หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
วันศุกร์ที่ - เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพรชัย ยิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์แนะแนว    
2 นายมานิตย์ อิ่มอ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์แนะแนว    
3 นายบุญส่ง ขำศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์แนะแนว    
4 นายวันชัย แสงดาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์แนะแนว    
5 นายสุธีรพันธุ์ ดิษพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์แนะแนว    
6 นางภัคสิณี ลักษณะพันธ์พงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์แนะแนว    
7 นายเศรษฐวิทย์ อินทร์หมุด ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์แนะแนว    
8 นางสาวอรญา บุญไทย ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์แนะแนว    
9 นางภัคสิณี ลักษณะพันธ์พงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์แนะแนว    
10 นางสาววรรณภา สาระวะดี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงานศูนย์แนะแนว    
11 นางอาภรณ์ ชูชัยมงคล ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แนะแนว    
12 นางสาวบุญรักษา ประเสริฐ ครูโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แนะแนว    
13 นางสาวสุนารัตน์ พลอยเจริญ ครูโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แนะแนว    
14 นางนิตยา วงศ์จันทร ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แนะแนว    
15 นางศรีสุวรรณ คำหอมกุล ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์แนะแนว    
16 นายเศรษฐวิทย์ อินทร์หมุด ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงานศูนย์แนะแนว    
17 นางสาวอรญา บุญไทย ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงานศูนย์แนะแนว    
18 นางสาวยอดข้าว พลอยสุกใส โรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและจ่ายซองเอกสาร ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์    
19 นายวุฒิศักดิ์ พวงทอง โรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรับรายงานตัว ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์    
20 นายชวลิต บุญอิ่ม โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายตรวจเอกสารและผลการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์    
21 นางสาวธิญดา วงษ์อาชีพ โรงเรียนอินทร์บุรี กรรมการฝ่ายดูแลระบบและกรอกผลการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์    
22 นายสมศักย์ แย้มนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
23 นางเพ็ญศรี ชิตสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
24 นางสาวรภัสสิทธิ์ ตั้งสุจริตภงศ์ ครูโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย เลขานุการกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
25 นางเพ็ญศรี ชิตสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
26 นางสุวัสดา ประสาทพรชัย ครูโรงเรียนสิงห์บุรี ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
27 นางสาวรภัสสิทธ์ ตั้งสุจริตภงศ์ เลขาศูนย์ฯ ภาษาไทย ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
28 นางประภัสสร มีชัย ครูโรงเรียนสิงห์บุรี ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
29 นางอุบล จันทร์สว่าง ครูโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
30 นางประทุม อิ่มอ่อง ครูโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
31 นางคำนึง อินทรพยุง ครูโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมป์ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
32 นายสุรชัย บุญโต ครูโรงเรียนสิงห์บุรี ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
33 นางลัดดา จันทร์พ่วง ครูโรงเรียนอินทร์บุรี ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
34 นางบุษรา ชิตประทุม ครูโรงเรียนอินทร์บุรี ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
35 นางเนตรนารี สุจริตจันทร์ ครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
36 นางสายพวน คุ้มไพรี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
37 นางวีรพร จูภาวัง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
38 นายสุวรรณ ชูชัยมงคล ครูโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
39 นางสาวสุพัตรา ทองสุก ผู้ช่วย Admin ศูนย์ฯ ภาษาไทย ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
40 นางนิภา บุญอิ่ม ครูโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
41 นางสาวตรีนุช ลุนเพ็ง Admin ศูนย์ฯ ภาษาไทย ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
42 นางนิภา บุญอิ่ม ครูโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและจ่ายเอกสาร ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย    
43 นางสาวสุพัตรา ทองสุก ครูโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรับรายงานตัว ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย    
44 นางคำนึง อินทร์พยุง ครูโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการฝ่ายตรวจเอการและและผลการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย    
45 นางสาวตรีนุช ลุนเพ็ง ครูโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการฝ่ายดูแลระบบและกรอกผลการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย    
46 นายสมจิต หวังกลุ่มกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
47 นายวรวุฒิ ชุณหกรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
48 นายจำเรียง หลำริ้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
49 นางจิราภรณ์ ภู่ระหงษ์ เลขานุการศูนย์ฯคณิตศาสตร์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
50 นางสาวธิญดา วงษ์อาชีพ Admin ศูนย์ฯคณิตศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
