หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ryg2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาววณิชชา ร่ำร้องโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางปนิศญา เจริญมากโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นางพิมพ์ภาสิริ สายพนัสโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวศุภวรรณ วงศ์คงดีโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางกันยารัตน์ ศรีเนตรโรงเรียนเขาชะเมาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเรไร ใจดีโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางขนิษฐา เนตรนิยมโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางกาญจนา จิตรเอื้ออารีย์กุลโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางอารีจิตต์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ วิบูลย์อรรถกรโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวเจนจา ทรัพย์สุขโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุนทรี จันทาโรงเรียนรุ่งนภาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวอารี บัวคุ้มภัยโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติวรรณ ไชยมณีโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นางสาวจงจินต์ บัวเผื่อนโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ทรัพย์สุขโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ดาวธงโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา เห็นงามโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ไชยวิศาลโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางกุลธิดา ถินกลั่นโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชนี ควรหาโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นายปุญญพัฒน์ เกตุไทยโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางบุญญารัศมิ์ จันทคามโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวปัทมา เพ็งจรูญโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิตานัน ชุมเกษียรโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจสิตรา สิงห์ทองโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางรัตยา แสงศิวะฤทธิ์โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ ศรีขวัญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางอาภรณ์ โสมสอนโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี ธันยาวาทโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยพัฒน์ ราญรอนโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ บุบผาสังข์โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางจิ้มลิ้ม คมขำโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นายปภินวิช ถนอมวงศ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางอารี รีรุ่งเรืองโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวปราณี ขันทีโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจริยา หงส์บินโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา สุมณทาโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวิการ์ เชื้อนาข่าโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอรอนงค์ เพชรอุราสินธุ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาววรรณิศา อาจวิชัยโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ ประดิษฐ์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
7. นางสาวประไพ หงษ์มากโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
8. นางสาวอังคณา กรีณะราโรงเรียนแกลง" วิทยสถาวร "กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนงค์นุช แสงรัตนชัยโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายกัมพล จิตรเอื้ออารีย์กุลโรงเรียนแกลง" วิทยสถาวร "รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกันยารัตน์ แก้วพริ้งโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
4. นางสาวปัทมา ภู่ระหงษ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสมจิตต์ มามะสิทธิ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
6. นางสาวชูขวัญ มงคลสุขโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวสารภี จูงวิศาลชัยโรงเรียนแกลง" วิทยสถาวร "กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางวีระ ธนะปาลพันธุ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร โมลาโรงเรียนวังจันทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ บำรุงศาสตร์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ เกษมพิณโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ แช่มเมืองโกโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
6. นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายวิสุทธิ์ กล้าหาญโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ไวสู้ศึกโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร วัฒนธัชพงศ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ เชื้อพลบโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นางสาวสิริพร จินตนาโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
6. นางวิไลภรณ์ อินป้อโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
7. นางสาวรัชตา เกาะเสม็ดโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางวีระ ธนะปาลพันธุ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร โมลาโรงเรียนวังจันทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ บำรุงศาสตร์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ เกษมพิณโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ แช่มเมืองโกโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
6. นายอธิพันธุ์ เหลืองชัยชาญโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายวิสุทธิ์ กล้าหาญโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ไวสู้ศึกโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร วัฒนธัชพงศ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ เชื้อพลบโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นางสาวสิริพร จินตนาโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
6. นางวิไลภรณ์ อินป้อโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
7. นางสาวรัชตา เกาะเสม็ดโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวอรุณนภา นพเวชโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ กุณทลบุตรโรงเรียนแกลงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิสา ยั่งยืนโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางณัชชาวีร์ หาญณรงค์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นายศราวุธ รัตนะโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
6. นางสาวชุติมา พร้อมเพรียงโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางหฤทัย อนุกูลวงษ์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววราลักษณ์ เต็มขันท์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนงเยาว์ เรืองบุญส่งโรงเรียนแกลง" วิทยสถาวร "กรรมการ
4. นางสาววรรณา สิทธิเดชโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอังคณา ภู่มณีโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
6. นางสาวมลฤดี เด่นดวงโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางขวัญใจ ศรีทาพักตร์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ สมนึกโรงเรียนวังจันทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา ควรหาโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นางสาวอัชฌาพัชญ์ แก้วแกมกาญจน์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาววรรณภา สีลุนทาโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
6. นางสาวสาลินี ใจสอาดโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุวรรณา ปั้นแตงโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นายวรวิช ศิริสูตรโรงเรียนรุ่งนภาพิทยากรรมการ
9. นายจิตติ พร่ามวัลโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
