หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-skw2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายองค์อาจ มานะต่อโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรัตน์ตา ปานประเสริฐแสงโรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาริยภรณ์ พุฒชงค์โรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นางนันท์นภัทร หงษ์คำจันทร์โรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
5. นางสาวอ้อยใจ แซ่ตั้งโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางชุติกาญจน์ ปิ่นพานิชโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นางสาวปรางค์มาศ น้ำทิพย์โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิติยา แสนสุขโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทรวดี อุทธาโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสมพันธ์ โชติกันตะโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล พงษ์เก่าโรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ ศรีจันทร์โรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
4. นางสาวตะวันฉาย ปลงใจโรงเรียนพวงครามกรรมการ
5. นายมาโนช เชยประเสริฐโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ ลิ้มปวะนิชโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นางสาวภิญญดา ประเสริฐนอกโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นางสุนันท์ สุดโสภาโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ศรีเกื้อกูลโรงเรียนพวงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี สันรัมย์โรงเรียนทัพราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจูมมะลี ใจบุญมากโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
4. นางสาวชัชฎาภรณ์ จำแบบโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
5. นางสาวนุชดา อัฐิปาโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสมัยพร อุปมัยโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายสากล โกรัมย์โรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิลาวัลย์ ราชเจริญโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นายคมสรรค์ มันทะราชโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางกมลทิพย์ สาริกาพงษ์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมรัตน์ อุทัยมาโรงเรียนซับนกแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางหทัยกานต์ เสนีย์ศรีสกุลโรงเรียนพรพงษ์กุลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก กิตติชัยฤทธิ์โรงเรียนพวงครามกรรมการ
4. นางบุปผา จากกิ่งเรืองโรจน์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
5. นางสุมาลี ผดุงญาณโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพาภรณ์ เพียรพิสัยโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางจำรัสโฉม เทพศรีโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นายนพเกล้า ทองธรรมมาโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางธัญลักษณ์ สุภาพงษ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ คุณนามโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสากล โกรัมย์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นางสาวพัชรี่ อร่ามโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางสาวกิติยา บัวประสานโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางบุญชู ดียิ่งโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บุญปั่นโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางบุญญวีร์ บุญศรีโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวลี เหรียญอารีย์โรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปรางค์ทิพย์ หาญบางโรงเรียนพรพงษ์กุลรองประธานกรรมการ
3. นางสุนีพร ชื่นเย็นโรงเรียนพวงครามกรรมการ
4. นายทฤษฎี คล่องแคล่วโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
5. นางสาวปวีณา เชี่ยวชาญวณิชโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
6. นางขวัญเรือน โพธิ์กลางโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
7. นางสาวจรีพร ศิลปชัยโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนทีกานต์ บุตรคงโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางปิยาภรณ์ พรมพิไลโรงเรียนทัพพระยาพิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรวฤดี งานจั่นศรีโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นายรังสรรค์ พลอยสุวรรณ์โรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ บุตรคงโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ขันต่อโรงเรียนทัพพระยาพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุภาพรรณ ยอดพะเนาโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นางยุพา นาลาดโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
5. นายกัมปนาท เทียนจันทร์โรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายจุำนงค์ บุตรคงโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ขันต่อโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นางสาวยุภาพรรณ ยอดพะเนาโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นางยุพา นาลาดโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
5. นายกัมปนาท เทียนจันทร์โรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวน้ำตก เพียซ้ายโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายฉัตรเกล้า มะโนรัตน์โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรียา มุลาลินน์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นายกิติคุณ รสแก่นโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
5. นางสาวชนากานต์ ศรีกุลครโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางเขมภัทร นพอาจโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายสุริยา เพลินหัดโรงเรียนสำเร็จวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสงกรานต์ ดำรงค์ไทยโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นายนุกูล ไชยสุขโรงเรียนตาพระยากรรมการ
5. นางสาวปิยะนุช คิดดีโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสมหมาย สุขสบายโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นายราอีด สงวนรัตน์โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายประมวน ด้วงนางรองโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวิชัย พุ่มมรินทร์โรงเรียนพวงครามประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ วิยาสิงห์โรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววิยดา ลายครามโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางวราพร ใสกมลโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
5. นางสาวนาวี พรวาปีโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร สุขสบายโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนันพิดา สีลาทองโรงเรียนทัพพระยาพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวประพิณ จันทร์ดิษฐ์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นายบรรพต อาจหาญโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวมณีวรรณ โวงประโคนโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภณา อ่อนน้อมโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพิพิธธน กันอบโรงเรียนพวงครามรองประธานกรรมการ
