หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-skn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวลลนา ลีระพันธ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพีรนุช ชาวนาโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นายสิริพงศ์ ปราบงูเหลือมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางรัชนี เชียรวิชัยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ พลขันธ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน แซ่ตึ้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวธันยพร โปสินธุ์โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมจิตร ทองตระกูลโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
3. นางสาวเก็จวลี น่วมไม้พุ่มโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญนภา ประเสริฐสังข์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ สว่างสุรีย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
3. นางสาวฉัตรยา จันทสีโรงเรียนหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญนภา ชาญณรงค์โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ ฤทธิเดชโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวเมศฐ์ปภา เมืองนามโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวกมลฉัตร ปทุมศรีโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นายคำรบ นักดนตรีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอรุณี ไล้ทิมโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ ญานวัฒนะโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นายนเรศ ทองอินทร์โรงเรียนหัวหินกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ ตันติวิริยากรโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นางชยาพร รอดเทภัยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศรีสุดา สุขสำราญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายชูชีพ ศรีอยู่โรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร มณีโรจน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายกรกฎ เอี่ยมลออโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นางสุรัชดา แก้วเกลื่อนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นางสาววรัญญา บุรินทร์รัตน์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายสมยศ ปิ่นทองโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประภา กองบัวแก้วโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวนันทิดา เฟื่องไกรศรีโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิลักษณ์ บุญจันทร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา วงศ์วิริยะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
3. นายชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนาโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ ดาราเย็นโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิชกานต์ กออนุรักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นางสมพิณ ไทยวัฒนธรรมโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางอรุณ สุริยฉัตรกุลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวถวิล ศรีสุขโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนภาพร มณีนิลโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรเพ็ญ พึ่งเพียรโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
3. นายสิงหา รุ่งเจริญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางรุ่งนภา พงษ์สุทธิโสภาโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
5. นางสาวสำราญ ผิวทองอ่อนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ นาคสงวนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทรา ศรีอ่อนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นางสาวกัลยา บุญจันทร์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวเนตรณภัทร ผ่องใสโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นายจักรินทร์ ชินณะโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาวเยาวลักษณ์ เล็กท่าไม้โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิดา เกตุแก้วโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางนภวรรณ บัญชานนท์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวยุวธิดา เมธาวัชรวงค์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นางสาวกิตติมา ปัทมาวิไลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ นาคสงวนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทรา ศรีอ่อนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
3. นางสาวกัลยา บุญจันทร์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวเนตรณภัทร ผ่องใสโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นายจักรินทร์ ชินณะโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวเยาวลักษณ์ เล็กท่าไม้โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิดา เกตุแก้วโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางนภวรรณ บัญชานนท์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวยุวธิดา เมธาวัชรวงค์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นางสาวกิตติมา ปัทมาวิไลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเอกรัฐ บุญเพ็ญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางจอมใจ ทับทองดีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายศุภโชค สีวันนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางปรุง อินทมาตร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นายนครินทร์ แสบงบาลโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นางจมาพร นามสมโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายยุทธ อัครางกูรโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ วัชราภรณินทร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายประยุทธ ธนากาญจโนภาสโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ดีดวงพันธ์โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
5. นายวสันต์ สูงเนินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
6. นางสาวศิริพร วงศ์กระต่ายโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
7. นายภมรเมษย์ เลาหวิรุฬห์กุลโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษากรรมการ
8. นางสาววนัดดา คำเกษโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศกรรมการ
9. นางสาวจินดารัตน์ วรินทร์ษาโรงเรียนประชินนุสรณ์กรรมการ
10. นางสาวจริยา โพธิ์กาวิลโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
11. นายพัชรพล ชิดชมโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
12. นายธรรมนาถ ภู่รัตน์โรงเรียนฐานเทคโนโลยีกรรมการ
13. นางสาวนภารัตน์ ฉวีกุลมหันต์โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
14. นายสมพร รอดด้วยบุญโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายณัฐกฤษ จันทร์คณาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา อภิญญาณสัจจะโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายสงัด บุญทศโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
4. นางวรรนิสา เฟื่องฟูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายปรินทร์ เดชมุนีโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
6. นางสาวเยาวลักษณ์ นันเปียงโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
7. นางสาวณัฐชนก จารุจารย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
8. นางสาวธิดารัตน์ ศรีวารีรัตน์โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)กรรมการ
9. นายธรรมนาถ ภู่รัตน์โรงเรียนฐานเทคโนโลยีกรรมการ
10. นายสงัด บุญทศโรงเรียนกุศลวิทยา กรรมการ
11. นางอุไรวรรณ แย้มละออโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง)กรรมการ
12. นางสาวประภาพร ทนานทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทัยวรรณ เลิศศักดิ์ศรีสกุลโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
