ขอเชิญประชุม

   ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และผู้ได้รับมอบหมายให้บันทึกผลการแข่งขันของศูนย์ฯ ประชุมที่หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร โรงเรียนปทุมวิไล วันที่ 6 ตุลาคม 2557
เวลา 09.00 น.

วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 08:55 น.