รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
วันศุกร์ที่ - เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตาละอุประ
 
1. นางสาวสมศรี  อ่อนตุ้ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายทวิวัฒน์  ขันทอง
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีพุฒ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกีรติกร  ยะสะโร
 
1. นางสายพวน  คุ้มไพรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกัญญ์ชิตา  ฟักโต
 
1. นางกอบแก้ว  มุกด์สุวรรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงภัทรวดี  เกตุแป้น
 
1. นายธวัชชัย  กุศลสุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐสุดาพร  มาพรม
 
1. นางนิภา  บุญอิ่ม
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  บัวกลิ่น
2. เด็กหญิงวรรณวลี  ปลั่งดี
3. เด็กหญิงสุพรรณี  ศรีประจันต์
 
1. นางพูลศรี  อวยพร
2. นางสุวัสดา  ประสาทพรชัย
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวชนิกานต์  เกตุนวม
2. นางสาวณัฐธิดา  พงษ์พรหม
3. นางสาวเจสริน  คล้ายสุข
 
1. นางประภัสสร  มีชัย
2. นางสาววิรัชดา  หรั่งแร่
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ใจพุก
2. เด็กหญิงนวลพรรณ  พูลมี
 
1. นางจินตนา  อนุสนธิ์
2. นายอภิชาติ  โปร่งใจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวลัทธพรรณ  สมบูรณ์กุล
2. นางสาวศิยารัตน์  ศิริสุนทรชัย
 
1. นายสุรชัย  บุญโต
2. นายกุนที  กลัดสุข
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายดิษรินทร์  ปานบัณฑิตย์
 
1. นางอมราภรณ์  แสงทอง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายทักษิณ  ทองเอื้อ
 
1. นางสาววรรณวิภา  สินมา
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นุชอยู่
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  จันทร์โนทัย
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ทิมกัน
 
1. นางสาวนริศรา  มาลาศรี
2. นางหทัยชนก  ขันติกุล
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นางสาวธัญญลักษณ์  พรหมโสด
2. นางสาวนัฐพร  พวงเงิน
3. นางสาวอารียา  ชนะชัย
 
1. นางสาวนริศรา  มาลาศรี
2. นางสาวหทัยชนก  ขันติกุล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ขันทอง
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  ขันจันทร์
3. เด็กหญิงบังอรรัตน์  ภูนาหลวง
 
1. นางสาวยอดข้าว  พลอยสุกใส
2. นางสาวอัญชลี  แจ้งดี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวชนิตา  วงษ์แหวน
2. นางสาวนฤมล  เนตรชลายุทธ
3. นายสิงห์  คำปาน
 
1. นางละเอียด  สงวนสุทธิกุล
2. นางสาวอรวรรณ  ฉ่ำชื่น
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายคุณานนต์  สุขสโมสร
2. เด็กชายสิรวิชญ์  พรประเสริฐสุข
 
1. นางสาวศิรัญญา  สระ
2. นางปิยวรรณ  คุ้มทรัพย์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวจิณห์นิภา  ทองทา
2. นายพงศธร  ธรรมาภรณ์
 
1. นางปิยวรรณ  คุ้มทรัพย์
2. นางสาวศิรัญญา  สระ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงพรกนก  เสือคง
 
1. นางสาวสัภยาพร  แก้วศรีทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นายหลักเขต  โกษา
 
1. นายกฤษณ์  ปืนแก้ว
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายนริศ  เขียวรี
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พัวพานิช
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ปิยะภาค
 
1. นางสาวนุสรา  หัวไผ่
2. นางมนต์ทิพย์  นาคประสม
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกรรณิการ์  ทองรักษ์
2. นางสาวธนพร  จิตรเอื้อตระกูล
3. นายมงคล  ทองคำ
 
1. นางอุมาพร  สุวรรณโมลี
2. นายประสิทธิ์  ประสาทพรชัย
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงจรรยารัตน์  เขียวหอม
2. เด็กหญิงจิตรลดา  รันนันท์
3. เด็กหญิงประภาภรณ์  แฟงเอม
 
1. นายสราวุฒิ  ศักดี
2. นางอรุณศรี  ศรีชัย
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นางสาวนุสบา  ศรีเคลือบ
2. นายศุภวัฒน์  พานอินทร์
3. นางสาวสริตา  แขวงชล
 
1. นางหาดแก้ว  ทองขาว
2. นายสุชาติ  เพ็ชรนิล
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงชนิษฎางค์  ธรรมปัญญา
2. เด็กหญิงช่อมะขาม  ม่วงเกลี้ยง
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดิษฐาน
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ทรงศิลป์
2. นายภัทร  แสงเพ็ง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายธนชัย  ศรีนิยม
2. นายวริทธิ์  ภูพงษ์พานิช
3. นายสมนึก  แก้วคง
 
