หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pte2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางวรนุช การสมวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดาพร พ่วงปิ่นเพชร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ สุวรรณมณีโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
4. นางนาที เดชะราชโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
5. นางสาวกัลยา วิทยาศิริกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางวรนุช การสมวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ อ้นน้อยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางชูศรี ศรีกรดโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
4. นายณวัฒน์ศไนส์ ศิริเลิศรุ่งเรืองโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นางสาวลดาวัลย์ ดวงจิตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาววงศ์เดือน สังข์ด้วงยาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นายนพพล เพิ่มพูนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางณัฐกาญจน์ แต่งตั้งโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
4. นางวัลภา เจริญลาภโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
5. นางกัญญาภัค สุทธิชาติโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
6. นางรมณี กลับเผื่อนโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
7. นางสาวนุสรา โหมดคำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาววงศ์เดือน สังข์ด้วงยาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางดุษณี กลั่นเกษรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางสาวปิยานุช สอาดสุดโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นางดวงทิพย์ พุ่มเจริญโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
5. นางสาวฉันทนา บุญโสมโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
6. นางสาววาสนา ทองทวียิ่งยศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร นาคนาคาโรงเรียนธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรังสินี เบ้าวันดีโรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการ
3. นายชนะชนม์ สวัสดิ์นุชาติโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. นางอัมพร ทองทวีเกียรติโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
5. นางรัตนาพร วิภูษณะภัทร์โรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
6. นางทิพวรรณ อิ่มวิเศษโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
7. นางพรพรรณ ทัศนพานนท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร นาคนาคาโรงเรียนธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณี โพธิ์ทองโรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการ
3. นางสมบุญ ซีบังเกิดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก พรรณวงษ์โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
5. นางสิรินทร์ทิพย์ สรรพ่อค้าโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ โชคตระกูลเกียรติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีกรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวรลักษณ์ วุฒิปราณีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวสมรักษ์ อินทนุพัฒน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางสาวนภาพร ศรีตัณฑ์โรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
4. นายวิชญ์ วิชญปัญญากุลโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
5. นางสาวพลอยนภัส ปุรณะวณิชย์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
6. นางรัตนาวลี แก้วเอี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
7. นางสาวธิฐิกาญจน์ มุ่งเบียดกลางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
8. นางสาวชวาลัย เกิดโพธิ์พ่วงโรงเรียนธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางวรลักษณ์ วุฒิปราณีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวธิฐิกาญจน์ มุ่งเบียดกลางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ สอนประเทศโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
4. นางสาวนปภา สิงโพธิ์ทองโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
5. นางสาวจามจุรี ติ๊บตาโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
6. นางเจริญศรี ศรีแสนยงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางภิรมย์ เรืองรองโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางธัญธารีย์ สินศักดิ์โคโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นายประวิทย์ ยางกลางโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
4. นางวัชรีภรณ์ กลมกล่อมโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
5. นางรัษมี บุญญะสิทธิ์โรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
6. นางสาวอรสุมา ศรีอนันต์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางภิรมย์ เรืองรองโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางดาราวรรณ วงษ์สง่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางอัมพร ใจเกื้อโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
4. นางสาวอาภรณ์ กลแกมโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
5. นางจิตกานต์ ขุมทรัพย์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
6. นางศุภดี บุภู่โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางฎิฐาภรณ์ โยธินวัชรชัยโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
2. นางสาวลำใย สุระพินโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
3. นางวราภรณ์ บุญศรีโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
4. นายนายวุฒิพงษ์ ทัมเพ็ชรโรงเรียนพระวิสุทธิ์วงส์กรรมการ
5. นางปัญจพร มีสมภพโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
6. นางสาววรุณยุภา เลื่อนแก้วโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
7. นายสามารถ สรรพ่อค้าโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเปรมกมล พิริยปัญจบุตรโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
2. นางรำพึง จันทร์วีนุกูลโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวจันทร์แรม ทะเสนฮดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางบุษยา การสามารถโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
5. นางลินดาร์ ชาติกานนท์โรงเรียนสายปัญญา รังสิตกรรมการ
6. นางสาวเพชรรัตน์ สนธ์หอมโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางอมราภรณ์ เส็งพานิชย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการ
2. นายสมนึก ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการ
3. ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ศรัณย์ ว่องไว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการ
2. ดร.กมลรัตน์ สมบุตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาววาสนา ทองกำแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ ชัยชำนาญโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
5. นางโฉมนภา วัชรัมพรโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการ
2. นายสมนึก ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการ
3. นางอมราภรณ์ เส็งพานิชย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการ
4. นางแพว เฉลิมญาติวงศ์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
5. นางวิภารัตน์ ยิ้มใหญ่โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ศรัณย์ ว่องไว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการ
2. ดร.กมลรัตน์ สมบุตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาววาสนา ทองกำแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวผานิตย์ ตีรเศรษฐ์ศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
2. นายนิคม อาศัยนาโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีกรรมการ
3. นายนัดธะพงษ์ ยืนยั่งโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ เผือกเพี้ยนโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางรสริน แสงศิริโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
2. นายพยัพ ศริยานนท์พินิจ โรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ จับจิตต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. นายวัชรศักดิ์ จิตรแน่นโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ เอื้อบุญประดิษฐ์โรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
