รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนปทุมวิไล โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงอินทิรา  สร้อยนาค
 
1. นางสาวสายจิตรา  คงวิจิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนนทวรรณ  วระพันธ์
 
1. นางสาววรรณา  วัฒนะโชติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวณัชชา  ธนะเนตร
 
1. นางผาณิต  ขนันไพร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณิชฌาณัญจ์  ทับทิม
 
1. นางสาวอนงนภา  จันทร์ลา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวนุชวรา  ถนอมรูป
 
1. นางเตือนจิตต์  ศรีอนันต์
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงชนัญญา  แสงเงิน
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  โพธิ์งาม
3. เด็กหญิงปิยมาศ  หนูขำ
 
1. นางสาวสมรักษ์  อินทนุพัฒน์
2. นายชนะชนม์  สวัสดิ์นุชาติ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวบุณยวีร์  ปิตินานนท์
2. นางสาวศุภัชชา  พรมบุตร
3. นางสาวสินีนุช  สุขรุ่งเรือง
 
1. นางสาวศิริโสภา  บุญลอย
2. นางสาวภัทรา  สังข์ประสิทธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เขี้ยวงา
2. เด็กหญิงฐิติพร  ยะเสน
 
1. นายธีรศักดิ์  บัวสาย
2. นางนุกูล  งามละมัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นายจตุธรรม  แซ่ลี้
2. นางสาวภัทรมนตร์  ธนเดชา
 
1. นายธีรศักดิ์  บัวสาย
2. นางอมรศรัณย์  ณ บางช้าง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายปรากฏ  งามละมัย
 
1. นางกฤติยา  ปิยะแสงทอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวมนัญชยา  เรืองเนตร
 
1. นางกฤติยา  ปิยะแสงทอง
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายพันธกานต์  แตงเขียว
2. เด็กชายวงศกร  พันธุ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  บัวแก้ว
 
1. นางสมปอง  ใจยาว
2. นางสุจินต์  ปลอดทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 1. นางสาวณัฐจริยา  เหรียญศรีสุข
2. นางสาวนัทธมน  ศรีสว่าง
3. นายศรันย์  ฤทธิ์นาคา
 
1. นายเจตนิวัฒน์  พันธุเสวี
2. นายอดุล  หลาบโพธิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายกฤษณะ  ศรีสมบุญ
2. เด็กชายธนัท  ฮง
3. เด็กหญิงธีระดา  ไพรัชวรรณ
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  จรุงนันทกาล
2. นางสาวผานิตย์  ตีรเศรษฐ์ศักดิ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวนัฐกานต์  สติชอบ
2. นางสาวรุจิษยา  อารีญาติ
3. นางสาววริษฐา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวสุดารักษ์  พยัคฆ์มะเริง
2. นายอนุกรณ์  อวนใหญ่
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายภูเบศ  อรุณวัฒนามงคล
2. เด็กชายศิรบดินทร์  สิงหเดช
 
1. นางสาวพรทิพย์  จับจิตต์
2. นางอำไพ  ตันติกุล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวจตุรพร  ใจดี
2. นางสาวมีน่าร์  จอง
 
1. นางสาวดาวเรือง  บุตรทรัพย์
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  รักษาศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายธนพล  หอมเดิม
 
1. นายสุรกฤต  กุหลาบเพ็ชรทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวสุธิมา  สว่าง
 
1. นายสุรกฤต  กุหลาบเพ็ชรทอง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายจินต์  รอตรวย
2. เด็กหญิงทิพภา  วชิรปัญญา
3. เด็กชายพสวัต  แตงอ่อน
 
1. นางสาวอุมาวดี  อุ่นอบ
2. นางสาววารีย์  บุญลือ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายธรรมวิชัย  พรประเสริฐสกุล
2. นางสาววทันยา  ออประยูร
3. นางสาวศิวัชญา  บริบูรณ์
 
1. นางพิมชญา  บุตรวงษ์
2. นางศตพร  ชาญชัยสิทธิ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงชนม์นิภา   เลี่ยวไพบูลย์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์   สนามแจง
3. เด็กหญิงปาริศรา   จันเจ๊ก
 
1. นางสาวทองใบ  สุขประเสริฐชัย
2. นายเอกสิทธิ์  ปิยะแสงทอง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวปวีณ์นุช  ถนอมกล่อม
2. นางสาวพรสวรรค์  เริ่มศรี
3. นางสาววรรณิกา  เพชรสังข์
 
1. นายขุนทอง  คล้ายทอง
2. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายนรเศรษฐ์  ยืนยงรัตนากร
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์  หมื่นจำนงค์
3. เด็กชายรัชชานนท์  แก้วสง่า
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ใจงาม
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. นายชินพงศ์  แข็งฉลาด
2. นายฤทธิชัย  บุญธรรม
3. นายศักรินทร์  เสนสุข
 
1. นายโกวิทย์  บุณยะกาญจน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  วงศ์ไทย
2. เด็กหญิงชุณหกาญจน์  ใฝ่สุข
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นากสุวรรณ
 
1. นางจิรัฐิติกาล  เข็มขาว
2. นางนภา  เติมศักดิ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวรัชชประภา  สมบูรณ์วงศ์
2. นางสาวสาวินี  แสนอุบล
3. นางสาวสิรินดา  นาคประสพ
 
1. นางสาววัชวัลย์  ครุฑไชยันต์
2. นางเสาวภา  ทองต้นรัตนากร
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ภู่เกิด
2. เด็กชายอิทธิเชษฐ์  โรจน์ชาญชัยกุล
 
1. นางนุชนาถ  ไมตรีแพน
2. นางสุวรรณา  ลาภเกิด
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวณิชกานต์   ชาติชำนาญ
2. นางสาวโชติรส   คงวิทยา
 
1. นายเอกสิทธิ์  ปิยะแสงทอง
2. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายพรชัย  ทองสีกัน
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โนนริบูรณ์
 
