รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนแกลง\\\"วิทยสถาวร\\\"
ระหว่าง วันที่ ..... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  ภาคจิตร์
 
1. นางกันยารัตน์  ศรีเนตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวธัญญรัตน์  เอิบสภาพ
 
1. นางเรไร  ใจดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ชูบูระ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ดาวธง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวมัชฌิมา  รัชสมบัติ
 
1. นางสาวอารี  บัวคุ้มภัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงประภัสสร  ภักดีงาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา  เห็นงาม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายมารุตพงศ์  เจริญขวัญ
 
1. นายประยุทธ์  ไทรย้อยสกุลเลิศ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  สามบุญเรือง
2. เด็กหญิงวรลักษณ์  ใจตรง
3. เด็กหญิงวาสิตา  เชื้อวังคำ
 
1. นางอาภรณ์  โสมสอน
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวจิรัชญา  ลบไพริน
2. นางสาวณัฐพร  สมุทรเซ่ง
3. นางสาวศศิวิมล  ลอดอุปโป
 
1. นายสุภัทรพงศ์  รวงผึ้งรุ่งโรจน์
2. นางรัตยา  แสงศิวะฤทธิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายธนาธิป  ใจหาญ
2. เด็กหญิงปาจรีย์  เสาวคนธ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  บุบผาสังข์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. นายกิตติ  อัมพรมหา
2. นางสาวธิดารัตน์  อินทโชติ
 
1. นางสาวพัชนี  ควรหา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายเขตแดน  โหตระวารีกาญจน
 
1. นางสาวอังคณา  กรีณะรา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายณภัทร  ตั้งใจช่วยชาติ
 
1. นางสาวสารภี  จูงวิศาลชัย
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 89.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงจารวี  จักรวาฬนรสิงห์
2. เด็กหญิงมัชฌิมา  เกิดผล
3. เด็กชายยศกร  โล่งจิตร์
 
1. นายอธิพันธุ์  เหลืองชัยชาญ
2. นายจักพงษ์  แช่มเมืองปัก
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวชัญญาพร  สังข์วงศ์
2. นางสาวบุษราคัม  เอ็นดูราษฎร์
3. นางสาววรรณนรี  โททวี
 
1. นางวิไลภรณ์  อินป้อ
2. นางสาวรัชตา  เกาะเสม็ด
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางศึกษา 1. นางสาวบุรพร  พันธุนาค
2. นางสาวสุพรรษา  เทพวงศ์
3. นางสาวเกวลิน  พินสระน้อย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  บำรุงศาสตร์
2. นางสาวกรรณิการ์  ประดิษฐ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางศึกษา 1. นางสาวขวัญจิรา  ยิ้มถนอม
2. นางสาวสุภัชชา  ผ่องมณี
3. นางสาวหทัยทิพย์  คำบาง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  เชื้อพลบ
2. นางสาววรรณภา  สีลุนทา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กชายณฤเบศร์  อนุกูลวงษ์
2. เด็กชายอิศรา  รื่นรมย์
 
1. นางหฤทัย  อนุกูลวงษ์
2. นางสาวอรุณนภา  นพเวช
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นายธนัท  บุญคง
2. นายศานติ  สรรเสริญ
 
1. นางหฤทัย  อนุกูลวงษ์
2. นางสาวอรุณนภา  นพเวช
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายน่านฟ้า  เกตุวิเชียร
 
1. นายสาธิต  สกุลวงษ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายธงทร  กาฬภักดี
 
1. นางยุพิน  เอมเจริญ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงหยกมณี  ฮดฤาชา
2. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  ปะสิ่งชอบ
3. เด็กชายไอศวรรย์  แท่งทอง
 
1. นางวลัยพร  ขัดเกลา
2. นางสาวกนกกรณ์  ทองไพจิตร์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวกิตติมา  สุขผล
2. นายณัฐวัตร  คำภาอินทร์
3. นายธนุส  บุญคง
 
1. นางสาวพัชรา  วงษ์ทองดี
2. นางสาวพัชรินทร์  กงประโคน
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญชภัฏ  มหาพรหม
2. เด็กหญิงนงนภัส  เยี่ยมเพื่อน
3. เด็กหญิงสุวนันท์  บรรจง
 
1. นางสาวพัชรา  วงษ์ทองดี
2. นางสาวสุนิศา  ศิริแก้ว
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวกัญพิชา  ทองแสงเขียว
2. นางสาวณัฐณิชา  บุญช่วย
3. นางสาวปรียาภรณ์  ลิขิต
 
1. นางสาวกาญจนา  สมคิด
2. นางสาววันวิสาข์  ชิดเชื้อ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายธนุส  คนึงเหตุ
2. เด็กชายสุทธิชัยพงษ์  จันทพันธุกุล
3. เด็กชายสุพศิน  ปราโมทย์
 
