งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ . จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 2-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร 1. นางสาวสุดารัตน์    ทรงลักษณ์
2. นางสาวกรกรต    พวงสุวรรณ์
3. นางสาวภัณฑิรา    มาบรรดิษฐ
4. นางสาวบุญญิสา    ภาชโร
5. นางสาวณพิชา    โรจนธนธร
6. นางสาวเจนจิรา    สายเนตร
7. นางสาวธมลวรรณ    นาคแท้
8. นางสาวณิชา    พงษ์ธนาคม
9. นางสาวธนพร    แก่นจันทร์
10. นางสาวปรีดาพร    เกิดสวัสดิ์
1. นางสาวพัชรวลัย    เพ็งสุริยา
2. นางพัชรา    หุนเจริญ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร 1. นางสาวรวีวรรณ    บุญประสงค์
2. นางสาวสุธากร    สมม่ง
3. นางสาวพัชรวรี    เอี่ยมแจ๋
4. นางสาวรุจิรา    พุ่มพฤกษา
5. นางสาวนัฐมล    เทศแสงทอง
6. นางสาวเบญจวรรณ    เนตรประภา
7. นางสาวสุณัฏฐา    จำปีทอง
8. นางสาวพรรณิกา    อุนทุโร
1. นายณัฏฐดนัย    ห้องสวัสดิ์
2. นางสาวรัฐศิลป์    หุ่นดี
3. นางสาวรัตนาวดี    โกสินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................