยาลัยกรุงเทพประธานกรรมการ
2. นางเชาวนี น้อยสว่างโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯกรรมการ
3. นางสาวปภัสสร สุทธปัญญากุลโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนฤเทพ สุวรรณธาดามหาวิทยาลัยกรุงเทพประธานกรรมการ
2. นายธีระกาญจน์ ปกรช์ สันโสโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาววาสนา แสงศรีโรงเรียนสวนกุหลาบฯ ปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสมปอง ใจยาวโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯประธานกรรมการ
2. นายนครินทร์ ซื่อสัตย์โรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
3. นายนฤนาท ฉ่ำทวีโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงฯกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายนิคม กกขุนทดสพม.4 ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ มามาตรโรงเรียนคณะราษฎร์บํารุง ปทุมธานีกรรมการ
3. นายทัศพร คงมั่นโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางณัชชา บุญประไพโรงเรียนสวนกุหลาบฯ ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐรินทร์ สียางนอกโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงฯกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ เจนกระบวนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวิมล แกล้วกล้าโรงเรียนบัวแก้วเกษรประธานกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา สิงหพงษ์โรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
3. นายธันยวัฒน์ แสงเดือนโรงเรียนคณะราษฎร์บํารุง ปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวประภัสสร ดลดุสิตาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชาประธานกรรมการ
2. นางสาวอนัญญา เทศทองโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
3. นายเอกชัย ฉิมพลอย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ร.ท.ณรงค์ ภูมิสุขโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งฤดี แก้วภักดีโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯกรรมการ
3. นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. ร.อ.ตุลวัตร ชุณห์วิจิตราโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯประธานกรรมการ
2. นายศิรมณ์ เสถียรรัมย์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ สุขกายโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงฯกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. ดร.เกรียงไกร ลิ่มทองมหาวิทยาลัยกรุงเทพประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิกานต์ ไขเขว้า โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
3. นางยุพเรศ บาลีโรงเรียนคณะราษฎร์บํารุง ปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายเดชณรงค์ บุญเถื่อนมหาวิทยาลัยกรุงเทพประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญภัทร นาคคำโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นางวิชยาภรณ์ ระจิตรโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ มหาชัยโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเชาวรินทร์ ชินราษฎร์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
3. นายวิรัช บุญนาคโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
4. นายธนกฤต จันทร์วิเชียรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางนงค์ลดา เดชพงษ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ เกษมรักษ์โรงเรียนจุฬาภร์ราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นายประเสริฐ เที่ยวแสวงโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
4. นางสาวเสาวนีย์ ดาบทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางกุลวดี กุลสุวรรณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางเครือจันทร์ ภาณุนฤมิตโรงเรียนหอวังปทุมธานีกรรมการ
3. นางกัญชลี พุทธวงศ์โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"กรรมการ
4. นางสาวราณี รัมมะศักดิ์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีกรรมการ
5. นายสามารถ ทรงสุภาพโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางกุลวดี กุลสุวรรณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางเครือจันทร์ ภาณุนฤมิตโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
3. นางกัญชลี พุทธวงศ์โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"กรรมการ
4. นางสาวราณี รัมมะศักดิ์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีกรรมการ
5. นายสามารถ ทรงสุภาพโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณา บัวเผือกโรงเรียนธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางอวยพร ปรีชานุกูลโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวณพสร แสงวิจิตรโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ สุขโตโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณา บัวเผือกโรงเรียนธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางอวยพร ปรีชานุกูลโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวณพสร แสงวิจิตรโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ สุขโตโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางศรัณยา ศรีจันทร์โรงเรียนธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ อนุกุลโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลำเพย อุทาโยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
4. นางศรมณีย์ สุขสุมิตรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางศรัณยา ศรีจันทร์โรงเรียนธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ อนุกุลโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลำเพย อุทาโยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
4. นางศรมณีย์ สุขสุมิตรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ อาจเจริญโรงเรียนบัวแก้วเกษรประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ เผือกแตงพันธุ์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
3. นายชานนท์ แสงโสดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางอรกัญญา คล้อยดีโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นายคมเดช จุณณะปิยะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ทองเนียมโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจงกลณี ช้อนทองโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นายธีราวุธ น้อยนะวะกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
3. นางจินดา สวนเมืองโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
4. นางบุณย์เรือง เกตุอุไรพัชร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
5. นางอนงค์ มีปัญญาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจงกลณี ช้อนทองโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นายธีราวุธ น้อยนะวะกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
3. นางจินดา สวนเมืองโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
4. นางบุณย์เรือง เกตุอุไรพัชร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
5. นางอนงค์ มีปัญญาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเรือนคำ ใหญ่เอี่ยมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางอรศรี จึงธีพานิชโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางพิสมัย วุฒิชนม์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีกรรมการ
4. นางพรจันทร์ พลแก้วโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางภณภัญ วงศาโรจน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางเรือนคำ ใหญ่เอี่ยมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางอรศรี จึงธีพานิชโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางพิสมัย วุฒิชนม์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีกรรมการ
4. นางพรจันทร์ พลแก้วโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางภณภัญ วงศาโรจน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรรณวลัย กลิ่นสนิทโรงเรียนธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางพัสณี ชุ่มคุมสินโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นางวันทา ศรีวังโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสุดจิต เที่ยวแสวงโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ อินทรภักดีโรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางพรรณวลัย กลิ่นสนิทโรงเรียนธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางพัสณี ชุ่มคุมสินโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นางวันทา ศรีวังโรงเรียนจุฬาภรณ์ราขวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสุดจิต เที่ยวแสวงโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ อินทรภักดีโรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจำนง กัญญาพันธ์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนภัส อัครทรัพย์อนันต์โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
3. นางพิสมัย วงษ์ขันธ์โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
4. นางสาวถมรัตน์ ตั้นเส้งโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
5. นางสาวสมบัติ สังวาลย์สวยโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางจำนง กัญญาพันธ์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนภัส อัครทรัพย์อนันต์โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
3. นางพิสมัย วงษ์ขันธ์โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
4. นางสาวถมรัตน์ ตั้นเส้งโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
5. นางสาวสมบัติ สังวาลย์สวยโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]