งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ . จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 2-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกวินนาฏ    จาละ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    เพ็ชรพราว
3. เด็กหญิงนัทมล    อินทร์พัตรา
4. เด็กหญิงนัดตยา    บุญเที่ยง
5. เด็กหญิงปิยธิดา    ยังมากนาม
6. เด็กหญิงจรรยพร    จันทรโชติ
7. เด็กหญิงเพ็ญนภา    ชาวหนอง
8. เด็กหญิงหทัยรัตน์    แย้มนาม
1. นางสาวกุลฑมาศ    เติมพรมราช
2. นางธีรรัตน์    วิชาชู
3. นางสาวรัฐศิลป์    หุ่นดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    คำฉิ่ง
2. เด็กหญิงธนพร    แก้วเกตุ
3. เด็กหญิงนฤมล    แสนคำ
4. เด็กหญิงอาทิตยา    ท้าวจันทร์
5. เด็กหญิงปริญญา    ศรีเสริม
6. เด็กหญิงยูญ่า   
1. นางสาวกาญจนา    กะบังตน
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................