รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี กลุ่มที่ 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวศศิธร  ชุนสอน
 
1. นางสาวอาภรณ์  กลแกม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวคำนึงนิจ   บูรณ์เจริญ
 
1. นางสาววาสนา   ทองทวียิ่งยศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทุมวงษา
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันดาหาร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวมธุรดา  ธรรมจิต
 
1. นางกัญญาภัค  สุทธิชาติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงสโรชา  ศาสนนันทน์
 
1. นางธรารัตน์  จันทร์กระจ่าง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวอรพรรณ  ทองสอน
 
1. นางสาวธัญชนก  พรรณวงษ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงกชกร  ธงชัย
2. เด็กหญิงธัณภรณ์  จันทรัตน์
3. เด็กหญิงอัญนิพา  แย้มเกษ
 
1. นางธรารัตน์  จันทร์กระจ่าง
2. นายณวัฒน์ศไนส์   ศิริเลิศรุ่งเรือง
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  เกื้อธนะอนันต์
2. นางสาวนัฐยา  กลับไชย
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ยิ้มใหญ่
 
1. นางสาวพลอยนภัส  ปุรณะวณิชย์
2. นางสาวอรสุมา  ศรีอนันต์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงจุฑาพร  ฉลาดเอื้อ
2. เด็กหญิงฐานิต  ทรัพย์ชิด
 
1. นางสาวชวาลัย  เกิดโพธิ์พ่วง
2. นางรมณี  กลับเผื่อน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวกัญญาภัค  โชติสวัสดิ์
2. นางสาวเจนจิรา  พ่วงคง
 
1. นางจิตกานต์  ขุมทรัพย์
2. นางสาววาทิณี  หล่าจันทึก
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงเบญญาภา  อยู่ออง
 
1. นายสามารถ  สรรพ่อค้า
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวศศิประภา  รมณียจิตโต
 
1. นางปราณี  ไชยวงศ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงดวงกมล  บุญมั่งมี
2. เด็กหญิงตวงรัตน์  แสงดี
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ยงควิสัย
 
1. นางแพว  เฉลิมญาติวงศ์
2. นางสาวมธุรส  เหมโส
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายจักริน  คำหงษา
2. นางสาวปรียา  กฤตถิรพุทธิ์
3. นายสายชล  ระมั่งทอง
 
1. นายวัชรศักดิ์  จิตรแน่น
2. นางวราภรณ์  แสนเสนาะ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงชลลดา  พินิจ
2. นางสาวสิรินธร  เอียดซัง
3. เด็กหญิงสุธาสินี  นิกรพันธุ์
 
1. นางชลิตตา  สีเสือ
2. นางสาวบังอร  สวนพลู
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายธนบดี   ฤกษ์การันต์
2. นายภานุวัฒน์   เดชานุภานนท์
3. นางสาววารุณี   ฉ่ำสูงเนิน
 
1. นายไพฑูรย์   เอื้อบุญประดิษฐ์
2. นางเปรมกมล   พิริยปัญจบุตร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  อภิรัฐประชา
2. เด็กหญิงจุฑามณี  บุญฤทธิ์
 
1. นายชาญณรงค์  เผือกเพี้ยน
2. นางสาวศิวาพร  ไชยสิทธิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวปวีณา  เก้าลิ้ม
2. นางสาวปัทมพร  เล็กสถาน
 
1. นายวัชรศักดิ์  จิตรแน่น
2. นางบุษยา  การสามารถ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงภัททิรา   ดอมไธสง
 
1. นายไพฑูรย์   เอื้อบุญประดิษฐ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาววรนิษฐา   กรุงแสนเมือง
 
1. นายไพฑูรย์   เอื้อบุญประดิษฐ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงชลฑิชา  สุราเลิศ
2. เด็กชายพงศธร  ประจำแถว
3. เด็กหญิงอัจฉรานันท์   ไกลภัย
 
1. นายอภิวัฒน์  ขุนสูงเนิน
2. นางสาววรรณวิมล  บรรลือ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายชนสิษฎ์  ตั้งตระกูล
2. นายสารัช  จันทรดี
3. นางสาวเบญจวรรณ  จีนทั่ง
 
1. นางสาวสุรัจชา  แก้วรุ่งเรือง
2. นางสาวศศิธร  ปักกาโล
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงรัชนี  มหาวัน
2. เด็กหญิงอารยา  เทียนประเทืองชัย
3. เด็กหญิงเจนนิศา  ไชยนต์
 
1. นางขวัญชีวิต  นุชบัว
2. นางสาวนราธิป  พรรณหาญ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวนารีรัตน์  สีลิด
2. นางสาวพัชณี  ชูไสว
3. นางสาวเบญจา  สมบูรณ์เทศ
 
1. นางจิตนา  สุขขี
2. นางลดาวัลย์  ช่วยชู
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายพงศกร  ประหยัดกลาง
2. เด็กชายพสธร  วิสิทธิ์
3. เด็กชายพีรดล  ทองยิ้ม
 
1. นางขวัญชีวิต  นุชบัว
2. นางสาวปทุมมา  แสงรักษ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายชามีน  ชาญพาณิชกิจการ
2. นางสาวภัสราภรณ์  ใจสมัคร
3. นางสาววนิดา  สิมมี
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ชาวอบทม
2. นางสาวนฤมล  ฉิมงาม
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. เด็กชายก้องภพ  แดงโกเมน
2. เด็กหญิงนิรชา  เลาะผู้ดี
3. เด็กหญิงศิระประภา  สลามเต๊ะ
 
1. นางสาวชิดชนก  ไชยยะ
2. นางเฉลียว  มูลสุวรรณ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวจิรัชญา  ร่มโพธิ์วงษ์
2. นางสาวมณทิชา  จิตร์รัตน์
3. นางสาวแสงอรุณ  รูปคมสัน
 
1. นางสาวจรีย์  ประสูติกุล
2. นางจารุณี  ไทยคณา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กชายชินกฤต  บุญช่วย
2. เด็กชายณพสรณ์  เส็งวั่น
 
1. นางสาวกนิษฐา  กสิผล
2. นางสาวณัฐธิดา   เยาวลักษณ์โยธิน
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. นางสาวชิษณุชา  ผาช้างเผือก
2. นางสาววิจิตรา  บุญมี
 
1. นางสาวภูริตา  หงษ์หาร
2. นางธนนันท์  เย็นทรัพย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายวุฒิเมศร์  สุขสินวรวัฒน์
2. เด็กชายสุรวุฒิ  พิมนณ์
 