51 นายสมจิต หวังกลุ่มกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี ประธานกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
52 นายชวลิต บุญอิ่ม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
53 นายกฤษณ์ ปืนแก้ว ครูโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
54 นายอิสสระ วีระพงษ์ ครูโรงเรียนทองเอนวิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
55 นายธีรภัทท์ โอภาศ ครูโรงเรียนทองเอนวิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
56 นายวุฒิศักดิ์ พวงทอง ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
57 นางสาวยอดข้าว พลอยสุกใส ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
58 นางสาวปรียานุช ทองประเสริฐ ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
59 นางสาวเกษแก้ว เจริญเกตุ ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
60 นายณัฐพงษ์ หงษ์อ่อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
61 นางสาวสุพัตรา ก่องขันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
62 นางสาวสุภรัตน์ ผาสุขธรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนอินทร์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
63 นางสาวณัฏฐธิดา คดหอย นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนอินทร์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
64 นางจิราภรณ์ ภู่ระหงษ์ เลขานุการศูนย์ฯคณิตศาสตร์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
65 นางสาวธิญดา วงษ์อาชีพ Admin ศูนย์ฯคณิตศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
66 นายพรชัย ยิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
67 นายบุญส่ง ขำศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
68 นายวันชัย แสงดาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
69 นายสุธีรพันธุ์ ดิษพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
70 นางภัคสิณี ลักษณะพันธ์พงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
71 นายประสิทธิ์ ประสาทพรชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
72 นางอรุณศรี ศรีชัย ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
73 นางภัคสิณี ลักษณะพันธ์พงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
74 นายประสิทธิ์ ประสาทพรชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
75 นางอรุณศรี ศรีชัย ครูโรงเรียนสิงห์บุรี ผู้ดูแลระบบระดับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๕ (สิงห์บุรี)    
76 นางสาวสุนิสา โกมล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
77 นางสาวเบญจวรรณ พัฒยเขต ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
78 นางนันทรัตน์ ประพุสโร ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
79 นางสวยสม ปั้นเกตุ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
80 นางสาวมาลินี พัวพานิช ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
81 นายสุธี พุ่มกุมาร ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
82 นางสาววันวิสา ภมร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
83 นางอุมาพร สุวรรณโมลี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
84 นางสาวทัศนีย์ มารศรี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
85 นายพรชัย ยิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
86 นายมานิตย์ อิ่มอ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
87 นายบุญส่ง ขำศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
88 นายสุธีรพันธ์ ดิษพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
89 นายวันชัย แสงดาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
90 นางภัคสิณี ลักษณะพันธ์พงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
91 นางศรีสวัสดิ์ กรัตนุถะ เลขานการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
92 นางสิริมาส ทองมาดี Admin ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
93 นางภัคสิณี ลักษณะพันธ์พงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการดำเนินงานศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
94 นางสาวธันย์ชนก ราษฎร์ประชุม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการดำเนินงานศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
95 นายณรงค์ คล่องดี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
96 นางกัลยา วีระพงษ์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
97 นายมานิตย์ สุทธิสวัสดิคุณ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
98 นายนพชัย สุวรรธนะ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
99 นางนิตยา สุวรรณธนะ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
100 นายภานุธัช เพ็งสาทร ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
101 นายวีระ อุลิศ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
102 นางสาววันดี ผิวสอาด ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
103 นางสาวณภัทรชญา กลิ่นน้ำหอม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
104 นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
105 นางสาวชลดา เต่งภาวดี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
106 นางสาวศิริวรรณ สินนุสาสน์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
107 นางสาวณัฐกมล วัชรวงษ์ทวี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
108 นางสาวอริสา สักการะ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
109 นางศรีสวัสดิ์ กรัตนุถะ เลขานการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
110 นางสิริมาส ทองมาดี Admin ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