3. นางนิสาชล เพ็ชรหงษ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวสุรีรัตน์ กรองกระโทกโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางพนมพร เดชะโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเกษรา สำราญกิจโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิภา ง่อยจันทร์โรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกมลศรี สายพันธ์โรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นางสาวปราณี นวลประโคนโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัทรดา จำนงประโคนโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาคร วรวะไลโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณยรัตน์ เยืองโรงเรียนพวงครามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเปรมฤดี บุญยืนโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นางสาวฟาริดา หนูหมานโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุกุมา พูลสวัสดิ์โรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางอัญชนา สายนะทีโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริอร โมราอรรต์โรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นายอชิรวิทย์ จันทร์แก้วโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวเกษศิรินทร์ พลหาญโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางสาวเกศินี จีรวัฒนนุกุลโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเมธาพร แม่นปืนโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ คงปั้นโรงเรียนอรัญประเทศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ผิวแก้วโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นายสัญญา ทิพพิชัยโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นายกชภชมษ์ บุนนาคโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย สายอาจโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุทัยลักษณ์ ทันไชยโรงเรียนอรัญประเทศรองประธานกรรมการ
3. นายธรัช ไชยประทุมโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
4. นายไพศาล บุญรวมโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี หินแก้วโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางจีรนันท์ เดชอินทร์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางจินตนา เปรมปราณีรัชต์โรงเรียนพวงครามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตสา วันบุญโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี เตโชโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาววราลักษณ์ จันทไทยโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวยุคนธร ทองเจริญโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา พันธ์สอาดโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราวดี ฤาชัยโรงเรียนดาราสมุทรอรัญประเทศกรรมการ
4. นางสาวฝนทอง เย็นทีโรงเรียนตาพระยากรรมการ
5. นางสาวสมพร อัครพัฒน์โรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสัญชุลี ประยูรศิริโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษกา กุหลาบโรงเรียนอรัญประเทศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอลิศรา มั่นคงโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายเฉลิมวัฒน์ แสนวิเศษโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
5. นางสุพิชญ์นันท์ พวงประทินโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุขสันต์ บัวสายโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ จันยิ้มโรงเรียนทัพพระยาพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทวนทอง นามบุตรโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นายวิษณุ ปะตังเวสาโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
5. นายสุวิทย์ สังสีแก้วโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบรรพต อินทร์พิมพ์โรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ เจริญยิ่งโรงเรียนซับนกแก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชรา ฤาชาโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นายวินัย แก้วน้อยโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
5. นายวทัญญู ลอยป้อมโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสินรา พวงไพศาลโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมสุข มีอาษาโรงเรียนอรัญประเทศรองประธานกรรมการ
3. นายกิจจารักษ์ ขยันงานโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ศรีสุโขโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
5. นายณัฐจักร เรืองอร่ามโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม มูลขุนทดโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ เพลาะกระโทกโรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นายสายัณห์ หงส์มาศโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นางลัดดา สะตะโรงเรียนพวงครามกรรมการ
5. นางสาวรังสินี หอมใบโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายเฉลิม มูลขุนทดโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ เพลาะกระโทกโรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นายสายัณห์ หงส์มาศโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นางลัดดา สะตะโรงเรียนพวงครามกรรมการ
5. นางสาวรังสินี หอมใบโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลเนตร สุวรรณฉิมโรงเรียนซับนกแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอมลวรรณ ปิดตาทะสังโรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นายราชวัตร กลิ่นแก้วโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นายชาตรี สุดาปันโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นางปราณี พรมภักดีโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวกมลเนตร สุวรรณฉิมโรงเรียนซับนกแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอมลวรรณ ปิดตาทะสังโรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นายราชวัตร กลิ่นแก้วโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นายชาตรี สุดาปันโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นางปราณี พรมภักดีโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางอำพันธ์ รัศมีโรงเรียนสำเร็จวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธรรมศิลป์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายนิรุตต์ มาตย์ไตรโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นายมณฑล ส่งศรีโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวชรินรัตน์ เดชสุภาโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางบุณยาภรณ์ พิมพ์ดวงศรีโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางจันจิรา จรบุรมย์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางวัชรี ฤทธิตาโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาวรรณ เลิศมงคลโรงเรียนซับนกแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปัญญาพร ศรีทาโรงเรียนทัพราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา โพทรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางพัฒนานันท์ ยอดประทุมวันโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
