หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 021 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 73 148 113
2 001 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 122 308 187
3 002 โรงเรียนกุศลวิทยา 35 64 45
4 019 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 59 140 96
5 020 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 58 105 79
6 022 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 67 147 88
7 023 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 84 234 132
8 024 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 121 334 184
9 025 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 55 111 71
10 028 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 24 43 29
11 030 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 88 168 129
12 003 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 85 229 113
13 005 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 9 12 11
14 017 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 26 39 31
15 018 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 29 67 45
16 026 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 36 65 52
17 027 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 0 0 0
18 029 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 38 90 47
19 031 โรงเรียนอันนาลัย 0 0 0
20 032 โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 2 4 2
21 016 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 3 10 5
22 014 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 0 0 0
23 004 โรงเรียนฐานเทคโนโลยี 20 41 27
24 006 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 22 58 34
25 009 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม 0 0 0
26 010 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี 0 0 0
27 011 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม 0 0 0
28 008 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม 0 0 0
29 012 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม 0 0 0
30 007 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 0 0 0
31 013 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 0 0 0
32 015 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 0 0 0
รวม 1056 2417 1520
3937

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายอดิเทพ วรรณเรศ 081-5724493 email address: adithep.sk@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]