1. นางนีรดา  สินธ์สมุทร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กชายปิยังกูร  คุณีพงษ์
2. เด็กชายรวีโรจน์  โงนรี
 
1. นายปัณณวิชญ์  ศรีคณาภิรักษ์กุล
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงนัทมน  ชังชั่ว
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  สุวงษ์ทอง
3. เด็กหญิงยลรดา  เพ็งยิ้ม
4. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  วันมะณี
5. นางสาวเพรชรดา  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นายปราโมช  พันธุเมฆินทร์
2. นายจีรศักดิ์  ทิมเชียงราก
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวชมพูนุชณัฐศร  โพธิ์คำ
2. นางสาวธารารินทร์  ม่วงเปลี่ยน
3. นางสาวระพีพรรณ  หุ่นทอง
4. นางสาววริศรา  พานเงิน
5. นางสาวอินทิรา  สิงห์สาย
 
1. นายปราโมช  พันธุเมฆินทร์
2. นางสาวสายฝน  สุคนธพันธ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงกุลิสร  ภัทรก่อสกุล
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   เหมันตา
3. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  เจียมทอง
4. เด็กหญิงนริศรา  รอดพิพัฒน์
5. เด็กหญิงปัทมพร  แตงเจริญ
 
1. นางสาวสุภัค  วงศ์ภักดี
2. นางสุพัตรา  ไพบูลย์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวนัฐชญา  จู่คำสี
2. นางสาวนิพาดา  รุ้งรุ่งเรือง
3. นางสาววราภรณ์  ป่าไม้
4. นางสาวศิริพร  กระดีทอง
5. นางสาวสุภาพร  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวมิลินทร์  กองมาก
2. นางสาววันทนา  สังพยัคฆ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทวีเกียรติ
2. เด็กหญิงชญาดา  หงส์
3. เด็กหญิงชนิกานต์  เสริมมา
4. เด็กหญิงณัฐมน  สุวัณณะสังข์
5. เด็กหญิงรวิพร  พิมพ์สิงห์
 
1. นายพยุงศักดิ์  จินดาศรี
2. นางดวงกมล  ชินพงศ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นายนิธิบดี  เจริญจันทร์
2. นายศิริโสพล  เมฆสุวรรณ
3. นายอนันดา  ผ่องเผือก
4. นายอนันต์  เที่ยงอารมณ์
5. นายเจษฎากร  จันทพัฒน์
 
1. นายวสุ  อังศุเกียรติถาวร
2. นางสาวชลธิชา  จันสา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวจารุวรรณ   พุทธขันธ์
2. นางสาวชนิดา   เทศถมยา
3. นางสาวชลิดา   แย้มพราหมณ์
4. นายชวนินทร์   น้อยคำมูล
5. นางสาวณัฐนรี  กุนทะยา
6. นายณัฐรัตน์  ขาววิลาศ
7. นายธีระศักดิ์   เพ็งยิ้ม
8. นางสาวปัณชญา  อุ่นพันธ์หริ่ม
9. นายปัณณธร   ชานก
10. นางสาวพัชราภรณ์   ศรีโคกกรวด
11. นางสาวพัฒน์นรี   พูนตรีรัตน์
12. นางสาวมนสิกร  พินนุช
13. นางสาวรัชชประภา   อัจฉริยะทรัพย์
14. นางสาววรนิษฐา  พงษ์พิทักษ์
15. นายวัชระพล  ครองธรรม
16. นายวัสนกร  หอมประเสริฐ
17. นางสาวศศิธร  อรุณแจ้ง
18. นางสาวสุชาดา   เพ็งเจริญ
19. นางสาวสุธีมนต์  ปัญญาบุตร
20. นางสาวอัจฉรา   คงคาวิภาสันติกุล
 
1. นายปราโมช  พันธุเมฆินทร์
2. นายประสาท  แพดิษฐ์
3. นายสมศักดิ์  อาดำ
4. นายพันธ์นุพงษ์  วงวาน
5. นางสาวเดือนเพ็ญ  บัณฑุวัฒนะ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวกณิศนันท์  กีรตินรเศรษฐ
2. นายกษิต  จิตตะยะโสภณ
3. นายคมกริช  บุญมั่น
4. นายจอมพล  เณรน้อย
5. นางสาวชนากานต์   สัตนาโค
6. นายณัฐนนท์  เชิงสะอาด
7. นางสาวปารมี  จันทร์ตรี
8. นางสาวพิมพ์พิศา  นิลอินจันทร์
9. นายภานุวัฒน์  เมฆากะทล
10. นายภูมินทร์  น้อมเศียร
11. นางสาวมณฑาทิพย์   พงษ์มหาชัย
12. นายวรายุทธ  บุญจันทร์
13. นายศักดิ์สิทธิ์  เพ็ชรดารา
14. นายศิรพล  บุญอารีย์
15. นางสาวศุจิภรณ์  ป้องบัว
16. นายสุรพัศ  งอกศรี
17. นางสาวอพิชญา  บุญศรี
18. นางสาวอริสา  หวังอับดุลเลาะห์
19. นายอุษณ  ลอเซอะ
20. นางสาวเสาวลักษณ์  ปันสุวรรณแก้ว
 
1. นายนิพนธ์  อำพัฒน์
2. นายอภิชาติ  อินกัน
3. นางสาวพิศมัย  แจ่มจำรัส
4. นางสาวณัฐฐ์ชุมา  ภู่มาลา
5. นายเจตน์สฤษฎิ์  ศรีสุวรรณ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สินธ์สมุทร
 
1. นางน้ำทิพย์  ขาววิลาศ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวอัยมี่  ดีเจริญ
 
1. นางณัฐฐ์ชุมา  ภู่มาลา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายณัฐดนัย  ทัศนา
2. เด็กหญิงนิชาภา  ใจจักร์
 
1. นายนรินทร์  เทพศิริ
2. นางสาวบวรลักษณ์  กะการดี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายธนบดี   ขาวสอาด
2. นางสาวเมธินี   บุญครอง
 
1. นางธนาภา  คุ้มมงคล
2. นายปราโมช  พันธุเมฆินทร์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์เพ็ง
2. นางสาวกัญญาพัชร  พวกรุ่งเรือง
3. นางสาวจีรภิญญา   นาคะยะ
4. นางสาวจุฑามาศ  หลักเพชร
5. นางสาวนิจินาท  มะติยาภักดิ์
6. นางสาวปัณฑิตา  บุนจิตบรรจง
7. นางสาวยุพารัตน์  กนกแก้ว
8. นางสาวสิริวิมล  ลี้ตระกูลบริบูรณ์
9. นางสาวสุภาวดี  พุคยาภรณ์
10. นางสาวสุวรรณา  แก้วประเสริฐสงค์
 