1. นายกฤษณะพงษ์  พงษ์สัตยา
2. นายปรีชา  มีชัย
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงณิชาพัฒน์  เทพคำดี
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  คงมะกล่ำ
3. เด็กหญิงอวัศยา  ไม่ทุกข์
 
1. นางหาดแก้ว  ทองขาว
2. นางสาวอรธิรา  ฉาบแก้ว
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นางสาวกัญญามาศ  อยู่่คง
2. นางสาวณัฐชยา  มาลี
3. นายประภูกฤต  คงมั่น
 
1. นางสาวอรธิรา  ฉาบแก้ว
2. นางหาดแก้ว  ทองขาว
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  พิกุลเงิน
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  พงษ์งาม
 
1. นางสาวทัศนีย์  ชูทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวปวันรัตน์  พานเทา
2. นางสาวศิริวรรณ  สินธุรส
 
1. นางสาวแสงเดือน  คำภู
2. นางสาวพัชรา  บุญจันทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 1. เด็กชายยรรยง  ฉุนหอม
2. เด็กชายวีรภัทร  คำชะนาม
 
1. นางสาวชลธิชา  แก้วอร่าม
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายจิรายุ  มิ่งโมรา
2. เด็กชายสุรภัทร์  เอี่ยมสอาด
 
1. นายเสกสรร  คล้ายสุข
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงธัญสุดา  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงประภัสสร  จันทร์อิน
3. เด็กหญิงรัตนากร  ฉัตรแก้ว
4. เด็กหญิงลักคณา  ตันอารีย์
5. เด็กหญิงเกวลิน  พุฒิภัทรสกุล
 
1. นางทิวากร  ในทอง
2. นางพัชรี  แก้วประเสริฐ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวชลธิชา  คำนวน
2. นางสาวชีวา  อาระยะกุล
3. นางสาวมณฑกานต์  จตุรัส
4. นางสาวอักษรา  จังก๋า
5. นางสาวเหมือนฝัน  แก้วล่องเพ็ชร
 
1. นางสาวชลดา  เต่งภาวดี
2. นางสาววันดี  ผิวสอาด
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงจารวี  เกียรติงาม
2. เด็กหญิงชลลดา  ยอดดำเนิน
3. เด็กชายนรากรณ์  จูงาม
4. เด็กหญิงเวนิตา  อุดมสุข
5. เด็กชายโกศล  สิทธิ์เมืองขวา
 
1. นายไพศาล  สิงห์พันธุ์
2. นางสาวนุชนารถ  ยิ้มจันทร์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. นายคณิศร  ทองปัจฉิม
2. นางสาวณัฐธิดา  แสงทอง
3. นายภานุวัตร  ชื่นมะโน
4. นางสาวเพชรา  สายน้ำเงิน
5. นางสาวเรือนแก้ว  เดชนอก
 
1. นางนิตยา  มีประเสริฐ
2. พระนพพล  ธมฺมพโล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงตติยา  ยอดเงิน
2. เด็กชายธนพงษ์  สำราญสุข
3. เด็กชายรัชชานนท์  เสร็จกิจ
4. เด็กชายวริทธิ์ธร  รักษาแก้ว
5. เด็กชายสรวิชญ์  สาตรจีนพงษ์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ม่วงไหม
2. นางสาวณภัทรชญา  กลิ่นน้ำหอม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวจริตา  โกสุมา
2. นางสาวจูนจิรา  เจริญศิลป์
3. นางสาวนฤมล  ช่างเสา
4. นางสาวนฤมล  ไม้น้อย
5. นางสาวเยาวมาลย์  พิทักษ์ตระกูล
 
1. นางสาวณภัทรชญา  กลิ่นน้ำหอม
2. นางสาวธันย์ชนก  ราษฎร์ประชุม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกษิดิษ  จันทร์ธรรม
2. นายกิตติพงษ์  จรเกตุ
3. นายคงศักดิ์  มาแสง
4. นางสาวจินดารัตน์  หิรัญรักษ์
5. นางสาวจินดารัตน์  เชี่ยวชาญ
6. นางสาวชฎาพร  บุบผา
7. นางสาวฐิปาณี  จั่นประดับ
8. นายณัฐพล  บุษราพิทักษานนท์
9. นายณัฐพล  หิบขุนทด
10. นางสาวณัฐวดี  เผือกหอม
11. นายธนวัตน์  ชัยรุ่งโรจน์สกุล
12. นางสาวนงนภัส  จันทรเศธร
13. นางสาวบริสุทธิคุณ  คุ้มม่วง
14. นางสาวปวีณ์ธิดา  ไชยพาลี
15. นายพงศกร  บุญผ่อง
16. นายพิชชากร  แตงโสภา
17. นายมาตภูมิ  เพิ่มวัฒนา
18. นายสรายุทธ  ทองเนียม
19. นางสาวสุรีรัตน์  จีนเทห์
20. นางสาวเรืองรอง  ศรีประมง
 
