สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สมุทรสาครวิทยาลัย 39 21 17 77 69 21 9 7 99
2 กระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 20 26 22 68 56 23 9 9 88
3 สมุทรสาครบูรณะ 20 21 11 52 48 18 6 7 72
4 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 15 15 8 38 36 15 14 8 65
5 เฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 13 8 6 27 28 18 5 10 51
6 สมุทรสาครวุฒิชัย 10 7 6 23 26 10 5 10 41
7 เทศบาลบ้านมหาชัย 10 4 0 14 14 0 0 2 14
8 วัดธรรมจริยาภิรมย์ 8 7 5 20 21 12 8 9 41
9 วัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 5 8 12 25 26 13 8 10 47
10 บ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 5 0 2 7 8 3 3 8 14
11 พันท้ายนรสิงห์วิทยา 4 4 2 10 10 12 13 14 35
12 อนุสรณ์ศุภมาศ 3 3 2 8 5 14 6 8 25
13 สามชัยวิเทศศึกษา 2 6 5 13 9 15 4 8 28
14 ประชินนุสรณ์ 2 6 1 9 8 8 7 5 23
15 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 2 2 2 6 10 10 11 20 31
16 หลักสองส่งเสริมวิทยา 2 0 3 5 4 3 3 7 10
17 บ้านปล่องเหลี่ยม 0 2 0 2 2 1 0 0 3
18 ทานตะวันไตรภาษา 0 1 0 1 1 1 3 4 5
19 อัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
20 กุศลวิทยา 0 0 0 0 2 7 4 11 13
21 ฐานเทคโนโลยี 0 0 0 0 1 4 1 5 6
รวม 160 142 104 406 385 209 119 162 713