1. นางสาวพิศมัย  แจ่มจำรัส
2. นายเจตน์สฤษฎิ์  ศรีสุวรรณ
3. นายอภิชาติ  อินกัน
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงกนกอร  แสนยะ
2. เด็กหญิงชิดชนก  สมสร้าง
3. เด็กหญิงณภัทรพร  ปั้นทรัพย์
4. เด็กหญิงณิชกานต์  จิรานิธิกุล
5. เด็กหญิงธัญสิริ  จันทร์รัง
6. เด็กหญิงนิภาพร  เกษแตง
7. เด็กหญิงพรปรียา  ชำนาญผล
8. เด็กหญิงพลอยสุรางค์  สีบัวน้อย
9. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ชุมจันทร์
10. เด็กหญิงภัทรินทร์  พรศิริรุ่ง
11. เด็กหญิงมินตรา  อัมพานนท์
12. เด็กหญิงสุธาดา  กัณหานนท์
13. เด็กหญิงอรรจน์ชญาณ์  ทวิมังสะภูมิ
14. เด็กหญิงเสาวณีย์   พูลดาวทอง
15. เด็กชายเอกสิงห์  บุญผดุง
 
1. นางนิธัญญา  บุญญภพ
2. นางสุมาลี  รามฤทธิ์
3. นายสรัล  กันทะนิด
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชัยมณีกริช
2. เด็กหญิงนฤมล  สวนพุฒ
 
1. นางอุดมลักษณ์  ศิริกุลเลิศรัฐ
2. นางอนงค์ธนางค์  พิมพ์ทนต์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวดวงกมล  แก้วกลาง
2. นางสาวปิ่นธิดา  เอี่ยมท้วม
 
1. นางอนงค์ธนางค์  พิมพ์ทนต์
2. นายอุดมลักษณ์  ศิริกุลเลิศรัฐ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายศิวกร  โรจนชัยชนินทร
 
1. นางสาวสุวรรณ์  หอมจันทร์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวชญานิน  จันทนะ
 
1. นายสงกรานต์  เอี่ยมรอด
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงสายรัก  ดาบแก้ว
 
1. นางพจนา  ชูจันทร์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  แคนเสาร์
 
1. นายน้ำเพ็ชร  วุฒิอนันต์ชัย
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  แก้วเขียว
 
1. นายเฉลิมพล  โป๊ะบุญชื่น
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวชลดา  จงใจหาญ
 
1. นายเฉลิมพล  โป๊ะบุญชื่น
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงเยาวรีย์  วลีเรืองฤทธิ์
 
1. นายพรชัย  พิมพ์แดง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวสุพรรษา  เอมดี
 
1. นายพรชัย  พิมพ์แดง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงพิพพาลี  สิทธิวัง
2. เด็กหญิงอัสรีนา  ดาวนีย์
 
1. นายสงกรานต์  เอี่ยมรอด
2. นายวิเทศ  โพธิ์ทอง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายธนายุทร  สิทธิ์พาณิชย์
 
1. จ.ส.อ.ชนินทร์  ดุษดี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายเกรียงไกร  แสงศรี
 
1. นายเฉลิมพล  โป๊ะบุญชื่น
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1. เด็กชายคมพีระพัฒน์  เหมพันธ์
2. เด็กชายต่อพล  ธนากานต์รุจา
3. เด็กชายสรศักดิ์  บุญเพชร
 
1. นางสาวสุภาวดี  โชติธรรม
2. นางสาวสุพรรณี  ชัยผัน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. นายทัศน์พล  ลาปะ
2. นายอรรถพร  สุคนธสังข์
3. นายเมธา  ละลี
 
1. นายวิษณุ  พันธ์จันทร์
2. นายณัฐธร  ขจรคำ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายธนายุทธ  กาญจนานุช
 
1. นายพงษ์พันธ์  แก้วอนันต์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายณัฐนนท์  ยาคำ
 
1. นายพงษ์พันธ์  แก้วอนันต์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายธนายุทธ  กาญจนานุช
 
1. นายทวีศักดิ์  ป้อมสีทอง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายขจรเกียรติ  ศรีหงษา
 
1. นายทวีศักดิ์  ป้อมสีทอง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงสุนิตา  ยวงเหมย
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวมนัญชยา  มียิ่ง
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายวันชัย  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายอนันต์  ก่ำแพ
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญมี
 
1. นางสาวศศิพันธุ์  แสนนนท์คำ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวมรกต  แสงเพลิง
 
1. นางสาวศศิพันธุ์  แสนนนท์คำ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  อนันต์จิระโชติ
 
1. นางศศิพันธ์ุ  ทศราช
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายวุฒิชัย  เอี่ยมธนากุล
 
1. นางสาวศศิพันธุ์  แสนนนท์คำ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงบงกช  นามกร
 
1. นายนัฐชา  โพธิ์ศรี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวนุชชุรี  ศรีคำภา
 
1. นายนัฐชา  โพธิ์ศรี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงรินรดา  คุชิตา
 
1. นายกิตติภพ  ปักเชิญเชื้อ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวสลิลา  สิงห์แช่ม
 
1. นายกิตติภพ  ปักเชิญเชื้อ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายชยกร  นวสิทธิ์
 
1. นายปราโมทย์  เที่ยงตรง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายศณัฐพงษ์  ไตรพันธ์
 
1. นายพงศพิชญ์  แก้วกุลธร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ทองสุข
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ทิพย์บุญทอง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวนฤมล  รอดสุด
 
1. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกมลาภรณ์  ปรงแก้ว
2. เด็กชายจิรเมธ  จันใด
3. เด็กชายนพฤทธิ์  วรหาร
4. นางสาวนุชชุรี  ศรีคำภา
5. เด็กหญิงภัสตราภรณ์  อินทรชิต
6. นายวรุตม์  เอกอรุณ
7. นายศราวุธ  นิสกุล
8. นางสาวศิริรัตน์  คำสอน
 
1. นายนัฐชา  โพธิ์ศรี
2. นายปราโมทย์  เที่ยงตรง
3. นางสาวศุภรัสมิ์  ทองทา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ศรีสมศักดิ์
2. นางสาวณรัญญา  หน่อแก้ว
3. เด็กชายณัฐชนน  ปัตตพงศ์
4. เด็กหญิงดารารัตน์  โสภา
5. นางสาวพิชชาภัสร์  ภูกิจพิพัฒนกุล
6. เด็กชายภควัฒร  โสภณวัฒนาชัย
7. นายศณัฐพงษ์  ไตรพันธ์
8. เด็กหญิงศวัสา  ชาญพิมาย
9. เด็กหญิงศศิพรรณ  ไตรพันธ์
10. เด็กหญิงศศิพัฎ  ไตรพันธ์
11. เด็กชายศาศวัต  กรรณลา
12. นางสาวสิรามณี  เศษโถ
13. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เอี่ยมสะอาด
14. นางสาวเบญจวรรณ  มะลิสุวรรณ
15. เด็กหญิงโสภิตา  มณีรัตน์
 