5. นายภัทระ มุสิกุลโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวชลธิชา บัวผันโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายสมฤทธิ์ เจริญวัฒนธรรมโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางณัฏฐา ตีประเคนโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นายภีมพศ เหมอ่อนโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นายภัทรพงศ์ ถาวรพาโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวจริยา โทนไทยโรงเรียนพวงครามประธานกรรมการ
2. นายวริศ เคนสมศรีโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางกฤตภรณ์ พะรินรัมย์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นางไลย์ตรี จันทจรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
5. นางสุพัฒตรา ชื่นรสโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวจริยา โทนไทยโรงเรียนพวงครามประธานกรรมการ
2. นายวริศ เคนสมศรีโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางกฤตภรณ์ พะรินรัมย์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นางไลย์ตรี จันทจรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
5. นางสุพัฒตรา ชื่นรสโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสุเมธ วรกุลโรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร มาสุ่มโรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นายโกวิทย์ ปลั่งกลางโรงเรียนพวงครามกรรมการ
4. นางสาววรมัย สิงห์แก้วโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางวัชรี ฤทธิตาโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายวิลาศ เสมาโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นายลือชา สุดดาโรงเรียนพวงครามรองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งศักดิ์ ขอสุขโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นางสาวชฎาภรณ์ ใยย่องโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
5. นายนิมิต เจียมตนโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ ประเสริฐโรงเรียนพวงครามประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ดวงอาจโรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรเดช สิทธิปัญญาโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
4. นายขาคร มะหาโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นางสาวดวงดาว ฟักทับทิมโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายพยัคฆ์ เงินประสิทธิ์โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายดนัย นาเมืองโรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทำนอง พิระชัยโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางอลิสา เพชรมะดันโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นายแสงสุรีย์ จันดกโรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายชากร ทินบุตรโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา หารศรีนาถโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายดำรง จรรัตน์โรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายชากร ทินบุตรโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช ตู้คำโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางนันทิยา หารศรีนาถโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายดำรง จรรัตน์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา หารศรีนาถโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ อ่อนน้อมโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางนันทิยา หารศรีนาถโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร พูลหวังโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นายชากร ทินบุตรโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายดำรง จรรัตน์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ อ่อนน้อมโรงเรียนอรัญประเทศรองประธานกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ คำมากโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา ทองเปลวโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายดำรง จรรัตน์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร พูลหวังโรงเรียนทัพพระยาพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมิทธิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
4. นางสาววรนุช ตู้คำโรงเรียนพวงครามกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ สินสถิตย์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายดำรง จรรัตน์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ อ่อนน้อมโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
3. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ อ่อนน้อมโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายสมิทธิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
3. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววรนุช ตู้คำโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายดำรง จรรัตน์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร พูลหวังโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ อ่อนน้อมโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายดำรง จรรัตน์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ อ่อนน้อมโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสมิทธิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนพรพงษ์กุลประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช ตู้คำโรงเรียนพวงครามรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
4. นายนิวัติ เกษมรัตนพงษ์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ คำมากโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช ตู้คำโรงเรียนพวงครามรองประธานกรรมการ
3. นางนันทิยา หารศรีนาถโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายนิวัติ เกษมรัตนพงษ์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายภานุวัฒน์ คำมากโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นายสมิทธิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนพรพงษ์กุลรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรนุช ตู้คำโรงเรียนพวงครามกรรมการ
4. นางนันทิยา หารศรีนาถโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายนิวัติ เกษมรัตนพงษ์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายนพพงศ์ พุ่มภักดีโรงเรียนซับนกแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ รักษาโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
3. นายโชคชัย โขสูงเนินโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายนพพงศ์ พุ่มภักดีโรงเรียนซับนกแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ รักษาโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