2. นางสาวสุภากรณ์ เสียงเพราะโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ สายใหม่โรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
4. นายศิริชัย อ่ำบุญชูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวสุภนิดา อุ่นวิเศษโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบปทุมธานี กรรมการ
6. นางสาวบังอร สวนพลูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นายธรรม์ธเนศวร์ แก้วสุขใสโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
8. นายวุฒิพงษ์ ทับเพ็ชรโรงเรียนพระวิสุทธิ์วงส์กรรมการ
9. นางนลินี เอกพงษ์พันธุ์โรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
10. นางสาวจันทิมา เหลี่ยมวงค์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบปทุมธานี กรรมการ
11. นายชัยณรงค์ หนูหวานโรงเรียนสายปัญญา รังสิตกรรมการ
12. นายศิริพงษ์ ด้วงเงินโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
13. นางสาวศิวาพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
14. นางสาวนงนุช อินทรโคกสูงโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายตรีภพ แสงหิรัญโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
2. นายอนันต์ พาหาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
3. นายไพรินทร์ ละครเขตโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอรพิมพ์ พวงพันธุ์โรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ โถชัยคำโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
6. นางสาวศิราณี มะแอโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบปทุมธานี กรรมการ
7. นางสาวอัษราภัค ปลื้มอารีย์โรงเรียนพระวิสุทธิ์วงส์กรรมการ
8. นางสาวณัฏฐพัชร์ เพิ่มกสิกรรมโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
9. นางทัศนียา เขตจัตุรัสโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
10. นางสาวปิยวรรณ ศรีอุดมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบปทุมธานี กรรมการ
11. นางอุบลรัตน์ วัฒนสุขโรงเรียนสายปัญญา รังสิตกรรมการ
12. นางปวริศา ดิษฐวิบูลย์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
13. นางวราภรณ์ แสนเสนาะโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
14. นางสุปราณี แก้วเจริญโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ นอขุนทดโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
2. นางวราภรณ์ พรมนิลโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
3. นายยุทพลธ์ สีสันต์โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวชาลิณี สุทธะมีโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินตนา สมโนชัยโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
6. นางสาวชนิกานต์ กลิ่นขจรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเอนก ประดิษฐพงษ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
2. นายเมธา มูลมาโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวสุรัจชา แก้วรุ่งเรืองโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
4. นางสาวรัตนา ทองคำธรรมชาติโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระยุทธ์ เกาะทองโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีนพมาศ อังศุภนิชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวนริศรา วรรณโกษิตย์โรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
2. นางสาวปิยะธิดา ช่ำชองโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
3. นางจุฑามาศ ดลสะอาดโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวณัฐชยา ชุมพลอโหมคุณโรงเรียนแย้มสอาดรังสิตกรรมการ
5. นางสาวณัฐธิดา เยาวลักษณ์โยธินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ คุ้มมงคลโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
2. นางสาววาสิฏฐี ต้นไทรโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
3. นายดนัย แซ่ตั้นโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาววิภารัช ลิ้มบุญเจริญโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นายสว่าง หลักเพชรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางขวัญชีวิต นุชบัวโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
2. นายผล พรมทองโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวการะเกด บุญชูโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวสุดถนอม ธีระคุณโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
5. นายปารเมศ วรรณทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายชวลิต สุจริตโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
2. นางสาวอรุณศิริ สัมมาโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวรุ้งนภา ชื่นวิทยาโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปิยะรัตน์ ชาวอบทมโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ เขียนเอี่ยมโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร ทองย้อยโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
2. นางกชพร ชื่นแสงเนตรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวนปภัช สุขสุวรรณโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
4. นางสาวมยุรี สนิทกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวชิดชนก ไชยยะโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางจารุณี ไทยคณาโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
2. นางสาวใยจิตร์ สาระนิตย์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวกนกอร ผลศิริโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
4. นางนีรดา สินธ์สมุทรโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางอนุชธิติ ดีสุดจิตรโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ ถวายทรัพย์โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุขสวัสดิ์ เชียงหว่องโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวประทีป สุขโชคโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ ถาหล้าโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
5. นางธนนันท์ เย็นทรัพย์โรงเรียนแย้มสอาดรังสิตกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนิธิโรจน์ เพชรศรีงามโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
2. นายวงศกร เอกทัตรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ฉิมงามโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
4. นางกรรณิกา เชิงกาญจน์โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
5. นายรัชพล ผลพูลโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางกนกพร ปานเผือกโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
2. นางสาวกมลวรรณ สุอารีโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
3. นายวรวุฒิ จุทานุตโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
4. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริกกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ บัวอิ่นโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนิธิโรจน์ เพชรศรีงามโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
2. นางสาวประทีป สุขโชคโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริกกรรมการ
4. นายธิติพงษ์ โกสุมโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
5. นายปัณณวิชญ์ ศรีคณาภิรักษ์กุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ บัวรัตนกาญจน์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
2. นายวินัย แป้นสุวรรณโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสิรินันท์ มาลัยแดงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. นายสายัญ อนุวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
5. นายรัชชานนท์ พูลสินโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายธนวัฒน์ บัวรัตนกาญจน์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
2. นางสิรินันท์ มาลัยแดงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นายวินัย แป้นสุวรรณโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสายัญ อนุวัฒนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
5. นายรัชชานนท์ พูลสินโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมร เจตคุนาวัฒน์โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”กรรมการ
2. นางอภิรดี สุริยวงษ์ โรงเรียนหอวัง “ปทุมธานี”กรรมการ
3. นางสาวอุไรลักษณ์ สาตรศรีโรงเรียนหอวัง “ปทุมธานี”กรรมการ
4. นางสาววิชุดา จินดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสมร เจตคุนาวัฒน์โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”กรรมการ