1. นางสาวณัฐกมล  วัชรวงษ์ทวี
2. นายมานิตย์  สุทธิสวัสดิคุณ
3. นายวีระ  อุลิศ
4. นางสาวชลดา  เต่งภาวดี
5. นางสาวศิริวรรณ  สินนุสาสน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกมลชัย  สมประสงค์
2. นายกิจสนะพงษ์  ปานหัวไผ่
3. นายดำรงศักดิ์  บุญพ่วง
4. นายตะวัน  ไล้ทอง
5. นายทวีพร  กลิ่นประทุม
6. นายนันทวิทย์  มหาพงษ์
7. นายพีระพัฒน์  สิงห์โต
8. นางสาวภัคจิรา  ปัจฉิม
9. นายภัทรโชค  บุญผ่อง
10. นายยิ่งยง  พันธุ์เพียร
11. นางสาวรัตนา  รอดห้อย
12. นายวิทวัส  ชาลี
13. นายวิสุทธิ์  พานทอง
14. นายศิวกร  สิทธิ
15. นายศุภฤกษ์  พรมมา
16. นายศุภวิชญ์  มณีวงษ์
17. นางสาวสิริกร  คงเกรียงไกร
18. นายอนุภัทร  เทียมทัน
19. นายอุกฤษ  อ่ำศรี
20. นายเลิศลพ  บุตรนิล
 
1. นางสิริมาส  ทองมาดี
2. นางศรีสวัสดิ์  กรัตนุถะ
3. นางสาวอริสา  สักการะ
4. นางสาวศิริวรรณ  สินนุสาสน์
5. นายภาณุธัช  เพ็งสาธร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ภู่ชัย
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สินนุสาสน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวภัสพร  ยิ้มย่อง
 
1. นางสาวธันย์ชนก  ราษฎร์ประชุม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  ชูศรี
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เพ็ชร์รัตน์
 
1. นางกัลยา  วีระพงษ์
2. นางสาวธันย์ชนก  ราษฎร์ประชุม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายนิธิ  ฤทธิ์เดช
2. นางสาวภัททิรา  กฤษณวนิช
 
1. นางกัลยา  วีระพงษ์
2. นางสาวธันย์ชนก  ราษฎร์ประชุม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวฐิตาภา  สุขพงษ์
2. เด็กหญิงณัฎฐ์อัปสร  ไผ่ชู
3. เด็กชายธนกร  แพทวีทรัพย์
4. เด็กชายธนโชติ  สุพรรณพงษ์
5. เด็กหญิงปาลีรัตน์  บุญประกอบ
6. นางสาวปิยะธิป   ทิมแจ่ม
7. นายยศธร  บุญช่วย
8. เด็กชายวีรวัฒน์  ทองสุข
9. นางสาวศุภนิดา  สุวรรณรังค์
10. นายสุปกิจ  กลิ่นน้ำหอม
 
1. นางศรีสวัสดิ์  กรัตนุถะ
2. นางสิริมาส  ทองมาดี
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นายคธาวุธ  สังขวารี
2. นางสาวจีรพรรณ  แจ่มศรี
3. นางสาวจุตพร  รุ่งเรือง
4. นางสาวฐิติกา  กรรณรัตน์
5. นายณรงศักดิ์  อินมาตย์
6. นางสาวธารฐณัฎฐ์  ใบเนียม
7. นางสาวปนัชดา  ก้อนแข็ง
8. นายพีระพัฒน์  ชูเชิด
9. นางสาวภัททวรรณ  หลอดยา
10. นางสาววรรษิดา  บัวพันธุ์
11. นายศิรสิทธิ์  คำดี
12. นางสาวศิรินภา  แย้มพราย
13. นายสหรัฐ  จันทร์เทียร
14. นางสาวสุธิดา  ภูใบบัง
15. นายโกวิท  คำแผน
 
1. นางกุสุมา  มหาสวัสดิ์
2. นายสายชล  ทองประเสริฐ
3. นายสุวัฒนา  เครือเมฆ
4. นายจิรพนธ์  บุญเหลือ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงปัญจรัตน์  สงเคราะห์
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  คำแหง
 
1. นายพรประเสริฐ  ปรัชเจริญวนิชย์
2. นางมาลี  สอนดี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกนกพร  ทองพานิช
2. นางสาวฐิติชญา  ชีวะธรรม
 
1. นายพรประเสริฐ  ปรัชเจริญวนิชย์
2. นางมาลี  สอนดี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงธนัญชนก  คล้ายเณร
 
1. นางสาววรางคนางค์  กลิ่นหอม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวอุมาพร  อิ๊งบำรุงพันธ์ุ
 
1. นายไพศาล  สุขเอี่ยม
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  แจ้งจิต
 
1. นายวินัย  จงใจมั่น
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายวรากร  เกษจรัญ
 
1. นายไพศาล  สุขเอี่ยม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายอภิชน  แป้นสุวรรณ
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. นางสาวจันทิรา  แปงคำมา
 
