งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ . จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 2-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 266
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา สพม. เขต 10 สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงปัฐมาวดี    สายแจ้ง
2. เด็กหญิงสกุณา    หมื่นนะรา
3. เด็กหญิงธนพร    จันทร์คณาโชค
4. เด็กหญิงศรสวรรค์    รวยรื่น
5. เด็กหญิงโสรยา    นอบน้อม
6. เด็กหญิงจิดาภา    สังข์ทอง
7. เด็กหญิงฐิติรัตน์    คงวิจิตร
8. เด็กหญิงปัทมา    ทับไกร
9. เด็กหญิงชนิกานต์    แก้วสมนึก
10. เด็กหญิงกุลปรียา    คล้ายจินดา
1. นางจารีย์    คลังสิน
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................