หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ . จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 2-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอดิเทพ วรรณเรศ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร.ร.ส.ค. ผู้ดูแลระบบ ระดับ สพม.เขต10
2 นายพิบูล มณีนิล ผ.อ.ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย ประธานศูนย์คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ จ.สมุทรสาคร
3 นายพิบูล มณีนิล ผ.อ.ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย ประธานศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.สมุทรสาคร
4 นายพิบูล มณีนิล ผ.อ.ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย ประธานศูนย์ศิลปะ จ.สมุทรสาคร
5 นายพิบูล มณีนิล ผ.อ.ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย ประธานศูนย์ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น จ.สมุทรสาคร
6 นายอดิเทพ วรรณเรศ เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์ จ.สมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
7 นางลดาวัลย์ วรรณเรศ ครู คศ.2 ข้าราชการบำนาญ กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
8 นายธเนศ สมัครไทย ครู คศ.2 ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
9 นางสาวรัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์ ครู คศ.2 ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
10 นางสาวบำเพ็ญ ใช้บางยาง ครู คศ.2 ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
11 นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์ ครู คศ.1 ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
12 นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด ครูผู้ช่วย ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
13 นายสิทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ครูอัตราจ้าง ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
14 นางสาวสุคนธ์ฑา พันธเสน ครูอัตราจ้าง ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
15 นายสมวงษ์ เอี้ยงชะอุ่ม ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
16 นายจำนงค์ วงษ์วิไล ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
17 น.ส.เมตตา อัมพะวะผลิน ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
18 นักเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ชั้น ม.6 กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
19 นายภัลลภ อินทมาตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ส.ค. เลขานุการศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.สมุทรสาคร
20 นางพัชรา หุนเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ เลขานุการศูนย์ศิลปะ จ.สมุทรสาคร
21 นางชัญญ์ชญา คูเจริญไพศาล หัวหน้าภาษาจีน เลขานุการศูนย์ภาษาจีน จ.สมุทรสาคร
22 นางธัญกานต์ บูหลัง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ เลขานุการศูนย์ภาษาญี่ปุ่น จ.สมุทรสาคร
23 นายสุรพล สาครพิทักษ์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย ประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่
24 นายไพรัช รัศมีจันทร์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่
25 นางสาวพจมาน ระหงษ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่
26 นายชลนที อักษรประดิษฐ์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย รองประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่
27 นายชินวัฒน์ โพธิสาร ครู สมุทรสาครวิทยาลัย รองประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่
28 น.ส.สุทธิดา เสือสะอาด ครู สมุทรสาครวิทยาลัย รองประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่
29 น.ส.ทิพวัลย์ ขันทิตย์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย รองประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่
30 น.ส.นันทวรรณ แวงเลิศ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย รองประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่
31 นางสุพัตรา ม่วงงาม โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่
32 นายสำเริง หินโน รอง ผ.อ.สมุทรสาครวิทยาลัย ประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
33 นางสาวพรรณี อุดมโภชน์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
34 นางสาวรัชนี รัตนะ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
35 นางรัชนี รัตนะ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
36 นักเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สภานักเรียน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
37 นางเจษฎาภา พวงย้อย ครู สมุทรสาครวิทยาลัย ประธานกรรมการ ฝ่ายสวัสดิการ
38 นางขวัญทิพย์ จันทร์ดี ครู สมุทรสาครวิทยาลัย รองประธานกรรมการ ฝ่ายสวัสดิการ
39 นายประทีป ดวงหงษ์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสวัสดิการ
40 นางอรุณ สุริยฉัตรกุล ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสวัสดิการ
41 น.ส.วัลค์วดี ภิญโญลาภเกษม เจ้าหน้าที่ ส.ค. กรรมการ ฝ่ายสวัสดิการ
