ประชาสัมพันธ์

  19 พ.ย.57 โรงเรียนปทุมวิไล ได้โอนข้อมูลผลการดำเนินการแข่งขันไประดับภาคกลางและภาคตะวันออกเรียบร้อยแล้ว
โรงเรียนใดที่เป็นตัวแทน ให้ติดตามสถานที่แข่งขันของเว็ปภาคกลางและภาคตะวันออก  ในกรณีที่จะดำเนินการเปลี่ยนตัวให้โรงเรียนดำเนินการตามระเบียบ ในข้อ 26  ข้อ 27 
                                                

วันพุธ ที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 07:50 น.