1. นายวินัย  จงใจมั่น
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวรัตนา  มุ้ยแก้ว
 
1. นายไพศาล  สุขเอี่ยม
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงศศิชา  ครุฑเกส
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ลักษณะพล
 
1. นางสาวมุขต์  จุ้ยนาค
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายฐานัส  เสมอเหมือน
 
1. นายสมเกียรติ  ขำเปรม
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  พุดพงษ์
 
1. นายวินัย  จงใจมั่น
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยหาร
2. เด็กชายทัศนัย  ปภุสสโร
3. เด็กชายศุภชัย  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวมุขต์  จุ้ยนาค
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายกรัณฑ์  หลำเคลา
2. นางสาวอริสา  ปทุมวัน
3. นางสาวอลิสา  ปรีเปรม
 
1. นายสมเกียรติ์  ฮวบเจริญ
2. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นายกฤษณพงษ์  เกตุไทย
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ญาณโกมุท
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงฉวีวงษ์  คงหรั่ง
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ญาณโกมุท
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. นายนพรัตน์  ทองสุข
 
1. นายเดชาชัย  สุจริตจันทร์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ใยบัว
 
1. นายศิวศิษฎ์  นิลสุวรรณ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นายฤทธิพร  อินทรกวี
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  สนธิธรรม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายธีรพล  สุขทอง
 
1. นายศิวศิษฎ์  นิลสุวรรณ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นายนที  ไชยขุนทด
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  สนธิธรรม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกฤติน  ศิริพุฒ
 
1. นายศิวศิษฎ์  นิลสุวรรณ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงอินทิรา  บำรุงศรี
 
1. นายศิวศิษฎ์  นิลสุวรรณ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกฤติณ  ศิริพุฒ
 
1. นายศิวศิษฐ์  นิลสุวรรณ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงจันจิรา  เพ็ชรแพ
 
1. นายศิวศิษฎ์  นิลสุวรรณ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายสุกิจพิพัฒน์  สุขธนะไพศาล
 
1. นายศิวศิษฎ์  นิลสุวรรณ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกฤติน  ศิริพุฒ
 
1. นายศิวศิษฎ์  นิลสุวรรณ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงอินทิรา  บำรุงศรี
 
1. นายศิวศิษฎ์  นิลสุวรรณ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกฤติน  ศิริพุฒ
 
1. นายศิวศิษฎ์  นิลสุวรรณ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายณัฐภัทร  กลัดเทศ
2. นายณัฐวัตร  สายสอนดี
3. นายบุญยวีร์  มีนาภา
4. นายวรายุทธ  แจ่มจันทร์
5. นายเกรียงไกร  สนธิ
 
1. นายแฝง  วัดอินทร์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  มีวงค์
2. นางสาวกลมทิพย์  ปกเขาแดง
3. นางสาวกุชกร  จนกคุปลี
4. เด็กหญิงขันติยา  เสมสมาน
5. นายจักรกฤษณ์  ยิ้มย่อง
6. นายจิรายุ  ว่องกิตติสิน
7. เด็กชายฉัตรชัย  ประเสริฐพงษ์
8. นางสาวชนัญฑิยา  บุรุษเวศน์
9. นางสาวชนิกานต์  ลักษณวนุวัฒน์
10. นางสาวชลธิชา  วงษ์ทิม
11. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หอมละออ
12. นางสาวณัฐนันท์  แย้มสกุณา
13. นางสาวณัฐพร  ขำศรี
14. เด็กชายดนัยภัทร  คงสมบุญ
15. นางสาวตันหยง  สีชมภู
16. เด็กชายธนธรณ์  อุษาจารุวิจิตรา
17. เด็กชายธนพงศ์  สำราญสุข
18. เด็กหญิงธนัชชา  รสสุธรรม
19. นางสาวนรวภัทร  สุขขี
20. เด็กชายปรัญชัย  ขาวสำลี
21. นางสาวปิยะกมล  กิ่งมะลิ
22. เด็กชายพลังพล  รักษาวงษ์
23. นายพิพัฒน์  คำเสมอ
24. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ประทุม
25. นางสาวพิมานมาศ  คุ้มศรี
26. นางสาวพิไลวรรณ  มาอ่อนตา
27. นางสาวมีณวรีน  ชัยบำรุง
28. นางสาวมีณา  ทรงศิลป์
29. เด็กชายรัชพล  จันคำ
30. นางสาววาณิชยา  กลิ่นสุคนธ์
31. นางสาวศรัญย์พร  พุ่มพฤกษ์
32. นางสาวศิริลักษณ์  เดชกระจ่าง
33. นายสันติพงษ์  อินทรกำเนิด
34. นางสาวสิโรชา  บุญประถัมภ์
35. นางสาวสุภัทรตา  ศุภกำเนิด
36. นางสาวอังศฏวงค์  สูตรสุข
37. เด็กหญิงอินทิรา  สุทธิสวรากร
38. นางสาวเกศรินทร์  คุ้มครอง
39. เด็กหญิงโอภาสินี  นิ่มวงษ์
 