1. นายพงศพิชญ์  แก้วกุลธร
2. นางสาวสุมิตตา  ศรีสุรัตน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายจิรัฏฐ์   แป้นทอง
2. นายจิรายุทธ   ประสมสี
3. นายณัฐนนท์   ยาคำ
4. นายณัฐวุฒิ   ภู่อยู่
5. นายธนายุทธ   กาญจนานุช
6. นางสาวมนัญชยา   มียิ่ง
7. เด็กหญิงสุนิตา   ยวงเหมย
8. นางสาวสุวิดา   ระโหฐาน
9. เด็กหญิงสโรชา   ศาสนนันท์
10. นายอนันต์   ก่ำแพ
11. นายอนุรักษ์   ดวงกระโทก
12. นางสาวเพลินศิลป์   อุดม
 
1. นายขจรศิษฎ์   ชุมพร
2. นายศักดิพจน์   วุฒิหทัยโชติ
3. นายอัษฎางค์   เดชรอด
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงกษมา  แสงอ่อน
2. นางสาวกาญจนา  เจริญวัย
3. เด็กหญิงคีตภัทร  พลที
4. นายชายใหญ่  นรากร
5. เด็กหญิงณัฐวรา  หาญณรงค์
6. เด็กหญิงณัฐสมา  ดิษผล
7. เด็กชายธันวา  ดวนสิงห์
8. เด็กหญิงธิษณามาดี  ฮวดขำ
9. เด็กหญิงนริศรา  ยกให้
10. เด็กหญิงนวนันท์  บุญปก
11. เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญยงค์
12. นายพันธกานต์  ขำวิจิตราภรณ์
13. เด็กหญิงภาริณี  วงศ์วิเชียร
14. เด็กหญิงลักษิกา  เจริญสุข
15. เด็กชายวุฒิชัย  จิววะสังข์
16. นายศราวุธ  นิสกุล
17. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงสำลี
18. นางสาวสกาวรัตน์  ถนอมทอง
19. เด็กหญิงสุฌาดา  เดือนนวล
20. เด็กหญิงเปรมกมล  สระทอง
 
1. นายขจรศิษฎ์  ชุมพร
2. นายอนุกูล  แว่นประโคน
3. นายอัษฎางค์  เดชรอด
4. นายนัฐชา  โพธิ์ศรี
5. นายปราโมทย์  เที่ยงตรง
6. นางสาวศุภรัสมิ์  ทองทา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายนรากร  แย้มประเสริฐ
2. เด็กชายสิรภัทร  ภาสบุตร
3. เด็กชายอนวรรษ  กันอุปัทว์
4. เด็กชายอิทธิพล  ทองเพ็ง
5. เด็กหญิงเปรมประภา  อาจหาญ
6. เด็กหญิงเมทินี  ธุลีรัตน์
 
1. นายเด็น  มีสมภพ
2. นางปัญจพร  มีสมภพ
3. นางสาววันวิสา  วรรณเวช
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายณัฐภัทร  พฤกษคุณธรรม
2. นายนภดล  พันธ์ทึก
3. นายยุทธศิลป์  เพียรภูเขา
4. นางสาวอาภรณ์สวรรค์  เดชมงคล
5. นายเมธา  เครือเช้า
6. นายไอยวุฒิ  เกิดกล้า
 
1. นายธราพงศ์  พรหมแจ้ง
2. นายธนศักดิ์  มหานิยม
3. นายวรชน  รัตนมาลี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวกัลยาณี  บุตรพรหม
2. นางสาวกิ่งกาญจน์   สมพงษ์
3. นางสาวจิรพร  เอมถมยา
4. นางสาวญาณนันท์  นามงาม
5. นางสาวฐิตินันท์  นามงาม
6. นางสาวณัฏฐนิช   สุวรรณเพ็ญ
7. นายณัฐพงศ์   เต้าป้อม
8. นางสาวณัฐสุดา   อุมารัตนวงศ์
9. นายดนัย  ช่วยตะคุ
10. นายธนกฤต  พุกซื่อ
11. นายธนภัทร   ภู่ใจเที่ยง
12. นายธรรมมงคล   ลิขิตพรวงศ์
13. นายบัญชา   บุญชู
14. นายปชาบดี   สีหาพงษ์
15. นายปฐมพงศ์   กันยา
16. นายประภวิษณุ์   สุวรรณนิมิตรรม
17. นางสาวพนาวรรณ  ม่วงวงษ์
18. เด็กชายภัทรพล  ดลสะอาด
19. เด็กหญิงรสา  มังกรแสงแก้ว
20. นางสาววรรณศิริ  ไวยวิชา
21. นายวันทกานต์   เห็นศรี
22. นางสาววัลลภา  นาคประดับพลอย
23. นางสาวศศิวิมล  คงกัน
24. นายศักดิ์สิทธิ์  เต็มเปี่ยม
25. นายศุภณัฐ  เลี่ยมโคกสูง
26. เด็กหญิงษมาวรรณ  แก้วเขียว
27. เด็กชายสิทธิชาติ   อ่วมเจริญ
28. นางสาวสุณิตา   ทัปแฟง
29. นางสาวสุดารัตน์   ตรีศรี
30. นางสาวสุทธิศา  พิณทิพย์
31. นางสาวสุภาพิชญ์  สุภาสัย
32. นางสาวสุมิตรา  สุวรรณสนธิ์
33. นางสาวสุลีพร   พิมพ์กลาง
34. นางสาวหทัยรักษ์  เปลี่ยนอำรุง
35. นางสาวอติกานต์  รักสำรวจ
36. นางสาวอรุณรัตน์  เปียรักใคร่
37. นางสาวอารียา  พิมพ์วัฒน์
38. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ตรีแก้ว
39. นายเอกชัย  แก้วทอง
40. เด็กชายไชยพฤกษ์   เทพสมุทร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจรัส  ผิวดี
2. นายศุภฤกษ์  กำลังเดช
3. นางสาวกรองทอง  ธีระเนตร
4. นางสาวพรทิพย์พา  ปัญจะพรสุข
5. นางสาววาสนา  ทองทวียิ่งยศ
6. นางสาวสุธิดา  สุดดี
7. นางศรมณีย์  สุขสุมิตร
8. นางสาวจีราพร  สุดเต้
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายพงศธร  สอนเนย
 