2. นางอภิรดี สุริยวงษ์ โรงเรียนหอวัง “ปทุมธานี”กรรมการ
3. นางสาวอุไรลักษณ์ สาตรศรีโรงเรียนหอวัง “ปทุมธานี”กรรมการ
4. นางสาววิชุดา จินดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพีระพงศ์ จันทร์ประเสริฐโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
2. นายภาสกร โชคขจิตสัมพันธ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นายสุธีร์ นาทรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายพีระพงศ์ จันทร์ประเสริฐโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
2. นายภาสกร โชคขจิตสัมพันธ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นายสุธีร์ นาทรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายณัฐธวัช พูลทรัพย์โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
2. นางเพลินจิต ชมสุขโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปรีญา บุญราศรีโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายอภิชาต โพธิ์สิทธิ์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
2. นางวิภาพร สุภาไตรยโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นายภาณุพันธุ์ ขันธะโรงเรียนหอวัง “ปทุมธานี”กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพรทิพา ชิงชัยเกียรติคุณโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
2. นายสุรชัย คุมมานนท์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางลักขณา นิยมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสายสมร บุญยมโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพรทิพา ชิงชัยเกียรติคุณโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
2. นายสุรชัย คุมมานนท์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางลักขณา นิยมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสายสมร บุญยมโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพลอยพิไล ทิพย์ศิริโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ งามนุช โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
3. นางกาญจนา ปลื้มสำราญโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ใจ พุฒจัตุรัส โรงเรียนหอวัง “ปทุมธานี”กรรมการ
5. นางนิรมล ธนะชาญชัย โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
6. นางพวงแก้ว สุขเกษม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพลอยพิไล ทิพย์ศิริ โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ งามนุชโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
3. นางกาญจนา ปลื้มสำราญโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ใจ พุฒจัตุรัสโรงเรียนหอวัง “ปทุมธานี”กรรมการ
5. นางนิรมล ธนะชาญชัยโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
6. นางพวงแก้ว สุขเกษม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. ดร.อรุณ ไชยนิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
2. นายณรงค์ คงดีนักวิชาการอิสระกรรมการ
3. นางบุบผา อุรบุญนวลชาติ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายอิทธิพงศ์ ทองอยู่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตติมา กว้างทุ่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพรองประธานกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ ช้างน้อยโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
4. นายพัชรินทร์ อยู่สิงห์โตโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
5. นางชนาภา คงสว่างสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกำพล นรชาญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางเกวลี ศรีพรรณ์โรงเรียนปทุมวิไลรองประธานกรรมการ
3. นายวัฒนา ใยมากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
4. นางสุกัญญา แตงเถาว์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นายธงชัย ฟุ้งเฟื่องโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
6. นางสาวพิชยา ขันตีเรืองโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีคณิตกรณ์ ศรีนิเวศน์โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายธัญวิสิฐ จันทร์ดุสิตขจรโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิจ ประพาศพงษ์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ จันทร์หอมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ ช้างน้อยโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
5. นายพัชรินทร์ อยู่สิงห์โตโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
6. นายสุพัฒน์ มีพึ่งโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประธานกรรมการ
2. นายสมยศ คำแสงอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ใจป้อมศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายชัชวาล รอดคลองตันศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายบรรจบ ปูธิปินศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประธานกรรมการ
2. นายสมยศ คำแสงอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ใจป้อมศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายชัชวาล รอดคลองตันศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายบรรจบ ปูธิปินศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประธานกรรมการ
2. นายสมยศ คำแสงอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ใจป้อมศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายชัชวาล รอดคลองตันศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายบรรจบ ปูธิปินศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประธานกรรมการ
2. นายสมยศ คำแสงอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ใจป้อมศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายชัชวาล รอดคลองตันศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายบรรจบ ปูธิปินศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประธานกรรมการ
2. นายสมยศ คำแสงอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ใจป้อมศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายชัชวาล รอดคลองตันศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายบรรจบ ปูธิปินศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประธานกรรมการ
2. นายสมยศ คำแสงอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ใจป้อมศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายชัชวาล รอดคลองตันศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายบรรจบ ปูธิปินศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประธานกรรมการ
2. นายสมยศ คำแสงอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ใจป้อมศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายชัชวาล รอดคลองตันศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายบรรจบ ปูธิปินศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประธานกรรมการ
2. นายสมยศ คำแสงอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ใจป้อมศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายชัชวาล รอดคลองตันศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายบรรจบ ปูธิปินศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประธานกรรมการ
2. นายสมยศ คำแสงอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ใจป้อมศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายชัชวาล รอดคลองตันศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายบรรจบ ปูธิปินศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประธานกรรมการ
2. นายสมยศ คำแสงอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ใจป้อมศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายชัชวาล รอดคลองตันศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายบรรจบ ปูธิปินศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประธานกรรมการ
2. นายสมยศ คำแสงอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ใจป้อมศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายชัชวาล รอดคลองตันศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายบรรจบ ปูธิปินศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประธานกรรมการ
2. นายสมยศ คำแสงอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ใจป้อมศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายชัชวาล รอดคลองตันศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายบรรจบ ปูธิปินศิลปินอิสระกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประธานกรรมการ
2. นายสมยศ คำแสงอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ใจป้อมศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายชัชวาล รอดคลองตันศิลปินอิสระกรรมการ