1. นายคณิต  อาจวิเศษ
2. นายธีรสุวัฒน์  เปรมใจเจริญ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  กสินัง
 
1. นายเดชาชัย  สุจริตจันทร์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. นายสิรวิชญ์  กสินัง
 
1. นายเดชาชัย  สุจริตจันทร์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ก้อนทอง
 
1. นายพจน์  คีรีวรรณ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. นางสาวเมธาวี  ชาลี
 
1. นายโสภณ  รอดภัย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกานต์  ตั่งวิจิตรศรี
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายจักรพันธ์  ผิวงาม
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. เด็กหญิงมาฑิกา  จารุญ
 
1. นายเดชาชัย  สุจริตจันทร์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. นางสาวกรกนก  สตะเวทิน
 
1. นายโสภณ  รอดภัย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกานต์  ตั่งวิจิตรศรี
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. นายนิรันดร์  จันต๊ะนาเขต
 
1. นายเดชาชัย  สุจริตจันทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายจักรพันธ์  ผิวงาม
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขประเสริฐ
 
1. นายประยุทธ  พวงทอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. นางสาวพรประภา  แก้วการไร่
 
1. นายโสภณ  รอดภัย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกานต์  ตั่งวิจิตรศรี
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. นายนิรันดร์  จันต๊ะนาเขต
 
1. นายเดชาชัย  สุจริตจันทร์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. เด็กหญิงตวงพร  กลิ่นแตง
 
1. นายโสภณ  รอดภัย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. นางสาวพรประภา  แก้วการไร่
 
1. นายโสภณ  รอดภัย
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายฐิติพงศ์  เครือทิม
2. เด็กหญิงณัฐชาวดี  กลิ่นกาหลง
3. เด็กชายธนากร  เบ็ญมาศ
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ภู่ประสงค์
5. เด็กชายภาณุวัตร  คำภาพันธ์
6. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ยอดดี
7. เด็กชายศรายุทธ  มะยมทอง
8. เด็กหญิงแสงศิลป์  ฉ่ำเจริญ
 
1. นางสุชาวดี  เรืองรุ่ง
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. นายจตุพร  อ่อนแสง
2. นางสาวชลธิชา  รีพลี
3. นางสาวธนารัตน์  คุ้มเสือ
4. นางสาวธีมาพร  ขวัญจิต
5. นายนิรันดร์  จันต๊ะนาเขต
6. นางสาวประภาพรรณ  ชะวาลา
7. นายวรวิน  อรัญญาภูมิ
8. นายศรัณการ  ฟักนาค
 
1. นางสาวณิชาภา  หอมกรุ่น
2. นางปทุมมาศ  สุทธิสวัสดิ์
3. นายจิระพงษ์  โตงาม
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  พรรคพวก
2. เด็กหญิงปิ่นมุก  บานเย็น
3. เด็กหญิงพิสชา  ดีละม้าย
4. เด็กหญิงวิมลศิริ  สุภากุล
5. เด็กหญิงศรันยา  มั่นใจ
6. เด็กหญิงสุนิสา  แสงพลาย
7. เด็กหญิงสุพิชญา  ประทุมพงษ์
 
1. นายบุษบง  เอี่ยมอร่าม
2. นางทิวทอง  ่อ่อนบาง
3. นางสาวสุนันทณี  อ่วมเกตุ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงกชกร  บุตรศรี
2. เด็กหญิงภัทรชฎาพร  โอชา
3. เด็กหญิงวันทณา  สอนเอี่ยม
4. เด็กหญิงวันทนี  สอนเอี่ยม
5. เด็กหญิงสิริจันทร์  เนียมสำราญ
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  พลศิริ
7. เด็กหญิงอรณิชา  เถาวัลย์
8. เด็กหญิงเขมจิรา  ฉายชูวงศ์
9. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ไตรยวงค์
 
1. นางวรรณพร  มั่นกลิ่น
2. นางสาวเพ็ญศิริ  จอเจริญ
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 97.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวฐาปนี  ศรีวิไล
2. นางสาวณัชชาพันธุ์  จันทวิริยากิจ
3. นางสาวทภาดา  วชิรานนท์
4. นางสาวธัญลักษณ์  ทองประเสริฐ
5. นางสาวนันทนัช  กวินทิพย์เมธี
6. นางสาวภัณฑิลา  วชิรานนท์
7. นางสาววิภาพร  อิ่มสำราญ
8. นางสาวศศิธร  แก้วสุวรรณ์
9. นางสาวอัญชลี  วัฒนาอุดม
10. นางสาวไอรดา  ขุมเงิน
 
