หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-sbr1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางประภัสสร มีชัยโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสมศรี อ่อนตุ้มโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางอุบล จันทร์สว่างโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา อนุสนธิ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
5. นายวิรัชดา หรั่งแร่โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นายอภิชาติ โปร่งใสโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางประภัสสร มีชัยโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสมศรี อ่อนตุ้มโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางอุบล จันทร์สว่างโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา อนุสนธิ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
5. นายวิรัชดา หรั่งแร่โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นายอภิชาติ โปร่งใสโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางผาสุก เต่าทองโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางนุชรีย์ สอาดไหว้โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางประทุม อิ่มทองโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางคำนึง อินทร์พยุงโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางขวัญเมือง แสงเพ็งโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางสำเริง อึ้งพานิชโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายนำโชค กรรำโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางศิริกาญจน์ ภูลบศรีโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
3. นายสุรชัย บุญโตโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ ขำเปรมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวผ่องศรี บุญศรีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดา จันทร์พ่วงโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพูลศรี อวยพรโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางอรุณี วรรณสุทธิ์โรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางเนตรนารี สุจริตจันทร์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นายกุนที กลัดสุขโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางสันทนีย์ โอภาสโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
6. นางวราภรณ์ อรัญปาลย์โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางพูลศรี อวยพรโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางอรุณี วรรณสุทธิ์โรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางเนตรนารี สุจริตจันทร์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นายกุนที กลัดสุขโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางสันทนีย์ โอภาสโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
6. นางวราภรณ์ อรัญปาลย์โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางอรสา วัฒนะ โรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช ปุ้งเผ่าพันธุ์โรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
3. นางบุษรา ชิตประทุมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางอรสา วัฒนะโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช ปุ้งเผ่าพันธุ์โรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
3. นางบุษรา ชิตประทุมโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจรูญ ดวงจรัสโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสุรพล มาคล้ายโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภา วงศ์สุกรรมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวสุกลรัตน์ ชูแสงเพชรโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนงเยาว์ ชินบุตรโรงเรียนบ้านแป้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสินธุ เอี่ยมอร่ามโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวขวัญยืน ถ้วยทองโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจำเนียร แสงแก้วโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางชำเรือง วิชนะโภชน์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางอมราภรณ์ แสงทองโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางละเอียด สงวนสุทธิกุลโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาวพรทิพย์ กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฤชานนท์ อินอ่วมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา ศรีเอี่ยมโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา ร่มสายหยุดโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา มาลาศรีโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางสาวสัภยาพร แก้วศรีทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวปริญดา ชอบธรรมดีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัญญา โกนิลโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนภาพร ลนทีโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายจงเพียร มณีโคตม์โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา พวงประดับโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางหทัยชนก ขันติกุลโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสมชาย โกนิลโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกันต์ สินโนโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นายพลกฤษณ์ บุญศรีโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ประชีพฉายโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีทัย พึ่งบุญศรีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐนันท์ โรจนะโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
4. นางกาญจนา ชนานิรมิตผลโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางเพ็ญนภา ดอกกุหลาบโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางปิยวรรณ คุ้มทรัพย์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นางกนกวรรณ นาคไพบูลย์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
8. นางสาวปวีณกานห์ พันธ์สุขโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
9. นายศักดิ์ณารินทร์ เถื่อนม่วงโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
10. นางสาวอัญชลี แจ้งดีโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
11. นายอนิรุตย์ มีขวัญรักโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
12. นายธนาวฺุฒิ สุขเย็นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
13. นางสาวกัลยาณี สีม่วงโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
14. นางราติยาทิพย์ ศรีพุฒโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางพรศรี มั่นคงโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางผาณิต วัดอินทร์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวศิรัญญา สระโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางปัทมา มามีเจริญโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางสาววรรณวิภา สินมาโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ ฉ่ำชื่นโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นางศราวดี ลูกอินทร์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
8. นางยุภาพร ชื่นนิโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
9. นางสมควร จันทร์ภู่โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
10. นายประวิทย์ เปลี่ยนดิษฐ์โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