111 นางสาวศิริวรรณ สินนุสาสน์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและจ่ายซองเอกแสาร ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
112 นายวีระ อุลิศ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่าย รับลงทะเบียน และรับรายงานตัว ศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
113 นางสาวณัฐกมล วัชรวงษ์ทวี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายตรวจเอกสารและผลการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
114 นางสาวอริสา สักการะ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายดูแลระบบ และกรอกผลการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
115 นางสาวภาวิณี นาคนัตค์ ครูโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและจ่ายเอกสาร ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา    
116 นางสาวธัญญารัตน์ ทับทิม ครูโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและจ่ายเอกสาร ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา    
117 นายประมวล คำเหล็ก ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการรับลงทะเบียนและรายงานตัว ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา    
118 นายสมสกุล สมประเสริฐ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการรับลงทะเบียนและรายงานตัว ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา    
119 นายสายชล ทองประเสริฐ ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการฝ่ายตรวจเอกสารและผลการแข่งขัน ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา    
120 นายสมชาย ทองเศวต ครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม กรรมการฝ่ายตรวจเอกสารและผลการแข่งขัน ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา    
121 นางวันดี สะมะถะ Admin ศูนย์ฯ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการฝ่ายดูแลระบบและกรอกผลการแข่งขัน ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา    
122 นายจิรพนธ์ บุญเหลือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบางระจันวิทยา กรรมการฝ่ายดูแลระบบและกรอกผลการแข่งขัน ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา    
123 นายเรวัต เมืองคำ ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา    
124 นายบุญเริ่ม ภู่ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา    
125 นายมานิตย์ อิ่มอ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
126 นายศักดา ใจตรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
127 นายวินัย จงใจมั่น ครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม เลขานุการกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
128 นางสาวอมรรัตน์ สกุลด่าน ครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและจ่ายเอกสารการแข่งขัน ศูนย์ศิลปะ    
129 นางสาวศรีทัย พึ่งบุญศรี ครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและการจ่ายเอกสารการแข่งขัน ศูนย์ศิลปะ    
130 นางฐิติยา วิหารธรรมเม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม เลขานุการกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและจ่ายเอกสารการแข่งขัน ศูนย์ศิลปะ    
131 นายสมเกียรติ ขำเปรม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรับรายงานตัว สาระทัศนศิลป์ ศูนย์ศิลปะ    
132 นายไพศาล สุขเอี่ยม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรับรายงานตัว สาระทัศนศิลป์ ศูนย์ศิลปะ    
133 นางสาวอมรรัตน์ สกุลด่าน ครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายตรวจเอกสารและผลการแข่งขัน ศูนย์ศิลปะ    
134 นางสาวศรีทัย พึ่งบุญศรี ครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายตรวจเอกสารและผลการแข่งขัน ศูนย์ศิลปะ    
135 นางฐิติยา วิหารธรรมเม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม เลขานุการฝ่ายตรวจเอกสารและผลการแข่งขัน ศูนย์ศิลปะ    
136 นายโสภณ รอดภัย ครูโรงเรียนทองเอนวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรับรายงานตัว สาระดนตรีสากล ศูนย์ศิลปะ    
137 นายศิวศิษฎ์ นิลสุวรรณ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรับรายงานตัว สาระดนตรีไทย ศูนย์ศิลปะ    
138 นางบุษบง เอี่ยมอร่าม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรับรายงานตัว สาระนาฎศิลป์ ศูนย์ศิลปะ    
139 นายสุเมธ มานะกรโกวิท ครูโรงเรียนสิงหพาหุ ประสานมิตรอุปถัมภ์ เลขานุการกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรับรายงานตัว สาระดนตรีสากล ศูนย์ศิลปะ    
140 นายณัฎฐ์พัชร์ สนธิธรรม ครูโรงเรียนสิงหพาหุ ประสานมิตรอุปถัมภ์ เลขานุการกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรับรายงานตัว สาระดนตรีไทย ศูนย์ศิลปะ    
141 นางทิวทอง อ่อนบาง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรับรายงานตัว สาระนาฎศิลป์ ศูนย์ศิลปะ    
142 นายสนอง โกสุมา ครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ผู้ดูแลระบบโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม    
143 นางฐิติยา วิหารธรรมเม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ผู้ดูแลระบบศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
144 นายพรชัย ยิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
145 นางสาวสุนทรี กันพ่วง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
146 นายธีรภัทร์ วงษ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
147 นายสมจิตร หวังกลุ่มกลาง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
148 นายสมิง กุลธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
149 นายมานิต อิ่มอ่วม ผู้ำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
150 นายสมศักดิ์ แย้มนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