1. นางรัชนี   พรมจันทร์
2. นางสาวพรรณิกา   สุวรรณอำไพ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงวานิสา  ศรีดีเลิศ
2. เด็กหญิงสุทินา  เกิดศิริ
3. เด็กหญิงอินทร์อรวรรณ  เจริญมี
 
1. นายภาณุพงศ์  ลาภเกิน
2. นางสาวอรพรรณ  ฉันทานุมัติ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  จำรูญ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  สะอาด
3. เด็กชายสุธินันท์  เสียงดี
 
1. นางสาวทิวาพร  คนหาญ
2. นางสาวขนิษฐา  เท้าไม้สน
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายจิณณวัตร  สามศรีทอง
2. นางสาวณัฏฐิกา  วงศ์คช
3. นายสมเกียรติ  เลี้ยงหิรัญ
 
1. นายจิรพล  คำต่อตั้ง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กชายธนกฤต  ไข่คง
2. เด็กชายวสิน  จันทคีรี
 
1. นางนฤมล  ไกรพงษ์
2. นางสาวขนิษฐา  ไวนุแก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายพงศกร  สุวรรณโชติ
2. นายสุรศักดิ์  แถลงสัตย์
 
1. นายภาณุพงศ์  ลาภเกิน
2. นางสาวอรพรรณ  ฉันทานุมัติ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางศึกษา 1. เด็กชายจิระพงศ์  แสนมหาชัย
2. เด็กชายมงคล  สิ้นเคราะห์
 
1. นางสาวปราณี  เพ็ชรนอก
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. เด็กชายชิตณรงค์  นวลจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  สายชะนะ
 
1. นายพร้อมกูรณ์  อนิสสิต
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงกัลยา  พุทธิชนม์
3. เด็กหญิงจิตรมณี  ขจรมา
4. เด็กหญิงพนิดา  ใจดี
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สะเกตุ
 
1. นางอัคราภา  ใจเย็น
2. นางชลกร  โอทาน
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวจุฑาภรณ์  เลขสุนทรากร
2. นางสาวนฤมล  ยังให้ผล
3. นางสาวพรรณวดี  สัตย์ซื่อ
4. นางสาวมุขสุดา  สิงห์ปฏิญญา
5. นางสาวเขสรา  แม่นหมาย
 
1. นางสาวรุจิลักษณ์  ศรีคัทธะนาม
2. นางสาวอัญชลี  ปีอาทิตย์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตติยา  แทนทด
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  รื่นรมย์
3. เด็กหญิงสายใจ  ภัยอินทร์
4. เด็กหญิงอังศณา  เท้าไม้สน
5. เด็กหญิงโกมลฐิติ  ทะยอมใหม่
 
1. นางสาวศิริพร  แทนทด
2. นางสาวปารีวรรณ  โคตรชมภู
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกมลวรรณ  บุญโนทก
2. นางสาวปภาวี  พลีพรหม
3. นางสาวภัคจิรา  ประสาท
4. นางสาวภูริชญนันท์  ทวีวงศ์
5. นายศุภชัย  สมคิด
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  เวชศรี
2. นางสาวสุรัสวดี  สุขยิ่ง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายณัฐนนท์  สมพรชัยกิจ
2. เด็กชายธนายุ  วงค์เกี่ย
3. เด็กชายธีระเดช  สุกอิ่ม
4. เด็กชายปฏิพล  ปิ่นแก้ว
5. เด็กชายศักย์ศรณ์  ระย้าอินทร์
 
1. นางสาวสุรธัส  เทียบเทียม
2. นางสาวจิรา   ผาสุข
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวกชพร  ธาราสมบัติ
2. นางสาวรังสิมา  พุ่มพวง
3. นางสาววิรชา  อ่อพฤกษภูมิ
4. นายศิริชัย  ดีหมั่น
5. นางสาวอารียา  ทับทิมหอม
 
1. นายประภาศน์  เจียมศิริ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายกิตติพศ  ชูทับทิม
2. นางสาวจุฑามาศ  ศิริโชติ
3. นางสาวชนากานต์  วัฒนากุล
4. เด็กชายณัฐชนน  ชนะพงศ์สุนทร
5. นางสาวณัฐฐาพร  อินทะจันทร์
6. นางสาวณิชากร  ไกรแก้ว
7. เด็กชายธนภัทร  วิทยานุกรณ์
8. นางสาวธนัชพร  พงศาหิรัญ
9. นางสาวยวิษฐา  ลำดวน
10. เด็กชายยศกร  สิทธิรัตน์
11. นายรวิพล  ทับทิมย้อย
12. นายวิชญ์พล  เอกวงษา
13. นายวีรชัย  แซ่ซื้อ
14. นางสาวสุนัฐฐา  วิเชียรฉาย
15. นางสาวสุวพัชร  ปะสิ่งฃอบ
16. เด็กชายอดิศร  ปั้นก้อง
17. นางสาวอาทิตตยา  มะลิซ้อน
18. นางสาวอารีย์  แสงสว่าง
19. นางสาวอินทิพร  แช่มช้อย
20. เด็กชายเต็ม  วรรณูปถัมภ์
 
