Theme การแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ระดับจังหวัดสมุทรสาคร
เทคโนโลยีเด็กไทย...  ก้าวไกลสู่อาเซียน
วันอังคาร ที่ 02 กันยายน 2557 เวลา 15:22 น.