2. นางสาววิภาวี เกตุแก้วโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ ภูกิ่งเงินโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
4. นางสาวจีราวรรณ ทองคำโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
5. นางอังคณา แสบงบาลโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
6. นางสุรีรัตน์ เทศวงษ์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
7. นางสาวขวัญดาว พุกกนะวนิชโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวกานต์นที แถบทองโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธำรงศักดิ์ สุสุขเสียงโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ชุนถนอมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ ภูกิ่งเงินโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
4. นางสาวเบ็ญจา บุญปองหาโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
5. นางอรวรรณ สิมมะลีโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
6. นางสาวภรณ์ทิพย์ ปะวะแขโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
7. นายชลนที อักษรประดิษฐ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวปัทมา สีหานามโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาววรรวิษา ดิษแพโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
2. นางสุพัตรา ม่วงงามโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายพจนารถ วีระชุนย์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอุสมาน อาศาสตร์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ไท้ทองโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพรรณี วงศ์คงคำโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
2. นายกรุพล โลนุชิตโรงเรียนนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ผิวผาดโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
4. นางสาวสันสุนีย์ หุ่นท่าไม้โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวรสสุคนธ์ หนูงามโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวปิยพร อินทรักษ์โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายธีระเดช บัวล้อมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร คำยาโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นางสาวสิรชา ประทุมวัตรโรงเรียนนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุมาลี เมฆสว่างวงศ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเทอดศักดิ์ ขาวผ่องโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายจักรกฤษณ์ สุริยันต์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
2. นายธัชนนท์ พุ่มโภคัยโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นางสาววิสสุตา สุขพันธ์โรงเรียนนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุเมธ โชติพิศาลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวนิตยา รติเบญญากูลโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวกชพร จุลสัตย์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
2. นางวิภาพร ตรงจิตการุณย์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นางสาวพรรณี อุดมโภชน์โรงเรียนนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางฐิยาพร ก้าวพัฒนาโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
5. นางสาวชนกฐิยะพร คำภูเวียงทศิโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
6. นางสาววชิราภรณ์ สมตนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
7. นางพรทิพย์ อาจารสุทธิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวกุลธิดา หลังเสดโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
2. นางสาวดวงรักษ์ จันทร์ชังโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายองอาจ เกิดแก้วโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางสาวเกศินี เสาวงจันทร์โรงเรียนนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสงิม พงษ์สระพังโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
6. นายภักดี คำชัยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
7. นางฐิติมา กล้าหาญโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววัชชิรา วัชราภรณินทร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
2. นายพรเทพ อยู่คงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายโสภณ แสงแจ้โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
2. นางสุนภา ทองตะโกโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นายอุทัย นะธิศรีโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ จรเขตต์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นายธวัชชัย รูปเอี่ยมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางจำลอง อยู่ทองโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
2. นางสาวอรทัย แอ่มรัมย์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายคมสัน เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นายสาโรจ เรืองศิริโรงเรียนสมุทคสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางจำลอง อยู่ทองโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
2. นายสุเมธ สมทิพย์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายคมสัน เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นายสาโรช เรืองศิริโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณน้อยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจรีย์ หุ่นเจริญโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ ดีพุ่มโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีกรรมการ
5. นายสมภพ ชวนสิทธิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายชวาฬ อันชื่นโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณน้อยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจรีย์ หุ่นเจริญโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ ดีพุ่มโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีกรรมการ
5. นายสมภพ ชวนสิทธิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายชวาฬ อันชื่นโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมานิด อมรรัตน์ปรีชาโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางบุญยืน เทพสง่าโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีรองประธานกรรมการ
3. นายเสริมศักดิ์ คงสมบัติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นางสุภัค ตรังรัตนจิตโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางจิรา สมเกียรติกุลโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายมานิด อมรรัตน์ปรีชาโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางบุญยืน เทพสง่าโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีรองประธานกรรมการ
3. นายเสริมศักดิ์ คงสมบัติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นางสุภัค ตรังรัตนจิตโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางจิรา สมเกียรติกุลโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอุดม สมพร้อมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธญาณ์ เพชรวีรานนท์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายอนุศาสตร์ เพียรทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
5. นางสาวธณิตชากร ปิตาระโพธิ์โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายอุดม สมพร้อมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธญาณ์ เพชรวีรานนท์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายอนุศาสตร์ เพียรทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
5. นางสาวธณิตชากร ปิตาระโพธิ์โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสวงษ์ วัชรสาครโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเชน ปริยะเกตุโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายอุดม ศรีสำราญโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
