หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอรัญประเทศ.
วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   15 ต.ค. 2557   10 เม.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 15 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1101 15 ต.ค. 2557 9.00-16.00
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1102 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1103 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1104 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1105 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1106 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 1203 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 1204 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1207 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 1208 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 4203 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 4204 15 ต.ค. 2557 10.00-12.00
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 4103-4104 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 4103-4104 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 4105-4106 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 4208 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 4208 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
8 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 4205 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 4206 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง เคมี1 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง เคมี2 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ 5 ชั้น 1 ห้อง ระเบียงอาคาร5 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ระเบียงอาคาร5 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ระเบียงอาคาร5 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ระเบียงอาคาร5 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ชั้น หน้าอาคาร5 ห้อง เวทีกลางแจ้ง 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ชั้น หน้าอาคาร5 ห้อง เวทีกลางแจ้ง 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนพิเศษ 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนพิเศษ 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง ฟิสิกส์1 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง ฟิสิกส์2 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3208 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3208 15 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3201 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3201 15 ต.ค. 2557 13.00-16.00
5 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง TOT 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง TOT 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3204 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3205 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 3 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 3 15 ต.ค. 2557 13.00-16.00
11 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารพิทักษืธรรม 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ หอประชุม ห้อง หอประชุม 15 ต.ค. 2557 13.00-14.00
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3202 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3203 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6102 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6102 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7202 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 7202 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6101 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6101 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6101 15 ต.ค. 2557 13.00-16.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6101 15 ต.ค. 2557 13.00-16.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 6101 15 ต.ค. 2557 13.00-16.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6201 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6201 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6201 15 ต.ค. 2557 13.00-16.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6201 15 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 6202 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 6202 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 6202 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 6202 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 6202 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 6202 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6202 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6202 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ หอประชุม ห้อง หอประชุม 15 ต.ค. 2557 14.00-16.00
10 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ชั้น ล่าง ห้อง ห้องโสต5 15 ต.ค. 2557 14.00-16.00
11 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ชั้น ล่าง ห้อง ห้องโสต5 15 ต.ค. 2557 14.00-16.00
12 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ หอประชุม ห้อง หอประชุม 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
13 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
14 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ หอประชุม ห้อง หอประชุม 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
15 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
16 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ หอประชุม ห้อง หอประชุม 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
17 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
18 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ หอประชุม ห้อง หอประชุม 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
19 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
20 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ หอประชุม ห้อง หอประชุม 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
21 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
22 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ หอประชุม ห้อง หอประชุม 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
23 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
24 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ หอประชุม ห้อง หอประชุม 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
25 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
26 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ หอประชุม ห้อง หอประชุม 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
27 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
28 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ชั้น ล่าง ห้อง ห้องโสต5 15 ต.ค. 2557 13.00-16.00
29 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ชั้น ล่าง ห้อง ห้องโสต5 15 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ชั้น ล่าง ห้อง ห้องโสต5 15 ต.ค. 2557 10.00-12.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ชั้น ล่าง ห้อง ห้องโสต5 15 ต.ค. 2557 10.00-12.00
3 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ชั้น ล่าง ห้อง ห้องโสต5 15 ต.ค. 2557 10.00-12.00
4 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ชั้น ล่าง ห้อง ห้องโสต5 15 ต.ค. 2557 10.00-12.00
5 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ชั้น ล่าง ห้อง ห้องโสต5 15 ต.ค. 2557 10.00-12.00
6 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ชั้น ล่าง ห้อง ห้องโสต5 15 ต.ค. 2557 10.00-12.00
7 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร5 ชั้น ล่าง ห้อง ห้องโสต5 15 ต.ค. 2557 10.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ERIC 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ไร้พรมแดน 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2204 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2205 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2206 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2207 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2201 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2202 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2204 15 ต.ค. 2557 13.00-16.00
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2205 15 ต.ค. 2557 13.00-16.00
11 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2203 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
12 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2203 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
13 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง Sound Lab 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
14 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง Sound Lab 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ เรือนไทย ห้อง ข้างเรือนไทย 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง To be Number One 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง To be Number One 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง To be Number One 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โถงอาคาร 1 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โถงอาคาร 1 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โถงอาคาร 1 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
8 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โถงอาคาร 1 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง คอม11 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 4108 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 4108 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง คอม 12 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง คอม 12 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง คอม 12 15 ต.ค. 2557 13.00-16.00
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง คอม11 15 ต.ค. 2557 13.00-16.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 4207 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 4207 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์คอม 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์คอม 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์คอม 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์คอม 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 4108 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
13 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4205 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4205 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 229 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4205 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4205 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4205 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4205 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4205 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4205 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4205 15 ต.ค. 2557 09.00-16.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]