11. นางกรรณทอง พึ่งวงศ์ญาติโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
12. นางสาวสุทารัตน์ เงินคลโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
13. นางสาวสุลักษณ์ขนางค์ คำศรีโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
14. นางพรทิพา ไข่ถาวรโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เอี่ยมสุมลโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุนันท์ เรือนหลวงโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
4. นางศิริพร ช้ำเกตุโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นางมนทิรา สุขเกษมโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางธนาทิพย์ ตั้งทวีโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวราตรี แก้วฉ่ำโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
8. นางสาวสำเนียง รอดจูโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
9. นางสวยสม ปั้นเกตุโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
10. นางมนต์ทิพย์ นาคประสมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
11. นางสาวนุสรา หัวไผ่โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอุมาพร สุวรรณโมลีโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางบังอร เอี่ยมสุมลโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชูเชษฐ ยะวิชาญโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวอมรศรี ประสาทแก้วโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นายไพจิตต์ ใจมั่นโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
6. นางภรณี สีรอดโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
8. นางสาวพรภิมล ชัยสุวรรณรักษ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
9. นางนันทรัตน์ ประพุสโรโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ คล่องดีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ กลั่นสกุลโรงเรียนสิงห์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางวัทนีย์ ทองเสวตโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบัวแก้ว สมสาโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสมจิต ธีราภรณ์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
6. นายกมลภพ ช้ำเกตุโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
7. นางสาวมาลินี พัวพานิชโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
8. นางสาวทัศนีย์ ชูทองโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
9. นางสาวเบญจวรรณ พัฒยเขตโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายสุวัฒน์ คล่องดีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เพ็ชรนิลโรงเรียนบางระจันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางลัดดา มีประเสริฐโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวติณระพี จ่าหมื่นไวย์โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางมะลิ เรืองคำโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
6. นายสุธี พุ่มกุมารโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ คล่องดีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายมนตรี คำจีนศรีโรงเรียนบางระจันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวันชัย แสงประทีปทองโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ หมู่สะแกโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
5. นางสาวคณิตา จันทวงษ์โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
6. นายปรีชา มีชัยโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายสุวัฒน์ คล่องดีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายมนตรี คำจีนศรีโรงเรียนบางระจันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวันชัย แสงประทีปทองโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ หมู่สะแกโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
5. นางสาวคณิตา จันทวงษ์โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
6. นายปรีชา มีชัยโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสมพร ภู่ทองโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณา เงินมีโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางวลัยรัตน์ หลำริ้วโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางรัตนาวรรณ ธนานุรักษ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภาวรรณ สว่างศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางสาวละเอียด อมตเวทินโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
7. นางพัทธนันท์ สิงห์สุวรรณ์โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
8. นายสราวุฒิ ศักดีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสมพร ภู่ทองโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณา เงินมีโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางวลัยรัตน์ หลำริ้วโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางรัตนาวรรณ ธนานุรักษ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภาวรรณ สว่างศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางสาวละเอียด อมตเวทินโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
7. นางพัทธนันท์ สิงห์สุวรรณ์โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
8. นายสราวุฒิ ศักดีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ คล่องดีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงเดือน คำภูโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางหาดแก้ว ทองขาวโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุรีพร แย้มบู่โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นายจำรัส อินทร์พยุงโรงเรียนสิงหพาหุ กรรมการ
6. นายอุดมศักดิ์ วัชระโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวทัศนีย์ มารศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุวัฒน์ คล่องดีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงเดือน คำภูโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางหาดแก้ว ทองขาวโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุรีพร แย้มบู่โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นายจำรัส อินทร์พยุงโรงเรียนสิงหพาหุ กรรมการ
6. นายอุดมศักดิ์ วัชระโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวทัศนีย์ มารศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เต่งภาวดีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ภู่ชัยโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสังวาลย์ จรเกตุโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นายเสกสรร คล้ายสุขโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นายภัทร แสงเพ็งโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
6. นายวีระพล อินทร์พ่วงโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นางสาวสรัญญา สุขอุดมโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
8. นายกฤษณะพงษ์ พงษ์สัตยาโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
9. นายณรงค์ นิธิยานันท์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เต่งภาวดีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ภู่ชัยโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสังวาลย์ จรเกตุโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นายเสกสรร คล้ายสุขโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นายภัทร แสงเพ็งโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