4. นางพอใจ เชาว์วิชารัตน์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นายอุดม ละม้ายสกุลโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสวงษ์ วัชรสาครโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเชน ปริยะเกตุโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายอุดม ศรีสำราญโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
4. นางพอใจ เชาว์วิชารัตน์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นายอุดม ละม้ายสกุลโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประสาร เอี่ยมวิจารณ์โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางกัญศิณุวัน เกิดประวีพัสโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลำยอง คงสงฆ์โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
4. นางสาววิไล เดชตุ้มโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
5. นายอรุณ แสงจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
6. นางนิยดา น่วมไม้พุ่มโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายประสาร เอี่ยมวิจารณ์โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางกัญศิณุวัน เกิดประวีพัสโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลำยอง คงสงฆ์โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
4. นางสาววิไล เดชตุ้มโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
5. นายอรุณ แสงจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
6. นางนิยดา น่วมไม้พุ่มโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางประทุม พัดเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายทัศนัย จันทโนทัยนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการรองประธานกรรมการ
3. นางชนันดา จันทร์หอมนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการกรรมการ
4. นางพนิดา ปรัชญาเกรียงไกรโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง)กรรมการ
5. นางพันอร มารุ่งเรืองโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางประทุม พัดเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายทัศนัย จันทโนทัยนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการรองประธานกรรมการ
3. นางชนันดา จันทร์หอมนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการกรรมการ
4. นางพันอร มารุ่งเรืองโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระมหาประเสริฐพร -เจ้าอาวาสวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. พระนิพนธ์ ธมมโชโตพระวัดดอนไก่ดีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมถวิล ศรีอ่อนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสัญญารักษ์ ละม้ายสกุลโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
5. นายชินนุพงษ์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนกุศลวิทยา กรรมการ
6. นางจตุพร สิงหทราเมศร์โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระมหาประเสริฐพร -เจ้าอาวาสวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. พระนิพนธ์ ธมมโชโตพระวัดดอนไก่ดีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมถวิล ศรีอ่อนโรงเรียนสมุุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสัญญารักษ์ ละม้ายสกุลโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
5. นายชินนุพงษ์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
6. นางจตุพร สิงหทราเมศร์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายคมสันต์ สุมามากประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภา บุญสุขกรรมการ
3. นางสาวทิพธิวา พูลเพิ่มกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญสม แช่มช้อยโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ กุลกรินีธรรมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพคุณ อยู่ทองโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
4. นางปิยรัตน์ ธงชัยโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายกัมพล สารธิเสนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
6. นายราเชนทร์ ค้ำคูณโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
7. นางสาวพรพิมล ลาภเจริญโชคโรงเรียนหลังสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
8. นายไพศาล น้อยสุพรรณ์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
9. นายชัยธัช ศรีเปลี่ยนจันทร์โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษากรรมการ
10. นางสาววาสนา สกุลนิติโรจน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางธิดารัตน์ ขันติการุณโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณประธานกรรมการ
2. นางปิยะภา เจริญลาภโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ แตงไทยโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
4. นายศราวุฒ บุญนาคโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางพิชชานันท์ โชติวรรธอนันต์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นางรจพร รัตนพงษ์ธระโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
7. นางมะลิ แร่เพชรโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
8. นางสาวปาริฉัตร วรวงษ์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
9. นายอภิชาติ เกตุเรืองโรงเรียนอันนาลัยกรรมการ
10. นายเอกชัย กาศธัญการโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาสกรรมการ
11. นายบัณฑิต องค์อภิชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.1-ม.3
1. นายทศพร เรืองภูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายเมธาสิทธิ์ อัดดกมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการ
4. ผศ.ทิพย์เนตร์ แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.6
1. นายทศพร เรืองภูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายเมธาสิทธิ์ อัดดกมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการ
4. ผศ.ทิพย์เนตร์ แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทศพร เรืองภูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายเมธาสิทธิ์ อัดดกมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการ
4. ผศ.ทิพย์เนตร์ แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายทศพร เรืองภูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายเมธาสิทธิ์ อัดดกมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการ
4. ผศ.ทิพย์เนตร์ แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทศพร เรืองภูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายเมธาสิทธิ์ อัดดกมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการ
4. ผศ.ทิพย์เนตร์ แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายทศพร เรืองภูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายเมธาสิทธิ์ อัดดกมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการ
4. ผศ.ทิพย์เนตร์ แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทศพร เรืองภูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายเมธาสิทธิ์ อัดดกมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการ
4. ผศ.ทิพย์เนตร์ แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายทศพร เรืองภูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายเมธาสิทธิ์ อัดดกมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการ
4. ผศ.ทิพย์เนตร์ แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายทศพร เรืองภูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายเมธาสิทธิ์ อัดดกมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการ
4. ผศ.ทิพย์เนตร์ แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายทศพร เรืองภูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายเมธาสิทธิ์ อัดดกมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการ
4. ผศ.ทิพย์เนตร์ แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายทศพร เรืองภูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายเมธาสิทธิ์ อัดดกมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการ
4. ผศ.ทิพย์เนตร์ แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายทศพร เรืองภูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายเมธาสิทธิ์ อัดดกมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการ
4. ผศ.ทิพย์เนตร์ แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายทศพร เรืองภูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรรองประธานกรรมการ
3. นายเมธาสิทธิ์ อัดดกมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการ
4. ผศ.ทิพย์เนตร์ แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุขสวัสดิ์หน่วยงานอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยางโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุขสวัสดิ์หน่วยงานอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยางโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุขสวัสดิ์หน่วยงานอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยางโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุขสวัสดิ์หน่วยงานอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยางโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุขสวัสดิ์หน่วยงานอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยางโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุขสวัสดิ์หน่วยงานอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยางโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุขสวัสดิ์หน่วยงานอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยางโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุขสวัสดิ์หน่วยงานอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยางโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุขสวัสดิ์หน่วยงานอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยางโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุขสวัสดิ์หน่วยงานอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยางโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุขสวัสดิ์หน่วยงานอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาฃัยกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยางโรงเรียนวัดป้อมโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุขสวัสดิ์หน่วยงานอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาฃัยกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยางโรงเรียนวัดป้อมโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุขสวัสดิ์หน่วยงานอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาฃัยกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยางโรงเรียนวัดป้อมโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุขสวัสดิ์หน่วยงานอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาฃัยกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยางโรงเรียนวัดป้อมโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุขสวัสดิ์หน่วยงานอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาฃัยกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยางโรงเรียนวัดป้อมโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุขสวัสดิ์หน่วยงานอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาฃัยกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยางโรงเรียนวัดป้อมโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุขสวัสดิ์หน่วยงานอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาฃัยกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยางโรงเรียนวัดป้อมโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุขสวัสดิ์หน่วยงานอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาฃัยกรรมการ
4. นายพยุงศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยางโรงเรียนวัดป้อมโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุขสวัสดิ์หน่วยงานอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาฃัยกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยางโรงเรียนวัดป้อมโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุขสวัสดิ์หน่วยงานอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาฃัยกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยางโรงเรียนวัดป้อมโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุขสวัสดิ์หน่วยงานอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาฃัยกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยางโรงเรียนวัดป้อมโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุขสวัสดิ์หน่วยงานอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาฃัยกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยางโรงเรียนวัดป้อมโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุขสวัสดิ์หน่วยงานอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาฃัยกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยางโรงเรียนวัดป้อมโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุขสวัสดิ์หน่วยงานอิสระรองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาฃัยกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยางโรงเรียนวัดป้อมโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายชินวัฒน์ โพธิสารโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายมนูญ พึ่งพยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นายสุธน สีหตระกูลวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
5. นางฐิติยา กาญจนผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายชินวัฒน์ โพธิสารโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
2. นายมนูญ พึ่งพยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นายสุธน สีหตระกูลวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางฐิติยา กาญจนผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายชินวัฒน์ โพธิสารโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายมนูญ พึ่งพยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นายสุธน สีหตระกูลวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
5. นางฐิติยา กาญจนผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายชินวัฒน์ โพธิสารโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายมนูญ พึ่งพยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นายสุธน สีหตระกูลวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
5. นางฐิติยา กาญจนผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชินวัฒน์ โพธิสารโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางภุมรี สีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นายดุสิต ฤทธาคนีวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายสุธัญญ์ เอี่ยมแสงจันทร์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณกรรมการ
5. นางเสาวนีย์ จันทร์มลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นายพรต เรืองศรีมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชินวัฒน์ โพธิสารโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางภุมรี สีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นายดุสิต ฤทธาคนีวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายสุธัญญ์ เอี่ยมแสงจันทร์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณกรรมการ
5. นางเสาวนีย์ จันทร์มลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นายพรต เรืองศรีมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชินวัฒน์ โพธิสารโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางภุมรี สีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นายดุสิต ฤทธาคนีวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายสุธัญญ์ เอี่ยมแสงจันทร์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณกรรมการ
5. นางเสาวนีย์ จันทร์มลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นายพรต เรืองศรีมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชินวัฒน์ โพธิสารโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางภุมรี สีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นายดุสิต ฤทธาคนีวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายสุธัญญ์ เอี่ยมแสงจันทร์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณกรรมการ
5. นางเสาวนีย์ จันทร์มลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นายพรต เรืองศรีมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชินวัฒน์ โพธิสารโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายมนูญ พึ่งพยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นายสุธน สีหตระกูลวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายสุธัญญ์ เอี่ยมแสงจันทร์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณกรรมการ
5. นางเสาวนีย์ จันทร์มลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นางฐิติยา กาญจนผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชินวัฒน์ โพธิสารโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายมนูญ พึ่งพยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นายสุธน สีหตระกูลวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายสุธัญญ์ เอี่ยมแสงจันทร์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณกรรมการ
5. นางเสาวนีย์ จันทร์มลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นางฐิติยา กาญจนผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชินวัฒน์ โพธิสารโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายมนูญ พึ่งพยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นายสุธน สีหตระกูลวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายสุธัญญ์ เอี่ยมแสงจันทร์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณกรรมการ
5. นางเสาวนีย์ จันทร์มลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นางฐิติยา กาญจนผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชินวัฒน์ โพธิสารโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายมนูญ พึ่งพยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นายสุธน สีหตระกูลวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายสุธัญญ์ เอี่ยมแสงจันทร์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณกรรมการ
5. นางเสาวนีย์ จันทร์มลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นางฐิติยา กาญจนผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชินวัฒน์ โพธิสารโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา บัุญพิมพ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางโสรยา สมจูโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
4. นายวิทยา วัชรสาครโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายดุสิต โตใจธรรมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณหน่วยงานอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชินวัฒน์ โพธิสารโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา บุญพิมพ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางโสรยา สมจูโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
4. นายวิทยา วัชรสาครโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายดุสิต โตใจธรรมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณหน่วยงานอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชินวัฒน์ โพธิสารโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา บุญพิมพ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางโสรยา สมจูโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
4. นายวิทยา วัชรสาครโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายดุสิต โตใจธรรมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณหน่วยงานอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชินวัฒน์ โพธิสารโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา บุญพิมพ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางโสรยา สมจูโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
4. นายวิทยา วัชรสาครโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายดุสิต โตใจธรรมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณหน่วยงานอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชินวัฒน์ โพธิสารโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา บุญพิมพ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางโสรยา สมจูโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
4. นายวิทยา วัชรสาครโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายดุสิต โตใจธรรมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณหน่วยงานอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชินวัฒน์ โพธิสารโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา บุญพิมพ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางโสรยา สมจูโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
4. นายวิทยา วัชรสาครโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายดุสิต โตใจธรรมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณหน่วยงานอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชินวัฒน์ โพธิสารโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา บุญพิมพ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางโสรยา สมจูโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
4. นายวิทยา วัชรสาครโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายดุสิต โตใจธรรมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณหน่วยงานอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชินวัฒน์ โพธิสารโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา บุญพิมพ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางโสรยา สมจูโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
4. นายวิทยา วัชรสาครโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายดุสิต โตใจธรรมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณหน่วยงานอิสระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายชินวัฒน์ โพธิสารโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา บุญพิมพ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางโสรยา สมจูโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
4. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณหน่วยงานอิสระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายชินวัฒน์ โพธิสารโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา บุญพิมพ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางโสรยา สมจูโรงเรียนรัตนาธิเบศร์กรรมการ
4. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณหน่วยงานอิสระกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพัชรา หุนเจริญโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
5. นางสาวพัชรวลัย เพ็งสุริยาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางพัชรา หุนเจริญโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
5. นางสาวพัชรวลัย เพ็งสุริยาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพัชรา หุนเจริญโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
5. นางสาวพัชรวลัย เพ็งสุริยาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางพัชรา หุนเจริญโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
5. นางสาวพัชรวลัย เพ็งสุริยาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพัชรา หุนเจริญโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
5. นางสาวพัชรวลัย เพ็งสุริยาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางพัชรา หุนเจริญโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
5. นางสาวพัชรวลัย เพ็งสุริยาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพัชรา หุนเจริญโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
5. นางสาวพัชรวลัย เพ็งสุริยาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางพัชรา หุนเจริญโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