1. นางรัตนา  สาตรมูล
2. นางเตือนใจ  สมคิด
3. นางสาวธัญญรัตน์  เพ็ชรบดี
4. นางสาวภรณ์สุดา  นาดี
5. นายกิตติ  วิริยะกิต
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายคชานนท์  สัมพัฒนตระกูล
2. นายคิรินท์  เจริญสุข
3. นายจีรวัฒน์  ภิญโญ
4. เด็กชายชัชวาล  เจริญมาก
5. นายทวีเกียรติ  ยอดยาดี
6. นายธนพล  คาดสนิท
7. นางสาวปฐมาวดี  พุกถึก
8. นางสาวปฤณ  ย่องใย
9. เด็กชายภูริภัทร  รัตนเกตุ
10. นายมงคล  ฉายาชวลิต
11. เด็กชายรชานนท์  เพชรชม
12. นายศรันย์ชนม์  เพียรพิทักษ์
13. นายศุภกิตติ์  พิมพ์บุญ
14. เด็กชายสมยศ  ชักนำ
15. นายสราวุธ  พานทอง
16. นายสุปวีณ์  บริสุทธิ์สวัสดิ์
17. เด็กชายสุพิชชา  ไกรทอง
18. นายอทิตพันธ์  ยิ้มละมัย
19. เด็กชายเจษฎา  โพธาราม
20. นายเนติธร  หวานเสนาะ
 
1. นางสาวจิรา   ผาสุข
2. นางสาวสุรธัส  เทียบเทียม
3. นางสาวประภาพรรณ  มาลัยวงศ์
4. นางสาวสุรัสวดี  สุขยิ่ง
5. นางสาวสุภาพรรณ  เวชศรี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 98.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทรงธรรม
 
1. นางสาวสุรัสวดี  สุขยิ่ง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวกชกร  พุกดี
 
1. นางสาวกันยกานต์  ขวัญคำ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายปฏิพล  คงเสมา
2. เด็กหญิงเพชรนัยต์เรือน  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวศรีสุดา  ฉลอง
2. นางอังคณา  อินทรเพชร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวณัฏฐณิชา  งามสม
2. นายภควัต  ยมจินดา
 
1. นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ
2. นางสาวจิราภรณ์  สิงหเลิศ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกชามาส  สุมะโน
2. นางสาวจีระนันท์  จำรูญ
3. นางสาวนันทณา  ชอบชื่น
4. นางสาวบุษกร  รัตนวิจิตร
5. นางสาวพรพิมล  แพงคำสอน
6. นางสาวภัทรพรรณ  หวังผล
7. นางสาวอัญชนา  คีรีเชตต์
8. นางสาวอารยา  พรหมสุภา
9. นางสาวเบญจพร  น้อยลา
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ภักดีงาม
 
1. นายยิ่งยศ  เริ่มศรี
2. นายพิทักษ์  จันทิศ
3. นางสาวนิศาชล  เข็มทอง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกนิภา  บุญยั่งยืน
2. นางสาวกมลลักษณ์  ทองก่ำ
3. เด็กหญิงกฤติยา  กล้ารบ
4. เด็กหญิงกัณย์สินี  ทิพยมนตรี
5. เด็กหญิงกุสุมา  ไชยราช
6. นางสาวจีระพา  ชังอินทร์
7. เด็กหญิงพิมพิดา  สังวรณ์
8. เด็กหญิงรวิพร  สุภาพร
9. นางสาววริยา  วงษ์นิล
10. เด็กหญิงวิภาดา  สาลิกา
11. นางสาวศรีวรรณ  ทองงาม
12. เด็กหญิงศิริพร  เหลืองกระจ่าง
13. เด็กหญิงสนิษฐิญา  แสนเดช
14. นางสาวสุนิสา  ภาษี
15. เด็กหญิงเจลกา  ส่งศรีแจ้ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา  เชื้อเอี่ยม
2. นายอดิศักดิ์  รื่นรมย์
3. นางสาวสมบูรณ์  อัจฉริยะเกียรติ
4. นายดิเรก  หนูน้อย
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงปรารถนา  วานิชรัตน์
2. เด็กหญิงอุมาพร   รอดหลัก
 
1. นางวันเพ็ญ  คฤคราช
2. นางสาววิภาวดี  เต็มพร้อม
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายธีรวัฒน์  ตาลเสี้ยน
2. นางสาวสิริยากร  ศิริรัตน์
 
1. นางวันเพ็ญ  คฤคราช
2. นางสาวนิภาพร  ศิริเจริญ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปภัทรสรา  รักษาชล
 
1. นางปวริศา  คำแหง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวศศิมา  แซ่อึ๊ง
 
1. นางสาวลัดดา  ปัญญาโพธิ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงธฤษวรรณ  เรืองหอม
 