10. นายสาธิต สกุลวงษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางยุพิน เอมเจริญโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์นิภา ใจดีโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาริชาต บุญมีโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวเครือวัลย์ ราชวิชิตโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวนิรัญชนา แก้วบัวขาวโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
6. นางสาววันเพ็ญ แสงจันทร์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางสาวเกียรติสุดา สรรเสริญโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
8. นางจิตตราพร แพสาโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ ปธานราษฎร์ครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ อรัญวงศ์ครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” กรรมการ
3. นางวลัยพร ขัดเกลา ครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา กรรมการ
4. นางสาวกนกกรณ์ ทองไพจิตร์ ครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา กรรมการ
5. นางสาวศิริกมล บุญสนองครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
6. นางสาวจิราพร เพ็ชรจิตต์ ครูโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวขนิษฐา เท้าไม้สนครูโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา กรรมการ
8. นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ ครูโรงเรียนห้วยยางศึกษา กรรมการ
9. นางสาวลาวัลย์ รอดเรือง ครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
10. นางประไพพร ไพโรจน์สรกิจ ครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวิจิตต์ สุทธิครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติกานต์ คำปลิวครูโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นางสุขรดา กิติกรเศรษฐ์ครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิมลพรรณ วงศ์บุรุษครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวศุพัชรียา เสนารัตน์ครูโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
6. นายประโยชน์ เกิดโพธิ์ชา ครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”กรรมการ
7. นางสาวอุษา มะลิคำครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”กรรมการ
8. นางสาววันดี อรัญวงศ์ครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”กรรมการ
9. นางสาวกาญจนา สมคิดครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวพิไลลักษณ์ ศิลประเสริฐครูโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางอิศรา สัมมานิตย์ครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”กรรมการ
3. นางสาวรัตติกาล อินพูลวงษ์ครูโรงเรียนซำฆ้อพิทยาคม กรรมการ
4. นายคมสัน โพธิ์ทองครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทร์นภา รอดพ้นครูโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
6. นางจุฑา ทองหล่อครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางสาวชนิดา จิตสาครูโรงเรียนห้วยยางศึกษา กรรมการ
8. นางสาวพัชรา วงษ์ทองดี ครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวนิสารัตน์ ปิยะณัตดิ์พูลครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสมฤดี ธนโชติกฤตชัยครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนียา เจริญผลครูโรงเรียนซำฆ้อพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ประทุมภา ครูโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา กรรมการ
6. นางสาวศิริภา วงศ์ศรีแก้วครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี พรมจันทร์ ครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นางดวงกมล พรพลานามัยครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางยุภาวดี วัฒนธัชพงศ์ครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา กรรมการ
4. นางสาวนฤมล วิสุทธิเจริญสำราญครูโรงเรียนรุ่งนภาพิทยากรรมการ
5. นางจันจิรา โลลังกาครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพรรณิกา สุวรรณอำไพ ครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ ลาภเกินครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา กรรมการ
3. นางสาวอรนุช แซ่ตั้งครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา กรรมการ
4. นางสาวประภัสสร ทองแสงครูโรงเรียนห้วยยางศึกษา กรรมการ
5. นางสาวปัทมาพร ณ น่านครูโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา กรรมการ
6. นายกฤษฏฐากร ราชบัณดิษฐ์ครูโรงเรียนซำฆ้อพิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวสุนิศา ศิริแก้ว โรงเรียนครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ ดลกุลครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” ประธานกรรมการ
2. นางสาวมรีจิ คงทรัตน์ครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” กรรมการ
3. นางสาวสุพิชญา ธนะคำมาครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา กรรมการ
4. นางสาวศิริลักษ์ วังทองครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา กรรมการ
5. นายบพิตร แสงรัตนชัยครูโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา กรรมการ
6. นายศุภพงศ์ คล้ายคลึง ครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา หาทรัพย์ครูโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา พูลเพิ่มครูโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายจิรพล คำต่อตั้ง ครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา กรรมการ
4. นางสาวทิวาพร คนหาญครูโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา กรรมการ
5. นางสาวประยงรัต หมื่นชนะ ครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิรันดร ปัตถาทุม ครูโรงเรียนห้วยยางศึกษา กรรมการ
7. นางสาวมสารัศม์ บ้านโพธิ์ศรี ครูโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิลาสินี อุดแก้วครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณวดี บุญก่อเกื้อครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย กรรมการ
3. นางสาวศิรินทร์ สาธุสินประเสริฐครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ปธานราษฎร์ ครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” ประธานกรรมการ
2. นางสายชล ต่ายนิลครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา กรรมการ
3. นายอนุชา โสลำภาครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพร้อมกูรณ์ อนิสสิต ครูโรงเรียนเขาชะเมาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปิ่นกมล เกิดโพธิ์ชาครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” กรรมการ
3. นางสาวไอลดา มงคลสุขครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” กรรมการ
4. นางดวงนภา ศรีพาราครูโรงเรียนแกลง กรรมการ
5. นางสาวปราณี เพ็ชรนอกครูโรงเรียนห้วยยางศึกษา กรรมการ
6. นางสาวอรพรรณ ฉันทานุมัติครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา กรรมการ
7. นางสาวทิพย์นัฐฐา เจริญเมือง ครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา กรรมการ
8. นางสาวทิตยา สลินครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวขนิษฐา ไวนุแก้วครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย กรรมการ
10. นางสาวพัชรินทร์ กงประโคนครูโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพร้อมกูรณ์ อนิสสิตครูโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางปิ่นกมล เกิดโพธิ์ชา ครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” กรรมการ
3. นางสาวไอลดา มงคลสุข ครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” กรรมการ
4. นางดวงนภา ศรีพาราครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” กรรมการ
5. นางสาวปราณี เพ็ชรนอกครูโรงเรียนห้วยยางศึกษา กรรมการ
6. นางสาวอรพรรณ ฉันทานุมัติครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา กรรมการ
7. นางสาวทิพย์นัฐฐา เจริญเมือง ครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา กรรมการ
8. นางสาวทิตยา สลินครูโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวขนิษฐา ไวนุแก้วครูโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวพัชรินทร์ กงประโคนครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิทยา รัตนอร่ามโรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายมานพ นิลวิจิตรโรงเรียนห้วยยางศึกกรรมการ
3. นางอัคราภา ใจเย็นโรงเรียนรุ่งนภาพิทยากรรมการ
