การแข่งขันทักษะโครงงานคอมพิวเตอร์
โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องส่งเอกสารรูปเล่มสมบูรณ์ที่ศูนย์จัดการแข่งขัน ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2557
วันอังคาร ที่ 02 กันยายน 2557 เวลา 15:31 น.