หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนแกลง\\\"วิทยสถาวร\\\"
ระหว่าง วันที่ ..... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางนิ่มนวล หนูปั้น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.18 ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
2 นายรณภพ ตรึกหากิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3 นายสถิตย์ เบญจมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4 นางรัชนี หนูน้อย ครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5 นายบพิตร แสงรัตนชัย ครูโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6 นางวิลาสินี อุดแก้ว ครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
7 นางสาวพรทิพย์ ประทุมภา ครูโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8 นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ ครูโรงเรียนห้วยยางศึกษา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9 นางสาวจิราพร เพ็ชรจิตต์ ครูโรงเรียนซำฆ้อพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10 นางสุวิมล รัตนพงศ์ ครูโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
11 นางนฤมล ไกรพงษ์ ครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เลขานุการกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
12 นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์ ครูโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
13 นางสาวรุจิรา ประพันธมิตร ครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ระบบงานสารสนเทศ
14 นางสาวจริณญา ควรหา ครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ระบบงานสารสนเทศ
15 นายปิตุพัทธ์ ปาลสุทธิ์ ครูโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เจ้าหน้าที่ระบบงานสารสนเทศ
16 นางสาวสุริยาพร พูนวิเชียร ครูโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม เจ้าหน้าที่ระบบงานสารสนเทศ
17 นางสาวสุริยาพร พูนวิเชียร ครูโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม เจ้าหน้าที่ระบบงานสารสนเทศ
18 นายภิรมย์ ลี้กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
19 นางพรรณีย์ มาอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
20 นางนงค์นุช แสงรัตนชัย ครู โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
21 นางสาวชูขวัญ มงคลสุข ครู โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 นางสาววรรณิศา อาจวิชัย ครู โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
23 นายวรวิช ศิริสูตร์ ครู โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
24 นายวีระ ธนะปาลพันธุ์ ครู โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
25 นางลัดดาวัลย์ เชื้อพลบ ครู โรงเรียนห้วยยางศึกษา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
26 นางสาวธีรณี ติยะศิริ ครู โรงเรียนวังจันทร์วิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
27 นางสาวเหมือนฝัน จันทร์เถื่อน นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
28 นางสาวดารารัตน์ โสมะมี นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
29 นางสาวสุพรรษา กฐินไทย นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
30 นางสาวธิดารัตน์ นิสสัย นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
31 นางสาวกันยารัตน์ แก้วพริ้ง ครู โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
32 นายกัมพล จิตรเอื้ออารีย์กุล ครู โรงเรียนแกลง " วิทยสถาวร " ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
33 นายพรศิลป์ สิทธิไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
34 นายสมนึก คฤคราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
35 นายมานพ สัตย์อุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
36 นายสถิตย์ เบญจมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
37 นางสมัชญา ผุดผ่อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
38 นางสาวมณฑาทิพย์ เสาวคนธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
39 นางภณัญญา วงษ์สรรพ์ ครูโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
40 นางอังคณา อินทรเพชร ครูโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
41 นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
42 นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
43 นางสาวอรชุมา วงศ์ช่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
44 นางสาวอรชุมา วงศ์ช่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
45 นางสาวพัชนี ควรหา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
46 นายปุญญพัฒน์ เกตุไทย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนวังจันทร์วิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
47 นางกันยารัตน์ ศรีเนตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
48 นายสายัณห์ ศรีขวัญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
49 นางสาวชุติวรรณ ไชยมณี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนห้วยยางศึกษา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
50 นางอารี รีรุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
51 นางสาวสุนทรี จันทา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
52 นางสาวพัชนี ควรหา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
53 นายปุญญพัฒน์ เกตุไทย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนวังจันทร์วิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
54 นางกันยารัตน์ ศรีเนตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
55 นายสายัณห์ ศรีขวัญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
56 นางสาวชุติวรรณ ไชยมณี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนห้วยยางศึกษา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
57 นางอารี รีรุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
58 นางสาวสุนทรี จันทา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
59 นางสาวสุดาวรรณ เต็มเปี่ยม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
60 นางสาวสุดาวรรณ เต็มเปี่ยม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
61 นางอารีจิตต์ ปาลสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
62 นางอารีจิตต์ ปาลสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางนิ่มนวล หนูปั้น 0880162911 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]