1. นายโชคทวี  ชาญชาติ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กชายกฤษฎา  แสงเนตร
2. เด็กชายภัณฑารักษ์  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวจิตตกาญจน์  เอี่ยมอนงค์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงญารินดา  คณุสัตยานนท์
2. เด็กหญิงฐิติพร  หิรัญรัตน์
3. เด็กหญิงพิมพ์นารา  เตียวต๋อย
4. เด็กหญิงภัทรสุดา  ชื่นเกษม
5. เด็กหญิงศุภนิดา  บุญเต็ม
 
1. นางสาวสิรินันท์  มาลัยแดง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวจิรัชยา  พูลละผลิน
2. นางสาวศศินาถ  พรหมศร
3. นางสาวสรัลชนา  มีชัย
4. นางสาวสวรรยา  ทรัพย์ไพศาล
5. นางสาวอโนทัย  ปิ่นประยูร
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ก้อนใส
2. นายนางพวงแก้ว  สุขเกษม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายฉัตรชัย  กรุณา
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  หมายนาค
3. เด็กหญิงปุณยภา  เรืองสุวรรณ
4. เด็กหญิงภานุชนาถ  ยมภา
5. เด็กหญิงอรอนงค์  วัฒนจรูญโรจน์
 
1. นายสายธาร  คุ้มครอง
2. นางพรทิพา  ชิงชัยเกียรติคุณ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวกัญญา  เบี้ยเลี่ยม
2. นางสาวจินดา  โอดคง
3. นางสาวณัฐสุดา  ศรีจำปา
4. นางสาวปภัสธิดา  สร้อยทอง
5. นางสาวสุพิชา  ทวีสัตย์
 
1. นาง ฐิติมา  จูงสาย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงชลิตา  เนียนศิริ
2. เด็กชายวรฉัตร  พันธไพโรจน์
3. เด็กหญิงอภิชยา  ํธนาํธรนิรันดร
4. เด็กชายอัครักษ์  ยิ้มสอาด
5. เด็กชายอานนท์  พ้องเสียง
 
1. นายพีรพงศ์  จันทร์ประเสริฐ
2. นายสุธีร์  นาทร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวปวีณา  แวงอุบล
2. นางสาวภัทรพร  ปั่นทอง
3. นางสาวรสธร  ธรรมศักดิ์จินดา
4. นางสาวรัตนาวดี  รัศมี
5. นางสาวสิริรัตน์  ทะนะไชย
 
1. นายอาชวิน  จันจำรัส
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายกิตติพัชร  ภู่ระหงษ์
2. นางสาวชนินาถ  โอกาศเจริญ
3. นายชัยสิทธิ์  พุ่มพฤกษ์
4. นายณัฐชนน  นุ่นรอด
5. นางสาวณัฐชา   ทองลักษณ์ศิริ
6. นางสาวณัฐฐณิชา  หิมพานต์
7. นายธนวิชญ์  ณัชพลพรสกุล
8. นายธีรวีร์  หอมดอกไม้
9. นายนพวิญท์  ลอยเจริญ
10. นางสาวนฤภร   วาดเขียน
11. นายนันทวิทย์   นันทพงศกร
12. นางสาวนิมิตบุตร  สนประเสริฐ
13. นางสาวปรานต์  ฤทธิ์เกริกไกร
14. นางสาวปัญญาภรณ์  สมบัตินิมิตร
15. นายพงศ์ธยนต์  นายาว
16. นายสรวิศ   ต่างพันธุ์
17. นางสาวสิรญากร  ฟักแฟง
18. นางสาวสโรชา   เสือขาว
19. นายอรุณสวัสดิ์   ครูส่ง
20. นายเตธกร  จันทร์เกตุ
 
1. นางสาวจุฑาลักษณ์    เฟื่องฟู
2. นายวุฒิศักดิ์  ชมดง
3. นายเสกสันติ  รจนากร
4. นายคุณากรณ์  ชูนิล
5. นายเสกสรร  นาโควงค์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวจาริณี  พุ่มคำ
2. นางสาวจิตสุภา  กอนอยู่ทวีสุข
3. นางสาวจิราภรณ์  ผลพิบูลย์
4. นางสาวจุฑามาศ  ยศนาวงศา
5. นายชรินทร์  สว่างแจ้ง
6. นางสาวธัญญาทิพย์  ฉินนะโสต
7. นางสาวนารีรัตน์  เทียมจิตร
8. นายนุชิต  ประดิษฐ์สร
9. นางสาวบุศรินทร์  ดวงแก้ว
10. นางสาวพรชนก  แสงบุญมี
11. นายภัสพงศ์  รวบรวม
12. นายภูวนาถ  ปทุมดำรงค์
13. นายวัชรพล  ปัญจมณ๊
14. นายวิชญ์ภาส  จุงซื้อ
15. นายศุุภกรณ์  เรืองเถาะ
16. นายสิริชัย  จันทร์แบบ
17. นางสาวสุนิตตรา  เกตุภพ
18. นางสาวอรณิชา  ศรีจันทร์
19. นางสาวอินทุอร  มิกขุนทด
20. นางสาวโชติกา  จิตร์พรหม
 
1. นายสุขสันต์  เทียมวัน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ฟุกิจ
 
1. นางสาวเพลินจิต  ชุมสุข
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวจริญา  พร้อมสมบูรณ์
 
1. นางพูลสวัสดิ์  ศรีจะบก
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงชนัฐกานต์  ฟักเฟื่องผล
2. เด็กชายธรรมยุทธ  สุขประเสริฐชัย
 
1. นางนวลจันทร์  งามนุช
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวพิมพ์พร  ศรีจำปา
2. นายภัคภูมิ  บำรุงตน
 
1. นางจันทนา  เลี้ยงตน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกมลชนก  สีล้อม
2. เด็กหญิงจิราพัชร  หอมเหมือน
3. เด็กหญิงณภัทรวรรณ  รุ่งเกียรติวานิช
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สิงหฬ
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  เชยประโคน
6. เด็กหญิงพลอยพรรณ  โคตรพงษ์
7. เด็กหญิงมัลลิกา  ทิมแสง
8. เด็กหญิงรวินันท์  ชุ่มสายันต์
9. เด็กหญิงอรพิณ  มีบุญเอนก
10. เด็กหญิงเจนิสา  พันธุขะวงษ์
 