1. นายวีระศักดิ์  โมคศักดิ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกิ่งแก้ว  เขียวแท้
 
1. นายวีระศักดิ์  โมคศักดิ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิกา  นามวงศ์
 
1. ม.ล.มารศรี  ชาวสวนทิพย์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวมัจฉา  มนัส
 
1. นายวีระศักดิ์  โมคศักดิ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงกิตติยา  แม่นหมาย
 
1. นายโกมล  ชัยเจริญศิลป์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. นางสาวนันทวรรณ  สิงห์โต
 
1. นายกิตติพงษ์  คงโต
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สมร่าง
2. เด็กหญิงสิริมา  สุข
 
1. นายกิตติพงษ์  คงโต
2. นางสาวสาลินี  ใจสอาด
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงธนธรณ์  ใจมัน
 
1. นายโกมล  ชัยเจริญศิลป์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกริญญา   แวววับศรี
 
1. นายอนนท์  จันทน์หอม
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จาดนอก
2. เด็กหญิงรุจิรา  หาญกล้า
3. เด็กหญิงวรรณพร  บุญเพิ่มพูล
 
1. นายวรพจน์  กรณวงศ์
2. นายวีระศักดิ์  โมคศักดิ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. นางสาวนลิน  สุทธิปัญญา
2. นางสาววรรณภา  นพฤทธิ์
3. นางสาวสุพัตตรา  คุ้มรัตน์
 
1. นายกิตติพงษ์  คงโต
2. นายอนุ  อ่อนกร
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. เด็กชายธณบดี  อยู่บำรุง
 
1. นางสาวเปรมกมล  วิมลรวีวัฒน์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวมะลิวัลย์  ใจคง
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายอนันต์  ผันผ่อน
 
1. นายวิทยา  กองเกิด
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายธนพล  พรหมรักษา
 
1. นายวิทยา  กองเกิด
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. เด็กหญิงญานิศา  ชัยงาม
 
1. นางสาวเปรมกมล  วิมลรวีวัฒน์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงพรชิตา  วิเชียรสรรค์
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายทรงพล  วารีผล
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. นายกฤตภาส  ชุติดาราลักษณ์
 
1. นายอนุ  อ่อนกร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ยืนยง
2. นางสาวฐานิต  โดยศรี
3. เด็กชายนรวิชญ์  สุทธิวงศ์
4. นางสาวนลนา  วิสมล
5. นายนันทกร  งามเสงี่ยม
6. นายพลธกานต์  จารุภา
7. นางสาวพัชรา  ปั้นทอง
8. เด็กหญิงรุจรัตน์  ใจคง
9. เด็กชายวันเฉลิม  ขืนเขียว
10. นายวิทยา  ดียืด
11. เด็กชายศุภกิตต์  เจริญสุข
12. นายสรรเพชญ  จินดาพรรณ
13. นายอนันต์  ผันผ่อน
14. เด็กชายโฑฐกานต์  นวลใย
 
1. นายวิทยา  กองเกิด
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำปิตะ
2. นางสาวฐานิต  โดยศรี
3. นายธนพล  พรหมรักษา
4. เด็กชายนรวิชญ์  สุทธิวงศ์
5. นายนันทกร  งามเสงี่ยม
6. นายพลธกานต์  จารุภา
7. นางสาวพัชรา  ปั้นทอง
8. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เล่งซง
9. นางสาววริศรา  วรรณสวัสดิ์
10. เด็กชายวันเฉลิม  ขืนเขียว
11. นายวิทยา  กองเกิด
12. นายอนันต์  ผันผ่อน
 
1. นายวิทยา  กองเกิด
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายนนทวรรธ  เกียรติกิตตินันท์
2. นายนฤดล  มีบุญรอด
3. นายปฏิภาณ  เวียงไชย
4. นายปริญญา  อุดม
5. นายเสกสันติ  ยาทองชุน
6. นายไพโรจน์  อ่วมแจ้ง
 