1. นายศุภฤกษ์  กำลังเดช
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายกิตติวัฒน์  ญานบุญ
 
1. นางกชนิกา  พลจันทึก
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงวาสนา  แสงวัฒนะ
 
1. นางกชนิกา  พลจันทึก
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวปัญนัชยา  บุญญเสธ
 
1. นางกชนิกา  พลจันทึก
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายชลสิทธิ์  มะลิวัลย์
 
1. นายศุภฤกษ์  กำลังเดช
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายกิตติวัฒน์  ญานบุญ
 
1. นางกชนิกา  พลจันทึก
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงผัชญา  โอษฐน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจรัส  ผิวดี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวพรชิตา  ชัยไพรินศิริ
 
1. นายนิติกร  สมจิตร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. นายภัทรพล  ไวทยาคม
 
1. นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงภควรรณ  ม่วงงาม
 
1. นางสาวรัตนาพร  รุ่งวิทยา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวภัทรศยา  ฤกษ์รัตน์
 
1. นายนิติกร  สมจิตร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายบริภัณฑ์  บุญเผือก
 
1. นายศุภฤกษ์  กำลังเดช
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายคุณากร  จุฬารี
 
1. นายนิติกร  สมจิตร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ปะโพทะกัง
 
1. นางคนึงนิจ  เมธากุล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวพิมพ์พร  นิ่มนวล
 
1. นายนิติกร  สมจิตร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิง ณัฐณิชา  ผุยพรม
2. เด็กหญิง เสาวลักษณ์  เลิศอำไพ
3. เด็กหญิงกชพรรณ  ศิลอ่อน
4. เด็กชายคณพัฒน์   รอไกรเพชร
5. เด็กหญิงจรัศยา   ธาดาประดับสกุล
6. เด็กชายฉัตรมงคล  ไชยศรี
7. เด็กหญิงชนากานต์  ชัยวิเศษ
8. เด็กชายณัฐพล  เดชะเทศ
9. เด็กชายธนากร  นุ่มประสิทธิ์
10. เด็กหญิงธนาพร  เกียรติกูล
11. เด็กหญิงธวัลหทัย  สมพันเพิล
12. เด็กหญิงธีรภัทร์   บำเหน็จพันธ์
13. เด็กหญิงปติณยา   โพธิ์โต
14. เด็กหญิงปรียาภรณ์   รื่นนาม
15. เด็กหญิงปรียาภรณ์   หนูหนุน
16. เด็กหญิงพิทยุตม์   บุตรละคร
17. เด็กหญิงพีรปัญญ์  จันทร์เจริญ
18. เด็กชายภูริวัฒต์  นามวงษ์
19. เด็กหญิงรชยา  นีลธนากูล
20. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ไชยมี
21. เด็กหญิงลลิดา  บุญส่ง
22. เด็กหญิงลออศิริ  แจ้งเนตร
23. เด็กหญิงวรรณรดา  สุขเจริญ
24. เด็กหญิงวิภาดา   แสงโสด
25. เด็กหญิงวิไลพร  ทองภาพ
26. เด็กชายศุภกฤต  พุทธวาทิน
27. เด็กหญิงสุภาวดี  กรุดทอง
28. เด็กหญิงอธิกานต์   ใจมูลมั่ง
29. เด็กหญิงอิสริยา  ดิษฐปาน
30. เด็กชายเจตพล  มุกสิกวัน
 
1. นางสาวเขมนิจ   รัตนเดชาภิวัฒน์
2. นายธีรัตน์  สุขสะอาด
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายกิตติคุณ  ดิษฐปาน
2. นางสาวชนิตา  คุ้มปริย์ติ
3. นางสาวณัฐธยาน์  วิมลวุฒินันท์
4. นายณัฐพงศ์  ศิลปกูล
5. นายณัฐวุฒิ  รัตนเสวก
6. นายต้น  เกียรติกูล
7. นายธนากร  สิงห์จันทร์
8. เด็กหญิงธัญจิรา  ทองดง
9. นางสาวนนทิยา  ชินนาคร
10. นายพสิษฐ์  สุทรวี
11. นายพิชญภัค  เกษเกษร
12. นางสาวพิชญาภา  บูรณสมภพ
13. นายพิชัย  อารมณ์ชื่น
14. นายภคิน  ปูนทอง
15. นายภูริช  รักษ์มณี
16. นายภูรินทร์  รักษ์มณี
17. นางสาววัชรีพร  คงสมเพชร
18. นางสาววิจิตรา  วิทยาธรลิขิต
19. นายสมชาย  ดวงไชยเงิน
20. นายสรวิทชญ์  ไชยศิลป์
21. นายสหรัตน์  สืบประวัติ
22. นายสิรวิชญ์  ไชยศิลป์
23. นางสาวสุชานันท์  เดชฟุ้ง
24. นางสาวสุชิตา  ชื่นอารมย์
25. นางสาวสุภาณี  จีนเหรียญ
26. นายสุรเกียรติ  สอนศรี
27. นางสาวสุวรรณรัตน์  นวลขำ
28. นายเปรมศักดิ์  วันสุวรรณ
 
1. นางสาวเขมนิจ  รัตนเดชาภิวัฒน์
2. นายธีรัตน์  สุขสะอาด
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. นางสาวกัญลักษณ์  นาคสุข
2. เด็กชายชานนท์  ศรีเหมือน
3. นายธีระ  ประนมรัมย์
4. นางสาวปนิดา  โฉมสุข
5. นางสาวปริยาภรณ์  ช่วยคูณ
6. นายวัชรากร  จันทร์ดี
7. เด็กหญิงสุธิยา  มีชัย
8. นางสาวสุนิษา  ชูรัตน์
9. นายเทพไทย  จันทร์ยุ้ย
10. นายแสงจันทร์  แก้วเกตุ
 
1. นายกรรวี  ผมหอม
2. นางจริยา  วัชโรบล
3. นางสาวศศิวิมล  โตบัว
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายจีระพล  แซ่ตั้ง
2. นายชัยมงคล  ดงอนนท์
3. นายปฏิพาน  มุขไทสง
4. นายประจักษ์  บุญเปี่ยม
5. นางสาวปิยธิดา  สุพานิช
6. นางสาวรวิภา  เกษสาคร
7. นางสาวรุจิเรข  คงดี
8. นายสหภพ  โพธิ์ทอง
9. นางสาวสุนิตา  ชื่นแดง
10. นางสาวหทัยรัตน์  กุดจอมศรี
 
