ประชาสัมพันธ์
1. กิจกรรมรายการแข่งขันใดไม่มีการแข่งขันในระดับเขต มีเฉพาะในระดับชาติ โรงเรียนใดที่จะส่งเข้าแข่งขัน ให้สมัครลงในระดับเขตได้เลย โปรแกรมจะโอนไประดับภาค/และระดับชาติต่อไป 2. ระบบจะปิดให้บันทึกส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ในวันที่ 30 ก.ย. 2557 เวลา 24.00 น.
วันศุกร์ ที่ 08 สิงหาคม 2557 เวลา 21:35 น.