1. นางบุษบง  เอี่ยมอร่าม
2. นางทิวทอง  อ่อนบาง
3. นางสาวสุนันทณี  อ่วมเกตุ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงชนิภา  ชาปลิก
 
1. นายไพรวัลย์  กลั่นแสง
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายณัฐศรุต  ฉิมภู่
 
1. นายนพรัตน์  เสือหล้า
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายธนภัทร  สินวิลัย
 
1. นางสาวนฤมล  สุภสุข
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายศัจธร  ขำนุรักษ์
 
1. นางสาวสุชาดา  โพธิสมภาพวงษ์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงปิติยา  พรประทุม
 
1. นางนุชจรี  อันเกรียงไกร
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวนฤมล  กรัตะนุถะ
 
1. นางสุกัลยา  นวลจันทร์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงสิริยากร  พุกกล้าแข็ง
 
1. นางวัชรี  เหรียญทอง
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวสุกัญญา  สังข์ทอง
 
1. นางสาวตวงทิพย์  โสภาจารีย์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลายสายทอง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชูจิตร
3. เด็กหญิงชลิตา  คงมาลายู
4. เด็กหญิงเสาวรส  เผ่าพันธุ์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เผ่าพันธุ์
 
1. นายประมาณ  ภูลบศรี
2. นางศรีรัตนา  ตันอารีย์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวกมลชนก  เที่ยงพุ่ม
2. นางสาวธมลวรรณ  ลิบู่
3. นางสาวลลิตา  อุ่นละม้าย
4. นางสาวสุจิตตรี  ทับบุรี
5. นายอัครพล  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวนันทวดี  เพ็งสาทร
2. นางชมพูนุช  แสงประทีปทอง
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกัลยากร  แต้สมบูรณ์
 
1. นางวิภาวรรณ  เทศทอง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวปอแก้ว  สิงชัง
 
1. นางวิภาวรรณ  เทศทอง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวสุนันทา  วงศ์เงิน
 
1. นางสาวบุญญรัตน์  นทีสถิตย์ธาร
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงภัทรวดี  พุฒเนียม
2. เด็กชายศุภากร  เหล็กเพ็ชร
 
1. นางสมจิตต์  อึ๊งบำรุงพันธ์ุ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกฤติพงษ์  ประจัญพล
2. นางสาววิชญาพร  พวงจันทร์
 
1. นางโกศล  เพ็งสาทร
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กชายธนภูมิ  อินนุ่มพันธ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  หงษ์สา
3. เด็กชายพชร  พัฒน์เกษ
4. เด็กชายวรชน  มีชาญ
5. เด็กชายสุพรัตน์  นาคประเสริฐ
6. เด็กชายอมรพจน์  รุ่งสุข
7. เด็กชายเมธัส  เพชรจั่น
8. เด็กชายเมธานันท์  สอนจัน
 
1. นายอำนาจ  พุ่งโตมร
2. นายอุมาร  คุ้มพวก
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายจตุพร  เพ็ชรสุวรรณ์
2. นางสาวดรุณี  พงษ์การุณ
3. นายทศพล  เต็มอุ่น
4. นางสาวภาวิณี  โตสำลี
5. นายภูมิพัตน์  เสาเอก
6. นางสาวลักษมณ  อินทรวิเศษ
7. นางสาวศิริวรรณ  ปุ่นเอื้อง
8. นางสาวสิริรัตน์  ลงสิน
9. นางสาวสุวรรณี  เมฆเรือง
10. นางสาวเจนจิรา  แย้มกระจ่าง
 
1. นางรัตนา  ช้างพึ่ง
2. นางวลัยรัตน์  หลำริ้ว
3. นางสาววันวิสาข์  บุญพ่วง
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกนกกร  สุขรอบ
2. เด็กหญิงดาราวีร์  เรขะวัฒนะ
3. เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีดำรงค์
4. เด็กหญิงยุวดี  ครดิษ
5. เด็กหญิงสุภาพร   ภิรมย์สุภาพ
 
1. นางรัตนา  ช้างพึ่ง
2. นางวลัยรัตน์  หลำริ้ว
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายทศพล  เต็มอุ่น
2. นางสาวปิยะดา  เพิ่มยิ้ม
3. นางสาวพรทิพย์  ทิมงาม
4. นางสาวเกศินี  หาญจารุภัทร
5. นางสาวแสงเดือน  แซ่เตียว
 
1. นางรัตนา  ช้างพึ่ง
2. นางวลัยรัตน์  หลำริ้ว
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  เอื้อเฟื้อพันธุ์
2. เด็กหญิงเพชราภา  มีชัย
3. เด็กหญิงแสตมป์  บุญปถัมช์
 
1. นางสาวถนอมจิต  ผิวสอาด
2. นางดุษฎา  คงพานิช
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวณิชากร  วงศ์สิทธิพรรุ่ง
2. นางสาววราภรณ์  คีรีวรรณ์
3. นางสาวอมรรัตน์  ปัจจัยคา
 