151 นายวิทยา สีหบุตร ผู้ำนวยการโรงเรียนสิงพาหุ“ประสานมิตรอุปภัมภ์" คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
152 นายประกิจ คุณโฑ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
153 นางวราภรณ์ วีระพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
154 นายชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
155 นายเกรียงไกร เต่าคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนทองเอนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
156 นายประจักษ์ ดวงสุดา ผู้ำนวยการโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
157 นางภัคสินี ลักษณะพันธ์พงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
158 นางโกศล เพ็งสาทร ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
159 นางวิภาวรรณ เทศทอง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
160 นางสาวอรวรรณ ธรรมสระ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
161 นางสุมาลี ศรีประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
162 นายเกรียงไกร เต่าคำ ผู้อำนวยการ โรงเรียนทองเอนวิทยา ประธานกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาผู้เรียน    
163 นายมนัส เร้าวงศ์ ครูโรงเรียนทองเอนวิทยา กรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนาผู้เรียน    
164 นายธรรมนูญ วิทยานันท์ ครูโรงเรียนทองเอนวิทยา เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
165 นางสาวสำเนียง รอดจู ครูโรงเรียนทองเอนวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)    
166 นางสาวศศิมา สาดทอง ครูโรงเรียนทองเอนวิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
167 นางศิรกาญจน์ ภูลบศรี ครูโรงเรียนทองเอนวิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว ศูนย์กิจกรรมพันาผู้เรียน    
168 นางสาวสรัญญา สุขอุดม ครูโรงเรียนทองเอนวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพันาผู้เรียน    
169 นายธีระภัทท์ โอภาศ ครูโรงเรียนทองเอนวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายตรวจเอกสารแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
170 นายจักรพงษ์ กล่อมปัญญา ครูโรงเรียนทองเอนวิทยา กรรมการฝ่ายตรวจเอกสารแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพันาผู้เรียน    
171 นายโสภณ รอดภัย ครูโรงเรียนทองเอนวิทยา ประธานกรรมการรายงานผล พิมพ์บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
172 นางสาวขนิษฐา ปอใหม ครูโรงเรียนทองเอนวิทยา การรการรายงานผล พิมพ์บัตรประจำตัว และเกียรติบัตร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
173 นางปนัดดา ปั้นโต ครูโรงเรียนทองเอนวิทยา เลขานุการกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารการแข่งขัน ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
174 นางสาวนงนุช ปุ้งเผ่าพันธ์ ครูโรงเรียนทองเอนวิทยา เลขานุการกรรมการฝ่ายรายงานผล พิมพ์บัตรประจำตัวและเกียรติบัตร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
175 นางนันทา ตุ้มทอง ครูโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" กรรมการดำเนินงานศูนย์คอมพิวเตอร์    
176 นางดรุณาณัฐ ประมวลสุข ครูโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" กรรมการดำเนินงานศูนย์คอมพิวเตอร์    
177 นางหทัยชนก ขันติกุล ครูโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" กรรมการดำเนินงานศูนย์คอมพิวเตอร์    
178 นางสาวนริศรา มาลาศรี ครูโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" กรรมการดำเนินงานศูนย์คอมพิวเตอร์    
179 นางสาวชุติมา ปรัชเจริญวนิชย์ ครูโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" กรรมการดำเนินงานศูนย์คอมพิวเตอร์    
180 นางสาวพัชราภา น้อยศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" กรรมการดำเนินงานศูนย์คอมพิวเตอร์    
181 นางสาวทิพวัลย์ มานะธรรมสมบัติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" กรรมการดำเนินงานศูนย์คอมพิวเตอร์    
182 นายวิทยา สีหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์    
183 นางจุไรลักษณ์ โกมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์    
184 จ.ส.อ.ไพโรจน์ อิ่มสำอางค์ ครูโรงเรียนสิงหพาหุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์    
185 นางสาวอุษา สินตระกูลชัย ครูโรงเรียนสิงหพาหุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์    
186 นางเกษร อุสาหะ ครู โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและจ่ายซองเอกสาร ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
187 นางสาวอัญชลี โพธิ์พฤกษ์ ครู โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน และรับรายงานตัว ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
188 นายคำนวณ วงษ์สละ ครู โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก กรรมการฝ่ายตรวจสอบเอกสารและผลการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
189 นางสาวอมรรัตน์ อยู่เจริญ ครู โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก กรรมการฝ่ายดูแลระบบและกรอกผลการแข่งขัน ศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
190 นายประกิจ คุณโฑ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ประธานศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
191 นางอุสาห์ ร่มโพธิ์สระ ครู โรงเร่ียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก รองประธานศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
192 นางมณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
193 นางวัฒนา โคตรมี รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
194 นายอธิษฐาน พันธุ์ค้า รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
195 นายบำเหน็จ บุษบงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
196 นายฉัตรชัย ต๊ะปินตา ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
