งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ . จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 2-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 260
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร 1. เด็กชายธนดล    ปาริชาติรัตนกุล
2. เด็กชายรัชนนท์    มุ่งแฝงกลาง
3. เด็กชายณัฐธัญ    มารุ่งเรือง
4. เด็กชายนนทชัย    อ้นจันทร์
5. เด็กชายธเนศ    ใจบุญ
6. เด็กหญิงอัญชฎาภรณ์    พันสี
7. เด็กหญิงสุวพิชชา    แสนสุข
8. เด็กหญิงพัทธ์สุดา    กาญจนากร
9. เด็กหญิงสุทธารักษ์    เกตุแก้ว
10. เด็กหญิงอทิตา    เปี่ยมใจญาติ
1. นางธีรรัตน์    วิชาชู
2. นางสาวรัฐศิลป์    หุ่นดี
3. นางสาวรัตนาวดี    โกสินทร์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร 1. เด็กชายจุลจักร    แซ่ลิ่ว
2. เด็กชายนพรัตน์    กลับน้อย
3. เด็กชายธนภัทร    สิทธิกรโยธิน
4. เด็กชายณัฐพล    อินโท
5. เด็กหญิงธัญญพัทธ์    บุญวาส
6. เด็กหญิงธัญยธรณ์    บุญวาส
7. เด็กหญิงศุภนิดา    สีทะรับ
8. เด็กหญิงวิชุดา    ทองมุกดา
1. นางสาวกาญจนา    กะบังตน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนประชินนุสรณ์ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    บุตรโคตร
2. เด็กหญิงเมย์ธาวีร์    สงขุนทด
3. เด็กหญิงอรัญญา    ศรีเทา
4. เด็กหญิงกนกวรรณ    ใจกล้า
5. เด็กหญิงกนกชัญญา    บางแวก
6. เด็กชายเดชธนา    ธนากูลนิธิ
7. เด็กชายสุกฤษฎิ์    แดงพรม
8. เด็กชายณัฐภูมิ    ผิวขำ
9. เด็กชายวุฒิชัย    สวัสดิ์แวงควง
10. เด็กชายเจนภพ    นรินยา
1. นางประไพ    เย็นสบาย
2. นางสาวสุธาทิพย์    ศรีรินทร์
3. นายสุเชษฐ์    เย็นสบาย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................