5. นายบรรจบ ปูธิปินศิลปินอิสระกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายนายกิตติศักดิ์ ปานงามครูโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
3. นายโกเมศ จงเจริญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามครูโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
3. นายโกเมศ จงเจริญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามครูโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
3. นายโกเมศ จงเจริญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามครูโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
3. นายโกเมศ จงเจริญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามครูโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
3. นายโกเมศ จงเจริญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามครูโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
3. นายโกเมศ จงเจริญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามครูโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
3. นายโกเมศ จงเจริญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามครูโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
3. นายโกเมศ จงเจริญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเหมราช เหมหงษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายภาณุภัค โมกขศักดิ์อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายกันตภณ เรืองลั่นครูโรงเรียนโพธิพิมิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายเหมราช เหมหงษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายภาณุภัค โมกขศักดิ์อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายกันตภณ เรืองลั่นครูโรงเรียนโพธิพิมิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายเหมราช เหมหงษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายภาณุภัค โมกขศักดิ์อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายกันตภณ เรืองลั่นครูโรงเรียนโพธิพิมิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายเหมราช เหมหงษา ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายภาณุภัค โมกขศักดิ์อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายกันตภณ เรืองลั่นครูโรงเรียนโพธิพิมิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเหมราช เหมหงษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายภาณุภัค โมกขศักดิ์อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายกันตภณ เรืองลั่นครูโรงเรียนโพธิพิมิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายเหมราช เหมหงษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายภาณุภัค โมกขศักดิ์อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายกันตภณ เรืองลั่นครูโรงเรียนโพธิพิมิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเหมราช เหมหงษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายภาณุภัค โมกขศักดิ์อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
3. นายกันตภณ เรืองลั่นครูโรงเรียนโพธิพิมิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายเหมราช เหมหงษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายภาณุภัค โมกขศักดิ์อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายกันตภณ เรืองลั่นครูโรงเรียนโพธิพิมิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามครูโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
3. นายโกเมศ จงเจริญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามครูโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
3. นายโกเมศ จงเจริญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเหมราช เหมหงษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายภาณุภัค โมกขศักดิ์อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายปราการ เกาะงามครูโรงเรียนวัดบําเพ็ญเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายเหมราช เหมหงษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายภาณุภัค โมกขศักดิ์อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายปราการ เกาะงามครูโรงเรียนวัดบําเพ็ญเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายโกเมศ จงเจริญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. นายเหมราช เหมหงษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายโกเมศ จงเจริญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. นายเหมราช เหมหงษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายโกเมศ จงเจริญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. นายภาณุภัค โมกขศักดิ์อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
4. นายกันตภณ เรืองลั่นครูโรงเรียนโพธินิมิตวิหาคมกรรมการ
5. นายเหมราช เหมหงษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายโกเมศ จงเจริญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. นายภาณุภัค โมกขศักดิ์อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
4. นายกันตภณ เรืองลั่นครูโรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคมกรรมการ
5. นายเหมราช เหมหงษาผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ รัตนไทรแก้วครูโรงเรียนบัวแก้วเกสรประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ลิขิตอุดมมั่นครูโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นายสาธิต ขาวรุ่งเรืองครูโรงเรียนหอวังปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ รัตนไทรแก้วครูโรงเรียนบัวแก้วเกสรประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ลิขิตอุดมมั่นครูโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นายสาธิต ขาวรุ่งเรืองครูโรงเรียนหอวังปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายภิรมย์ เจริญศักดิ์ ครูโรงเรียนชัยสิทธาวาส พัฒน์สายบํารุง ประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย ไกรยศ ครูโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ เรืองสุวรรณ์ ครูโรงเรียนปทุมวิไล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายภิรมย์ เจริญศักดิ์ ครูโรงเรียนชัยสิทธาวาส พัฒน์สายบํารุง ประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย ไกรยศ ครูโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ เรืองสุวรรณ์ ครูโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภูมิภพ อนันตรักษ์ครูวรราชาทินัดดามาตุวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุรนันท์ ยะโสธรครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายวิเศษฐ์ สายดนตรีครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายภูมิภพ อนันตรักษ์ครูวรราชาทินัดดามาตุวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุรนันท์ ยะโสธรครูโรงเรียนมํะยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายวิเศษฐ์ สายดนตรีครูโรงเรียนมัยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวรณิดา ยุทธศาสตร์ครูโรงเรียนหอวังปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นายสุชาดา พลสูงเนินครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธีรัตม์ สุขสะอาดครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวรณิดา ยุทธศาสตร์ครูโรงเรียนหอวังปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นายสุชาดา พลสูงเนินครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธีรัตม์ สุขสะอาดครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวรณิดา ยุทธศาสตร์ครูโรงเรียนหอวังปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นายสุชาดา พลสูงเนินครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธีรัตม์ สุขสะอาดครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวรณิดา ยุทธศาสตร์ครูโรงเรียนหอวังปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นายสุชาดา พลสูงเนินครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธีรัตม์ สุขสะอาดครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวรณิดา ยุทธศาสตร์ครูโรงเรียนหอวังปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นายสุชาดา พลสูงเนินครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธีรัตม์ สุขสะอาดครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวรณิดา ยุทธศาสตร์ครูโรงเรียนหอวังปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นายสุชาดา พลสูงเนินครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายธีรัตม์ สุขสะอาดครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภูมิภพ อนันตรักษ์ครูวรราชาทินัดดามาตุวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุรนันท์ ยะโสธรครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายวิเศษฐ์ สายดนตรีครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายภูมิภพ อนันตรักษ์ครูวรราชาทินัดดามาตุวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุรนันท์ ยะโสธรครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายวิเศษฐ์ สายดนตรีครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภูมิภพ อนันตรักษ์ครูวรราชาทินัดดามาตุวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุรนันท์ ยะโสธรครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายวิเศษฐ์ สายดนตรีครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภูมิภพ อนันตรักษ์ครูวรราชาทินัดดามาตุวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุรนันท์ ยะโสธรครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายวิเศษฐ์ สายดนตรีครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ เจริญศักดิ์ครูโรงเรียนชัยสิทธาวาส พัฒน์สายบํารุง ประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย ไกรยศครูโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ เรืองสุวรรณ์ ครูโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายภิรมย์ เจริญศักดิ์ครูโรงเรียนชัยสิทธาวาส พัฒน์สายบํารุงประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย ไกรยศครูโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ เรืองสุวรรณ์ ครูโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ เจริญศักดิ์ครูโรงเรียนชัยสิทธาวาส พัฒน์สายบํารุงประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย ไกรยศ ครูโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ เรืองสุวรรณ์ ครูโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภิรมย์ เจริญศักดิ์ครูโรงเรียนชัยสิทธาวาส พัฒน์สายบํารุงประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย ไกรยศครูโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ เรืองสุวรรณ์ ครูโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ เจริญศักดิ์ครูโรงเรียนชัยสิทธาวาส พัฒน์สายบํารุง ประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย ไกรยศ ครูโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ เรืองสุวรรณ์ ครูโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายภิรมย์ เจริญศักดิ์ ครูโรงเรียนชัยสิทธาวาส พัฒน์สายบํารุง ประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย ไกรยศ ครูโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ เรืองสุวรรณ์ ครูโรงเรียนปทุมวิไล กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุขสันติ แวงวรรณอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุขสันติ แวงวรรณอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุขสันติ แวงวรรณอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุขสันติ แวงวรรณ อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง กรรมการ
3. นายเฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุขสันติ แวงวรรณอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง กรรมการ
3. นายเฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุขสันติ แวงวรรณอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง กรรมการ
3. นายเฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุขสันติ แวงวรรณอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง กรรมการ
3. นายเฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุขสันติ แวงวรรณอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง กรรมการ
3. นายเฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์ อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวฉันแข สีหอำไพโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายกษิดิศ วัชรพรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ กุลมาโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
4. Mr.Aldwin Malabananโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
5. Mr.Robert Randallโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
6. MissEufonia Adami Villezaโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
7. นายทวีศักดิ์ จำปาทองโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
8. นางนารีรัตน์ เล็กสถานโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
9. นางสาวนภาวรรณ อดทนโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานีกรรมการ
10. นางสาวพรสุดา ฮวบอินทร์โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
11. นางพัสวี ไพศาลธนสุขโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวณัฐชานันท์ เจือจันทร์โรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวฉันแข สีหอำไพโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายกษิดิศ วัชรพรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ กุลมาโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
4. Mr.Aldwin Malabananโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
5. Mr.Robert Randallโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
6. MissEufonia Adami Villezaโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
7. นายทวีศักดิ์ จำปาทองโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
8. นางนารีรัตน์ เล็กสถานโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
9. นางสาวนภาวรรณ อดทนโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานีกรรมการ
10. นางสาวพรสุดา ฮวบอินทร์โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
11. นายพัสวี ไพศาลธนสุขโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
12. นางสาวณัฐชานันท์ เจือจันทร์โรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางภูษา อละสัตย์โรงเรียนธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา เพลาวันโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นางพรรณิภา ช่วยเมืองโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
4. นางวาสนา วิเศษสมบูรณ์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
5. Mr.Keith Burtโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
6. Mr.Zachary Gerhardโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
7. นางสาวศิรินทร์ เพ็งน่วมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
8. นางสุนีย์ คำมงคุณโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
9. นางสาวมัทนา นิถานานนท์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
10. นางจรรยา กันทะลือโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
11. นางสุปราณี เขจรดวงโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวเนตรนภา ภู่ทองโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางภูษา อละสัตย์โรงเรียนธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา เพลาวันโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นางพรรณิภา ช่วยเมืองโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
4. นางวาสนา วิเศษสมบูรณ์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
5. Mr.Keith Burtโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
6. Mr.Zachary Gerhardโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
7. นางสาวศิรินทร์ เพ็งน่วมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
8. นางสุนีย์ คำมงคุณโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
9. นางสาวมัทนา นิถานานนท์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
10. นางจรรยา กันทะลือโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
11. นางสุปราณี เขจรดวงโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวเนตรนภา ภู่ทองโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางกมลทิพย์ สายแสงโรงเรียนธัญบุรีประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ศิรดา เทียนขาวมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. Mr.Rory Anthony Patrick Berriltโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
4. Mr.Adam Mohamedโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
5. นางสาวจริญญา ศรีสมศักดิ์โรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
6. Mr.Alvin Tolilicโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