3. นายโชคชัย โขสูงเนินโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายนพพงศ์ พุ่มภักดีโรงเรียนซับนกแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย โขสูงเนินโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นายอภินันท์ รักษาโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายนพพงศ์ พุ่มภักดีโรงเรียนซับนกแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย โขสูงเนินโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นายอภินันท์ รักษาโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายณพพงศ์ พุ่มภักดีโรงเรียนซับนกแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย โขสูงเนินโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นายอภินันท์ รักษาโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายณัฎฐวุธ นุราชโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย โขสูงเนินโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นายอภินันท์ รักษาโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนพพงศ์ พุ่มภักดีโรงเรียนซับนกแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย โขสูงเนินโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นายอภินันท์ รักษาโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางภูษณิศา คุดชิตาโรงเรียนซับม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนฏกร ปั้นพุ่มโพธิ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ มุ่งดีโรงเรียนพวงครามกรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา ทองเปลวโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นางวริฎฐา ศิริธงชัยกุลโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นายอธิชัย สนนาโรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นางวริฏฐา ศิริธงชัยกุลโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นายอภิชัย สนทนาโรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นางวริฏฐา ศิริธงชัยกุลโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย สนทนาโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ ใสส่องโรงเรียนสำเร็จวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศรองประธานกรรมการ
3. นายอัฒพล แก้วใสโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นายัณัฎฐวุธ นุราชโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางดารา แก้ววันนาโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางวริฎฐา ศิริธงชัยกุลโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มุ่งดีโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางภูษณิศา คุดชิตาโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
4. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชูเกียรติ วงษ์วรรณวิทยาการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายอัฒพล แก้วใสโรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นางภูษณิศา คุดชิตาโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ มุ่งดีโรงเรียนพวงครามประธานกรรมการ
2. นางวริฎฐา ศิริธงชัยโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นางภูษณิศา คุดชิตาโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ ใสส่องโรงเรียนสำเร็จวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นายจักรพล ไพโรจน์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นายชูเกียรติ วงศ์วรรณวิทยากรพิเศษกรรมการ
6. นายณัฎฐวุธ นุราชโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางภูษณิศา คุดชิตาโรงเรียนซับม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มุ่งดีโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นายจักรพล ไพโรจน์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นายชูเกียรติ วงศ์วรรณวิทยากรพิเศษกรรมการ
5. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
6. นายโชคชัย โขสูงเนินโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางดารา แก้ววันนาโรงเรียนพวงครามรองประธานกรรมการ
3. นายณัฎฐวุธ นุราชโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายจักรพล ไพโรจน์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นายชูเกียรติ วงศ์วรรณวิทยากรพิเศษกรรมการ
6. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางภูษณิศา คุดชิตาโรงเรียนซับม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มุ่งดีโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นายจักรพล ไพโรจน์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นายชูเกียรติ วงศ์วรรณวิทยากรพิเศษกรรมการ
5. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
6. นายโชคชัย โขสูงเนินโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางดารา แก้ววันนาโรงเรียนพวงครามรองประธานกรรมการ
3. นายณัฎฐวุธ นุราชโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายวิสิทธิ์ ใสส่องโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
5. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางภูษณิศา คุดชิตาโรงเรียนซับม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มุ่งดีโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นายโชคชัย โขสูงเนินโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฎฐวุธ นุราชโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายโกวิท ลาภประสพโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางภูษณิศา คุดชิตาโรงเรียนซับม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มุ่งดีโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางวริฎฐา ศิริธงชัยกุลโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ ใสส่องโรงเรียนสำเร็จวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดารา แก้ววันนาโรงเรียนพวงครามรองประธานกรรมการ
3. นายณัฎฐวุธ นุราชโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายจักรพล ไพโรจน์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางภูษณิศา คุดชิตาโรงเรียนซับม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มุ่งดีโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นายจักรพล ไพโรจน์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรพล ไพโรจน์โรงเรียนวัฒนานครรองประธานกรรมการ
3. นายณัฎฐวุธ นุราชโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายวิสิทธิ์ ใสส่องโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
5. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจักรพล ไพโรจน์โรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย โขสูงเนินโรงเรียนทัพพระยาพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางภูษณิศา คุดชิตาโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
4. นายสุวิทย์ มุ่งดีโรงเรียนพวงครามกรรมการ
5. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายจักรพล ไพโรจน์โรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นางวริฏฐา ศิริธงชัยกุลโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการ
3. นายโชคชัย โขสูงเนินโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายจักรพล ไพโรจน์โรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นางวริฏฐา ศิริธงชัยกุลโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการ
3. นายโชคชัย โขสูงเนินโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชื่นจิตต์ กมลรัตนพลโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา บัณฑิตย์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางสุจิตรา อุ่นเวียงโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางชื่นจิตต์ กมลรัตนพลโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา บัณฑิตย์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางสุจิตรา อุ่นเวียงโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางชื่นจิตต์ กมลรัตนพลโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสุจิตตรา อุ่นเวียงโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางกรรณิกา บัณฑิตย์โรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางชื่นจิตต์ กมลรัตนพลโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา เดชประไพโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางชื่นจิตต์ กมลรัตนพลโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายนฏกร ปั้นพุ่มโพธิ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ เกรัมย์โรงเรียนวัดพุทธิสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางชื่นจิตต์ กมลรัตนพลโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา อุ่นเวียงโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางกรรณิกา บัณฑิตย์โรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางชื่นจิตต์ กมลรัตนพลโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา บัณฑิตย์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางสุจิตรา อุ่นเวียงโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวภัททิยา พรมหาโรงเรียนวัฒนานครรองประธานกรรมการ
2. นางสาวพฤกษมาศ อ่อนน้อมโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
3. นายธนาวัฒน์ สำราญกิจโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
4. นางปนัสยา วรรณสุทธิ์โรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
5. นายนิพนธ์ พรมพิไลโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร พรมโสภาโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวลดาวัลย์ อินทสงค์โรงเรียนพรพงษ์กุลรองประธานกรรมการ
3. Mr.Karl Martin Daviesโรงเรียนพวงครามกรรมการ
4. นางสาวอรรถพร ยกดีโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางมะลิ สืบจากศรีโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางจีรวรรณ์ นามบุตรโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ กันพุฒโรงเรียนทัพพระยาพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุจินต์ ไชยจำโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางยศศิรพัฒน์ โสดแนวโรงเรียนพวงครามกรรมการ
5. Mr.Gary Polakโรงเรียนพวงครามกรรมการ
6. นายจีระ จิตติเมธากุลโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวขวัญชีวา หัตกรรมโรงเรียนพรพงษ์กุลประธานกรรมการ
2. นางพรนภา จันดาโรงเรียนซับนกแก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. Mrs.Dione Estherโรงเรียนพวงครามกรรมการ
4. Mr.Neilyn Mayomes Ferminโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการ
5. นางสาวเฉลิมพันธ์ เย็นจิตโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวหฤทัย บุญจันทร์โรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ขันโอราฬโรงเรียนทัพราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรวิลัย แดงชอุ่มโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิพย์ เรืองสมโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา เมฆวันโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ ก่อแก้วโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางสายชล ปั่นแก้วโรงเรียนวัฒนานครรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิรินทิพย์ สืบจากศรีโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นางละเอียด ดีมุขโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
5. Mr.๋Jojo Manaliliโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดาวัลย์ พรมมานอกโรงเรียนพวงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวเรวดี ดำรงสันติพิทักษ์โรงเรียนสำเร็จวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภานัน กุลประกอบโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางสาววิภาดา จันทร์ไพศรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ มั่งคั่งโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสมพิศ โคกเกษมโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. MissEmma Joy Castro Sateโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ฝากประโคนโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นางนพัตพร เลือดทหารโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ สีดีโรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา รักธงชัยโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. MissElung Esther Dioneโรงเรียนพวงครามรองประธานกรรมการ
3. นางบงกช วิจบโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา มนิตสารโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา เมฆสวัสดิ์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณษา ศรีรีรัมย์โรงเรียนดาราสมุทรอรัญประเทศรองประธานกรรมการ
3. Mr.Gary Joseph Polaxโรงเรียนพวงครามกรรมการ
4. นางบงกช วิจบโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสุราช โศจิศิริกุลโรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. MissLi Zhoasiaโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. Misszhao Li Juanโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายสุราช โศจิศิริกุลโรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. MissLi Zhoasiaโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. Misszhao Li Juanโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางเสาวณีย์ วรเศรษฐสุขศิริโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร ประกอบธรรมโรงเรียนพวงครามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวริติรัตน์ คล่องแคล่วโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นางจำปา จำเริญโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร ดวงพรมโรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทิศากร คำประโคนโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางอโนชา อินทร์จันทร์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นายวัฒนา ธิมาศโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชานันท์ ประภาโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายกิติพงษ์ สิริวิบูลย์โกวิทย์โรงเรียนบ้านโคกรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพงษ์ เพ็ชรประกอบโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นางสาวประทุม ศรีโสภาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการ
5. นายศักดิ์ศรี ปะกิระคังโรงเรียนบีกรีมกรรมการ
6. นายศักรินทร์ คงเจริญโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสุริยา อ่อนศิลโรงเรียนซับนกแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางพวงผกา มาโพธิื์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางสาวช่อม่วง ม่วงทองโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา อ่อนศิลโรงเรียนซับนกแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางพวงผกา มาโพธิื์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางสาวช่อม่วง ม่วงทองโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายสุริยา อ่อนศิลโรงเรียนซับนกแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางพวงผกา มาโพธิื์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางสาวช่อม่วง ม่วงทองโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางกรกมล เรืองไพศาลโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวดี อุทธาโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ คำออนโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางกรกมล เรืองไพศาลโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวดี อุทธาโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ คำออนโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสมชาย คำโสภาโรงเรียนซับม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา นิลเพ็ชร์โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางอรุณพร อนามพงศ์โรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายสมชาย คำโสภาโรงเรียนซับม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา นิลเพ็ชร์โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางอรุณพร อนามพงศ์โรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ บุญเติมโรงเรียนพวงครามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี ศิริเมืองราชโรงเรียนสำเร็จวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ลีสีโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวรักชนก ประสารกกโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธนวรรษ วงค์จำปาโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตาภรณ์ โสปัญหริโรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ งามสอนโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นายศุภณัฐ ชูเกาะโรงเรียนพวงครามกรรมการ
5. นางสาวนาตยา คล้ายคลึงโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธนวรรษ วงค์จำปาโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตาภรณ์ โสปัญหริโรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาล จันทรทีปะโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นายศุภณัฐ ชูเกาะโรงเรียนพวงครามกรรมการ
5. นางสาวนาตยา คล้ายคลึงโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุวรรณ คงทองโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นายศิริรัตน์ หันทะยุงโรงเรียนทัพพระยาพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภณัฐ ชูเกาะโรงเรียนพวงครามกรรมการ
4. นางวารุณี วรศักดิ์โยธินโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
5. นายณัฐจักษ์ บัวกีบโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจารุวรรณ คงทองโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ หันทยุงโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นายศุภณัฐ ชูเกาะโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาณี เครืออนันต์โรงเรียนซับม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกานดา ชัยปลัดโรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ สุดใสดีโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นายสมพงษ์ บุญเติมโรงเรียนพวงครามกรรมการ
5. นายเอกชัย พัฒนพิบูลย์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
6. นางสาวรัชยา พรพงษ์กุลโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราวรรณ ผิวไหมคำโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิจฐ์ภารัตน์ ประกอบแก้วโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางวารุณี วรศักดิ์โยธินโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ ไชยบุบผาโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา สมบัติโรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภณัฐ ชูเกาะโรงเรียนพวงครามกรรมการ
4. นางวารุณี วรศักดิ์โยธินโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ ผิวไหมคำโรงเรียนตาพระยากรรมการ
6. นางสาวนิจฐ์ภารัตน์ ประกอบแก้วโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวกฤษณา สมบัติโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล จันทรทีปะโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นายศุภณัฐ ชูเกาะโรงเรียนพวงครามกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ ผิวไหมคำโรงเรียนตาพระยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ ไวยวรรณ์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ ผิวไหมคำโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ไวยวรรณ์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
3. นายชัชวาล จันทรทีปะโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวรวิทย์ ไวยวรรณ์โรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา สมบัติโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางวิกาลดา เหลืองทองโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นายบุญร่วม กลิ่นผักแว่นโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการ
5. นายเสถียร งามผลเจริญโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
6. นายชัชวาล จันทรทีปะโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญร่วม กลิ่นผักแว่นโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเสถียร งามผลเจริญโรงเรียนซับม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวิกาลดา เหลืองทองโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางสาวกฤษณา สมบัติโรงเรียนตาพระยากรรมการ
5. นายพยุงศักดิ์ คำมีโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายวรวิทย์ ไวยวรรณ์โรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล จันทรทีปะโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางสาวกฤษณา สมบัติโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางวิไลพร โมห้างหว้าโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรียศพล มาสู่โรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทิรา ปัจจัยโคถาโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ สุเมธโสภณโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นายธีรนันท์ วิสุทธิกุลชัยโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางชลลดา ชำนาญโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.สุวิชัย โพธิ์กาศโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางสาวนิจฐ์ภารัตน์ ประกอบแก้วโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางวีนัส เลิศศิริสวัสดิ์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี ฮวดเจริญโรงเรียนพรพงษ์กุลรองประธานกรรมการ