5. นางสาวพัชรวลัย เพ็งสุริยาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายชินวัฒน์ โพธิสารโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายมนูญ พึ่งพยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นายสุธน สีหตระกูลวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางฐิติยา กาญจนผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายชินวัฒน์ โพธิสารโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายมนูญ พึ่งพยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นายสุธน สีหตระกูลวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางฐิติยา กาญจนผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวสมปอง เทศหริ่งโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินันท์ อยู่ชมบุญโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสนัญญา ยอดขำใบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กรรมการ
4. Mr.Andries du Preezโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. Mrs.Caroline C. Yano โรงเรียนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ กรรมการ
6. นางสาวศิริพร พัชรบำรุงโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางอารีพร หลงสมบุญโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายปนัดดา ปานเกิดผลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางรัชนี รัตนะ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. Miss Edith Enow โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
5. Mr.Eric Confortiโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
6. นางสาวกอบแก้ว วิมานจันทร์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางศรีสุรัตน์ สิงห์ทองโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ประธานกรรมการ
2. นางทัศนียา วันนา โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ
3. นางสาวศิริพร มาลานนท์โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
4. นายศศินันท์ ฮะสมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวจิรวรรณ เขียววิชัย โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการ
6. นางสาวอัมพันธ์ ดอกเตยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวนพพร กระจ่างพจน์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางปัทมา ตู้จินดา โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางญาณ ศรีดวงใจ ศรีดวงใจโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายภชพน ชัยเจริญชนม์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการ
5. นางสาวปัญธิญา ดาวศรีโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
6. นางชนิดา อมรลักษณ์ปรีชาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางปรัสวรรณ หิรัญจิรายุทธ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางภาวิณี พูลสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. Mr.Stephen Bolgerโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการ
4. Mr.Robert Oakbergโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ
5. นางจตุพร สิงหทราเมศน์ ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ ปัตทวีคงคาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพจมาน ระหงษ์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการ
3. นางสาววินิตา เอกอนันทกุล โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ
4. นางวิมลรัตน์ ดวงสีเสนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ กรรมการ
5. Mr.Melvin Kikkerโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
6. นางภคภัทร ศิรพึ่งเงินโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจวรรณ เตียวิเศษโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางอภิรตา สายรัตน์โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
3. นางวริศศรุตา ดวงชัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ กรรมการ
4. นางอังสนา ตั้งตระกูลโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ
5. นางสาวพลอยไพลิน มีศิริ โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
6. นางสาวรดาพร บุญพรมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางนันทกา เหล็งสุดใจโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ แก้วโหมดตาด โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ
3. นางสาวนิธินันท์ พานิชพิบูลย์โรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ พุ่มจิตรโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
5. Mr.Dominik Holmโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
6. นางสาวฐานิตา โตสินโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวเชาวรี ตี๋สงวนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ ขำเหมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวณิชฌานันท์ หล่อทองโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
4. นางภัคภร แก่นสูงเนิน โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
5. นายอดิศักริ์ รอดนุชโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. MissRachael O’ Gorman โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
7. นางสาวทองพูน นุชมั่น โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวเชาวรี ตี๋สงวน โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ ขำเหมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวณิชฌานันท์ หล่อทองโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา กรรมการ
4. นางสาวภัคภร แก่นสูงเนิน โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
5. นายอดิศักริ์ รอดนุชโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. MissRachael O’ Gorman โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
7. นางสาวทองพูน นุชมั่นโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissPeidi Zhangมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. Mr.Yiding Yuanมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. MissQuiqi Shiมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissPeidi Zhangมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. Mr.Yiding Yuanมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. MissQuiqi Shiมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางธัญกานต์ บูหลังโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวประกายรัตน์ วังทองโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวนันทวรรณ แวงเลิศโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสัญญารักษ์ ละม้ายสกุล โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ ประธานกรรมการ
2. นางปนิด แก้ววิเชียร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ กรรมการ
3. นายธเนศ พงษ์สีดาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ กันทฤทธิ์ กันทฤทธิ์ โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
5. นางฐิติยา เชาว์นชื่นโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
6. นายสุพร เปรียบกล้าโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ กรรมการ
7. นางสริตา ดวงหงษ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสัญญารักษ์ ละม้ายสกุลโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ ประธานกรรมการ
2. นางปนิด แก้ววิเชียรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ กรรมการ
3. นายธเนศ พงษ์สีดาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ กันทฤทธิ์ โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” กรรมการ
5. นางฐิติยา เชาว์นชื่นโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา กรรมการ
6. นายสุพร เปรียบกล้าโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ กรรมการ
7. นางสริตา ดวงหงษ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมานะ อ้อยสนามไชยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณน้อยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสนอง ท้วมบางโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวประภาพร ทนานทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายพจนารถ วีระชุนย์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
