เชิญประชุมชี้แจงการจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด
เชิญหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ คอมพิวเตอร์ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ผู้ดูแลระบบโปรแกรมการลงทะเบียนของศูนย์ฯ และ ผู้ดูแลระบบโปรแกรมการลงทะเบียนของโรงเรียน ในวันที่ 2 กันยายน 2557  เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 เพื่อชี้แจงการดำเนินการจัดการแข่งขัน
วันพุธ ที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09:11 น.