4. นางสาวธัญญรัตน์ เพ็ชรบดีโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวกวินทิพย์ บุญห่อโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอังครัตน์ วงษ์สวรรค์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวรุจิลักษณ์ ศรีคัทธะนามโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายกิตติ วิริยะกิจโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวนิศากร ยมหาโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล อินชนะโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นางสาววิภาพร ศรีคำเวียงโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริพร แทนทดโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
5. นางเตือนใจ สมคิดโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมาลี เมตตาโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภูโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสราลี งามดีโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสุรัชฎา ตรีสัจจญาณโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภาพรรณ เวชศรีโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวอุมลวรรณ ประจงโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประภาศน์ เจียมศิริโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวรัชนีวรรณ ชูศรีจันทร์โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุรธัส เทียบเทียมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายประภาศน์ เจียมศิริโรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีวรรณ ชูศรีจันทร์โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอุมลวรรณ ประจงโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวภรณ์สุดา นาดีโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางเกศินี รัตนคุณโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ปีอาทิตย์โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ ยุ่นประยงค์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางรัตนา สาตรมูลโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางวิบูลย์รัตน์ กรณวงศ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา เกลี้ยกล่อมโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวจิรา ผาสุขโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วรรณ เกื้อกูลโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตติกา ศิริยาโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาววิไล จรุงพันธ์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นางสาวสุรัสวดี สุขยิ่งโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางปราณี วิโนทพรรษ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกันยกานต์ ขวัญคำโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวปฏิมา สุขบรรเทิงโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสร้อยแก้ว รีลัดโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงเดือน รอดมณีโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ สิงหเลิศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา สุวรรณโชติโรงเรียนห้วยยางศึกกรรมการ
4. นางสาวศรีสุดา ฉลองโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางจันทร์ฉาย ศรีขวัญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทวิชา เขียวรักษาโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุนารี ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยาโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางอังคณา อินทรเพชรโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายภัทรวุฒิ กันศิริโรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศากร เวงวิถาโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายประดิษฐ ยอดโพธิโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายยิ่งยศ เริ่มศรีโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางจารุณี ทุมสิทธิ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุ อ่อนกรโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นายเทคนิค กุลสวัสดิ์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นายมานนท์ วิชิตการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย รัตนวิริยะโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา นิยมรัตน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นางวันเพ็ญ คฤคราชโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
4. นายยุทธนินทร์ โสภกิจโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
5. นายสมนึก โสมลโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวณัฐพร เบญจามฤตโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา เชื้อเอี่ยมโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
8. นายคำนวน วงศ์จันทร์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นายอาทิตย์ วงศ์มะภัยโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
10. นายทวีวัฒน์ เบญจมาศโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
11. นายชัชนาถ ฉายาชวลิตโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
12. นางสาววิภาวดี เต็มพร้อมโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
13. นายโสภณ วงษ์คงดีโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ รื่นรมย์โรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ บุญมีโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ บุญช่วยเหลือโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นายศานิต โหนแหย็มโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวสมบูรณ์ อัจฉริยะเกียรติโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
6. นางสาวนิภาพร ศิริเจริญโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
7. นายดิเรก หนูน้อยโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนวรัตน์ อายุยืนโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
9. นางธมนวรรณ สิงห์สมบูรณ์โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
10. นายเฉลย บุญช่วยเหลือโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายโกมล ชัยเจริญศิลป์โรงเรียนแกลง วิทยสถาวรประธานกรรมการ
2. นายอนนท์ จันทร์หอมโรงเรียนแกลง วิทยสถาวรกรรมการ
3. นายเสถียรพงษ์ ชูสายโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายพรอินทร์ บุรารัตนวงศ์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นายวรพจน์ กรณวงศ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายโกมล ชัยเจริญศิลป์โรงเรียนแกลง วิทยสถาวรประธานกรรมการ
2. นายอนนท์ จันทร์หอมโรงเรียนแกลง วิทยสถาวรกรรมการ
3. นายเสถียรพงษ์ ชูสายโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายพรอินทร์ บุรารัตนวงศ์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นายวรพจน์ กรณวงศ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายโกมล ชัยเจริญศิลป์โรงเรียนแกลง วิทยสถาวรประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ โมคศักดิ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ คงโตโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
4. จ.ส.อ.สิทธิวัช บำรุงอินทร์โรงเรียนรุ่งนภาพิทยากรรมการ
5. นางสาวลัดดา ปัญญาโพธิ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายโกมล ชัยเจริญศิลป์โรงเรียนแกลง วิทยสถาวรประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ โมคศักดิ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ คงโตโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
4. จ.ส.อ.สิทธิวัช บำรุงอินทร์โรงเรียนรุ่งนภาพิทยากรรมการ
5. นางสาวลัดดา ปัญญาโพธิ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ กรณวงศ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ คงโตโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นางสาวลัดดา ปัญญาโพธิ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายพรอินทร์ บุรารัตนวงศ์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นายอนนท์ จันทร์หอมโรงเรียนแกลง วิทยสถาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวรพจน์ กรณวงศ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ คงโตโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นางสาวลัดดา ปัญญาโพธิ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายพรอินทร์ บุรารัตนวงศ์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นายอนนท์ จันทร์หอมโรงเรียนแกลง วิทยสถาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ กรณวงศ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ โมคศักดิ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. จ.ส.อ.สิทธิวัช บำรุงอินทร์โรงเรียนรุ่งนภาพิทยากรรมการ