7. นายณรงค์ภัทร ดวงชัยโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
8. นายนพคุณ อยู่ทองโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
9. นายสันติสุข ภู่ประสาทโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครกรรมการ
10. นายศุภัช โพธิ์ศรีทองโรงเรียนวัดใหม่หนองพะองกรรมการ
11. นายประหยัด สุนทรชื่นโรงเรียนวัดใหม่หนองพะองกรรมการ
12. นางยุพาพร ชวลิตธาดาโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ กระจิบทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายภัลลภ อินทมาทร์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางยุพาพร ชวลิตชาดาโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางกมลรัตน์ พงษ์บ้านแพ้วโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายนครินทร์ แสบงบาลโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสาวสมถวิล ศรีอ่อนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวสุนีย์พร วรรณฤมลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอุริยา เกตุแก้วโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนันทินาฎ นินนาทนนท์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
5. นายธัชนนท์ พุ่มโภคัยโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวสมถวิล ศรีอ่อนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวสุนีย์พร วรรณฤมลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอุริยา เกตุแก้วโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนันทินาฎ นินนาทนนท์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
5. นายธัชนนท์ พุ่มโภคัยโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางวิมล บุตรศรีด้วงโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางจอมขวัญ บุญสุริยาธรรมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นางกัญธศิณุวัน เกิดประวีพัสโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ กุลกรินีธรรมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางณรินทร น้อยพิทักษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
6. นางปิยะภา เจริญลาภโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ที่ปรึกษา
7. นางนิภาพร ปิ่นโมราโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางปิยะภา เจริญลาภโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางจอมขวัญ บุญสุริยาธรรมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นางกัญธศิณุวัน เกิดประวีพัสโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ กุลกรินีธรรมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางวิมล บุตรศรีด้วงโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวนิภาพร ปิ่นโมราโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยที่ปรึกษา
7. นางณรินทร น้อยพิทักษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ที่ปรึกษา
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนิตยา บุญเฉลิมโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
2. นางสาวดวงพร กลัดจินดาโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางมลิวัลย์ อินทรใจเอื้อโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางอนงค์ พลขันธ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฬาลักษณ์ คชาชัยโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ประเสริฐสังข์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจตุพร โสดารัตน์โรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิลักษญ์ บุญจันทร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอัมพร ใจดีโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถมภ์กรรมการ
2. นางกัลยา วัลลิภากรโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางละออ มสารกรัณฑ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางอัมพร ใจดีโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูถัมภ์กรรมการ
2. นางกัลยา วัลลิภากรโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางละออ มสารกรัณฑ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา ผูกกระแสโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณประธานกรรมการ
2. นางสาวศันสนีย์ สินธูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุรเดช เผ่าล้วนงามโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง)กรรมการ
5. นายธเนศ สมัครไทยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมามาลย์ ราญไพรโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นายรุตชเดช คะตะวงษ์โรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ
3. นายสุทธญาณ์ เพชรวีรานนท์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมามาลย์ ราญไพรโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณประธานกรรมการ
2. นายรุตชเดช คะตะวงษ์โรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ
3. นายสุทธญาณ์ เพชรวีรานนท์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจิตรา คำมีวัดโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวภาพันธ์ แวงเลิศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นางสุหัสชา พรหมดวงโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง)กรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวภาพันธ์ แวงเลิศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นางสุหัสชา พรหมดวงโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) กรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา คำมีวัดโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล ส่งชัยโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสุวณี ยกดีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครกรรมการ
3. นางสาวสิรินทรา น้อยพิทักษ์โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณประธานกรรมการ
2. นางสาวนงค์นุช ไชยโชติโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายขวัญชัย สินเพ็งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสุคนธ์ฑา พันธเสนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพีระวัฒน์ นนเทศาโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายอนุศาสน์ เพียรทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสุคนธ์ฑา พันธเสนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพีระวัฒน์ นนเทศาโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายอนุศาสน์ เพียรทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิรัตน์ ตั้งจิตโชคชัยโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณกรรมการ
3. นางสาวกัลยาณีย์ รอดสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางธัญญ์ฐิตา ธราดลฐิติวัฒน์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิดา เสือสะอาดโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวธณิตชากร ปิตาระโพธิ์โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร กมลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนียา อ่วมเมืองโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
3. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นายอุทิศ สายรัตน์โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
5. นางณรินทร น้อยพิทักษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร กมลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนียา อ่วมเมืองโรงเรียนกุศลวิทยา กรรมการ
3. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นายอุทิศ สายรัตน์โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
5. นางณรินทร น้อยพิทักษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางดวงสมร สมนึกโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ฮู้ตราทองโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายชินนุพงษ์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนกุศลวิทยา กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายรัฐปรัชญ์ บุญเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