1. นายมาโนช  บัวกลิ่น
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  ไชยคราม
2. นางสาวกัญญาพัชร  อังสุเบอิ
3. นางสาวกุลสตรี  สุดาจันทร์
4. เด็กชายคธาศักดิ์  อ้วนล่ำ
5. เด็กชายฉัตริน  ขันตี
6. นางสาวชรินรัตน์  ีรอดตัน
7. เด็กหญิงชุติมนฑน์  วงศ์กลิ่นกรุด
8. เด็กชายทรงกลด  ขันนามศรี
9. เด็กชายธนธรณ์  สตภูมินทร์
10. นายธนพล  รักพรมราช
11. เด็กชายธีรภัทร  แก่นสาร
12. เด็กหญิงนรินทิพย์ฺ  ยั่งยืน
13. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เผ่าบุญ
14. นายบัณฑิตชัย  คันโน่
15. นายปราบพล  เขษมโอภาส
16. เด็กหญิงปลื้มกมล  นาวงศ์
17. เด็กหญิงพรกนก  พวงสงวนทอง
18. นางสาวภัทรานิษฐ์  จิกากร
19. เด็กชายภิญโญ  เมืองวงษ์
20. นางสาวมณฑา  วานิชรัตน์
21. นายรัฐธรรมนูญ  ศิริธรรม
22. นายวรกร  บัวศรี
23. เด็กหญิงวรรณิศา  โยธาธรณ์
24. เด็กหญิงวริศรา  วรรณสวัสดิ์
25. นายวัชรินทร์  เทียมเท่าเกิด
26. นายศุภกิจ  ประกอบกิจ
27. เด็กหญิงสุกัญญา  ประกอบวัฒน์
28. นางสาวสุดารัตน์  พิทักษ์รัตน์
29. เด็กชายสุธิกานต์  ลิปป์ประภาคาร
30. นางสาวสุนันทา  ประกอบกิจ
31. เด็กหญิงสุรีรัตน์  อินกะมนต์
32. นางสาวเจนนิศา  เพิ่มพูล
33. เด็กหญิงเสาวณีย์  อินกับจันทร์
34. นายเอกชัย  พรมมี
 
1. นายโอฬาร  พาชื่น
2. นายพงศพัค  กุสสลานุภาพ
3. นายประเสริฐศักดิ์  เกตุแก้ว
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กชายศศธร  สิงห์โต
 
1. นายสกนธ์  รอดใส
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายเรืองศักดิ์  คำภิรมย์
 
1. นายมาโนช  บัวกลิ่น
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวรรณกาญจ์  ธระสวัสดิ์
 
1. นายสกนธ์  รอดใส
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวสุธินี  หาทรัพย์
 
1. นายมาโนช  บัวกลิ่น
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. เด็กชายไชยวัฒน์  งึ้มโพธิ์ขวาง
 
1. นางจริยา  หงส์บิน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายพันธการ  พุ่มทอง
 
1. นายโอฬาร  พาชื่น
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ไชยวรรณ
 
1. นายโอฬาร  พาชื่น
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกิตติ์ธัญญา  ใจหาญ
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. เด็กชายกิตติภพ  จำรูญ
 
1. นางแน่งน้อย  ควรหา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายอฎิศฤงค์  แก้ววัน
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ระวัง
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวภัคจิรา  สอนเถื่อน
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. เด็กชายสราวุฒิ  สอนจ้อย
 
1. นายรัฐศักดิ์  เครือวัลย์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายกษิดิ์เดช  โกเลียง
 
1. นายมาโนช  บัวกลิ่น
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงอภิชญา  บุญมา
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวมณฑกานต์  นาคะโร
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายจิรายุส  วงศ์คงดี
2. เด็กหญิงปัทมา  สีดำ
3. เด็กชายพันกร  กลิ่นเลิศ
4. เด็กหญิงภรันดา  ศรีโพธิ์
5. เด็กหญิงวาสิตา  อุดม
6. เด็กหญิงวิมลสิริ  หมั่นสมัคร
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  หอมเกษร
8. เด็กชายเทพฤทธิ์  ยั่งยืน
 
1. นางขมาพร  ใจบุญ
2. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางศึกษา 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ประทุมหวล
2. เด็กชายพีรพัฒน์  มักสิก
3. เด็กชายมงคล  หลวงปัน
4. นางสาวรุ่งทิพย์  คำสิงโห
5. นายสุธี  หนาแน่น
6. เด็กหญิงสโรชา  สอนสุข
7. นางสาวอรญา  ทองปลิว
8. นายอรรถชัย  ดีหมั่น
9. นายอัษฎาวุฒิ  ศรีจันทร์
10. นางสาวเสาวลักษณ์  พรมจักร
 
1. นายสรศักดิ์  บัวแย้ม
2. นายพรอินทร์  บุรารัตนวงศ์
3. นายอัมพร  อิสสรารักษ์
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายคธาศักดิ์  อ้วนล่ำ
2. เด็กชายจักรพงษ์  ศรีไพร
3. เด็กชายธนโชติ  เขียวบ้านใหม่
4. เด็กชายธีรภัทร  แก่นสาร
5. เด็กหญิงมลธิรา  วงศ์จา
6. เด็กหญิงวิจิตรา  ทองดี
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ประกอบวัฒน์
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์  อินกะมนต์
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  เกตุแก้ว
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เฮี้ยนชาศรี
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทิพย์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงธมนวรรณ  ยั่งยืน
4. เด็กหญิงนิศาชล  ตันประเสริฐ
5. เด็กหญิงปณิดา  ดีประเสริฐ
6. เด็กหญิงรจนา  ศรีทอง
7. เด็กหญิงศิรประภา  ชนะหวังโชคชัย
 