197 นายพรชัย ยิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สิงห์บุรี ประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
198 นายวิทยา สีหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" รองประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
199 นายสมิง กุลธี ผู้อำนวยการโรงเรียน บางระจันวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
200 นางวราภรณ์ วีระพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
201 นายประกิจ คุณโฑ ผู้อำนวยการโรงเรียน พรหมบุรีรัชดาภิเษก กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
202 นายประจักษ์ ดวงสุดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ศรีวินิตวิทยาคม กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
203 นายสมศักย์ แย้มนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่าช้างวิทยาคาร กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
204 นายเกรียงไกร เต่าคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทองเอนวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
205 ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านแป้งวิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
206 นายธีรภัทร วงษ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวไผ่วิทยาคม กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
207 นายสมจิต หวังกลุ่มกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน อินทร์บุรี กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
208 นายมานิตย์ อิ่มอ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ค่ายบางระจันวิทยาคม เลขานุการกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
209 นางภัคสิณี ลักษณะพันธ์พงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน สิงห์บุรี ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
210 นายสันติ ม่วงปาน ครู โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
211 นายวิทยา สีหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
212 นายมานิตย์ อิ่มอ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ค่ายบางระจันวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
213 ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านแป้งวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
214 นายสมจิต หวังกลุ่มกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน อินทร์บุรี กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
215 นางวรรณพร โพธิ์เวชกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน บางระจันวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
216 นางจุไรลักษณ์ โกมล รองผู้อำนวยการโรงเรียน สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
217 นายทศพร บรรจง หน.วิชาการ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
218 ว่าที่ ร.อ.สมพร สุวรรณรังค์ หน.วิชาการ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
219 นางอุสาห์ ร่มโพธิ์สระ หน.วิชาการ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
220 นางปนัดดา ปั้นโต หน.วิชาการ โรงเรียนทองเอนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
221 นางนิตยา มีประเสริฐ หน.วิชาการ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
222 นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง หน.วิชาการ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
223 นางสาวรภัสสิทธิ์ ตั้งสุจริตภงศ์ เลขานุการศูนย์ฯ ภาษาไทย กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
224 นางจิราภรณ์ ภู่ระหงษ์ เลขานุการศูนย์ฯ คณิตศาสตร์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
225 นายประสิทธิ์ ประสาทพรชัย เลขานุการศูนย์ฯ วิทยาศาสตร์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
226 นางศรีสวัสดิ์ กรัตนุถะ เลขานุการศูนย์ฯ สังคมศึกษาฯ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
227 นายเรวัต เมืองคำ เลขานุการศูนย์ฯ สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
228 นายวินัย จงใจมั่น เลขานุการศูนย์ฯ ศิลปะ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
229 นางเกสร อุสาหะ เลขานุการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
230 จ.ส.อ.ไพโรจน์ อิ่มสำอาง เลขานุการศูนย์ฯ การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์) กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
231 นางสุมาลี ศรีประเสริฐ เลขานุการศูนย์ฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
232 นายธรรมนูญ วิทยานันท์ เลขานุการศูนย์ฯ พัฒนาผู้เรียน กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
233 นายเศรษฐวิทย์ อินทร์หมุด เลขานุการศูนย์ฯ แนะแนว กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
234 นายสันติ ม่วงปาน หน.วิชาการ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม เลขานุการกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
235 นางภัคสิณี ลักษณะพันธ์พงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน สิงห์บุรี ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
236 นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์ หน.วิชาการ โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพม.๕ สิงห์บุรี    
237 นายสุธีรพันธุ์ ดิษพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน สิงห์บุรี ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่    
238 นายนพรัตน์ เสือหล้า ครู โรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่    
239 นายเชาวลิต บุญอิ่ม ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
240 นางสุมาลี ศรีประเสริฐ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
241 นางสุวัสดา ประสาทพรชัย ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
