หัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ และการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  ตัน/ปลาย  
      หัวข้อ 1) ล้อมรักด้วยครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด
              2) เอกลักษณ์ไทย ก้าวสู่อาเซียน
              3) ตามรอยพระราชดำริ

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ต้น/ปลาย  
           หัวข้อ   1)รู้รักษ์ธรรมชาติ
                     2)วัฒนธรรมไทย รวมใจสร้างชาติ
                     3)วิธีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

การแข่งขันภาพไทยประเพณี  ต้น/ปลาย
              หัวข้อ  1)การละเล่นไทย
                        2)ประเพณีไทย
                        3)วิถีไทย

การแข่งขันภาพไทยสีเอกรงค์    ต้น/ปลาย  
           หัวข้อ   1) สุดยอดเด็กไทย  ก้าวไกลสู่อาเซียน
                      2) ประเพณี  การละเล่นไทย
                      3) ตามรอยพระราชดำริ  

การแข่งขันภาพปะติด ม. ต้น          
          หัวข้อ     1)ตามรอยพระราชดำริ
                       2)สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
                      3) ประเพณี  การละเล่นไทย

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  ต้น/ปลาย
          หัวข้อ      1)วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
                       2) เทคโนโลยี  ในศตวรรษที่ 21
                       3) ประชาธิปไตยไทย  ก้าวไกลสู่อนาคต
การแข่งขันประติมากรรมไทย   ต้น/ปลาย    
           หัวข้อ     1) ตามรอยพระราชดำริ
                       2) วิถีไทย
                       3) สุดยอดเด็กไทย  ก้าวไกลสู่อาเซียน 

 

                                                          

 

วันอังคาร ที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 17:52 น.