1. นางปวริศา  คำแหง
2. นายสกนธ์  รอดใส
3. นางสาวสุนิสา  โนนพยอม
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวจิตรานุช  อาจประโคน
2. นางสาวจุฑามณี  เนตรวงษ์
3. นางสาวนิรัญญา  อู่สุวรรณ์
4. นางสาวสุจารี  จินดา
5. นางสาวอภัสรา  สมคิด
6. นางสาวเบญญา  ผาดผ่อง
7. นางสาวเอมวิกา  กัลปนารถ
8. นางสาวโสรยา  ศิวิไลย์
 
1. นางสาวปุณยวีร์  กร่ำกระโทก
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงภัทรวดี   วรรณสุข
 
1. นางสมพร  ทาตะภิรมย์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวภรณ์ระพีร์    พึ่งจะแย้ม
 
1. นางสาวชลกิตย์   วงศ์คช
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงรุจิรดา  จุลละวร
 
1. นางสาวขันทอง  หวานเสนาะ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวรุ่งระวี  บุญมั่น
 
1. Mr.Grigorios   Christodoulou
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวรรณพร  เวียนติง
 
1. นางสาวแสงจันทร์  มณีทรัพย์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวมนชนก  ภู่ทอง
 
1. นางสาวชวนพิศ  วงศ์คช
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงผลแก้ว   เกิดลาภผล
 
1. นางสาวสุขสบาย   ภาคพรหม
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัชชา  มะลิวัลย์
 
1. นางจิรนาฏ  สรรเสริญ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลพัชร  สง่างาม
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุนทร
3. เด็กหญิงณัฐกมล  อรุณ
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขแก้ว
5. เด็กหญิงมนฑิตจา  อยู่สุข
 
1. นางสาวอริสา  มงคลไพบูลย์สุข
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวณัฐสุดา   เสาวคนธ์
2. นางสาวมาริสา   ไกรพงษ์
3. นางสาวมาลินี   แวววับศรี
4. นางสาวศุภาพิชญ์   พลอยศิริ
5. นางสาวสุดารัตน์   แสงศิวะฤทธิ์
 
1. นางสาวณิชาภัทร   จีนประโคน
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิมชนก  กุลสลานุภาพ
 
1. นายสุรชัย  กมลฤทัย
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวพุธิตา  โชยเจริญ
 
1. นายสุรชัย  กมลฤทัย
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศิวพร  อินทรเนตร
2. เด็กหญิงสดุดี  ยืนนาน
 
1. นางสาวศิรินทร์  สาธุสินประเสริฐ
2. Mr.Paulo   Lagman
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นายนวพล  รุจิวงศ์
2. นายอนุภัทร  ขวัญยืน
 
1. นางสาวแสงจันทร์  มณีทรัพย์
2. นายโอบบุญ  ผิวหอม
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  อินทร์รักษา
2. เด็กชายจักรกฤษ  วงศ์เนียม
3. เด็กชายชนสรณ์  พร้อมเพรียง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิทยานุกรณ์
5. เด็กชายนิรุทธิ์  วงศ์เนียม
6. เด็กชายพันทิวา  คุมคณะ
7. เด็กชายศิรากร  ห้อยระย้า
8. เด็กชายสิทธิพล  เจนจัดการ
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ชื่นมณี
2. นายเดชอุดม  แก้วประเสริฐ
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  แซ่ลี้
2. นายธรรมสรณ์  สุพรรณวงศ์
3. นายพีรพล  เชียงทอง
4. นายวิรุณ  สารสะ
5. นายเจษฎา  นึกแจ้ง
6. นายเอนก  สัมมะจารินทร์
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ชื่นมณี
2. นางสาวศิริพร  แทนทด
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกชามาส  สุวรรณเชษฐ์
2. นายจักรพงศ์  นวลใย
3. นางสาวจุฑามาศ  กะหมายสม
4. นางสาวนวรัตน์   อัตตนาถวงษ์
5. นางสาวปภัสสร  มุกดาสนิท
6. นางสาวปราลิตา  วิลัยทอง
7. นายพิทยา  อินปากดี
8. นางสาววรรณรัตน์  พงษ์สุข
9. นางสาววันทิพย์  สุวรรณพิทักษ์
10. นางสาววินิตา  งามเสงี่ยม
 
1. นางสาวศรีสุดา  ฉลอง
2. นางสาวสุภาพรรณ  เวชศรี
3. นางสาวสุรัสวดี  สุขยิ่ง
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แหนมเชย
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จงกสิกรรม
3. เด็กหญิงปิยธิดา  เจริญวงศ์
4. เด็กหญิงพรพรรณ  ภาคพานิช
5. เด็กหญิงสโรชา  สะอาดแก้ว
 
1. นางอัญชลี  แซ่โง้ว
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. นางสาวจันทนา  สิงห์บล
2. นางสาวปิยดา  บุญมานัน
3. นางสาววาสนา  แสงอาทิตย์
4. นางสาววิลาสินี  จันทร์เพชร
5. นางสาวอารีญา  พ้นเคราะห์
 
