แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนตัวเข้าแข่งขัน/แก้ไขชื่อ - นามสกุล

     โรงเรียนยื่นหนังสือราชการ ต่อประธานจัดการแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียน
ของกิจกรรมนั้นๆ ในวันที่มีการแข่งขัน
     การเปลี่ยนตัว 
      1) ประเภทเดี่ยว
      2) ทีม 2-3 คน         เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
          ทีม 4-6 คน         เปลี่ยนตัวได้ 2 คน
          ทีม 7-10 คน       เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
          ทีม 11-20 คน     เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
          ทีม 20 คนขึ้นไป  เปลี่ยนได้ไม่เกิน 5 คน

   การเปลี่ยนตัว ผู้ฝึกสอน
          ให้ยื่นหนังสือราชการจากโรงเรียน ถึงประธานจัดการแข่งขัน
        โดยมีคำยินยอมของผู้ถูกเปลี่ยน มายื่น ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน  
 

วันอังคาร ที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 17:38 น.