6. นายวีระพล อินทร์พ่วงโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นางสาวสรัญญา สุขอุดมโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
8. นายกฤษณะพงษ์ พงษ์สัตยาโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
9. นายณรงค์ นิธิยานันท์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางน้ำทิพย์ แย้มคล้ายโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ธงทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายไสว ไหมสมบุญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางผอบทอง น้อยศรีโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวรรณี เมฆขาวโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี สีตะระโสโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤตภาส อภิอินทรขุนทดโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวนุชนารถ ยิ้มจันทร์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ เอี่ยมสำอางโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิตยา สุวรรธนะโรงเรียนสิงห์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นายไพศาล สิงห์พันธ์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ เยาว์ทุมโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
5. นางวิไล สำราญดีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ คล่องดีโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ จิตต์อาจหาญโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช โตแย้มโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นางน้ำหวาน วัฒนสุขีโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
5. นายปุณญะ รัตนโกสุมโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชัยพร พลอยเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางสาวณภัทรชญา กลิ่นน้ำหอมโรงเรียนสิงห์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจรัตน์ ขุนศิริโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. นางวัชรี ใจมั่นโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ กล่อมปัญญาโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายชัยพร พลอยเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวณภัทรชญา กลิ่นน้ำหอมโรงเรียนสิงห์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจรัตน์ ขุนศิริ โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. นางวัชรี ใจมั่นโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ กล่อมปัญญาโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายมานิตย์ สุทธิสวัสดิคุณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวัชระ พิริยุตมสนธิโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ ลาภไพรินทร์โรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
4. นางอัญชลี เมฆตั้ง โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นางสุนารัตน์ พลอยเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายมานิตย์ สุทธิสวัสดิคุณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวัชระ พิริยุตมสนธิโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ ลาภไพรินทร์โรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
4. นางอัญชลี เมฆตั้งโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นางสุนารัตน์ พลอยเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนุชนารถ รัตนรังสรรค์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สุดดีพงษ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยนันท์ ทรัพย์เพิ่มพูนโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ สินนุสาสน์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางยุพิน พิริยุตมสนธิโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดนัย ชิดสกุลโรงเรียนบ้านแป้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนนทชาย ภาคเดียวโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. นางสาวชลดา เต่งภาวดีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเสริมศรี เกษวังโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา ปราบทองโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ต่ายสุวรรณ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
4. นายภาณุธัช เพ็งสาทรโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางสาวธันย์ชนก ราษฎร์ประชุมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกัลยา วีระพงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายธานี อรัญปาลย์โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนพชัย สุวรรธนะ โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางกุลวดี ศุภสิทธิ์กุลชัย โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นางแสงดาว ผมงาม โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระสุทิน สุเมธีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวเจียมใจ เรืองสุขผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ อุลิศโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายอภินันท์ ศรีมาโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายประกอบ ถิราติโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
3. นายโอภาส แก้วเลิศโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นายชำนาญ จีนเท่ห์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
5. นายพูลศักดิ์ มามีเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
6. นายพิษณุ สมมานะโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุศรินทร์ วิบูลย์ธนทรัพย์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ จันทร์ภู่โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมาลี สอนดีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสุกัญญา ชอบเจริญโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ วิเลปนะโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ สืบสายโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
6. นายสมปอง ใจกล้าโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวภาวิณี นาคนัตค์โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ทองเสวตโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเปรมฤดี บริบูรณ์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ อารีศรีสมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นายพรประเสริฐ ปรัชเจริญวนิชย์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นายสมจิตร นาคสกุลโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายไพโรจน์ ศรีจำรัสโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