1. นางอัญชลี  แซ่โง้ว
2. นางสาวปารีวรรณ  โคตรชมภู
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงจิตสุภา  หมั่นภักดี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีนาค
3. เด็กหญิงมณธิรา  วงศ์เมือง
 
1. นางอุษา  อังศุพฤกษ์
2. นางกาญจนา  จิตรเอื้ออารีย์กุล
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวจันทกานต์  กล้าหาญ
2. นางสาวฟ้าสวย  งามกมล
3. นางสาวอารีรัตน์  ปิระกาโน
 
1. นางกาญจนา  จิตรเอื้ออารีย์กุล
2. นางอุษา  อังศุพฤกษ์
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  เจียมอนุกูลกิจ
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ใจดี
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ผลพูน
 
1. นายพลสินธุ์  โพธิ์ทิพย์
2. นางสาวสุมาลา  ทสามล
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวธัญวรัตน์  ช่างทอง
2. นายศุภกร  เนตรมณี
3. นางสาวอัยย์ลดา  แสงมณี
 
1. นางเอื้อมพร  ชื่นอารมย์
2. นางสาวดารินทร์  ชัยกิจวัฒนา
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงจาสุพัจน์  หมั่นภักดี
2. เด็กชายภูริณัฐ  สีทน
 
1. นายทรงชัย  เย็นสนาน
2. นางสาวทัศนีย์  อภิญ
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กชายวิษณุ  พิทักษ์เขต
2. เด็กชายอัครพล  อันฐาเชษ
 
1. นางวัฒนา  สรรเสริญ
2. นางเยาวลักษณ์  ปรุงแต่งกิจ
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. นายณรงศักดิ์  เครือยู้
2. นายสุทธิสาร  แสงสว่าง
 
1. นางสาวสันทนี  ธรรมสุนทร
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายศราวุธ  ตระกูลตั้งไพศาล
2. นายเอกลักษณ์  แสนโสม
 
1. นายทรงชัย  เย็นสนาน
2. นายเอกรัฐ  เอมเจริญ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกรกนก  บำรุงกิจ
2. นายจิณณวัตร  วิถี
 
1. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
2. นายราชัย  แก้วยศ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงพรชิตา  รื่นรมย์
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  จักรวาฬนรสิงห์
 
1. นางสาวทัศนีย์  อภิญ
2. นายเอกรัฐ  เอมเจริญ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบุศรา  ลุยะพันธุ์
2. เด็กหญิงอนันตยา  มณีรอด
 
1. นายเลิศพงษ์  รื่นรมย์
2. นายอาทิตย์  ศิริจันทร์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงมุธิตา  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงสิริกานดา  ใจผ่อง
 
1. นายบุญส่ง  พุ่มบาน
2. นายเอกรัฐ  เอมเจริญ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวยลลดา  ชยางศุ
2. นายโอสธี  งามเสงี่ยม
 
1. นายเอกรัฐ  เอมเจริญ
2. นายบุญส่ง  พุ่มบาน
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวปณิธิดา  จิอู๋
2. นางสาวฤทัยทิพย์  แก้วสอาด
 
1. นางเยาวลักษณ์  ปรุงแต่งกิจ
2. นายอาทิตย์  ศิริจันทร์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นายจิรานุวัจน์  ใจเย็น
2. นายปิยะวัฒน์  อาทรกิจวัฒน์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ปรุงแต่งกิจ
2. นางวัฒนา  สรรเสริญ
 
129 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงญาดา  พวงสด
2. เด็กหญิงธนัชชา  บุญก่อเกื้อ
3. เด็กหญิงเจนนิสา  สุวรรณวงค์
 
1. นางวัฒนา  สรรเสริญ
2. นายเลิศพงษ์  รื่นรมย์
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวกมลชนก  บึ้งสลุง
2. นางสาวปัณฑิตา  พัฒน์ชู
3. นางสาวสุพิชฌาย์  สวัสดิวราภา
 
1. นายเลิศพงษ์  รื่นรมย์
2. นางวัฒนา  สรรเสริญ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายทวีวงศ์  โตเจริญ
2. นางสาวสุชาดา  ทรัพย์เมือง
 
1. นายศมานนท์  ปาลสุทธฺ์
2. นายอิทธิพงษ์  เอกวงศ์ษา
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐพัชร์  ศุภพิพัฒน์
2. เด็กชายศตวรรษ  เจริญสุข
3. เด็กชายสุธิวัชร  บุญรอด
 
1. นายเลิศพงษ์  รื่นรมย์
2. นายอาทิตย์  ศิริจันทร์
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายกิตติพช  แม่นมั่น
2. นายปัณฑ์ชนิต  สำเร็จกิจ
3. นายสุทธิพงศ์  รัตนวิจิตร
 
1. นายเอกรัฐ  เอมเจริญ
2. นายทรงชัย  เย็นสนาน
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายศิริมงคล  กอมะณี
2. นายเกียรติศักดิ์  เค้ามูล
3. นายเปี่ยมศักดิ์  รู้ธรรม
 
