หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอรัญประเทศ.
วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1101 15 ต.ค. 2557 9.00-16.00 ผู้ประสานงาน การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การกำหนดรายละเอียด
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1102 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1103 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1104 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1105 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1106 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 1203 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 1204 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1207 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 1208 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]