1. นางบุบผา  อุรบุญนวลชาติ
2. นางสาวสุรภา  เพิ่มพูน
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวจิตราพร  อุ่นใจ
2. เด็กหญิงชนพร  สำราญ
3. นางสาวฐิตินันท์  สุมอยู่
4. นางสาวณัฏฐา  ทุมนิมิตร
5. นางสาวณัฐยาภรณ์  หยงสตาร์
6. นางสาวธนพร  หุ่นดี
7. เด็กหญิงธมนวรรณ  ฉลาดถ้อย
8. เด็กหญิงนภัทรศร  แก่นต้น
9. นางสาวปวันรัตน์  แสงอรุณ
10. นางสาวปารนีย์  โมอ่อน
11. นางสาวพรพิชชา  ชาญเสมา
12. นางสาวพัชรินทร์  ภาคธรรม
13. เด็กหญิงพัิมพ์ลภัส  ตาลเจริญ
14. เด็กหญิงภัทรสลาวดี  พลาผล
15. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทองบำรุง
 
1. นางณัฐพร  จันทร์ดุสิตขจร
2. นายอภินันท์  วันทา
3. นายชูโต  เฉื่อยรัมย์
4. นายสมชาย  จิวะตระกูลธรรม
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงกมลชนก  ผาสุข
2. เด็กหญิงสลิตา  ใจอารีย์
 
1. นางเกวลี  ศรีพรรณ์
2. นางชนกพรรณ  ชำนาญวาด
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวอภิญญา  สุขวิจิตร
2. นางสาวเบญญา  แก้วธรรม
 
1. นางคนึงนิจ  ประพาศพงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีมนัส  วิสุทธิ์สมุทร
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงอนัญญา  นวมกระจ่าง
 
1. นายพิเชษฐ์  อยู่สด
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวสุธีกานต์  สุกกล่ำ
 
1. นางสาวกุลนที  พันนัทธี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงศิรดา  แซ่อึง
 
1. นางชัญญา  แซ่ลิ้ม
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวพิมพ์ชนก  พุ่มเรือง
 
1. นางพิชญ์สนันตน์  ธิปัตดี เที่ยงธรรม
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กชายชาคริสต์  สำราญ
 
1. นางสาวกุลนที  พันนัทธี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวศศิธร  พุฒทอง
 
1. นางสาวกุลนที  พันนัทธี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงศลิษา  เอียวงษ์
 
1. นางสาวอรพิณ   วาจา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวโสภิดา  โคตรทิพ
 
1. นางสาวอรพิณ   วาจา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงทิชากร  เหล่าพันธ์รัตนาทวี
2. เด็กหญิงวิชชุลดา  พึ่งจิตตน
 
1. นายวุฒินันท์  บุญสินธุ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงสุชาดา  เกาะอ้อม
 
1. นางสาวอรพิณ   วาจา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นายชัชวาล  พุทธวงศ์
 
1. นางสาวอรพิณ   วาจา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภณ  แสงจันทร์
2. เด็กชายธีรกาญจน์  เมืองแก
3. เด็กชายปฏิภาณ  ศรีอรพิมพ์
 
1. นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
2. นายชโลม  โปรยเงิน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นายณัฐกุล  สังข์ทอง
2. นายนพรัตน์   นบนอบ
3. นางสาวสายชล  บุญตั้ง
 
1. นายเรืองสุวรรณ  เชี่ยวสกุลรัตน์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงอารียา  ดุริยพันธ์
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายวิเชียรชัย  สดศรีรื่น
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. นางสาวชลธิชา  ศรีธรรมราช
 
1. นางวิไลลักษณ์  มะโนแสน
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กชายตฤน  อนุสรวงค์
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวฐิติยา  สุขสุแพทย์
 
1. นายขวัญชัย  รอดพวง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กชายภีรยุต  พุ่มฉัตร
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงนวพร  พุ่มละออ
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงนวพร  พุ่มละออ
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวฤดีรัตน์  ทองสีกัน
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงสสิพงษ์  แก้วเปี้ย
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายกฤษกร  คันธชุมภู
2. เด็กหญิงชลธิชา  ฉัตรเมือง
3. นางสาวดวงกมล  ชื้อมีชัย
4. เด็กชายตติยาวุธ  จันทร
5. เด็กชายธราเทพ  เถรแก้ว
6. นายธีรวัจน์  ภัทรธีรชัยเจริญ
7. เด็กหญิงนวพร  พุ่มละออ
8. เด็กหญิงภัศจิรา  สุขนาบูรณ์
9. นายรัชศักดิ์  ขาวลำใย
10. นางสาวฤดีรัตน์  ทองสีกัน
11. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เกตุมาลย์
12. เด็กหญิงสสิพงษ์  แก้วเปี้ย
13. นายเกียรติศักดิ์  ขาวลำใย
14. เด็กชายเกียรติไกร  จันดีวงษ์
15. เด็กหญิงเลิศฤทัย  เสาะแสวง
 
1. นายทวากร  ว่องเจริญ
2. นางสาวมิรันตี  เนียมคำ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กชายกุลธร  ลองสาลี
2. เด็กชายชานาธิป  อบมาสุ่ย
3. เด็กหญิงญาณี  หนู่หน่าย
4. เด็กชายธนนน  ขจรคติมา
5. เด็กชายธนพล  นุตรักษ์
6. เด็กชายนธี  นันทเลิศ
7. นายนพรัตน์  ชูเนตร
8. เด็กชายนัฐพงษ์  ชูเนตร
9. เด็กหญิงนิชาภัทร  อบมาสุ่ย
10. นางสาวนิลุบล  คงกาเนปะ
11. เด็กหญิงปภาวี  มาลีเมาะ
12. นางสาวพันราภรณ์  ทนสูงเนิน
13. เด็กชายภาณุวิชน์  ขำคง
14. เด็กชายวิทวัส  วิมลประภา
15. เด็กชายวีรศักดิ์  ทองวีระกุล
16. นายวีระศักดิ์  สมบุญ
17. เด็กชายสัญชัย  สุขสมกิจ
18. เด็กหญิงสุจิรา  มาลาภิรมณ์
19. เด็กชายอานนท์  ทาหาร
20. นางสาวอารีญา  คนเที่ยง
21. เด็กหญิงอารีรัตน์  มีเบ้า
 