1. นางอินทิรา  บำรุงตน
2. นางกชนิกา  พลจันทึก
3. นางสาวสมฤทัย  เขียวขำ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ศรีสร้อย
2. เด็กหญิงประติมากร  คงรอด
3. เด็กหญิงพรพิมล  จุนอุทัย
4. เด็กหญิงภัศรา  หาวิเชียร
5. เด็กหญิงรินรดา  เฑียรบุญเลิศรัตน์
6. เด็กหญิงสิรีธร  กลิ่นจำปา
7. เด็กหญิงสุจิตรา  มุทนาเวช
8. เด็กหญิงอภิสรา  สงฆ์โต
 
1. นางชุติมา  ลินิฐฎา
2. นางสาวฐนชม  พันธ์บุญมี
3. นางสาวลักษิกา  อรชุน
4. นายขจรศิษฐ์  ชุมพร
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงชนะสุกานต์  สุทธิชาติ
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  งามพิรุณตระกูล
3. เด็กหญิงชนากานต์  พานิชวัฒน์
4. เด็กหญิงฐิติยา  ปฐมกุลวัฒน์
5. เด็กหญิงนิธิพร  นันทนิธิกุล
6. เด็กหญิงพาณิภัค  วิสัย
7. เด็กหญิงภวรัญชน์ญา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
8. เด็กหญิงศิวมล  ตั้งบุญสุข
 
1. นางเสาวณืย์  เพียซ้าย
2. นางสาวกฤตติยา  สุวรรณชล
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวญาณิศา  ศรีสุวัฒน์
2. นางสาวณัฐณิชา  จิตร์สมบูรณ์
3. นางสาวนิติยาภรณ์  ปานพรม
4. นางสาวปริยาภัทร  อนันทสุข
5. นางสาววิไลลักษณ์  สิ้วอินทร์
6. นางสาวอมราวดี  สายสุวรรณ
7. นางสาวเนตรชนก  แซ่คู
 
1. นางอินทิรา  บำรุงตน
2. นางกชนิกา  พลจันทึก
3. นางสาวสมฤทัย  เขียวขำ
4. นางสาวขวัญฤทัย  ประสิ่งชอบ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวคีติกา  ขันแก้ว
2. นางสาวจุฑามาศ  ลอยลมโชค
3. นางสาวชาลินี   ทองนาค
4. นางสาวญภิญญ์ภรณ์  กุสโล
5. นางสาวนุสบา  สิทธิโชคจำเริญ
6. นางสาวบุณยาณุช   ฉายสุริยะ
7. นางสาวพลอยไพลิน   ตูมขาว
8. นางสาวพิมพ์ระภัทร   มุ่งดี
9. นางสาววนิดา   นามเหลา
10. นางสาวเกษราภรณ์   แช่มช้อย
 
1. นางสาววรัญญา  พันธ์แก้ว
2. นางสาวสุจินลักษณ์  ฉัตรเงิน
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรมงคล  สอนจันทร์
2. นายณัฐพงศ์  สร้อยสุข
3. นายนพรัตน์  จานทอง
4. เด็กหญิงพสชนัน  รุ่งกำจัด
5. เด็กชายสนธยา  ทองบำรุง
 
1. นางนางชูศรี  ศรีกรด
2. นางนางจีรนันท์  พรไพศาล
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงพิชญา  จำนงค์ชอบ
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  เจือจันทร์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวชุฏิพร  ปราบหงษ์
 
1. นางสุนีย์  ทาทอง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงชลชฎิล  ชอบชื่นชม
 
1. นางช่อทิพย์  อยู่หลาย
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. นางสาวฐิติรัตน์  ดำรงทวีศักดิ์
 
1. นางสาวโสภาพร  ตั้งประเสริฐ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยงสูงเนิน
 
1. นางศรินทร์ทิพย์  อุดมศักดิ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวพิมพ์พลอย  รีเกอร์
 
1. นายพงษ์ดนัย  นามปักใต้
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงวรสิริ   วุฒิปราณี
 
1. นายธีระเดช   ผิวผ่อง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวนภสร  แพรกทอง
 
1. นางนภสรณ์  เทวะเศกสรรค์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายฉัตรดนัย  อินทรประสิทธี่
2. เด็กหญิงฑิตยา  พงศ์เรืองรัตนา
3. เด็กชายบดินทร์  สายแปง
4. เด็กหญิงศุทธินี  หงษ์ศรี
5. เด็กชายโกญจนาท  วัฒนพันธ์
 
1. นางสาวรัตนาพร  รุ่่งวิทยา
2. Mr.Andrew Thony   Miralles
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายกายสิทธิ์  ศรีพิโรจน์
2. นางสาวชฎาพร  รักษ์ชน
3. นางสาวฐิตาภา  รัฐอาจ
4. นางสาวปิยธิดา  สมประสงค์
5. นายอัษฎา  ราษฎรอาศัย
 
1. นางรุ่งนภา  โชติกรณ์
2. Mr.Andrew Thony    Miralles
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวสุนิตา  เพียนอก
 
1. นางบังอร  ปัสมะริสสา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายแนน  ใบตราลำ
 
1. นางสาวสุวรรณี  เสือสมิง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวนันท์นภัส  ฤทธิ์เทพกิตติกูล
 
1. นายปฏิจักร  ประขัน
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาววรดา  บุญศิลปปราชญ์
 
1. นางอิศราพร  เพ็ชรพะเนาว์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายธนโชติ  อังคลักขณา
2. เด็กชายสุวิชา  สิริพิพัฒน์
 
1. นางสาวณัฐณิชา  หัสราช
2. นางสาวอาลัย  พะสุนนท์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวนันทิชา  พลละคร
2. นางสาวเนตรชนก  เป๊กต๊ะวงศ์
 
1. นางฉวีวรรณ  อยานนท์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. เด็กชายจีรพันธ์  รุ่งสว่าง
2. เด็กชายณัฐดนัย  เยี่ยมชัยภูมิ
3. เด็กชายณัฐพล  ปั่นกา
4. เด็กชายธวัชชัย  นิ่มมาก
5. เด็กชายธีรไนย  อิ่มสำราญ
6. เด็กชายพุทธกัลป์  ม่วงน้อยเจริญ
7. เด็กชายเกรียงไกร  สิงห์งาม
8. เด็กชายเมษา  ศรีโมลา
 