4. นายพรอินทร์ บุรารัตนวงศ์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นายโกมล ชัยเจริญศิลป์โรงเรียนแกลง วิทยสถาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวรพจน์ กรณวงศ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ โมคศักดิ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. จ.ส.อ.สิทธิวัช บำรุงอินทร์โรงเรียนรุ่งนภาพิทยากรรมการ
4. นายพรอินทร์ บุรารัตนวงศ์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นายโกมล ชัยเจริญศิลป์โรงเรียนแกลง วิทยสถาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพรอินทร์ บุรารัตนวงศ์โรงเรียนห้วยยางศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ คงโตโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นายเสถียรพงษ์ ชูสายโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวลัดดา ปัญญาโพธิ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นายอนนท์ จันทร์หอมโรงเรียนแกลง วิทยสถาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายพรอินทร์ บุรารัตนวงศ์โรงเรียนห้วยยางศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ โมคศักดิ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายเสถียรพงษ์ ชูสายโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวลัดดา ปัญญาโพธิ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นายโกมล ชัยเจริญศิลป์โรงเรียนแกลง วิทยสถาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายพรอินทร์ บุรารัตนวงศ์โรงเรียนห้วยยางศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ โมคศักดิ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายเสถียรพงษ์ ชูสายโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวลัดดา ปัญญาโพธิ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นายโกมล ชัยเจริญศิลป์โรงเรียนแกลง วิทยสถาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา ปัญญาโพธิ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ คงโตโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นายพรอินทร์ บุรารัตนวงศ์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. จ.ส.อ.สิทธิวัช บำรุงอินทร์โรงเรียนรุ่งนภาพิทยากรรมการ
5. นายโกมล ชัยเจริญศิลป์โรงเรียนแกลง วิทยสถาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวลัดดา ปัญญาโพธิ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ คงโตโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นายพรอินทร์ บุรารัตนวงศ์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. จ.ส.อ.สิทธิวัช บำรุงอินทร์โรงเรียนรุ่งนภาพิทยากรรมการ
5. นายโกมล ชัยเจริญศิลป์โรงเรียนแกลง วิทยสถาวรกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายกฤษณะ สอดศรีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
4. นายอัคพล พรหมรักษาศิลปิน 44กรรมการ
5. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายอัคพล พรหมรักษาศิลปิน 44กรรมการ
4. นายกฤษณะ สอดศรีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
5. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายอัคพล พรหมรักษาศิลปิน 44กรรมการ
4. นายกฤษณะ สอดศรีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
5. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายอัคพล พรหมรักษาศิลปิน 44กรรมการ
4. นายกฤษณะ สอดศรีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
5. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายอัคพล พรหมรักษาศิลปิน 44กรรมการ
4. นายกฤษณะ สอดศรีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
5. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายอัคพล พรหมรักษาศิลปิน 44กรรมการ
4. นายกฤษณะ สอดศรีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
5. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายอัคพล พรหมรักษาศิลปิน 44กรรมการ
4. นายกฤษณะ สอดศรีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
5. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายอัคพล พรหมรักษาศิลปิน 44กรรมการ
4. นายกฤษณะ สอดศรีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
5. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายอัคพล พรหมรักษาศิลปิน 44กรรมการ
4. นายกฤษณะ สอดศรีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
5. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายอัคพล พรหมรักษาศิลปิน 44กรรมการ
4. นายกฤษณะ สอดศรีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
5. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายอัคพล พรหมรักษาศิลปิน 44กรรมการ
4. นายกฤษณะ สอดศรีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
5. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายอัคพล พรหมรักษาศิลปิน 44กรรมการ
4. นายกฤษณะ สอดศรีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
5. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายอัคพล พรหมรักษาศิลปิน 44กรรมการ
4. นายกฤษณะ สอดศรีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
5. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายอัคพล พรหมรักษาศิลปิน 44กรรมการ
4. นายกฤษณะ สอดศรีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
5. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายอัคพล พรหมรักษาศิลปิน 44กรรมการ
4. นายกฤษณะ สอดศรีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
5. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายอัคพล พรหมรักษาศิลปิน 44กรรมการ
4. นายกฤษณะ สอดศรีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
5. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายอัคพล พรหมรักษาศิลปิน 44กรรมการ
4. นายกฤษณะ สอดศรีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
5. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายอัคพล พรหมรักษาศิลปิน 44กรรมการ
4. นายกฤษณะ สอดศรีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
5. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายอัคพล พรหมรักษาศิลปิน 44กรรมการ
4. นายกฤษณะ สอดศรีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
5. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายอัคพล พรหมรักษาศิลปิน 44กรรมการ
4. นายกฤษณะ สอดศรีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
5. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายอัคพล พรหมรักษาศิลปิน 44กรรมการ
4. นายกฤษณะ สอดศรีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
5. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายอัคพล พรหมรักษาศิลปิน 44กรรมการ
4. นายกฤษณะ สอดศรีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
5. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายอัคพล พรหมรักษาศิลปิน 44กรรมการ
4. นายกฤษณะ สอดศรีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
5. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธานกรรมการ
2. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายอัคพล พรหมรักษาศิลปิน 44กรรมการ
4. นายกฤษณะ สอดศรีโรงเรียนศรีสุวิชกรรมการ
5. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายโอฬาร พาชื่นโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายพงศภัค กุสสลานุภาพโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายสันทัด บุตรพรมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายโอฬาร พาชื่นโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายพงศภัค กุสสลานุภาพโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายสันทัด บุตรพรมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายโอฬาร พาชื่นโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายพงศภัค กุสสลานุภาพโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายสันทัด บุตรพรมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายโอฬาร พาชื่นโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายพงศภัค กุสสลานุภาพโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายสันทัด บุตรพรมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายโอฬาร พาชื่นโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายพงศภัค กุสสลานุภาพโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายสันทัด บุตรพรมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายโอฬาร พาชื่นโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายพงศภัค กุสสลานุภาพโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายสันทัด บุตรพรมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายโอฬาร พาชื่นโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายพงศภัค กุสสลานุภาพโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายสันทัด บุตรพรมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายโอฬาร พาชื่นโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายพงศภัค กุสสลานุภาพโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายสันทัด บุตรพรมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายโอฬาร พาชื่นโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายพงศภัค กุสสลานุภาพโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายสันทัด บุตรพรมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายโอฬาร พาชื่นโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายพงศภัค กุสสลานุภาพโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายสันทัด บุตรพรมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายโอฬาร พาชื่นโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายพงศภัค กุสสลานุภาพโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายสันทัด บุตรพรมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายโอฬาร พาชื่นโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายพงศภัค กุสสลานุภาพโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายสันทัด บุตรพรมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายโอฬาร พาชื่นโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายพงศภัค กุสสลานุภาพโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายสันทัด บุตรพรมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายโอฬาร พาชื่นโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายพงศภัค กุสสลานุภาพโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายสันทัด บุตรพรมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายโอฬาร พาชื่นโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายพงศภัค กุสสลานุภาพโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายสันทัด บุตรพรมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายโอฬาร พาชื่นโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายพงศภัค กุสสลานุภาพโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายสันทัด บุตรพรมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายโอฬาร พาชื่นโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายพงศภัค กุสสลานุภาพโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายสันทัด บุตรพรมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายโอฬาร พาชื่นโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายพงศภัค กุสสลานุภาพโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายสันทัด บุตรพรมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายโอฬาร พาชื่นโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายพงศภัค กุสสลานุภาพโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายสันทัด บุตรพรมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายโอฬาร พาชื่นโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายพงศภัค กุสสลานุภาพโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายสันทัด บุตรพรมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายโอฬาร พาชื่นโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายพงศภัค กุสสลานุภาพโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายสันทัด บุตรพรมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายทศพร พิทักษ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายสกนธ์ รอดใสโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายมาโนช บัวกลิ่นโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายโอฬาร พาชื่นโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายพงศภัค กุสสลานุภาพโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายสันทัด บุตรพรมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นางสาวสมหญิง ศรีรื่นโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ม.ล.มารศรี ชาวสวนทิพย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐศักดิ์ เกตุแก้วโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวปุณยวีย์ กร่ำกระโทกโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางขมาพร ใจบุญโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. ม.ล.มารศรี ชาวสวนทิพย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ์ เกตุแก้วโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางปุณยวีร์ กร่ำกระโทกโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ม.ล.มารศรี ชาวสวนทิพย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางขมาพร ใจบุญโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางปุณยวีร์ กร่ำกระโทกโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ม.ล.มารศรี ชาวสวนทิพย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางขมาพร ใจบุญโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางปุณยวีร์ กร่ำกระโทกโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางขมาพร ใจบุญโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. ม.ล.มารศรี ชาวสวนทิพย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นางปุณยวีร์ กร่ำกระโทกโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. ม.ล.มารศรี ชาวสวนทิพย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางขมาพร ใจบุญโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ์ เกตุแก้วโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางขมาพร ใจบุญโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นางปุณยวีร์ กร่ำกระโทกโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางขมาพร ใจบุญโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นางปุณยวีร์ กร่ำกระโทกโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางวรรณา เมืองคำโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสวลี ร่วมวงศ์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นางสาววรางคณา ทางทองโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
4. Mr.Richard Edward Carolanโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวชลกิตย์ วงศ์คชโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ เสือศิริโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ คำมะโคตรโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสวลี ร่วมวงศ์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. Mr.Richard Edward Carolanโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายสมเกียรติ ศิลประเสริฐโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสุนิสา รัตนวิจิตรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทพร เตศิริโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา วงศ์อินทร์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ใจภักดีโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. Mr.Cedric Siegfried Woelkeโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