1. นางวีระพร  จูภาวัง
2. นางผาสุข  เต่าทอง
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฉัตรทริกา  ชุลีวรรณ์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  นามวงษ์
3. เด็กหญิงผุสดี  ภู่สนั่น
 
1. นางนิภา  บุญอิ่ม
2. นางสาวรภัสสิทธิ์  ตั้งสุจริตภงศ์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นางสาวจุฬารัตน์  บุตรจินดา
2. นางสาวบุษรัตน์  ทองเเจ้ง
3. นางสาวศรินญา  โพธิศรี
 
1. นางนิภา  บุญอิ่ม
2. นางสาวรภัสสิทธิ์  ตั้งสุจริตภงศ์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นางสาวศศิธร  ทองเผือก
 
1. นางสาวหทัยชนก  ขันติกุล
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  สนิท
2. เด็กหญิงนิยะดา  พันเต
 
1. นางสาวกรรชพร  แสงจันทร์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร์  เสวกวิหารี
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  พูลมี
 
1. นายสนอง  โกสุมา
2. นางลาวัณย์  บ่ายเที่ยง
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นายนฤชิต  เต็งประกอบกิจ
2. นายรัฐกร  แซ่ลี้
 
1. นายวสุ  เกิดเจริญ
2. นางพรภิศา  พลทวี
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กชายชฎา  แก้วแสง
2. เด็กชายเกียรตินุกูล  วิพันธุ์เงิน
 
1. นางสาวปัญจรัตน์  ทับเปีย
2. นางสาวศิวรัตน์  เพ็ชร์เขียว
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นายรัชพงษ์  สุขดี
2. นางสาวอรประภา  สุขทอง
 
1. นางสาวปัญจรัตน์  ทับเปีย
2. นางสาวศิวรัตน์  เพ็ชร์เขียว
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงวนิดา  แซ่เถา
2. เด็กหญิงวรนุช  แซ่ลี
 
1. นายนรเสฏฐ์  ยิ้มประเสริฐ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาพร  บุษบงค์
 
1. นางพรภิศา  พลทวี
2. นางมาลัย  แก้วมณี
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพราวพลอย  เประยะโพธิ์เดช
2. เด็กชายศุภกร  มณเฑียรรัตน์
 
1. นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี
2. นางสาวศศิฤดี  ศรีประเสริฐ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวสิิริ  สโมสรสุข
2. นางสาวสุกฤตา  ผ่องอักษร
 
1. นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี
2. นางสาวศศิฤดี  ศรีประเสริฐ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวสุดารัตน์  พิมสุวรรณ์
2. นายอนิรุท  สโมสรสุข
 
1. นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี
2. นางสาวศศิฤดี  ศรีประเสริฐ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวภีรชา  สำราญสุข
2. นายอนิรุจน์  เดชาสถิตย์วงค์
 
1. นางนพพร  เขตการณ์
2. นายอรรณพ  โพธิ์ศรี
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงจรรยาพร  กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กหญิงรสริน  สีตะระโส
3. เด็กหญิงสุภาพร  บุญผาสุข
 
1. นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี
2. นายอรรณพ  โพธิ์ศรี
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นายวันทรงพล  ดวงชื่น
2. นายวุฒิชัย  นวลนุช
3. นางสาวสุภัทรา  ทองฟัก
 
1. นายสุวัฒนา  เครือเมฆ
2. นายมานพ  แสงสว่าง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นางสาวพรรภษา  คล้อยปาน
2. นายวีระชน  แจ่มจันทร์
 
1. นางมาลัย  แก้วมณี
2. นายสุวัฒนา  เครือเมฆ
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายทัตพิชา  พูลทรัพย์
2. เด็กชายศุภกร  จำรักษา
3. เด็กชายอนวัช  สมปอง
 
1. นางนพพร  เขตการณ์
2. นายโกสินทร์  พุกกะ
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายคณบดี  รุ่งเลิศ
2. นายณัฐพนธ์  ราตรี
3. นายสุริยา  ไม้แก่น
 
1. นายโกสินทร์  พุกกะ
2. นางนพพร  เขตการณ์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญมา
2. เด็กชายนิติพงษ์  พลอยแสง
3. เด็กชายวีรภัทร  สว่างเรือง
 
1. นายอรรรถพร  แก้วบวร
2. นางสาวอัชฌา  แพรสุวรรณ์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. นายภาณุวัฒน์  กองแก้ว
2. นายสิทธิเดช  คงมั่น
3. นายเมย์  กลิ่นจันทร์
 
1. นายอรรรถพร  แก้วบวร
2. นางสาวอัชฌา  แพรสุวรรณ์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา   ดวงสาม
2. เด็กชายปฏิพัท   บุญล้น
3. เด็กหญิงอรอุมา  เชื้อเย็น
 