1. นายกำพล  ซอสูงเนิน
2. นายธรรม์ธเนศวร์  แก้วสุขใส
3. นางสาวพรทิพย์  อ่อนชูศรี
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายกฤษกร  โสภาวัน
2. เด็กหญิงกุลทรัพย์  สดชื่น
3. เด็กหญิงชุดาพร  นนมนตรี
4. นายปฐวี  กลั่นคูวัฒน์
5. นางสาววรรณรดา  บุญครอบ
6. เด็กหญิงอธิชา  วงษ์เนียม
7. เด็กหญิงเกศรินทร์  น้อยผึ้ง
 
1. นางเกศินี  นาวิกาญจนะ
2. นายจักรวุธ  สุขผลิน
3. นายณพงศ์  เลื่อมใส
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายฉัตรชัย  สร้อยทอง
2. นายชวภักดิ์   สังข์รัตน์
3. นางสาวณัฐวดี  แซ่อุ้ย
4. นายนนทกร   ผดุงเวช
5. นายนลธวัช   บุญมา
6. นางสาวปาลิตา   สมันเอี่ยม
7. นางสาววิริญ   อินเฮง
8. นายศรายุทธ  ผลัดมณี
9. นางสาวศุภิณี   สามเพชรเจริญ
10. นายสรสิธ   มณีนาง
 
1. นางสะอาด   เหมือนแก้ว
2. นางสาวเบญจวรรณ  ลิ้มสืบพงษ์
3. นางสาวสุธิดา   สุดดี
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวศันสนีย์  เจียงชัย
2. นางสาวศุภนิดา  เสาว์สวัสดิ์ศรี
3. นางสาวสมิตา  สายสนั่น
4. นางสาวสโรชา  บุญมาเลิศ
5. นางสาวอาทิตยา  จั่นสมโภชน์
 
1. นางสาวภานิชา  เนื่องหหล้า
2. นางสาวชุติรัตน์  กาญจนธนชัย
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. นางสาวชนนิกานต์  ขวัญเนตร์
2. นางสาวปนัดดา  เทียนแก้ว
3. นายพิชญุตม์  ภักดีเจริญ
4. นายเจษฎาภรณ์  กรรมาระกุล
5. นายไอซ์  ผิวสว่าง
 
1. นางสาวศุภกานดา  จรดล
2. นางสาวพอฤทัย  เกล็ดเงิน
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิดา   โพธิบาย
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุพรรณษา   จีนขี
 
1. นายภานุวัฒน์  วงพินิจ
2. นางสาวภัสราภรณ์  สิงห์ลอ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายชนะชล   ยินดีหา
2. นางสาวภัทรวรินทร์   คงมี
3. นางสาวศศินะ   เฉลิมพันธ์
 
1. นางสาวรัตนา  สืบสาย
2. นางสาวมณีพร   เตชะวัชรีกุล
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวธันยาพร  องอาจ
2. นางสาวน้ำทิพย์  พวงศรี
3. นางสาวปุญญิศา  วิลัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัชราภรณ์  โสมทิพย์
2. นางสาวกลอยใจ  โฉมพระกลับ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวกันต์ฤทัย  จันทร์ดำ
2. นางสาวศุภญาดา  มดิศร
3. นางสาวสุดารัตน์  เหมือนใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์  บุญล้อม
2. นางสาววิไลวรรณ  ไชยสงคราม
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์   แตงอ่อน
2. เด็กหญิงปราญิชา   พัสดุ
 
1. ดร.ประสิทธิ์  เผยกลิ่น
2. นายนักรบไทย  วงศณรัตน์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงพิตรวัลภ์  เจริญลาภ
2. เด็กหญิงสิทธิดา  ชื่นชอบ
 
1. นางสาวอนัญญา  เทศทอง
2. นางสาววิมลรัตน์  ชื่นอารมณ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายทรงพล  สินผดุง
2. เด็กชายปรีชา  มะลิเงิน
 
1. นายประกาศิต  ฉันทพิริยกุล
2. นางเสาวณีย์  สมบูรณ์ศิโรรัตน์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวนุชจรีย์  โนนศรี
2. นางสาวพิชชาพร  คุณสมบัติ
 
1. นายอนุรักษ์  เตชะเถลิงผล
2. นางสาวนวรัตน์  รอดแก้ว
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายพิรชัช  ยุทธสิงห์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  เตมิยะ
 
1. นายธนากร  ไพบูลย์
2. นางสาวพรจันทร์  สอนนุช
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายภูบดินทร์  นิยมญาติ
2. นายอธิพงศ์  อุทัยรัศมี
 
1. นายธนากร  ไพบูลย์
2. นางสาวอนัญญา  เทศทอง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงชลิดา  มิ่งมาลี
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  จำปาทอง
 
1. นางสาวเบญจพร  รอดแก้ว
2. นางสาวณัฐธิดา  อุตมะ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายพีรติ  จุติเสถียรกุล
2. เด็กชายอาณกร  อิงคะวณิช
 
1. นายเชาวลักษณ์  ชาวงษ์
2. นางสาวจารุภา  ไชยนุรักษ์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงณัฐพร   เจริญผล
2. เด็กหญิงอารียา   ปุณโณปกรณ์
 
1. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
2. นางสาวรัตติยา  พุ่มพวง
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวศิริษา   จันทร์อยู่จริง
2. นางสาวสุภาพร   แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวรัตติยา  พุ่มพวง
2. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายนพฤทธิ์  เรืองฤทธิ์
2. นายวรพงศ์  สุภาสืบ
 
1. นายภาสกร  ภาคอัต
2. นายพรเทพ  เชื้อทอง
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายพศิน  กีรติธเนศกุล
2. นางสาวอรยา  แซ่เตียว
 
1. นางสาวอนัญญา  เทศทอง
2. นายธนากร  ไพบูลย์
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงมุทิตา  ยศทิศ
2. เด็กหญิงอนัญญา  เกตุสมบูรณ์
3. เด็กหญิงอิสญาพันธ์  มาธุพันธ์
 
1. นางสาวอนัญญา  เทศทอง
2. นายศิรมณ์  เสถียรรัมย์
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายปฏิภาน  จีนคำเริง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  พุดแตง
3. นายสุชน  คำเหมือง
 
1. นายภาสกร  ภาคอัต
2. นายพรเทพ  เชื้อทอง
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวณัฐธิดา  ศาสตร์ยุทธ
2. นางสาวปุญญาภา  อรชุน
 
1. นายศิรมณ์  เสถียรรัมย์
2. นายภาสกร  ภาคอัต
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กชายพุฒิพัฒน์  กุลพรวรพัฒน์
2. เด็กชายวรณัฐ  สังศิลปเวช
3. เด็กชายศิวกร  เงินจัน่ทร์
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุลีพร  ไตรทรัพย์
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายชฤทธิพร  แช่มเจริญพร
2. นายพงศธร  ทรัพย์เหมา
3. นายภาณุพงศ์  เปลี่ยนโมฬี
 