5. นางสาวบำเพ็ญ ใช้บางยางโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
6. นายอดิเทพ วรรณเรศโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายรัฐปรัชญ์ บุญเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
5. นางสาวบำเพ็ญ ใช้บางยางโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
6. นายอดิเทพ วรรณเรศโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร กมลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
2. นางพรพิมล สิงห์เรืองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางธวัลรัตน์ นารีรักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ เขียวเจริญโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
5. นางอนัญญา ดีเด่นโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางธวัลรัตน์ นารีรักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
2. นางสุภาพร กมลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางพรพิมล สิงห์เรืองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางอนัญญา ดีเด่นโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
5. นางวิภารัตน์ เขียวเจริญโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางประกอบ เมฆอาภรณ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
2. นางจำนงค์ วงษ์วิไลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวปัณฑารีย์ แซ่เตียวโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
4. นายสมภพ ฮู้ตราทองโรงเรียนหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายจักรกริช เมืองหอมโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางประกอบ เมฆอาภรณ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
2. นางจำนงค์ วงษ์วิไลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวปัณฑารีย์ แซ่เตียวโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
4. นายสมภพ ฮู้ตราทองโรงเรียนหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายจักรกริช เมืองหอมโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางยุพาพร ชวลิตธาดาโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
2. นางสังวาลย์ ถนอมวีระวงศ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางนิภา บัวผันโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาววิภา จันทร์เจริญกิจโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
5. นางปริณดา กลิ่นถือศีลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางยุพาพร ชวลิตธาดาโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
2. นางสังวาลย์ ถนอมวีระวงศ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางนิภา บัวผันโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาววิภา จันทร์เจริญกิจโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
5. นางปริณดา กลิ่นถือศีลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางมัณฑนา เกิดแก้วโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
2. นางวันเพ็ญ นาคสุวรรณโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวชม้อย สังข์ทองงามโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายประเสริฐ เทียนทองคำโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง)กรรมการ
5. นายสมวงษ์ เอี้ยงชะอุ่มโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ เทียนทองคำโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง)กรรมการ
2. นางมัณฑนา เกิดแก้วโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ นาคสุวรรณโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวชม้อย สังข์ทองงามโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายสมวงษ์ เอี้ยงชะอุ่มโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ พบครุฑโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นายประเทือง ฉายะยันต์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายธันว์ ขำทองโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางสาววีรินทร์ จั่นทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายเกียรติเกรียงไกร หมุยจินดาโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางจารุวรรณ พบครุฑโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นายประเทือง ฉายะยันต์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายธันว์ ขำทองโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางสาววีรินทร์ จั่นทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายเกียรติเกรียงไกร หมุยจินดาโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสมพร โตรื่นโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
2. นางมาลัยพร หงษ์ทองข้าราชการครูบำนาญกรรมการ
3. นางพาภรณ์ ไกรจินดาข้าราชการครูบำนาญกรรมการ
4. นางสุนทรี สิทธิเวชโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นายสมบัติ แสงทองศรีโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสมพร โตรื่นโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
2. นางมาลัยพร หงษ์ทองข้าราชการครูบำนาญกรรมการ
3. นางพาภรณ์ ไตรจินดาข้าราชการครูบำนาญกรรมการ
4. นางสุนทรี สิทธิเวชโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นายสมบัติ แสงทองศรีโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนิรมล คงบัวโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
2. นางพิกุล สุสัมฤทธิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์ อยู่ฉ่ำโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
4. นางสาวญาโนทัย ชินภาพโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศกรรมการ
5. นางสาวนฤมล กุยยกานนท์โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง)กรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางนิรมล คงบัวโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
2. นางพิกุล สุสัมฤทธิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์ อยู่ฉ่ำโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
4. นางสาวญาโนทัย ชินภาพโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศกรรมการ
5. นางสาวนฤมล กุยยกานนท์โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง)กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางปิยะนันท์ สิงห์บารมีโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
2. นางลัดดา หาญวิเศษโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศกรรมการ
3. นางสาวกมลทิพย์ ขาวมันโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
4. นางวราภรณ์ พรหมคุณโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ ปิ่นทองโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางปิยะนันท์ สิงห์บารมีโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
2. นางลัดดา หาญวิเศษโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศกรรมการ
3. นางสาวกมลทิพย์ ขาวมันโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
4. นางวราภรณ์ พรหมคุณโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ ปิ่นทองโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเมตตา อัมพะวะผลินโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาววิลาสินี เทพบางจากโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางเกษณีย์ จอกสมุทรโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วกรรมการ
4. นางสาวสถิตย์พร ดีมงคลโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวเมตตา อัมพะวะผลินโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาววิลาสินี เทพบางจากโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางเกษณีย์ จอกสมุทรโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วกรรมการ
4. นางสาวสถิตย์พร ดีมงคลโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายอดิเทพ วรรณเรศ 081-5724493 email address: adithep.sk@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]