ข่าว....จาก admin

enlightenedเปิดให้ดำเนินการพิมพ์เกียรติบัตรของทุกศูนย์ในระดับจังหวัดสมุทรสาคร
ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
วิธีการพิมพ์เกียรติบัตร
1.ศูนย์ฯ ต้องเข้าที่ผู้ดูแลระบบ แล้วไปกำหนดผู้พิมพ์เกียรติบัตร
2.กรอก username และ password ขึ้นเองเพื่อนำไปใช้
3.เข้าระบบการพิมพ์ กรอก username และ password
4.เข้าไปเลือกพิมพ์เกียรติบัตรตามต้องการ

วันอาทิตย์ ที่ 05 ตุลาคม 2557 เวลา 15:03 น.