1. นายณรงค์  ขจรคติมา
2. นายมนตรี  เฉยดี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อาคมนันท์
2. เด็กชายภูบดินทร์  หย่ำวิลัย
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  เกาะกากลาง
4. เด็กชายเบญจมินทร์  เหล่าตระกลูงาม
5. เด็กชายโจนาทาน  เหล่าตระกลูงาม
 
1. นายโชคชัย  ไกรยศ
2. นายอรรถพล  ขิลิตอุดมมั่น
3. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ  เรืองสุวรรณ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายกุลพัทร์  กุลพันธ์
2. นายธฤต  ชวดนุช
3. นายพลพลจน์  สันหจันทร์
4. นายพัทธนันท์  อ่อนละมูล
5. นายเจษฎา  ศรีนันทกุล
 
1. นายโชคชัย  ไกรยศ
2. นายอรรถพล  ลิขิตอุดมมั่น
3. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ  เรืองสุวรรณ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวกัลยารัตน์  แสงเทียน
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ล้อมลาย
3. เด็กหญิงจิรัชญา  ทองดอนเหมือน
4. นายชญานนท์  พึ่งอยู่
5. เด็กหญิงญาณิศา่  หัตถ์ชนะ
6. เด็กหญิงณัฐนิชา  สายรัตน์
7. เด็กหญิงณัฐริกา  ชื่นพันธ์
8. เด็กชายธนวิชญ์  แตงจุด
9. นางสาวนุชวรา  ถนอมรูป
10. นายปฏิพล  เงินสุข
11. เด็กหญิงปิยนุช  เทพอาษา
12. เด็กชายปิยะ  แย้มสุวรรณ
13. นายพงศ์ระพี  รอดประเสริฐ
14. นายพงษ์สิทธิ์  อยู่รักคุณ
15. นางสาวพรธีรา  เสนาะอาจ
16. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  จันทิมา
17. นางสาวพุทธชาติ  หมวกน้อย
18. เด็กชายภัทรพงศ์  ชัยคำ
19. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์ศรี
20. นางสาวมัณฑิยา  กัณฑะ
21. เด็กหญิงมัลลิการ์  จันทะนา
22. นางสาววรทยา  โกศลวัฒนาธนากร
23. เด็กชายวรพล  ชูเนียม
24. นายวัชรินทร์  ใจการุณ
25. เด็กชายวันชะนะ  หม่วยนอก
26. นางสาวศศพร  รานุรักษ์
27. เด็กชายศิรภพ  ไชยปัญหา
28. นางสาวศิวพร  อยู่เย็น
29. นายสงขลา  ชายะพันธ์
30. นายสาโรช  ขำวงษ์รัตนโยธิน
31. นางสาวสุดารัตน์  ไวว่อง
32. นางสาวสุวรรณา  ใจผ่อง
33. เด็กหญิงอภิญญา  ผานามอญ
34. นางสาวอุสุมา  แสงเขียว
35. เด็กหญิงเบญจมาศ  พันชนะ
36. นางสาวเพ็ญพิชชา  ขัณฑบัณฑิตย์
37. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บรรดาศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ  เรืองสุวรรณ์
2. นายอรรถพล  ลิขิตอุดมมั่น
3. นางสาวกัญญกร  โปร่งใจ
4. นายโชคชัย  ไกรยศ
5. นายทวี  กล่อมใจ
6. นายสมศักดิ์  หัตถกิจ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กชายกฤษฏา  ขุยชัยภูมิ
2. นางสาวกัลยา  โสชะรา
3. เด็กชายกิตติ์รวี  ศิริอริยทีปต์
4. นายคมสัน  ปฐมวิชัยวัฒน์
5. เด็กหญิงชนินาถ  โตใหญ่
6. นายชาญณรงค์  ขัดเรือน
7. นางสาวฑารฎา  โกมารภัจกุล
8. เด็กหญิงฑิฆัมภรณ์  ไชยคราม
9. เด็กชายณภัทร  โคมน้อย
10. นางสาวณัฎฐ์ญดา  พิพัฒธัญนันท์
11. เด็กหญิงณัฐกานต์  เพ็งสุวรรณ
12. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  วงษ์ทำมา
13. เด็กชายณัฐพงษ์  หงอกสิมมา
14. นายณัฐพงษ์  กลอยกลาย
15. นางสาวธนภัทร  วิหคอร่ามเรือง
16. นางสาวธัญญาลักษณ์  อ่อนพุทธา
17. เด็กชายธีรพล  แนวทวิต
18. นายธีรโชติ  แก้ววิลัย
19. เด็กหญิงนภาพร  ฤทธิ์ขิน
20. นางสาวนฤมล  เอมอ่อน
21. เด็กหญิงนิญาดา  สอนมาลา
22. เด็กหญิงปิยธิดา  ทรัพย์สวรรค์
23. เด็กหญิงปิยวรรณ  วุฒิศักดิ์
24. เด็กหญิงพรไพลิน  พูลสวัสดิ์
25. นางสาวพิมพ์ชนก  พันธ์มณี
26. เด็กหญิงภควดี  มีเมธี
27. เด็กหญิงภัทรวรรณ  นาคนายม
28. นายภาคิน  ไชยประการ
29. นายยิ่งพันธุ์  คำวัน
30. นางสาวรมัณยา  โคมน้อย
31. เด็กหญิงฤดีมล  ฉ่ำพิพัฒน์
32. นายวรเมธ  เหลื่อมอุไร
33. เด็กชายวาที  พรทิพย์เทวา
34. นายวีรพล  เทาวฤทธิ์
35. นางสาวศิริพร  ศรีสุราช
36. เด็กหญิงศิริรัตน์  เลิศพระริน
37. นางสาวศิริลักษณ์  บัวจันทร์
38. นางสาวสุพรรษา  พลเมือง
39. เด็กหญิงอริศรา  เจียรบวรศักดิ์
40. นางสาวอาทิตยา  สรรศรี
 
1. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
2. นางสาวพรรณอร  เกลี้ยงประไพ
3. นายภานุภาคย์  ศรีคำอ่อน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายนวพล  สุรินทร์
 