1. นายนครินทร์  ซื่อสัตย์
2. นายศรายุทธ  โพธิ์ทอง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขาวผ่อง
2. เด็กหญิงรัชนู  บูชา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อาเก็บ
 
1. นางสุชญา  ควรพันธุ์
2. นางวาสนา  กระแสร์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวกาญจนา  สัตย์ธรรม
2. นางสาวสุภาภรณ์  ทิมเจริญ
3. นางสาวเจนจิรา  สลาฮุดดีน
 
1. นางวาสนา  กระแสร์
2. นายชานนท์  แสงโสด
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สังข์พิชัย
2. เด็กหญิงวรรณธิดา  ศรีมงคล
3. เด็กหญิงอนงค์รัตน์  หวังภูติบดี
 
1. นางถาวร  พิมลไพบูลย์
2. นางสาววาสนา  จำปาศรี
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวชลาธร  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวชัสมา  เชิดเพ็ชรัตน์
3. นางสาวณัฐวดี  แสงทิม
 
1. นางถาวร  พิมลไพบูลย์
2. นางสาววาสนา  จำปาศรี
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  บุญเคลือบ
2. เด็กหญิงปณัฐตา  สมฤดี
3. เด็กหญิงภัทราดา  สุดดี
4. เด็กหญิงวชิรญา  เนตรสุวรรณ
5. เด็กหญิงอาณัชญา  เสริมศรี
6. เด็กหญิงเกศริน  หีบโอสถ
 
1. นางอินธุกาญ  แสงสุริโยทัย
2. นางสาวนางสาวพรรณี   นาคสอิ้งศาสน์
3. นายชานนท์  แสงโสด
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวกาญจนา  ลุลบุตร
2. นางสาวจันทิมา  ขำประดิษฐ์
3. นางสาวนัดดา  เหม็งทะเหล็ก
4. นางสาวนิธิมา  คงเจริญ
5. นางสาวผไทมาศ  ทำหินกอง
6. นางสาวเพชรัตน์  ศิลาสุวรรณ
 
1. นางอินธุกาญ  แสงสุริโยทัย
2. นายชานนท์  แสงโสด
3. นางสาวพรรณี  นาคสอิ้งศาสน์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา  รองเย็น
2. เด็กหญิงณิชณฐินี  กิตติยศธารีย์
3. เด็กหญิงดลพร  อัษฎมงคลเลิศ
 
1. นางอุไร  หวายบุตร
2. นางทัศนีย์  ทองคำ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายธนกร   บุญประกอบ
2. นางสาวธัญญาเรศ   คำวงษ์
3. นางสาวมินท์ตา  ริดเนียม
 
1. นางกุลวดี   กุลสุวรรณ
2. นางสาวพรทิพภา  อินทปัญญา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงญาณิศา  วิมุตติบุตร
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  สอนทะโชติ
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีพุทโธ
 
1. นางวาสนา  กระแสร์
2. นายชานนท์  แสงโสด
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวกชกร  แช่มสอาด
2. นางสาวชุตินันท์  ขุมทอง
3. นางสาวสโรชา  พันแสน
 
1. นางสาวสมบัติ  สังวาลย์สวย
2. นายสัมพันธ์  เผือกแตงพันธุ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายธีรวัฒน์  อินฉ้วน
2. เด็กหญิงนฤมล  สุวรรณยุติ
3. เด็กหญิงลภัสสิริ  เครือพิมล
 
1. นางอุไร  หวายบุตร
2. นางทัศนีย์  ทองคำ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวณัฐพร  รักธรรม
2. นางสาวอภิญญา  วงค์งาม
3. นางสาวไปรยา  สำลี
 
1. นางสุชญา  ควรพันธุ์
2. นางอนงค์  มีปัญญา
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กชายจุลดิษฐ์  อรัญสาร
2. เด็กหญิงนิสรีน  มินสุวรรณ
3. เด็กหญิงเกวลิน  อินทรยุง
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางอินธุกาญ   แสงสุริโยทัย
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นายนันทวัฒน์  เขียวอ้วน
2. นายภานุวัฒน์  ตันจีย์บุญย์
3. นางสาววราพร  แตงอ่อน
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางอินทุกาญ  แสงสุริโยทัย
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงกมลวัลย์  ศรีพรชัยเจริญ
2. เด็กหญิงฌาฎา  พรมกสิกร
3. เด็กหญิงเบญจพร  ทองนุ่ม
 
1. นางอุไร  หวายบุตร
2. นางทัศนีย์  ทองคำ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวชวัลญา  ยะคะเรศ
2. นางสาวธนภร  วิชัยดิษฐ์
3. นางสาวเกศิณี  ลิ้มตระกูล
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางอินธุกาญ  แสงสุริโยทัย
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ด้วงนิล
2. เด็กหญิงพรพิมล  แก่สีโลหิต
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  ชมชู
 
1. นางสาวสมบัติ  สังวาลย์สวย
2. นางศรัณยา  ศรีจันทร์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวณัฐนันท์  วิโรจการดำริห์
2. นางสาววิภาภรณ์  ยิ่งยวด
3. นางสาวศศิตา  เทียนประเทืองชัย
 
1. นางสาวสมบัติ  สังวาลย์สวย
2. นางนาถฤดี  ศิริเพ็ง
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กหญิงปารมี  แนบสนิท
 
1. นางเสาวณีย์  สมบูรณ์ศิโรรัตน์
 
174 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  ลี้กุน
2. เด็กชายสุรชัย  บุญมี
 
1. นางสาวอำพันธ์  สุดใจ
2. นางเสาวณีย์  สมบูรณ์ศิโรรัตน์
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายพงศ์พล  โรจนอดิสร
 
1. นายเฉลิมพล  โป๊ะบุญชื่น
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายนครินทร์  วงศ์ถาวร
 
1. นางวงศ์สิริ  เทพหนู
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กหญิงปารมี  แนบสนิท
 
1. นางสาวเปรมฤดี  พิมพิสาร
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวสุธิดา  หิมพาน
 
1. นางเสาวณีย์  สมบูรณ์ศิโรรัตน์
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นายภาติยะ  เพ็งสุข
 
1. นางสาวอำพันธ์  สุดใจ
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นายวิชิต  ศรีน้อยอ่อน
2. นางสาวเนตรชนก  พรมมา
 
1. นางเสาวณีย์  สมบูรณ์ศิโรรัตน์
2. นางกนกวรรณ  แสนจำหน่าย