6. นางสาวญาดรินทร์ พลายละหารโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
7. นางสาวอินทุกานต์ ประชุมชนโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
8. นางสาวอัญชนิดา จาดสันทัดโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสุนิสา รัตนวิจิตรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
2. นางสาวนันทพร เตศิริโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา วงศ์อินทร์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ใจภักดีโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. Mr.Cedric Siegfried Woelkeโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
6. นางสาวญาดรินทร์ พลายละหารโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
7. นางสาวอินทุกานต์ ประชุมชนโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
8. นางสาวอัญชนิดา จาดสันทัดโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวอินทุการนต์ ประชุมชนโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางเอกอนงค์ ลี้กุลโรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน โกสุมโรงเรียนรุ่งนภาพิทยากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ พรหมอารักษ์โรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
4. Mrs.Karen Elizabethโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ ปลื้มภักดีโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวชวนพิศ วงศ์คชโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอนิสรา ชัยศิริโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวรุ้งนภา แก้วใสโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
4. MissLarel Costillโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
5. นางสาวแสงจันทร์ มณีทรัพย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
6. Ms.Karen Leasureโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายธีรพร เอื้อเฟื้อโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุนีรัตน์ เบญจมาศโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. Mrs.Francis Kwesi Kyirewiahโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
4. นางสาวจารุณี ศรีพนมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางสาวสุขสบาย ภาคพรหมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางจิรนาฏ สรรเสริญโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุวดี วงศ์ประดิษฐ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสาวผุสดี ผาสุขยืดโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวขันทอง หวานเสนาะโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. Mr.Malcolm Joseph Oxfordโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรภร ชนะผลโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอริสา มงคลไพบูลย์สุขโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. Mr.Paulo Lagmanโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาววิภาวรรณ ทองชัยวัฒน์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางปุณยนุช กรุณานนท์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางธนน์ภัทร์ วงศ์วิโรจน์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชาภัทร จีนประโคนโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสาวสุทิวา เอกสะพังโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. Mr.Laurent Calasโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางแน่งน้อย ควรหาโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวอรจิรา ศรีอัมพรกุลโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. MissXing Yuebingโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. Mr.Ji Wenqiangโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. MissChou Renchaoโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. Mr.Li Yuheโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
6. MissGuo Xiyaโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นางสาวชญานี ไทรสมุทรโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอรจิรา ศรีอัมพรกุลโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. MissXing Yuebingโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. Mr.Ji Wenqiangโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. MissChou Renchaoโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. Mr.Li Yuheโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
6. MissGuo Xiyaโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
7. นางสาวชญานี ไทรสมุทรโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางไพลิน สุวรรณโชติโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีภูมิพัฒน์ นาคมีโรงเรียนแกลงกรรมการ
3. นายบุญโอบ ผิวหอมโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพรมภร แสนศรีแก้วโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุลโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางศิริอัจฉรา กล้าหาญโรงเรียนห้วยยางศึกษา ประธานกรรมการ
2. นางสาวนลินี เงินรอดโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นางสาวยศสินี รุดดิษฐ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
4. Mr.Dario Ferraterโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางมัทนา ครอบครองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอาภาภรณ์ ชื่นมณีโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมาโนช ครอบครองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายสมชาติ เครือวัลย์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นายเดชอุดม แก้วประเสริฐโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
5. นายอิศรา อิศรานุวัตรโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางสาวอาภาภรณ์ ชื่นมณีโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมาโนช ครอบครองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายสมชาติ เครือวัลย์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นายเดชอุดม แก้วประเสริฐโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
5. นายอิศรา อิศรานุวัตรโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายมนตรี ชูราศรีโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา โสดสงค์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นางสายรุ้ง ดัชถุยาวัตรโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายศุภกิจ แก้วดวงดีโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
5. นางสาวนพพร เสมอตนโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวลาวัณย์ เอี่ยมจำรัสโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี แซ่โง้วโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปัทมา วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวปรียานุช ทับทิมเมืองโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นางสาวชนิดาภา กัลยานีโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวลาวัณย์ เอี่ยมจำรัสโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี แซ่โง้วโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปัทมา วรรณวิสิทธิ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวปรียานุช ทับทิมเมืองโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นางสาวชนิดาภา กัลยานีโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณา วงศ์นาคโรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสัจจา ช่างต่อโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางฐานิตย์ นาคศิริโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นางสาวสุดาวรรณ เต็มเปี่ยมโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
5. นางอุษา อังศุพฤกษ์โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสัจจา ช่างต่อโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาวรรณ เต็มเปี่ยมโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