7. นางจิราภรณ์ หางแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
8. นางสาวโชติรส ไชยยุทธโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
9. นางสาวทัศนีย์ ทุมกิ่งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
10. นางสาวอาลัย พะสุนนท์โรงเรียนธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
11. นายพงษ์ดนัย นามปักใต้โรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางกมลทิพย์ สายแสงโรงเรียนธัญบุรีประธานกรรมการ
2. ดร.ศิรดา เทียนขาวโรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. Mr.Rory Anthony Patrick Berriltโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
4. Mr.Adam Mohamedโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
5. นางสาวจริญญา ศรีสมศักดิ์โรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
6. Mr.Alvin Tolilicโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
7. นางจิราภรณ์ หางแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
8. นางสาวโชติรส ไชยยุทธโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
9. นางสาวทัศนีย์ ทุมกิ่งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
10. นางสาวอาลัย พะสุนนท์โรงเรียนธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
11. นายพงษ์ดนัย นามปักใต้โรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางนภสรณ์ เทวะเศกสรรค์โรงเรียนสายปัญญารังสิตประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.อินทิรา จารุจินดามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. Mr.Andy Macleanโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
4. MissKekuli Ranatungaโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
5. นางสาวมัณฑนา สอนคำมีโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
6. MissWilliechada Mangaoangโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
7. Mrs.Khwairakham Sunita Deviโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
8. Mr.Chingakham Dinachandraโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
9. นางสาวปวีณา ประมูลพงศ์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
10. นายชัยยา แอนดริสโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานีกรรมการ
11. นายโยธิน สุดาจันทร์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
12. นางสาวสุมิตรา พรรณกุลบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครกรรมการ
13. นางสาวสุรภา เกษมลักษณ์โรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการและเลขานุการ
14. นายอัมรินทร์ นันทสุคนธ์โรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางนภสรณ์ เทวะเศกสรรค์โรงเรียนสายปัญญารังสิตประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.อินทิรา จารุจินดามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. Mr.Andy Macleanโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
4. MissKekuli Ranatungaโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
5. นางสาวมัณฑนา สอนคำมีโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
6. MissWilliechada Mangaoangโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
7. Mrs.Khwairakham Sunita Deviโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
8. Mr.Chingakham Dinachandraโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
9. นางสาวปวีณา ประมูลพงศ์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
10. นายชัยยา แอนดริสโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานีกรรมการ
11. นายโยธิน สุดาจันทร์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
12. นางสาวสุมิตรา พรรณกุลบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
13. นางสาวสุรภา เกษมลักษณ์โรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการและเลขานุการ
14. นายอัมรินทร์ นันทสุคนธ์โรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางบุณฑริกา วิเศษพานิชกิจโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูมิใจ ณัฏฐ์ชาภามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครกรรมการ
3. นางชุติมา ภิญญาพงษ์โรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
4. Mr.Matthew lane Thomasโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
5. Mr.Neil Anthony Rusiaโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
6. Mr.ิBill Danelโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
7. Mr.Nicolas Fischerโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
8. นางสาวสาวิตรี ศรีบุดศรีโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
9. นายธีระเดช ผิวผ่องโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
10. นายนักรบไทย วงศณรัตน์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
11. นางสาววัชราภรณ์ ใจกลมโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
12. ดร.ประสิทธิ์ เผยกลิ่นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
13. นางศรินทร์ทิพย์ อุดมศักดิ์โรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางบุณฑิริกา วิเศษพานิชกิจโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูมิใจ ณัฏฐ์ชาภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. นางชุติมา ภิญญาพงษ์โรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
4. Mr.Matthew lane Thomasโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
5. Mr.Neil Anthony Rusiaโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
6. Mr.Bill Danelโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
7. Mr.Nicolas Fischerโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
8. นางสาวสาวิตรี ศรีบุดศรีโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
9. นายธีระเดช ผิวผ่องโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
10. นายนักรบไทย วงศณรัตน์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
11. นางสาววัชราภรณ์ ใจกลมโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
12. ดร.ประสิทธิ์ เผยกลิ่นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
13. นางศรินทร์ทิพย์ อุดมศักดิ์โรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสุนีย์ ทาทองโรงเรียนสายปัญญารังสิตประธานกรรมการ
2. นายกษิดิศ วัชรพรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
3. MissKekuli Ratanatugaโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
4. นางบังอร ปัสมะริสสาโรงเรียนธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายปฎิจักร ประขันโรงเรียนธัญบุรีประธานกรรมการ
2. MissDai Jingโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
3. MissChai Xiaoxiaoโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. Mr.Deng Xian Feiโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
5. MissLi Jiantingโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
6. นางสาวนันท์กมล สุมะนาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
7. นางสาววิภาวดี อ่อนแย้มโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุวรรณี เสือสมิงโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
9. MissLieu Liyingโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
10. นางดลหทัย วงศ์เทพบุตรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
11. MissPu Xuanโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
12. นางสาวรัตนา สุขศรีโรงเรียนธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวพิทยรัศมิ์ แย้มประยูรโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายปฎิจักร ประขันโรงเรียนธัญบุรีประธานกรรมการ
2. MissDai Jingโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวพีชญา ผ่องศรีใสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. Mr.Deng Xian Feiโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
5. MissLi Jiantingโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
6. นางสาวนันท์กมล สุมะนาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
7. นางสาววิภาวดี อ่อนแย้มโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุวรรณี เสือสมิงโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
9. MissLieu Liyingโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
10. นางดลหทัย วงศ์เทพบุตรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
11. MissPu Xuanโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