1. นายเทพประธาน  กิจไทยสงค์
2. นางสุปรีดา  เรืองพันธ์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญฤดี  กลิ่นอ่อน
2. นางสาวจิราพร  ทองบู่
3. นางสาวสุธิดา  นิลพฤกษ์
 
1. นางลิขิต  มามีเจริญ
2. นายวิเชียร  ฟ้ากระจ่าง
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  แฉ่งฉวี
2. เด็กหญิงชนิดาพร  ขุนแผน
3. เด็กชายถิรยุทธ์  สุภาพรอด
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บัวสีตัน
5. เด็กหญิงอนุธิดา  เฉลิมพล
6. เด็กชายอรรถฎา  หานะกุล
 
1. นางปนัดดา  ปั้นโต
2. นางสาวขนิษฐา  ปอใหม
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกฤษณพล  น้อยเผ่า
2. นายจักรพันธ์  ช่างประดิษฐ์
3. นางสาวนิรันชลา  บุญหอม
4. นายปุญญพัฒน์  ใจเจริญ
5. นายพงศ์ศรันย์  ยิ้มแย้ม
6. นายพิษณุ  นพโกศล
 
1. นางมยุรี  เพชรดี
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 1. เด็กชายภาคภูมิ  ภูมี
2. เด็กชายภูริทัต  จันทยานี
3. เด็กชายสืบสกุล  ภูมี
 
1. นางภาราดา  เอมอินทร์
2. นางสุนันท์  เรือนหลวง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เสือป่า
2. นางสาวพิมพ์วรี  รัตนวงษ์
3. นางสาววรรณา  สมเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยเอกสมพร  สุวรรณรังค์
2. นางณัฐนันท์  โรจนะ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. เด็กชายนราธร  พรมสบุตร
2. เด็กชายมงคลชัย  ม่วงฉ่ำ
3. เด็กชายอรรถพร  พูลสวัสดิ์
 
1. นางจันทร์นิภา  เย็นทรวง
2. นางหยาดรุ้ง  จงรักพงศ์เผ่า
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวธัญญารัตน์  สุดดีพงษ์
2. นางสาวปิยฉัตร  เกลี้ยงงาม
3. นางสาวอภิญญา  คุ้มครอง
 
1. นายเลิศไกร  ธัญสิริดำรง
2. นายสุธีรพันธ์ุ  ดิษพงษ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงณัฐกฤติยาภรณ์  บำรุงไทย
2. เด็กหญิงทานตะวัน  ศรีอุดม
3. เด็กหญิงเต็มศิริ  รุ่งสุข
 
1. นางทิวากร  ในทอง
2. นางพัชรี  แก้วประเสริฐ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีเเจ่มดี
2. นายนุติพงษ์  ดวงหิรัญ
3. นายโชติวุฒิ  ดาทวี
 
1. นางลิขิต  มามีเจริญ
2. นางประทุมมิพย์  ทองสะอาด
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แสงทอง
2. เด็กหญิงนฤภร  แสนยานุสิทธิ์กุล
3. เด็กหญิงนิภา  ไถ้เงิน
 
1. นางกฤษณา  แป้นงาม
2. นางสาวขวัญชนก  รอดไผ่
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายนฤเบศร์  สุภรัตน์ชนกุล
2. นางสาวนุจิรา  ไผ่กอ
3. นางสาวศิริพร  แก้วคำ
 
1. นางรื่นฤดี  เดือนตะคุ
2. นางศรีสุวรรณ  คำหอมกุล
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกฤติมา  สีม่วง
2. เด็กหญิงณัฐชา  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  ไพรสันต์
 
1. นางวราภรณ์  ชนะกุล
2. นางนันทา  ตุ้มทอง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นายวุฒิพันธ์  ปานบุญ
2. นางสาวสุวนันท์  โพธิ์ยิ้ม
3. นางสาวอรวรรณ  บัวคลี่
 
1. นางวราภรณ์  ชนะกุล
2. นางนันทา  ตุ้มทอง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  เชื้อปุย
2. นางสาวดารารัตน์  ยิ่มย่อง
3. นางสาวพิมพ์วรีย์  แย้มกลัด
 
1. ว่าที่ร้อยเอกสมพร  สิงห์สุวรรณ
2. นางสาววราภรณ์  วีระพงษ์
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภัทร์พร  คล้ายอู่ทอง
 
1. นางสาวรภัสสิทธิ์  ตั้งสุจริตภงศ์
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อ่อนสำอาง
2. เด็กชายสมพร  พุฒิเผือก
3. เด็กชายอนุพงษ์  สังวรสุด
 
1. นางอัมพร  ฉาบแก้ว
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายชวัลวิชญ์  รุ่งเช้า
 
1. นางสาวสุภาพร  สวนขำ
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. นางสาวสโรชา  จันชา
 
1. นางกฤษณา  แป้นงาม
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 1. นางสาวนุชลี  สาหร่ายพงษ์
 
1. นางสาวบัวแก้ว  สมสา