3. นางอารมณ์ พรหมดีโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
4. นางสาวนิจฐ์ภารัตน์ ประกอบแก้วโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายอภิโชค กุลเสนโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.สุวิชัย โพธิ์กาศโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐภัทร โพธิ์แก้วโรงเรียนซับม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุปราณี ฮวดเจริญโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ ลีสีโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวการต์ชนก ศรีสุขโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย เหลืองอ่อนโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี ฮวดเจริญโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
3. นายณัฐภัทร โพธิ์แก้วโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางธนิษฐา วัฒนาพรไพศาลโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางกานต์ชนก ศรีสุขโรงเรียนพวงครามกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา ไสยาศรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายแก้วนิมิต ธนะพันธ์โรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทรงสุดา พวงแก้วโรงเรียนซับม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกานต์ชนก ศรีสุขโรงเรียนพวงครามกรรมการ
4. นางดวงแก้ว เฉยเจริญโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุธิรา แก้วอ่อนโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวราตรี ลภะวงศ์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายแก้วนิมิต ธนะพันธ์โรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นายดาวทอง จ้ำนอกโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางกาญจวรรณ หงษ์ทองโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายณัฐภัทร โพธิ์แก้วโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
3. นายดาวทอง จ้ำนอกโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวใจฟ้า ขาวฉลาดโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายนิมิตต์ ฤกษ์มงคลโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นายศุภชัย ดาราศรโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายนิมิตต์ ฤกษ์มงคลโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นายอภิโชค กุลเสนโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย ดาราศรโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวใจฟ้า ขาวฉลาดโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายอภิโชค กุลเสนโรงเรียนซับนกแก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางธนิษฐา วัฒนาพรไพศาลโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
4. นายอนิรุทธิ์ เดชเกาะเก่าโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ไสยาศรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวราตรี ลภะวงศ์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ไสยาศรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
3. นายอนิรุทธิ์ เดชเกาะเก่าโรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายประเทือง วงษ์หอยโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางทรงสุดา พวงแก้วโรงเรียนซับม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวฉัตรนภา วรปัญญาโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ ตันเฮงโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพิจิตรา เนาเภ้าโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวศิรินทิพย์ ตันเฮงโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพิจิตรา เนาเภ้าโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการ
3. นางสาวฉัตรนภา วรปัญญาโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางดวงแก้ว เฉยเจริญโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทรงสุดา พวงแก้วโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
3. นายแก้วนิมิต ธนะพันธ์โรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางดวงแก้ว เฉยเจริญโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรนภา วรปัญญาโรงเรียนตาพระยากรรมการ
3. นางสาวทรงสุดา พวงแก้วโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางกานต์ชนก ศรีสุขโรงเรียนพวงครามประธานกรรมการ
2. นางวีนัส เลิศสิริสวัสดิ์โรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
3. นางสาวพิมพา เกตุทำโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางวีนัส เลิศสิริสวัสดิ์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางกานต์ชนก ศรีสุขโรงเรียนพวงครามรองประธานกรรมการ
3. นายประเทือง วงษ์หอยโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นางชลลดา ชำนาญโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
5. นายศิรินทิพย์ ตันเฮงโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชากร ทินบุตรโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุขทรัพย์ สิงห์พรมโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
3. นางสาวดลฤดี มยุราโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชากร ทินบุตรโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดลฤดี มยุราโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุขทรัพย์ สิงห์พรมโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชากร ทินบุตรโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดลฤดี มยุราโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุขทรัพย์ สิงห์พรมโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชากร ทินบุตรโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดลฤดี มยุราโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุขทรัพย์ สิงห์พรมโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชากร ทินบุตรโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดลฤดี มยุราโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุขทรัพย์ สิงห์พรมโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชากร ทินบุตรโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดลฤดี มยุราโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุขทรัพย์ สิงห์พรมโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายชากร ทินบุตรโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดลฤดี มยุราโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุขทรัพย์ สิงห์พรมโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชากร ทินบุตรโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดลฤดี มยุราโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุขทรัพย์ สิงห์พรมโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายชากร ทินบุตรโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดลฤดี มยุราโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุขทรัพย์ สิงห์พรมโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]