1. นายมาโนช  ครอบครอง
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายวีรพงษ์  ช่างเหล็ก
2. นายสิริชัย  ดีคง
3. นายอนุรักษ์  บุญเพ็ญ
 
1. นายพีระ  วงศ์คงดี
2. นายอนุพงศ์  ศิริสวัสดิ์
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ปรีเปรม
2. เด็กชายชนะพล  ผึ่งสอาด
3. เด็กชายนิชนันท์  แซ่ตั๊น
 
1. นางเอ็นดู  วงศ์พยัคฆ์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายทักษ์ดนัย  แถลงสัตย์
2. นายธนาธิป  ทองหล่อ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  กุดรังนอก
 
1. นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์
2. นางสาววรรวิมล  ไชยริปู
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกาญจนา  มั่งคั่ง
2. เด็กหญิงปณิสรา  อรัญวงศ์
3. เด็กหญิงศรีนวล  กาญจนโกศล
4. เด็กหญิงศศิวิมล  ท้าวผา
5. นางสาวอริสรา  จันทร์แจ่ม
6. เด็กชายไพรัตน์  รุจิวงศ์
 
1. นางเบ็ญจพร  สัตย์อุดม
2. นางสาวจุฑามณีสิน  สนิทพิทักษ์สินธุ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกนกทิพย์  สิทธิรุ่ง
2. นางสาวชนัธฌา  กตัญญู
3. นางสาวบุษยา  สมนึก
4. นางสาวปวีณา  แม่นหมาย
5. นางสาววีรยา  แข่งขัน
6. นางสาวศิวาลักษณ์  ก้องเสนาะ
 
1. นางเบ็ญจพร  สัตย์อุดม
2. นางนวลทิพย์  วรโรจนศิริ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญทิมา  ศิลาเลิศ
2. เด็กหญิงจารวี  คิดประดับ
3. เด็กหญิงปิยดา  รัตนพงศ์
 
1. นายอัครพงศ์  สุจริต
2. นางสาวนิภาพร  คำมุงคุณ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวพิมพ์ชนก  พรชัยกุล
2. นางสาวมินตรา  ธาราสมบัติ
3. นางสาวรสรินทร์  แผ่ตระกูลอนันต์
 
1. นายอัครพงศ์  สุจริต
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกาญจนา  ดิฐกุลชัยมงคล
2. เด็กหญิงจีรประภา  สนั่นไหว
3. เด็กหญิงณัฐนรี  สวัสดิภาพ
 
1. นายณรงค์  อนุกูลวงษ์
2. นางหฤทัย  อนุกูลวงษ์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวชลิตา  เอื้อเฟื้อ
2. นางสาวน้ำฝน  ปกป้อง
3. นางสาวเจนจิรา  โปร่งอากาศ
 
1. นางศศธร  ทองจันทร์
2. นางสาวสมปอง  พรามเอก
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงญดาพร  นิมวรรณ์
2. เด็กหญิงนพรดา  แช่มชื่น
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  อู่อรุณ
 
1. นางสาวกรองทิพย์  เพียรพิจิตร
2. นางอัจฉนา  มุลิ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวนิตยา  จันตะนา
2. นางสาวพรธิตา  รุ่งเรือง
3. นางสาวสุทัตตา  เกิดศิริ
 
1. นางชบา  เมืองคำ
2. นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชราวดี  วงศ์ภิญ
2. เด็กหญิงวรางคณา  มาตรมนตรี
3. เด็กหญิงศิริพร  สารากาล
 
1. นางสาวกรองทิพย์  เพียรพิจิตร
2. นางนันทนา  เพียรพิจิตร
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวปิยะรัตน์  ไชยมงมงคล
2. นางสาววนิดา  พงษ์นัยรัตน์
3. นางสาวแคทรียา  หวานเสนาะ
 
1. นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์
2. นางสาววรรวิมล  ไชยริปู
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. เด็กชายปฏิภาณ  ชนะค้า
2. เด็กหญิงรินรดา  จีนใจตรง
3. เด็กหญิงสิริยา  นิสัยซื่อ
 
1. นางชนันดา  นิสัยมั่น
2. นางกันยา  ชัยเจริญศิลป์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวบุณฑริกา  หมอยา
2. นางสาวปิยะดา  ยินดี
3. นางสาวศุภิสรา  พลชัย
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เบญจามฤต
2. นางสาวดุจดาว  ลาภเจริญทรัพย์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายธีรพล  ค้ำจุน
2. เด็กหญิงนัชชา  ดอกไม้
3. เด็กหญิงอรทัย  คำมูล
 
1. นางสาวสมปอง  พรามเอก
2. นางศศธร  ทองจันทร์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  สุภาพร
2. นายวิชัย  บุญเหมาะ
3. นายวิธวัช  ดวงใจ
 
1. นางสาวกรองทิพย์  เพียรพิจิตร
2. นางนันทนา  เพียรพิจิตร