1. นายสมชาย  จิตตสุข
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายตะวันแดง  ชาญยุทธ
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มนตรี
 
1. นางสาวเมธิกานต์  นนทะสร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวพรพักตร์  เพ็ชรกลม
 
1. นายสมชาย  จิตตสุข
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายวงศ์วริศ  ซูซูกิ
 
1. นางสาวนทิตา  สุทะปัญญา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  จันทร์แขกล่า
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงธนิดา  ศิรพุฒิเดช
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวจุฑามาศ  โต๊ะดี
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ปินเกตุ
 
1. นายธีระพล  ห้ากี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายชินาธิป  จีนะพันธ์
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทาสอน
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวมัชฌิมา  เพชรทอง
 
1. นายศรัญญู  ขันฑบัณฑิตย์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายธนวัฒน์  ยังทน
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายชินาธิป  จีนะพันธ์
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงธนิดา  ศิรพุฒิเดช
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวจุฑามาศ  โต๊ะดี
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกชนิกา  พิมพากรณ์
2. เด็กชายกฤษฏา  ขุยชัยภูมิ
3. เด็กหญิงกัลย์สุดา  กัลยา
4. เด็กชายกิตติ์รวี  ศิริอริยทีปต์
5. เด็กหญิงชนินาถ  โตใหญ่
6. เด็กชายชยกร  จันทร์ช้าง
7. เด็กหญิงญานิศา  แสนพลเมือง
8. เด็กชายณภัทร  โคมน้อย
9. เด็กชายณัฐนนท์  ปรัชญาโยธิน
10. เด็กชายณัฐพงษ์  หงอกสิมมา
11. เด็กชายณัฐพล  จันสอน
12. เด็กหญิงณัฐเกตุ  ต้นรัง
13. เด็กหญิงดลพร  มันทวงค์
14. เด็กหญิงธัญลักษณ์  รูปไธสง
15. เด็กหญิงธิดาทิพย์  เชิดชู
16. เด็กชายธีรพงษ์  แสงหิรัญ
17. เด็กชายธีรพล  แนวทวิต
18. เด็กชายนนทกานณ์  เนตรพันธ์
19. เด็กชายนพรัตน์  จังหวะเลิศ
20. เด็กชายนภสินธุ์  ดียิ่ง
21. เด็กหญิงนิญาดา  สอนมาลา
22. เด็กหญิงปิยธิดา  ทรัพย์สรรค์
23. เด็กหญิงปิยวรรณ  วุฒิศักดิ์
24. เด็กหญิงผกาสินี  พันธุวัฒน์
25. เด็กหญิงภรณ์ชนก  กาวไธสง
26. เด็กหญิงมนสิชา  เสือฟัก
27. เด็กหญิงมัณฑิตา  ทองแผ่น
28. เด็กชายรัชชานนท์  นิ่มเชียง
29. เด็กหญิงฤดีมล  ฉ่ำพิพัฒน์
30. เด็กชายวรยศ  ไตรยางค์
31. เด็กชายวาที  พรทิพย์เทวา
32. เด็กชายวุฒิโรจน์  เสนาะจำนงค์
33. เด็กหญิงสรัลชนา  แดนขนาน
34. เด็กหญิงสาธิตา  สมานพร้อม
35. เด็กหญิงสายฝน  ผลมะม่วง
36. เด็กชายสิทธิชัย  โยกันยา
37. เด็กหญิงสุธิสา  แย้มปู่
38. เด็กหญิงอริศรา  เจียรบวรศักดิ์
39. เด็กหญิงอาทิตยา  ไทยใหม่
40. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ธรรมโชติ
 
1. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
2. นายภานุภาคย์  ศรีคำอ่อน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นายกฤษณะ  เพาะบุญ
2. นางสาวกัลยา  โสชะรา
3. นางสาวกาญจนาพร  ขรจันทร์
4. นายคมสัน  ปฐมวิชัยวัฒน์
5. นายจารุวัฒน์  ใจรัก
6. นางสาวจิราพัชร  พวงศรี
7. นายชยากร  หลิมเลิศรัตน์
8. นางสาวณัฏฐ์ญดา  พิพัฒธัญนันท์
9. นายณัฐพงษ์  กลอยกลาย
10. นายทัศนเทพ  จะโรรัมย์
11. นางสาวทิพวรรณ  กล่อมบางละมาด
12. นางสาวธนภัทร  วิหคอร่ามเรือง
13. นายธีรโชติ  แก้ววิลัย
14. นางสาวนพรัตน์  ตุ้ยสมบัติ
15. นางสาวนภาวรรณ  บุญช่วย
16. นายนราวิชญ์  อ่อนศิริ
17. นางสาวนรินทร์ธร  ลาพรหมมา
18. นางสาวน้ำฝน  พงษ์สมบูรณ์
19. นางสาวปฎิณญา  อัลมาตย์
20. นางสาวพิจิตรา  เปรมปรี
21. นายภาคิน  ไชยประการ
22. นายยิ่งพันธ์ุ  คำวัน
23. นางสาวรติกร  ทองมา
24. นางสาวรมัณยา  โคมน้อย
25. นายวรเมธ  เหลื่อมอุไร
26. นายวิทวัส  ยิ้มอยู่
27. นางสาวศศินา  สุขแสนสุข
28. นางสาวศิริพร  ศรีสุราช
29. นางสาวสาวิตรี  คำศรี
30. นางสาวสาวิตรี  คำศรี
31. นางสาวสุพรรษา  พลเมือง
32. นายสุรชัย  สุวรรณปักษ์
33. นางสาวสุวรรณี  ผลมะม่วง
34. นายอธิบดี  พรหมแดง
35. นายอนิรุต  ใยบัว
36. นางสาวอริษา  เหมือนคล้าย
37. นางสาวอาทิตยา  สรรศรี
38. นายอิสระชน  ศรีมงคล
39. นางสาวอุทุมพร  จันมณี
 
1. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
2. นายภานุภาคย์  ศรีคำอ่อน
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คูมหานาคา
2. เด็กชายชานน  มานะเสถียร
3. เด็กหญิงญาดา  สันต์จิตโต
4. เด็กชายทัศนัย  ทิพวารี
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  ชัยศักดิ์
6. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เรียมปิติ
7. เด็กชายศราวิน  แสงจันทร์
8. เด็กชายหิรัญ  หาญวิญญานันท์
9. เด็กหญิงอาภาพิชญ์  รัตนโนบล
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
2. นางสาววีรวัลย์  สัมพันธ์
3. นางสาววรรณพร  สุขสมสังข์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นายธีรศักดิ์  มรรคผล
2. นางสาวนดาพร  อัศวะคูชัย
3. นายนพรัตน์  ชูเนตร
4. นายพิชิตพล  ทองก้อน
5. นางสาววรรณรัตน์  เยาวสังข์
6. นายศาสตรา  ปัดตาทะสา
7. นางสาวอจลญา  กิจสันติภาพ
8. นางสาวเจนจิรา  วงษา
 
1. นางสาวเมธิกานต์  นนทะสร
2. นายมนัญชยา  เพชรูจี
3. นางสาวนุชนรา  ละหุ่งเพ็ชร
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวจันแก้ว  ภิรมย์
2. นางสาวจิราภรณ์  วิธีพล
3. นางสาวทิพย์อาภรณ์  สินทรัพย์
4. นางสาวนริสสรา  จันเทา
5. นางสาวอมลวรรณ  เอกโทชุน
6. นางสาวอังคณาภร  ขาวผ่อง
 
1. นายสาธิต  มณฑาณี
2. นายกฤษฎา  วิเศษกสิกรรม
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ติระรณกรกุล
2. เด็กหญิงฐิลดา  แสนซิว
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  นิลสม
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  ชัยศักดิ์
5. เด็กหญิงปิยนันท์  ช่วยชูเชิด
6. เด็กหญิงรัชตวรรณ  กรรไกร
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
2. นางสาววีรวัลย์  สัมพันธ์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวกชพรรณ  ภูผา
2. นางสาวกมลชนก  หนูสี
3. นางสาวกัญญารัตน์  ภูตะวัน
4. นางสาวกิติมา  สุขดี
5. นางสาวธนาภา  ปริชานิ
6. นางสาวนฏกร  เหล่าเล่ง
7. นางสาวนิธิพร  มะโนสิม
8. นางสาวสโรชา  งามวัน
9. นางสาวเจนจิรา  รุนันต๊ะ
10. นางสาวเนตรทราย  เขียวเคลือบ
 
1. นางสาวอรินทร  ตะโม
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  สร้อยสีคำ
2. เด็กหญิงต้นน้ำ  จิตรเอื้อ
3. เด็กหญิงนริศรา  มะแสน
4. เด็กหญิงปราถนา  กองม่วง
5. เด็กชายพัฒนศักดิ์  ทรัพย์วิลัย
6. เด็กหญิงภรณิภัทร  สนสาขา
7. เด็กหญิงวิจิตตรา  บูรณะเสรี
8. เด็กหญิงศิริยากร  หล่อโสภาลักษณ์
 
1. นางสาวเมธิกานต์  นนทะสร
2. นางสาวนุชนรา  ละหุ่งเพ็ชร
3. นายมนัญชยา  เพชรูจี
4. นายมนตรี  เฉยดี
5. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวชนาลัย  ปลั่งดี
2. นางสาวธนิตา  เกษสุวรรณ์
3. นางสาวธัญจิรา  ใช้ธูปทอง
4. นางสาวธัญชนก  เริงมิตร
5. นางสาวธิตยา  เกษสุวรรณ์
6. นางสาวภาอุษา  วุฒิลัย
7. นางสาววรรณรดา  ชัยประภา
8. นางสาวเนตรชนก  รัตนยานนท์
 
1. นางสาวฐิติกัณฑ์  ชูเชิด
2. นางสาวนพรัตน์  แก้วเปี่ยม
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. เด็กชายคณิน  อินทะเรืองศร
2. นายจตุโชค  ชูเชื้อ
3. นายศราวิน  ศิริแส
4. นายอนุพงศ์  เยาว์แสงแซงสนิท
5. นายอภิชาติ  บุญลคร
 
1. นายธวัชชัย  พวกดี
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองสา
2. เด็กหญิงสิริมา  คงสาหร่าย
 
1. นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงสิรินดา  จีนปรุ
 
1. นางสาวอรวรรณ  ฐีติโภคา
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายเกรท  มงคลสินธุ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ประมูลศิลป์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หม่องห้อง
 
1. นางสาวรัชนี  สิงหะนาม
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวพิรญาณ์  อภิรติมัย
 
1. นางตวงทรัพย์  เสาะแสวง
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายดิยอร์เบ็ค  อ็อคโยเลอร์
 
1. นายนิวัฒน์  เสนาะ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาววิชัญญา  แตงพันธ์
 
1. นางสุกัลยา  จิตมานะ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กชายพรภูเบศ  หาญธรรมธง
 
1. Mr.Mark  Coates
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายธีรภ์เชษฐ์  ลัคนาวิเชียร
 
1. นางณัฐกาญจน์  เกิดศรีทอง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  วชิรวงศ์
2. เด็กชายบริพัฒน์  ศิรีประทุม
3. เด็กชายปัณณธร  แสงเงิน
4. เด็กชายปิยภัทท์  นิดฉาย
5. เด็กหญิงรสา  มณีวัธน์
 
1. นายพลรบ  พรายรักษา
2. นางพิมพา  ใจยงค์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายธนชัย  วงษ์ทัศนีย์กร
2. นางสาวพรสินี  สุวรรณอักษร
3. นางสาวพิชฎา  สมวี
4. นางสาววสมล  เหล่ามรกต
5. นายวิชรัตน์  เปาอินทร์
 
1. นายนำชัย  แสนศิลป์
2. นางวาสนา  สุวรรณรัตน์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายอำนาจ  แตงจุด
 
1. นางสาวสุพรรณี  มงคลปทุมรัตน์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิดาภา  เลิศภูมิภัทร
 
1. นางสาวมนธิดา  มณีกัลย์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวกานดา  ฟักสาคร
 
1. นางสาวธิดารัตน์  คนตรง
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายภูมิแผ่นดิน  เกษเกษม
 