7. นางสาวธัญญารัตน์ ทับทิมโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ขำเปรมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ขำเปรมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สุขเอี่ยมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายละมัย ยิ้มย่องโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายไพศาล สุขเอี่ยมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายละมัย ยิ้มย่องโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ขำเปรมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายละมัย ยิ้มย่องโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาววรางคนางค์ กลิ่นหอมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายละมัย ยิ้มย่องโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาววรางคนางค์ กลิ่นหอมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพศาล สุขเอี่ยมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาววรางคนางค์ กลิ่นหอมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายละมัย ยิ้มย่องโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายไพศาล สุขเอี่ยมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ขำเปรมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายละมัย ยิ้มย่องโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ขำเปรมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายละมัย ยิ้มย่องโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ขำเปรมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายละมัย ยิ้มย่องโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายศิวศิษฎ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฎฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา ญานโกมุทโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศิวศิษฎ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฎฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา ญานโกมุทโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายศิวศิษฎ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฎฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายศิวศิษฎ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฎฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายศิวศิษฎ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฎฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายศิวศิษฎ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฎฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายศิวศิษฎ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฎฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสาวทิพย์สุดา ญานโกมุทโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศิวศิษฎ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายณัฎฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพย์สุดา ญานโกมุทโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศิวศิษฎ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายณัฎฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายศิวศิษฎ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุดา ญานโกมุทโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายณัฎฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายณัฎฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายศิวศิษฎ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา ญานโกมุทโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายณัฎฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายศิวศิษฎ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา ญานโกมุทโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายณัฎฐ์พัชร์ สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายศิวศิษฎ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา ญานโกมุทโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิวศิษฎ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา ญานโกมุทโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิวศิษฎ์ นิลสุวรรณโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา ญานโกมุทโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายภักตร์ ตาสว่างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกัณตินันท์ งามขำโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายวัลลพ ธงทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกัณตินันท์ งามขำโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายวัลลพ ธงทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมพร แก่นแจ่มโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมพร แก่นแจ่มโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภักตร์ ตาสว่างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภักตร์ ตาสว่างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกัณตินันท์ งามขำโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายวัลลพ ธงทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกัณตินันท์ งามขำโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายวัลลพ ธงทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมพร แก่นแจ่มโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมพร แก่นแจ่มโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภักตร์ ตาสว่างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภักตร์ ตาสว่างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนิภา บุญยังโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิมลรัตน์ ฤทธิเดชโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางบุษบง เอี่ยมอร่ามโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางพิมลรัตน์ ฤทธิเดชโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนิภา บุญยังโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางทิวทอง อ่อนบางโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนิภา บุญยังโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุชาวดี เรืองรุ่งโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางพิมลรัตน์ ฤทธิเดชโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุชาวดี เรืองรุ่งโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางบุษบง เอี่ยมอร่ามโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายทิวทอง อ่อนบางโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสุชาวดี เรืองรุ่งโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางพิมลรัตน์ ฤทธิเดชโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิภา บุญยังโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางพิมลรัตน์ ฤทธิเดชโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนิภา บุญยังโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุชาวดี เรืองรุ่งโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายประมาณ ภูลบศรีโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ ศรีจันทร์โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางฉัตรสุดา พนิชจีระสินโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์“กรรมการ
4. Mr.Michel Lussierโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นางศิริจิตต์ แก้วแสนโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางจรัสศรี สกลพันธุ์โรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายประมาณ ภูลบศรีโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ ศรีจันทร์โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางฉัตรสุดา พนิชจีระสินโรงเรียนสิงหพาหุ" ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