42 น.ส.จรรยา นิมิตรภูวดล เจ้าหน้าที่ ส.ค. กรรมการ ฝ่ายสวัสดิการ
43 น.ส.ชุติมา นิลโนรี เจ้าหน้าที่ ส.ค. กรรมการ ฝ่ายสวัสดิการ
44 น.ส.ทฤชษา เอลโย เจ้าหน้าที่ ส.ค. กรรมการ ฝ่ายสวัสดิการ
45 น.ส.ปนัดดา สังข์ทองงาม เจ้าหน้าที่ ส.ค. กรรมการ ฝ่ายสวัสดิการ
46 นางพิมพร คีรีก้องสกล เจ้าหน้าที่ ส.ค. กรรมการ ฝ่ายสวัสดิการ
47 นางศรีวรรณ ด่อนขำ เจ้าหน้าที่ ส.ค. กรรมการ ฝ่ายสวัสดิการ
48 น.ส.นิภาพร ปิ่นโมรา ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการ ฝ่ายสวัสดิการ
49 นายสมชาย สุวรรณกาญจน์ รอง ผ.อ.สมุทรสาครวิทยาลัย ประธานกรรมการ รวบรวมผลการแข่งขัน
50 นางสาวสุจิตรา คำมีวัด ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ประธานกรรมการ รวบรวมผลการแข่งขัน
51 น.ส.สิรินาท พุทธมีผล เจ้าหน้าที่ ส.ค. รองประธานกรรมการ รวบรวมผลการแข่งขัน
52 น.ส.ธันยนันท์ ตั้งสายัณห์ เจ้าหน้าที่ ส.ค. กรรมการ รวบรวมผลการแข่งขัน
53 น.ส.ยุภาวดี วิชามุข ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการ รวบรวมผลการแข่งขัน
54 นายต้น ทองจบ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการ รวบรวมผลการแข่งขัน
55 น.ส.วชิราภรณ์ ทัศนีย์ไตรเทพ เจ้าหน้าที่ ส.ค. กรรมการ รวบรวมผลการแข่งขัน
56 นายชัยรัตน์ ไทยกิ่ง ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการ รวบรวมผลการแข่งขัน
57 นางสาวสุกัญญา แซ่ลือ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการ รวบรวมผลการแข่งขัน
58 นางสาวภชนก ฮั้วบางยาง ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการ รวบรวมผลการแข่งขัน
59 น.ส.ณัฐิตาภรณ์ สุรินทร์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น
60 น.ส.ประกายรัตน์ วังทอง ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น
61 น.ส.ทิพวัลย์ ขันทิตย์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น
62 น.ส.นันทวรรณ แวงเลิศ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น
63 นายวิทยา วัชรสาคร ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ
64 น.ส.พัชรวลัย เพ็งสุริยา ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ
65 นายอรรถกรณ์ คงมณี ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ
66 นายชินวัฒน์ โพธิสาร ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ
67 นายทศพร เรืองภู ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ
68 นางเพลิน มฤบดี ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
69 นายสุเมธ โชติพิศาล ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
70 นายพจนารถ วีระชุนย์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
71 น.ส.วชิราภรณ์ สมตน ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
72 นายเทอดศักดิ์ ขาวผ่อง ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
73 นายชลนที อักษรประดิษฐ์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
74 น.ส.สันสุนีย์ หุ่นท่าไม้ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
75 น.ส.ปัทมา สีหานาม ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
76 นางฐิติมา กล้าหาญ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
77 นางพรทิพย์ อาจารสุทธิ์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
78 น.ส.รสสุคนธ์ หนูงาม ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
79 นายอุสมาน อาศาสตร์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
80 น.ส.สุมาลี เมฆสว่างวงศ์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
81 นายภักดี คำชัย ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
82 น.ส.กานต์นที แถมทอง ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
83 นายสาโรช เรืองศิริ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
84 น.ส.สุชญา โกมลวานิช ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
85 น.ส.ขวัญดาว พุกกนะวนิช ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
86 นายพรเทพ อยู่คง ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
87 นายพรเทพ อยู่คง ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
88 นายทศพร เรืองภู ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
89 นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
90 นายสมนึก วรดิสพรพงษ์ นักการภารโรง ส.ค. กรรมการฝ่ายสถานที่
91 นายพิเชษ อยู่เชื้อ นักการภารโรง ส.ค. กรรมการฝ่ายสถานที่
92 นายทองใบ ยะอารี นักการภารโรง ส.ค. กรรมการฝ่ายสถานที่
93 นายวินัย กรีสุวรรณ นักการภารโรง ส.ค. กรรมการฝ่ายสถานที่
94 นายสาคร ดรวิชา นักการภารโรง ส.ค. กรรมการฝ่ายสถานที่
95 นายธนโชติ สร้อยปลี นักการภารโรง ส.ค. กรรมการฝ่ายสถานที่
96 น.ส.จรรยา นิมิตรภูวดล เจ้าหน้าที่ ส.ค. กรรมการฝ่ายสถานที่
97 นายธนู ทอมุด ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการฝ่ายสถานที่
98 นายสยาม วิริยะ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการฝ่ายสถานที่
99 นายสิระ นันทวงศ์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการฝ่ายสถานที่
100 นายวิชัย นพคุณ พนักงานบริการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการฝ่ายสถานที่