242 นายประสิทธิ์ ประสาทพรชัย ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
243 นางศรีสวัสดิ์ กรัตนุถะ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
244 นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
245 นางมยุรี เพชรดี ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
246 นายกัณตินันทร์ งามขำ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
247 นายอภินันท์ ศรีมา ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
248 นายประสิทธิ์ เดือนตะคุ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
249 นายวันเชิด ตาระกา ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
250 นางอุไร แสนสุข ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
251 นางกัลยา วีระพงษ์ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
252 นายไพศาล สุขเอี่ยม ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
253 นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
254 นายเลิศไกร ธัญสิริดำรง ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
255 นางสาวปิยพัชร์ งามจริง ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
256 นายอรรณพ โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
257 นายโกสินทร์ พุกกะ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายสถานที่    
258 นายปรีชา เทศทอง ครู โรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการกรรมการฝ่ายสถานที่    
259 นางมยุรี เพชรดี ครู โรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    
260 นางกองทุน ศิริวรรณ์ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    
261 นางพรศรี มั่นคง ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    
262 นางอัญพัชร์ ภู่คำ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    
263 นางสาวชัญญาภัค ม่วงเกษม เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    
264 นางสาวสุนิสา เทียนเจริญชัย เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    
265 นางสาวโชติกา วงษ์กระจ่าง เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    
266 นางสาวศิริเพ็ญ สาระพิน เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    
267 นางสาวนงคราญ วิเลปนะ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    
268 นางภัคสิณี ลักษณะพันธ์พงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน สิงห์บุรี ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
269 นายสันติ ม่วงปาน หน.วิชาการ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
270 นายอรรณพ โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
271 นายโกสินทร์ พุกกะ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
272 นางสาวธัญญภัค ม่วงเกษม เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
273 นายประสิทธิ์ เดือนตะคุ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
274 นางวราภรณ์ วีระพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน    
275 นายบุญส่ง ขำศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน สิงห์บุรี รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน    
276 นางสมพร ภู่ทอง ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายการเงิน    
277 นางสาวศราวดี คล้ายจำลอง เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายการเงิน    
278 นายพิธิวัตร ขำศรี เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายการเงิน    
279 นางสาวสุนิสา เทียนเจริญ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายการเงิน    
280 นางธารญา ชยาน์ธนาธร ครู โรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการกรรมการฝ่ายการเงิน    
281 นายวันชัย แสงดาว รองผู้อำนวยการโรงเรียน สิงห์บุรี ประธานกรรมการฝ่ายการจราจร    
282 นายอภินันท์ ศรีมา ครู โรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจร    
283 นายสินธุ เอี่ยมอร่าม ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายการจราจร    
284 นายกฤษณะพงษ์ พงษ์สัตยา ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายการจราจร    
285 นายอดิศักดิ์ อารีศรีสม ครู โรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการกรรมการฝ่ายจราจร    
286 นายสมจิต หวังกลุ่มกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน อินทร์บุรี ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล    
287 นางจุไรลักษณ์ โกมล รองผู้อำนวยการโรงเรียน สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล    
288 นางวรรณพร โพธิ์เวชกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน บางระจันวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล    
289 นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประเมินผล    
290 นางสาวณภัทรชญา กลิ่นน้ำหอม ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประเมินผล    
291 นางสาวฐิติมา ธะนะศรี ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประเมินผล    
292 นางสาวศิรัญญา สระ ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กรรมการฝ่ายประเมินผล    
293 นางภัคสิณี ลักษณะพันธ์พงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน สิงห์บุรี เลขานุการกรรมการฝ่ายประเมินผล    
294 นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์ หน.วิชาการ โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการฝ่ายประเมินผล    
295 นายสันติ ม่วงปาน ครู โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ระดับเขตพื้นที่ สพม.๕ สิงห์บุรี    

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสันติ ม่วงปาน โทรศัพท์ : 0817126273 e-mail : santi.moungpan@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/index.php on line 185