4. Mr.Michel Lussierโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นางศิริจิตต์ แก้วแสนโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางจรัสศรี สกลพันธุ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล สุภสุขโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางอำนวยพร เจริญฉิมโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Frank Riganelliโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวศศิมา สาดทองโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุชาดา โพธิสมภาพวงษ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ นิลสวัสดิ์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นาย ธวัชชัย วิหารธรรมเมโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. Ms.Ngang Mirable Nebโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางศิริวรรณ อินทร์พงษ์พันธ์โรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ชรา อธิวาสนพงษ์โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา ภูมิวัฒนะโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. Mr.Nik Hebbesโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสุกัลยา นวลจันทร์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวปรัศนียา วณิกสัมปัญโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. Ms.Lynn Devaneyโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา ธาราฉัตรโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวัชรี เหรียญทองโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ อุตสาหะโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. Mr.Carleb โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางศรีรัตนา ตันอารีย์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
5. นางสาวตวงทิพย์ โสภาจารีย์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นาย นพรัตน์ เสือหล้าโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางชมพูนุช แสงประทีปทองโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. Mr.Roger Tayebwaโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาววธิดา เบ็ญจทรัพย์โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาว นันทวดี เพ็งสาทรโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางมัณตรีณี วิศรัศดำรงค์กุลโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางรภัสสรณ์ ประทุมทานโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาธนัติ สิงห์วิจารณ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาว นันทวดี เพ็งสาทรโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางมัณตรีณี วิศรัศดำรงค์กุลโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางรภัสสรณ์ ประทุมทานโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาธนัติ สิงห์วิจารณ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางวัลภา วัฒนกุลโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยา เจริญวานิชโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. Mr.Michel Joseph Lussierโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสายพิณ สำราญสุขโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางวิภาวรรณ เทศทองโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. Ms.Luo Linโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. Ms.Zhon Niโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. Ms.Zhang Keqiโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางสาวอุษา สินตระกูลชัยโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางวิภาวรรณ เทศทองโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. Ms.Luo Linโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. Ms.Zhon Niโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. Ms.Zhang Keqiโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางสาวอุษา สินตระกูลชัยโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพิกุลทอง สักการะโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ประธานกรรมการ
2. Ms. Nanami Jinnoโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวบุญญรัตน์ นทีสถิตย์ธารโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสมจิตต์ อึ้งบำรุงพันธ์โรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางลภัสเมธานินท์ การีชิตโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Ryan Yadenโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ลดา วงษ์เพ็ญโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางโกศล เพ็งสาทรโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ หอมสมบัติโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. Mr.Don Mahtaniโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางสาวอมิธิตา วิหารธรรมเมโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุภาสินี สิ่งที่สุขโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สังเวียนทองโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลประธานกรรมการ
2. นายพรทิพงษ์ อ่อนแป้นโรงเรียนชุมชนวัดดงยางกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายปรีชา นวลแสงสพม.เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางวยุรี วรพัฒนะไพบูลย์สพม.เขต 5รองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา แสงทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ อารีศรีสมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางกมลชนก ศรีภักดีสพม.เขต 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา คล่องดีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบำเหน็จ บุษบงค์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐิติภัทร ประสิทธิ์พรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางชีวรัตน์ ต่ายเกิดโรงพยาบาลอินทร์บุรีกรรมการ
5. นางอัมพร ฉาบแก้วโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางวัฒนา คล่องดีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายบำเหน็จ บุษบงค์ข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐิติภัทร ประสิทธิ์พรข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางชีวรัตน์ ต่ายเกิดโรงพยาบาลอินทร์บุรีกรรมการ
5. นางอัมพร ฉาบแก้วโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสายพวน คุ้มไพรีโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางดรุณาณัฐ ประมวลสุขโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางสาวนิตยา ศรีพุฒโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางวีรพร จูภาวังโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางอังคณา แจ่มยิ่งโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
3. นางทองสุข เกษจรัญโรงเรียนพรหมบรีรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางบุญตา รอดเมฆโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา กรรมการ
2. นางสาวปิยภัชร์ งามจริงโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางนิภา บุญอิ่มโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยภัธร์ งามจริงโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางบุญตา รอดเมฆโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา กรรมการ
3. นางนิภา บุญอิ่มโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรชพร แสงจันทร์โรงเรียนทองเอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตามินทร์ พูลทรัพย์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายชูชาติ แสงประทีปทองโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวินัย แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสนอง โกสุมาโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ บุญพ่วงโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวินัย แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสนอง โกสุมาโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ บุญพ่วงโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปัญจรัตน์ ทับเปียโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ภู่ปรางโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปัญจรัตน์ ทับเปียโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ภู่ปรางโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายบุญทรง กลับทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสุปรีดา เรืองพันธ์โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายนพดล อินจ้อยโรงเรียนวัดโพธิ์หอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายปัญญา บุรีเรืองโรงเรียนวัดโพธิ์หอมประธานกรรมการ
2. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายสุวัฒนา เครือเมฆโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพงศ์ศักดิ์ ประยูรวรรณโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ โพธิ์ศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวศิวรัตน์ เพ็ชร์เขียวโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายพงศ์ศักดิ์ ประยูรวรรณโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ โพธิ์ศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวศิวรัตน์ เพ็ชร์เขียวโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายปัญญา บุรีเรืองโรงเรียนวัดโพธิ์หอมประธานกรรมการ
2. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางพรภิศา พลทวีโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวสุ เกิดเจริญโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. จ.ส.อ.ไพโรจน์ อิ่มสำอางค์โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ แสงประทีปทองโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิตา หงษ์สาโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการ
3. นายไฉน นิรมลโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ แสงประทีปทองโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิตา หงษ์สาโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการ
3. นายไฉน นิรมลโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางมาลัย แก้วมณีโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนพพร เขตการณ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางนันทา ตุ้มทองโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายภัชรกุล ม่วงงามโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางนพพร เขตการณ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายภัชรกุล ม่วงงามโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางนพพร เขตการณ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพันทิพา พวงพรหมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางทิวากร ในทองโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ภักดีรักษ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางพันทิพา พวงพรหมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางทิวากร ในทองโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการ
3. นายสนอง สกุลทองโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมานพ แสงสว่างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ สุขปรีดาโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายเพียรศักดิ์ ศรีละกุลโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายมานพ แสงสว่างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ สุขปรีดาโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายเพียรศักดิ์ ศรีละกุลโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัชฌา แพรสุวรรณ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ รอดช้างโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวอัชฌา แพรสุวรรณ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ รอดช้างโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายมาโนด พันธาสุโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ มุกด์สุวรรณ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายอนุชาติ โชชัยโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร ฟ้ากระจ่างโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเลิศไกร ธันญสิริดำรงโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายอนุชาติ โชชัยโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางอรุณวรรณ ธัญสิริดำรงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สาตนุรักษ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี กรรมการ
3. นายธงชัย อยู่ปรางค์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี กรรมการ
4. นางภาราดา เอมอินทร์โรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางอรุณวรรณ ธัญสิริดำรงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สาตนุรักษ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี กรรมการ
3. นายธงชัย อยู่ปรางค์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี กรรมการ
4. นางภาราดา เอมอินทร์โรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ชนะกุลโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี เพชรดีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางกองทุน ศิริวรรณ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ ชนะกุลโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี เพชรดีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางกองทุน ศิริวรรณ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุทัศน์ อัครเดชากุลโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปราณี ขำศรีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางลิขิต มามีเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุทัศน์ อัครเดชากุลโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปราณี ขำศรีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางลิขิต มามีเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนันทพร ศาสตราโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางลิขิต มามีเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางรื่นฤดี เดือนตะคุโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางนันทพร ศาสตราโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางลิขิต มามีเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางรื่นฤดี เดือนตะคุโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางเดือนเพ็ญ รอดช้างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลาวัณย์ บ่ายเที่ยงโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา วังชากรโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ชูชัยมงคลโรงเรียนบ้านแป้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร นาคสกุลโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายคำรณ เคลือบมงคลโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ชูชัยมงคลโรงเรียนบ้านแป้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร นาคสกุลโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายคำรณ เคลือบมงคลโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรางคนางค์ กลิ่นหอมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายกัณตินันท์ งามขำโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายวัลลพ ธงทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายกัณตินันท์ งามขำโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายวัลลพ ธงทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายบุญทรง กลับทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสุปรีดา เรืองพันธ์โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายนพดล อินจ้อยโรงเรียนวัดโพธิ์หอมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสันติ ม่วงปาน โทรศัพท์ : 0817126273 e-mail : santi.moungpan@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]