ขอเชิญประธานศูนย์ รองประธานศูนย์ และเลขานุการศูนย์ ประชุม

วันที่ 22 ตุลาคม 2557  เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมเกียรติบงกช โรงเรียนปทุมวิไล
นำแผนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์มาด้วย 

วันพุธ ที่ 08 ตุลาคม 2557 เวลา 20:08 น.