12. นางสาวรัตนา สุขศรีโรงเรียนธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวพิทยรัศมิ์ แย้มประยูรโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ โพธิ์ทองโรงเรียนสายปัญญารังสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวสมสมัย มณีใสโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. Mr.Daiki Miyakeโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
4. Mr.Akiyama Kazunoriโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
5. นางอิศราพร เพ็ชรพะเนาว์โรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายศรายุทธ โพธิ์ทองโรงเรียนสายปัญญารังสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวสมสมัย มณีใสโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. Mr.Daiki Miyakeโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
4. Mr.Akiyama Kazunoriโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
5. นางอิศราพร เพ็ชรพะเนาว์โรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางโสภา โพธิ์ศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีรองประธานกรรมการ
2. Mr.Randall Babaoyeโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
3. นางบุศรา โขมพัตโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นางสาวชญาดา อุตรวิเศษโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
5. นายรัฐเขต หวังช่วยกลางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี กรรมการ
6. นางสาวณัฐณิชา หัสราชโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
7. นางฉวีวรรณ อยานนท์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
8. นางสาววิไลวรรณ พ่อค้าช้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี กรรมการ
9. นางรัตนา ทินราชโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
10. นางสาวสุธีรา ศุขเขษมโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางโสภา โพธิ์ศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. Mr.Randall Babaoyeโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
3. นางบุศรา โขมพัตโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นางสาวชญาดา อุตรวิเศษโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
5. นายรัฐเขต หวังช่วยกลางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี กรรมการ
6. นางสาวณัฐณิชา หัสราชโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
7. นางฉวีวรรณ อยานนท์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
8. นางสาววิไลวรรณ พ่อค้าช้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี กรรมการ
9. นางรัตนา ทินราชโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
10. นางสาวสุธีรา ศุขเขษมโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเถลิงศักดิ์ มานุชานนท์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามประธานกรรมการ
2. นายพินิษฐา บุญจริงโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ เพียซ้ายครูโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
4. นายสกล ชัยช่วยโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
5. นายโยธิน ฉายแสงสถาบันพลศึกษากรุงเทพฯกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี สังทองโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายวีระ พานทองโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
2. นางสาวกัญญกร โปร่งใจ โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นายเสกสันติ รจนากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายวีระ พานทองโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
2. นางสาวกัญญกร โปร่งใจโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นายเสกสันติ รจนากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณนิพา พงษ์สว่าง โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจารีรัตน์ บัวแย้ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางสาวสายหยุด เหมือนสร้อยโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวพรรณนิพา พงษ์สว่างโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจารีรัตน์ บัวแย้มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางสาวสายหยุด เหมือนสร้อยโรงเรียนคณะราษฏร์บำรุง ปทุมธานี กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพรรณประพร จำปาศรีโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ พงษ์พานิชย์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวศรัญญา มูลน้ำอ่างโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางพรรณปพร จำปาศรี โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ พงษ์พานิชโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวศรัญญา มูลน้ำอ่าง โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรฉัตร ลิ่มมั่งโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
2. นายโกศล กล่อมเกตุโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวประทุม จิวัฒยากูลโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายโกศล กล่อมเกตุโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวจิรฉัตร ลิ่มมั่งโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวประทุม จิวัฒยากูลโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางวิมลรัตน์ วิเชียรรัตน์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ประธานกรรมการ
2. นายนราทิพย์ แสงอาทิตย์โรงเรียนปทุมวิไล กรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ อาจละออโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ดร.นพดล พรามณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ โรจน์สุพรโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. พ.ท.หญิงพิมพ์วัศยา ศิริโสมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณษา ครุฑเงินโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา แสงเดือนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
4. นายเอกรัฐ หล่อพิเชียรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยนันท์ ปานนิ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งดาว อรรถจรูญโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
3. นายสวาด พรหมชนะโรงเรียนหลุงกังกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิศักดิ์ วงศ์กนกพันธ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพประธานกรรมการ
2. ร.ท.ณรงค์ ภูมิสุขโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากรรมการ
3. นายธันยวัฒน์ แสงเดือนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายกิติภูมิ วิภาหัสน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ พึ่งกันโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายเอกรัฐ หล่อพิเชียรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางปิยาภรณ์ แสงนาคโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการ
3. นางยุพเรศ บาลีโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ สิโตทัยมหาวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ อึ้งเจริญสุกานต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวกิ่งดาว อรรถจรูญโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายถิรพัฒน์ วิเชียรรัตน์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ วาณิชยชลกิจโรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการ
3. นายสตกฤช วิชิตพันธ์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายนิรุตติ์ พองามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายทรรศิน อุษาวิจิตร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายมีชัย ทัพธานีโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวันชัย งิ้วลายบริษัท Arise Corporation Co.,Ltd.ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชิรา มีอาษาโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
3. นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางธัญญาภรณ์ บุญยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. พันโท ดร.ปรัชญา อารีกุลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากรรมการ
3. นายอธิรัฐ พุ่มสาขาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. ดร.เกรียงไกร ลิ่มทองมหาวิทยาลัยกรุงเทพกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางธัญญาภรณ์ บุญยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. พันโท ดร.ปรัชญา อารีกุลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากรรมการ
3. นายอธิรัฐ พุ่มสาขาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. ดร.เกรียงไกร ลิ่มทองมหาวิทยาลัยกรุงเทพกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวิมล ถนอมนิลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางจารีรัตน์ จันทร์กลิ่นหอมโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
3. นางจันทร์จิรา พงษ์ชูโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
4. นายสุเทพ เตรียมวิทยามหาวิทยาลัยรังสิตกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ เขียนเอี่ยมโรงเรียนธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล บัวอุไรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
3. นายนครินทร์ ซื่อสัตย์โรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
4. นางวนิดา หวังวิวัฒนาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นายภัทรกฤต โยธินสิทธิชัยโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางวันเพ็ญ เขียนเอี่ยมโรงเรียนธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล บัวอุไรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
3. นายนครินทร์ ซื่อสัตย์โรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
4. นายภัทรกฤต โยธินสิทธิชัยโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายธนกฤต จันทร์วิเชียรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธานกรรมการ
2. นางวรรณา กันตะโสพัตร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางสมถวิล จันทร์วิเชียรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางลภัสรดา จิรัฐติกาลกุลเวทโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายธนกฤต จันทร์วิเชียรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธานกรรมการ
2. นางวรรณา กันตะโสพัตร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางสมถวิล จันทร์วิเชียรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางลภัสรดา จิรัฐติกาลกุลเวทโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายการันต์ จันทาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบล ยิ้มถนอมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางอรจิรา ประเสริฐโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ อินทรภักดีโรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายการันต์ จันทาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบล ยิ้มถนอมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางอรจิรา ประเสริฐโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ อินทรภักดีโรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวิไลพร รื่นสุขโรงเรียนธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายศุภวัฒน์ มาศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
3. นายวสุกิจ พักเรือนดีผู้เชี่ยวชาญด้านงานดอกไม้ใบตอง (ร้านบายศรีวิจิตรอลังการฯ)กรรมการ
4. นางถาวร พิมลไพบูลย์โรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณา บัวเผือกโรงเรียนธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ชานนท์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานดอกไม้ใบตอง (ร้านบายศรีวิจิตรอลังการฯ) กรรมการ
3. นายศุภวัฒน์ มาศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาววาสนา จำปาศรีโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางณภัทร์พรรณ์ ภูมิเรศทศสุนทรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธานกรรมการ
2. นางศรัณยา ศรีจันทร์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
3. นางสุชญา ควรพันธุ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นายศรายุทธ โพธิ์ทองโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางณภัทร์พรรณ์ ภูมิเรศทศสุนทรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธานกรรมการ
2. นางศรัณยา ศรีจันทร์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
3. นางสุชญา ควรพันธุ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นายศรายุทธ โพธิ์ทองโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ จิตต์ธรรมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ แสงโสดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวดวงนภา บานชื่นโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
4. นางสาวศุภกาญจน์ บัวเรืองโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาวปราณี เอี่ยมสอาดโรงเรียนปทุมวิไลประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ สรรพสารโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายชานนท์ แสงโสดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวศุภกาญจน์ บัวเรืองโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตรในพระราชูปถัมภฯ)กรรมการ
5. นางสาวดวงนภา บานชื่นโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
6. นางพรทิพย์ จิตต์ธรรมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจินดา สวนเมืองโรงเรียนธัญรัตน์ ประธานกรรมการ
2. นายรุจิกร พึ่งจิตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวสมบัติ สังวาลย์สวยโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
4. นางพัสณี ชุ่มคุมสินโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจินดา สวนเมืองโรงเรียนธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นายรุจิกร พึ่งจิตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวสมบัติ สังวาลย์สวยโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
4. นางพัสณี ชุ่มคุมสินโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางมณฑา นิลหยกโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธานกรรมการ
2. นางเครือจันทร์ ภานูนฤมิตโรงเรียนหอวังปทุมธานีกรรมการ
3. นางอินธุกาญ แสงสุริโยทัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางพรรณวลัย กลิ่นสนิทโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางมณฑา นิลหยกโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธานกรรมการ
2. นางเครือจันทร์ ภานูนฤมิตโรงเรียนหอวังปทุมธานีกรรมการ
3. นางอินธุกาญ แสงสุริโยทัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางพรรณวลัย กลิ่นสนิทโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวรรณี นาคหาญโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธานกรรมการ
2. นางลมัย รูปโฉมโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”กรรมการ
3. นางสุภัตรา สุขบางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวมัญชุลิกา เสมาชัยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวรรณี นาคหาญโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธานกรรมการ
2. นางลมัย รูปโฉมโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”กรรมการ
3. นางสุภัตรา สุขบางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวมัญชุลิกา เสมาชัยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางธัญญา โสดารามโรงเรียนสายปัญญารังสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา วงษ์วิกย์กรรมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางสมจิตต์ ทวีผลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางศรมณีย์ สุขสุมิตรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางธัญญา โสดารามโรงเรียนสายปัญญารังสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา วงษ์วิกย์กรรมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางสมจิตต์ ทวีผลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางศรมณีย์ สุขสุมิตรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสุรีย์ มุกดอกไม้โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางทิวาพร พงษ์ศรีทองโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางนาตยา บุญประสงค์โรงเรียนวัดศรีคัดณางค์กรรมการ
3. นางสาวอุลัยรัตน์ เสียงหวานโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรากรรมการ
3. นางฐิตาภรณ์ จันทร์แสงโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียศรีจิตรากรรมการ
3. นางฐิตาภรณ์ จันทร์แสงโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรากรรมการ
3. นางฐิตาภรณ์ จันทร์แสงโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายมานพ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายมานพ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวนิภา ศิริจรโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรา แก่นจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
3. นางสาวศุภกาญจน์ บัวเรืองโรงเรียนมัธยมทีปังกรวิทยพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]