1. นางสุพรพันธ์  จิตรบรรเทา
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวรมิดา  มิ่งขวัญ
 
1. Dr.Tatsu  Tsuruishi
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงชมลวรรณ  ประดิษฐ์
2. เด็กหญิงสุดาภัทร  ฉัตรกวีกุล
 
1. นางสาววันทนีย์  แตะสูงเนิน
2. นางสาวเพชรพร  ขำเนียม
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นายณัฐพล  โพธิ์ศรี
2. นางสาวนิยตา  แสงศรี
 
1. นางสาวทัชชกร  มอญภาษา
2. นางเมธาวี  เกดา
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  บัวบุตร์
2. เด็กชายน้ำเพ็ชร  แก้วเพ็ชร์
3. เด็กชายปราการ  สถิตถาวรศักดิ์
4. เด็กชายภานุพงศ์  แก้วแดง
5. เด็กชายวรเชษฐ์  บัวบาง
6. เด็กชายวิศณุ  ศรีนาวา
7. เด็กชายสหรัฐ  อินมาแก้ว
8. เด็กชายเจษฎากร  ลังกาวงศ์
 
1. นายชโลม  โปรยเงิน
2. นายสุรศักดิ์  แก้วกัน
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวกมลชนก  วิไลรัตน์
2. นายพงศธร  ฉิมพลี
3. นางสาวภัทรวดี  ทองปรานีต
4. นางสาววัชราภรณ์  คำแพง
5. นายอดิศร  คำสาเลา
6. นายอัถฎาวุธ  เจริญเรือง
7. นางสาวเสาวลักษณ์  มีเสริมศรี
8. นายเฮนรีเบน  ยอดศิลป์
 
1. นางขวัญฤดี  หัสกุล
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงขวัญนภา  จิตระเบียบ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนูขำ
3. เด็กหญิงรสิกา  เพ็งหนุน
4. เด็กหญิงสิริกัลยา  อังศุกุลธร
5. เด็กหญิงอภิสรา  กระอาจน์
 
1. นางจารีรัตน์  บัวแย้ม
2. นางสาวปริฉัตร  วาฤทธิ์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวจิราพร  ตะโจประรัง
2. นายฐิติวัชร์  หงษ์ไทย
3. นางสาวณัฐวรรณ  สุขสมวุฒิ
4. นายธราเทพ  แป้นมุข
5. นายวรวัฒน์  เกื้อสกุล
 
1. นางปารย์ใจ  ขำพินิจ
2. นายสุขเกษม  บุญประกอบพร
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุท  พรมวัง
2. เด็กหญิงชลิตา  ลัดดาพวง
3. เด็กหญิงนริศรา  ลาแพงดี
 
1. นางวิภา  เพ็ชร์ช้อย
2. นางสาวชิราภรณ์  อ่อนสลวย
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  บุญนาค
2. นางสาวปรางค์ทิพย์  เสือสกุล
3. นางสาววรินธร  รัตนสุวรรณ
 
1. นางวิภา  เพ็ชร์ช้อย
2. นางสาวชิราภรณ์  อ่อนสลวย
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นางสาวชนาพร  ดอกละมุด
2. เด็กหญิงชุติมน  ชาเขียว
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  สะอาดเอี่ยม
 
1. นางพัชรา  สุวรรณไชยรบ
2. นางสาวทัชชกร  มอญภาษา
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นางสาวฉัตรทริกา  ทัดสันเทียะ
2. นางสาวมณฑิรา  แนวทวิต
3. นางสาวสุดารัตน์  แดงฉ่ำ
 
1. นางพัชรา  สุวรรณไชยรบ
2. นางสาวทัชชกร  มอญภาษา
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงพัชวรรณ  พันธุ์ไพโรจน์
2. เด็กหญิงสุรินทริยา  แจ่มแป้น
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  มามาตร
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงศศิปรียา  นามธรรม
2. เด็กหญิงสาริน  รวีโชติวรกุล
 
1. นางสาวลักขณา  กาสี
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวกัญญารัตน์  จิตตะมะ
2. นางสาวณภัสรพี  สุคันธปรีย์
 
1. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
2. นางสาวลักขณา  กาสี
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกรรจนพร  ทักษิณาจารี
2. เด็กหญิงภูษณิศา  มีทรัพย์
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  คำไทย
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวนัทธมน  เกตุนุติ
2. นางสาววรัญญา  เหมวรรณานุกูล
 
1. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
2. นางสาวพลอยไพลิน  คำไทย
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กชายธนภัทร  มงคลทรัพย์
2. เด็กชายธีรโชติ  รินทร
 
1. นางสาววาสนา  ล่าลับ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายจารุวิทย์  กิลาโส
2. เด็กหญิงญาณิศา  จิตต์หมั่น
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  มามาตร
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายนัทพงษ์  กอผจญ
2. เด็กหญิงอริสรา  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวนัฐรินทร์  สียางนอก
2. นางสาวเยาวเรศ  รุ่งพันธ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายพิชญกานต์  ปัญญาชัย
2. นายศิรวิทย์  ชุมวิริยะ
 
1. นางสาวสุพรรษา  ครุฑเงิน
2. นายมีชัย  ทัพธานี
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นายสิทธิเดช  ใบพัด
2. นายอดิศร  มีสิน
 
1. นายรณกฤต  แสนพรหม
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวณัฐนันท์  ชนะชาญชัย
2. นางสาววิรตา  ฟางสะอาด
 
1. นายธีระกาญจน์ ปกรช์  สันโส
2. นางสาวปภัสสร  สุทธปัญญากุล
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงประกายเพชร  โลศิริ
2. เด็กชายภูผา  ผูกพานิช
3. เด็กชายแสนยากร  เสียงเสนาะ
 
1. นางณัชญ์สรัล  ณัฐนันท์ธร
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายกร  ศิริตันติวัฒน์
2. นายบุญฤทธิ์  พิริย์โยธินกุล
3. นางสาวภิญญพร  เอี่ยมมงคล
 