3. นางฐานิตย์ นาคศิริโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นางสุวรรณา วงศ์นาคโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นางอุษา อังศุพฤกษ์โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุกัลยา ชลเสถียรโรงเรียนห้วยยางศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพลสินธุ์ โพธิ์ทิพย์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางเอืื้อมพร ชื่นอารมย์โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
4. นางสาวสุมาลา ทสามลโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวดารินทร์ ชัยกิจวัฒนาโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายพลสินธุ์ โพธิ์ทิพย์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร ชื่นอารมย์โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสุกัลยา ชลเสถียรโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นางสาวสุมาลา ทสามลโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวดารินทร์ ชัยกิจวัฒนาโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายทรงชัย เย็นสนานโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ศิริจันทร์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสมประสงค์ ถาวรศิริโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวปริญดา มีลาภโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นายศักดิ์ดา สุภาพโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนา ดอกไม้โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสันทนี ธรรมสุนทรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นายคมกริช ซ้อนบุญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางวัฒนา เฉลาฉายแสงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนา ดอกไม้โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสันทนี ธรรมสุนทรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นายคมกริช ซ้อนบุญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางวัฒนา เฉลาฉายแสงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทรงชัย เย็นสนานโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นางสาวมัสยา ลืนภูเขียวโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นายพีระวัฒน์ โชติกนกรัตน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นางสาวสันทนี ธรรมสุนทรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพงโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายทรงชัย เย็นสนานโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นางสาวมัสยา ลืนภูเขียวโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นายพีระวัฒน์ โชติกนกรัตน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นางสาวสันทนี ธรรมสุนทรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพงโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางน้อมจิต หิรัญรัตน์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ สุพรโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุนทรี ผาตินาวินโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์ ศิริจันทร์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายจิรพงศ์ คันธภูมิโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
6. นายเดชา โพนทองโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
7. นางสาวสุริยาพร พูนวิเชียรโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวทัศนีย์ อภิญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายราชัย แก้วยศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพีระวัฒน์ โชติกนกรัตน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพงโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายบุญส่ง พุ่มบานโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสมประสงค์ ถาวรศิริโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายบุญส่ง พุ่มบานโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
4. นางน้อมจิต หิรัญรัตน์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นายพีระวัฒน์ โชติกนกรัตน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
6. นางสาวสุนทรี ผาตินาวินโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
7. นางสาวมาณี คุสิตาโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสมประสงค์ ถาวรศิริโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายบุญส่ง พุ่มบานโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
4. นางน้อมจิต หิรัญรัตน์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นายพีระวัฒน์ โชติกนกรัตน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
6. นางสาวสุนทรี ผาตินาวินโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
7. นางสาวมาณี คุสิตาโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสมประสงค์ ถาวรศิริโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายบุญส่ง พุ่มบานโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
4. นางน้อมจิต หิรัญรัตน์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นายพีระวัฒน์ โชติกนกรัตน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
6. นางสาวสุนทรี ผาตินาวินโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
7. นางสาวมาณี คุสิตาโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทนา ดอกไม้โรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ซ้อนบุญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวประภาพร ปลายเนินโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเอกรัฐ เอมเจริญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอภันตรี ฉลองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกรัฐ เอมเจริญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
3. นายพีระวัฒน์ โชติกนกรัตน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นางสาวประภาพร ปลายเนินโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอภันตรี ฉลองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกรัฐ เอมเจริญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
3. นายพีระวัฒน์ โชติกนกรัตน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นางสาวประภาพร ปลายเนินโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายราชัย แก้วยศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา เฉลาฉายแสงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา สุภาพโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายอณัติ แสนบุตรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นายพีระวัฒน์ โชติกนกรัตน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
6. นางสาวมัสยา ลืนภูเขียวโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
7. นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวอภันตรี ฉลองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ซ้อนบุญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเอกรัฐ เอมเจริญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”รองประธานกรรมการ
4. นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
5. นายอณัติ แสนบุตรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
6. นายจิรพงศ์ คันธภูมิโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
7. นางสาวนันทนา ดอกไม้โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
8. นางน้อมจิต หิรัญรัตน์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
9. นายเดชา โพนทองโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
10. นายราชัย แก้วยศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
11. นายทรงชัย เย็นสนานโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
12. นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
13. นางสาวปริญดา มีลาภโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
14. นางสาวสันทนี ธรรมสุนทรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
15. นายอาทิตย์ ศิริจันทร์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
16. นายอิทธิพงษ์ เอกวงษาโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
17. นางสาวสุริยาพร พูนวิเชียรโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพงโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