101 นายปัญญา เล็กสาคร พนักงานบริการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการฝ่ายสถานที่
102 นายสมจิตร ชุนาศรี พนักงานบริการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการฝ่ายสถานที่
103 นายอดิเทพ วรรณเรศ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส.ค. ประธานกรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
104 นางสุภาพร กมล หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
105 นางธัญญกานต์ บูหลัง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ประธานกรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น
106 นางชัญญ์ชญา คูเจริญไพศาล ครู สมุทรสาครวิทยาลัย รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น
107 นางพัชรา หุนเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ ส.ค. ประธานกรรมการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ
108 นางนวลนุช ใจบรรจง ครู สมุทรสาครวิทยาลัย รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันทักษะศิลปะ
109 นายธวัชชัย รูปเอี่ยม ครู สมุทรสาครวิทยาลัย รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
110 นายภัลภ อินทมาตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ส.ค. ประธานกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
111 นางสาวพรรณี อุดมโภชน์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
112 นายสุเทพ กระจิบทอง โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ(การจัดค่ายพักแรม)
113 นายกฤช วิยาภรณ์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ(การสร้างอุปกรณ์)
114 นางส่องฟ้า จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ(สภานักเรียน)
115 นางสาวบุศบง อุยยาหาญ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ(สภานักเรียน)
116 นางปิยะภา เจริญลาภ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ(เพื่อนที่ปรึกษา)
117 นางณรินทร น้อยพิทักษ์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ(เพื่อนที่ปรึกษา)
118 นางมลิวัลย์ อินทร์ใจเอื้อ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ(หนังสือเล่มเล็ก)
119 นางนงลักษณ์ รอดด้วยบุญ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ(หนังสือเล่มเล็ก)
120 นางกัลยาณี ภูมรินทร์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ(ยุวบรรณารักษ์ฯ)
121 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี ไชยสิงห์ เจ้าหน้าที่สารบรรณโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
122 นางสาววิภาวี เกตุแก้ว โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
123 นางสาวเจริญศรี ม่วงงาม โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
124 นายสมชาย ประภาโส โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
125 นายจรัญ อนันต์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
126 นางสาววินิตา เอกอนันทกุล โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
127 นางชยาพร รอดเทภัย โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการเอกสารการแข่งขันและรับลงทะเบียน
128 นายสิริพงศ์ ปราบงูเหลือม โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการเอกสารการแข่งขันและรับลงทะเบียน
129 นางศิริพรรณ ทัศนิยม โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการเอกสารการแข่งขันและรับลงทะเบียน
130 นางพรพิมล สิงห์เรือง โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการเอกสารการแข่งขันและรับลงทะเบียน
131 นางสาวสิรชา ประทุมวัตร โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการเอกสารการแข่งขันและรับลงทะเบียน
132 น.ส.อภิญญา โพธิ์กระสัง นักเรียน ม.6 กรรมการเอกสารการแข่งขันและรับลงทะเบียน
133 น.ส.ศิริวรรณ เกิดสมศักดิ์ นักเรียน ม.6 กรรมการเอกสารการแข่งขันและรับลงทะเบียน
134 น.ส.แก้วยากรณ์ แก้วแกมสี นักเรียน ม.6 กรรมการเอกสารการแข่งขันและรับลงทะเบียน
135 น.ส.สมพร เขมา นักเรียน ม.6 กรรมการเอกสารการแข่งขันและรับลงทะเบียน
136 นายเทพศิรินทร์ จินรอด นักเรียน ม.6 กรรมการเอกสารการแข่งขันและรับลงทะเบียน
137 น.ส.สุวรรณา สีพลอย นักเรียน ม.6 กรรมการเอกสารการแข่งขันและรับลงทะเบียน
138 น.ส.ศรัณย์พร สายทอง นักเรียน ม.6 กรรมการเอกสารการแข่งขันและรับลงทะเบียน
139 น.ส.นภัสสร สุขเกษม นักเรียน ม.6 กรรมการเอกสารการแข่งขันและรับลงทะเบียน
140 นางสาวธาราทิพย์ กันทรัพย์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมและเลขานุการเอกสารการแข่งขันและรับลงทะเบียน
141 นายระเด่น จีนสมบูรณ์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการบันทึกภาพ
142 นายชัยรัตน์ ไทยกิ่ง ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ประธานกรรมการ คณะกรรมการบันทึกภาพ
143 นางสุพรรณี ปลื้มถนอม โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการบันทึกภาพ
144 นางสาวนงค์นุช ไชยโชติ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบันทึกภาพ
145 นางสาวภชนก ฮั้วบางยาง ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบันทึกภาพ
146 นายประพนธ์ สะสมทรัพย์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