1. นายธีระกาญจน์ ปกรช์  สันโส
2. นางสาวยุพาภรณ์  ลิ้มสงวน
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวณัฐธิดา  สุวรรณเพ็ชร
2. นางสาวสุรางค์  เสือพิมพา
 
1. นางสาวกัญญภัทร  นาคคำ
2. นางจันทร์จิรา  พงษ์ชู
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. เด็กชายฐานวัฒน์  ครถาดิษฐ์
2. เด็กชายติ๊ก  บุญพิลึก
3. เด็กชายพิพัฒน์  สอนทองคำ
 
1. นายธานี  พันธุ์ไม้สี
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นายกิตติภูมิ  จันสีชา
2. นายปฏิพัทธ์  ประทุมทอง
3. นายภัสกร  ทองสีมะดัน
 
1. นายธานี  พันธุ์ไม้สี
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  วรรณอ่อน
2. เด็กชายพลวัต  ปฐมไพบูลย์
3. เด็กชายภูริทัต  ปรีชากุล
 
1. นางวรรณา  กันตะโสพัตร์
2. นายการันต์  จันทา
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายธนกร  รื่นมาลัย
2. นายนันฐวัฒน์  ยศอูป
3. นายวราวุธ  บุตรา
 
1. นางปทิตตา  โสภณศิริ
2. นางสุมัทนา  เมฆฉาย
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  พึ่งเทียน
2. เด็กหญิงลันทนี  เปลี่ยนรัศมี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  คณาโจทย์
 
1. นางบุญเสมอ  ปิตินานนท์
2. นางสาวมนัสนันท์  แสนโบราณ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นายกิตติศักดิ์  เมฆสุวรรณ์
2. นางสาวชลลดา  พึ่งธรรม
3. นางสาวภัทธีญาภรณ์  โยนลอย
 
1. นางเสาวนีย์  ดาบทอง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงทัศนีย์  กว้างนอก
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  โพธิ์วัด
3. เด็กชายศรัณย์  ดอกกระถิน
4. เด็กหญิงศศินาถ  ทองเหลา
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เจริญสุข
6. เด็กหญิงสิริวิมล  กล้าคง
 
1. นางลภัสรดา  จิรัฐติกาลกุลเวท
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวกชกร  สุวานิช
2. นางสาวจิตราพร  พละศูนย์
3. นางสาวจิตสิณีย์  พวงยอด
4. นางสาวทัศนา  คำด้วง
5. นางสาวทัศนีย์  คำด้วง
6. นายพศวัต  ศรีธูป
 
1. นางสาวกฤษณา  วงษ์วิกย์กรรม
2. นายณัฐวุฒิ  เจริญสม
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงปนิดา  พริ้งปานผง
2. เด็กหญิงวิชชุลดา  ยะยันรัมย์
3. เด็กชายสุทัศน์  ใจทน
 
1. นางสาววรรณภา  เอี่ยมสมบัติ
2. นางสมพร  แผ่วจะโปะ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวกรรณิกา  สมานมิตร
2. นางสาวธนภรณ์  อยู่อ่ำ
3. นางสาวสุพัตตรา  ขุนสันเทียะ
 
1. นางสาวทิพวรรณ์  หวังดี
2. นางสาวนงค์นภัส  อัครทรัพย์อนัน
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชูชีพ
2. เด็กหญิงสมฤดี  คำจันทร์
3. เด็กหญิงอุทุมพร  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวดวงนภา  บานชื่น
2. นางสาวปราณี  เอี่ยมสอาด
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวธัญลักษณ์  สุขใจ
2. นางสาวนริชา  ตวงทอง
3. นางสาวอาภารัตน์  แก้ววิเศษ
 
1. นางมณฑา  นิลหยก
2. นางพรทิพย์  จิตต์ธรรม
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีมา
2. เด็กชายนพดล  ปุราชะโก
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  สีสัจจา
 
1. นางสาววรรณภา  เอี่ยมสมบัติ
2. นางสมพร  แผ่วจะโปะ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวธัญลักษณ์  ศักดิ์ชัยศรี
2. นางสาวปุณยวีร์  ตั้งตน
3. นางสาวศิรินทิพย์  สมศรี
 
1. นางบุณย์เรือง  เกตุอุไรพัชร์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงชนัชพร  บรรลุประสงค์
2. เด็กหญิงปวีณ์ศุภกร  บุตรศรี
3. เด็กหญิงพิชญ์ณัฐ  ครุฑไชยันต์
 
1. นางวรรณี  นาคหาญ
2. นางสาวรติพร  ช่อลำไย
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวขวัญชนก  หาญอุดมลาภ
2. นางสาวชนกนาก  หลายพัฒน์
3. นางสาวรัมภา  หิรัญสาโรจน์
 
1. นางสาวเพชรชรี  รักษาศรี
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทับนิยม
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ประจิตร์
3. เด็กหญิงวรันลักษณ์  ชนาธิปกรณ์
 
1. นางสาวนงค์นภัส  อัครทรัพย์อนัน
2. นางสาวรัตติกร  ธนะสาร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" 1. นางสาวกาญจนา  ไล่เลย
2. นางสาวกิจติญา  แก้วธรรม
3. นางสาวปทิตตา  กลิ่นบุญ
 
1. นางกัญชลีย์  พุทธวงศ์
2. นายอาทิตย์  เรียงสาทร
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  แสงทอง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปั้นน่ิ่ม
3. เด็กหญิงสายธาร  ทารุณ
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวภัทรวดี  ฐิติวัชรานนท์
2. นางสาวยุราวัลย์  ใจปิง
3. นางสาวสุจิตรา  กลับศรี
 
1. นางจำนงค์  กัญญาพันธุ์
2. นางสาวศิริพันธ์  พันธุ์ศิริ
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. เด็กชายณัฐชนน  ยะปะนันท์
 
1. นางนฤชล  ชัยจิต
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงณัชชา  ตันทะศิลป์
 
1. นางสาวอรอนงค์  คงเเก้ว
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงบิ้สบิลลาฮ์  ใยมา
 
1. นายบุญเกิด  จำปาใหญ่
 
166 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กชายชยานันท์  ตั้งตน
2. เด็กชายธนันชัย  เลาหบุตร
 
1. นายบุญเกิด  จำปาใหญ่