19. นายศักดิ์ดา สุภาพโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
20. นายพีระวัฒน์ โชติกนกรัตน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
21. นางสาวมัสยา ลืนภูเขียวโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
22. นางสาวมาณี คุสิตาโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
23. นางสาวสมประสงค์ ถาวรศิริโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
24. นางเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
25. นางวัฒนา เฉลาฉายแสงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
26. นายบุญส่ง พุ่มบานโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
27. นางสาวประภาพร ปลายเนินโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
28. นางสาวสุนทรี ผาตินาวินโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
29. นางมณีรัตน์ สุพรโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
30. นางสาวทัศนีย์ อภิญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวอภันตรี ฉลองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ซ้อนบุญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเอกรัฐ เอมเจริญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”รองประธานกรรมการ
4. นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
5. นายอณัติ แสนบุตรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
6. นายจิรพงศ์ คันธภูมิโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
7. นางสาวนันทนา ดอกไม้โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
8. นางน้อมจิต หิรัญรัตน์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
9. นายเดชา โพนทองโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
10. นายราชัย แก้วยศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
11. นายทรงชัย เย็นสนานโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
12. นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
13. นางสาวปริญดา มีลาภโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
14. นางสาวสันทนี ธรรมสุนทรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
15. นายอาทิตย์ ศิริจันทร์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
16. นายอิทธิพงษ์ เอกวงษาโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
17. นางสาวสุริยาพร พูนวิเชียรโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพงโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
19. นายศักดิ์ดา สุภาพโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
20. นายพีระวัฒน์ โชติกนกรัตน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
21. นางสาวมัสยา ลืนภูเขียวโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
22. นางสาวมาณี คุสิตาโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
23. นางสาวสมประสงค์ ถาวรศิริโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
24. นางเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
25. นางวัฒนา เฉลาฉายแสงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
26. นายบุญส่ง พุ่มบานโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
27. นางสาวประภาพร ปลายเนินโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
28. นางสาวสุนทรี ผาตินาวินโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
29. นางมณีรัตน์ สุพรโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
30. นางสาวทัศนีย์ อภิญโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพีระ วงศ์คงดีโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรวิมล ไชยริปูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายนพพร นามสว่างโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
4. นางชนันดา นิสัยมั่นโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายพีระ วงศ์คงดีโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรวิมล ไชยริปูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายนพพร นามสว่างโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
4. นางชนันดา นิสัยมั่นโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางเอ็นดู วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายเพทาย อรัญวงศ์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพิชัย งามสมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นางชบา เมืองคำโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางนวลทิพย์ วรโรจนศิริโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางเอ็นดู วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายเพทาย อรัญวงศ์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพิชัย งามสมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นางชบา เมืองคำโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางนวลทิพย์ วรโรจนศิริโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจพร สัตย์อุดมโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองทิพย์ เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นายเดชา โพนทองโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นางสาวสมปอง พรามเอกโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายเดชา โพนทองโรงเรียนห้วยยางศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญจพร สัตย์อุดมโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
3. นางสาวสมปอง พรามเอกโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สิทธิปาลวัฒน์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นายสุขุม คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายปราโมทย์ อรัญวงศ์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นายอัครพงศ์ สุจริตโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ สิทธิปาลวัฒน์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นายสุขุม คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายปราโมทย์ อรัญวงศ์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นายอัครพงศ์ สุจริตโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางศศธร ทองจันทร์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทวฤทธิ์ เพ็ชรฉกรรจ์ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางศศธร ทองจันทร์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทวฤทธิ์ เพ็ชรฉกรรจ์โรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวกรองทิพย์ เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ยินสูตรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวกรองทิพย์ เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ยินสูตรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉนา มุลิโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชราภา แน่นนันท์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉนา มุลิโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชราภา แน่นนันท์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนันทนา เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางกันยา ชัยเจริญศิลป์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นางภัทรนิดา แสงรัตน์โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางนันทนา เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางกันยา ชัยเจริญศิลป์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นางภัทรนิดา แสงรัตน์โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจพร สัตย์อุดมโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมปอง พรามเอกโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวธนัญญา สุหาโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจพร สัตย์อุดมโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมปอง พรามเอกโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวธนัญญา สุหาโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางนิ่มนวล หนูปั้น 0880162911 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]