147 นางสุนทรี สิทธิเวช ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ประธานกรรมการ จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
148 นางกัลยาณี ภูมรินทร์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ จัดเตรียมเครื่องดื่อมและอาหารกลางวัน
149 นายภูมิศิริ ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
150 นางสาวจริยา โพธิ์กาวิล โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
151 นางสาวพัชรนันท์ พรหมเสม โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
152 นางสาวภัทรวรรณ รอดเจริญ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
153 นางสาววิสสุตา สุขพันธ์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
154 นางสาวอาลิตา พาหา เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
155 นางสาวสิริชล พูลทรัพย์ เจ้าหน้าที่สารบรรณโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
156 นางวลัยพร แสงสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
157 นางสาวเนตรณภัทร ผ่องใส ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการ จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
158 นางกาญจนา ธิสามี ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการ จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
159 นางวรรนิสา เฟื่องฟู โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
160 นายกรุณพล โลนุชิต โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
161 นางกนกวรรณ รอดท่าไม้ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
162 นางอาภาภรณ์ ศิริอาคเนย์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ ฝ่ายแสดงผลงานนักเรียน
163 นางสังวาลย์ ถนอมวีระวงศ์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายแสดงผลงานนักเรียน
164 นางสมนึก ทองสิมา โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายแสดงผลงานนักเรียน
165 นายอุดม สมพร้อม โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงิน
166 นางศิริวรรณ์ บุตร์เพชร โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงิน
167 นางอารีพร หลงสมบุญ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการการเงิน
168 นางสาวจริยา สุวรรณทา โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการการเงิน
169 นางสาวศันสนีย์ สินธู เจ้าหน้าที่งานพัสดุโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการการเงิน
170 นายสมเกียรติ แก้วชิงดวง โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ กรรมการจัดการจราจรภายนอก-ภายในโรงเรียน รักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล
171 นายเชน ปริยเกตุ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ กรรมการการจัดการจราจรภายนอก-ภายในโรงเรียน รักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล
172 นายสุธัญญ์ เอี่ยมแสงจันทร์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ กรรมการจักการจราจรภายนอก-ภายในโรงเรียน รักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล
173 นางทัศนียา วันนา โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ กรรมการจักการจราจรภายนอก-ภายในโรงเรียน รักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล
174 นายสมพร รอดด้วยบุญ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ กรรมการจักการจราจรภายนอก-ภายในโรงเรียน รักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล
175 นายสุพิษ เทียบแก้ว โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ กรรมการจักการจราจรภายนอก-ภายในโรงเรียน รักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล
176 นายดำรง วิมลธาดา โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ กรรมการจักการจราจรภายนอก-ภายในโรงเรียน รักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล
177 นายมาโนช บุญประเสริฐ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ กรรมการจักการจราจรภายนอก-ภายในโรงเรียน รักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล
178 นางสุภัค ตรังรัตนจิต โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ กรรมการจักการจราจรภายนอก-ภายในโรงเรียน รักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล
179 นางกนกวรรณ ชุนถนอม โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการจักการจราจรภายนอก-ภายในโรงเรียน รักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล
180 นางสาววีรินทร์ จั่นทอง โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผล
181 นางสาวสถิตย์พร ดีมงคล โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผล
182 นางนภวรรณ บัญชานนท์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการประเมินผล
183 นางสาวปรานี อังติลานนท์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการประเมินผล
184 นางพจนีย์ แก้วโหมดตาด โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการประเมินผล
185 นางสาวเชาวรี ตี๋สงวน โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการประเมินผล
186 นางปาริชาติ เสลานนท์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการประเมินผล
187 นางไพรินทร์ ไล้ทองดี โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการประเมินผล
188 นายศักดิ์ชัย พันธุ์แตง เจ้าหน้าที่ทะเบียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการประเมินผล
189 นางสาวยุพาวดี ภูธรรมมา โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผล
190 นางสาวสุจิตรา คำมีวัด ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เลขานุการศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดสมุทรสาคร
191 นายสมเกียรติ รั้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ประธานศูนย์การงานอาชีพ จังหวัดสมุทรสาคร
192 นางสาวพัฒยา ปิ่นสากล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย รองประธานกรรมการ ที่ปรึกษา
193 นายวิเชษฐ์ เสือภูมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย รองประธานกรรมการ ที่ปรึกษา
194 นายพิษณุ สุขนิติ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการที่ปรึกษา
195 นางสาวพจมาน ระหงษ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการที่ปรึกษา
196 นางสาวพิสมัย บุตรฉ่ำ ศึกษานิเทศก์ สพม.10 กรรมการที่ปรึกษา
197 นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร ศึกษานิเทศก์ สพม.10 กรรมการที่ปรึกษา
198 นางสุนทรี สิทธิเวช ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการที่ปรึกษา
199 นางสาวสุจิตรา คำมีวัด ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการและเลขานุการ ที่ปรึกษา
200 นายสมเกียรติ รั้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ประกรรมการที่ปรึกษา
201 นายวิเชษฐ์ เสือภูมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ประธานกรรมการจัดการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
202 นายธันว์ ขำทอง ครูโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" กรรมการจัดการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
203 นางสาวปัณฑารีย์ แซ่เตียว ครูโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
204 นางธวัลรัตน์ นารีรักษ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.สมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
205 นายกัมพล นิยมหาญ ครูโรงเรียนกุศลวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
206 นางสาวกมลทิพย์ ขาวมัน ครูโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ กรรมการจัดการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
207 นางสมพร โตรื่น ครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรมการจัดการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
208 นางสาวชนามาศ แผลงเดชา ครูโรงเรียนหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
209 นางสุภาพร กมล ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
210 นางสาวญาโนทัย ชินภาพ ครูโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ กรรมการจัดการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
211 นางอนัญญา ดีเด่น ครูโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา กรรมการจัดการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
212 นางสังวาลย์ ถนอมวีระวงศ์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
213 นายชัยรัตน์ ไทยกิ่ง ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
214 นางสาวสุกัญญา แซ่ลือ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
215 นางสาวภชนก ฮั้วบางยาง ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการจัดการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
216 นางสาวสุจิตรา คำมีวัด ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
217 นางสุนทรี สิทธิเวช ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
218 นายภุชงค์ สร้อยศรี ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
219 นางสุรีรัตน์ เทศวงษ์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียน
220 นางสาวยุวธิดา เมธาวัชรวงศ์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียน
221 นางสาวภรณ์ทิพย์ ปะวะเข ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียน
222 นางสาวภชนก ฮั้วบางยาง ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียน
223 นางสาวนุชจรีย์ หุ่นเจริญ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียน
224 นางสาวสุจิตรา คำมีวัด ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
225 นางสาวสุกัญญา แซ่ลือ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
226 นางสาวภชนก ฮั้วบางยาง ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน
227 นางสาวสุจิตรา คำมีวัด ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการ ฝ่ายบันทึกภาพ
228 นางสาวสุกัญญา แซ่ลือ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการ ฝ่ายบันทึกภาพ
229 sk01 ส.ค. กรรมการกรอกคะแนน
230 sk02 ส.ค. กรรมการกรอกคะแนน
231 sk03 ส.ค. กรรมการกรอกคะแนน
232 sk04 ส.ค. กรรมการกรอกคะแนน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายอดิเทพ วรรณเรศ 081-5724493 email address: adithep.sk@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]