งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ . จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 2-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 261
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร 1. นายจิรายุ    ธนาศิริธนวัชน์
2. นายกลยุทธ    ปักษีสิงห์
3. นายสรศักดิ์    แป้นงาม
4. นายพีรพล    ไทยอาจ
5. นายนทีกานต์    แจงบำรุง
6. นางสาวจารุมน    เหลือกลาง
7. นางสาวสุพรรณี    สุทธะชัย
8. นางสาววรกมล    เปรมปรีดิ์
9. นางสาวธัญญารัตน์    เชิมชัยภูมิ
10. นางสาวสุชาดา    วิชัยผิน
1. นายณัฏฐดนัย    ห้องสวัสดิ์
2. นางสาวรัฐศิลป์    หุ่นดี
3. นางสาวรัตนาวดี    โกสินทร์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................